Albindrep 50 Mg Potahované Tablety

Kód 0165563 ( )
Registrační číslo 34/ 344/11-C
Název ALBINDREP 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace LABORATORIOS LICONSA, S.A., AZUQUECA DE HENARES (GUADALAJARA), Španělsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0165563 POR TBL FLM 30X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0165564 POR TBL FLM 90X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ALBINDREP 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls105107/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Albindrep 25 mg potahované tablety Albindrep 50 mg potahované tablety

eplerenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Albindrep a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Albindrep užívat

3.

Jak se přípravek Albindrep užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Albindrep uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK Albindrep A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Albindrep patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných selektivní blokátory aldosteronu. Tyto blokátory potlačují účinek aldosteronu, látky vytvářené v těle, která je důležitým regulátorem krevního tlaku a srdeční funkce. Zvýšené hladiny aldosteronu mohou ve Vašem těle způsobit změny vedoucí k srdečnímu selhání. Přípravek Albindrep může v kombinaci s jinými látkami používanými k léčbě srdečního selhání pomoci zabránit zhoršení srdečního selhání po infarktu myokardu. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Albindrep UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Albindrep:

jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na eplerenon nebo kteroukoli další složku přípravku

Albindrep

jestliže máte vysokou hladinu draslíku v krvi (hyperkalémii) jestliže užíváte léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organismu (draslík šetřící diuretika)

nebo doplňky stravy s obsahem draslíku

jestliže máte střední až těžkou poruchu ledvin jestliže máte těžké onemocnění jater jestliže užívátei léčivé přípravky používané k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol nebo

itrakonazol)

jestliže užíváte léčivé přípravky zastavující množení virů pro léčbu HIV infekce (ritonavir nebo

nelfinavir);

2

jestliže užíváte antibiotika, používaná pro léčbu bakteriálních infekcí (klaritromycin nebo

telitromycin);

jestliže užíváte nefazodon používaný pro léčbu deprese.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Albindrep je zapotřebí

jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater (viz též „Neužívejte přípravek Albindrep) jestliže užíváte lithium (obvykle užívané pro léčbu maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané

bipolární afektivní porucha)

jestliže užíváte takrolimus nebo cyklosporin (používané pro léčbu kožních onemocnění jako je

lupénka nebo ekzém, a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Neužívejte přípravek Albindrep současně s následujícími léčivými přípravky (viz „Neužívejte přípravek Albindrep“):

Itrakonazol nebo ketokonazol (používané k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir, nelfinavir

(látky zastavující množení virů pro léčbu HIV), klaritromycin, telitromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí) nebo nefazodon (používaný pro léčbu deprese), protože tyto přípravky mohou zpomalit rozklad přípravku Albindrepa prodloužit tak jeho účinek v organismu.

Draslík šetřící diuretika (léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organismu) a doplňky

stravy obsahující draslík (tablety s obsahem soli), protože tyto přípravky zvětšují riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Informujte prosím svého lékaře, užíváte-li některý z následujících léčivých přípravků:

Lithium (obvykle podávané pro léčbu maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární

afektivní porucha). Bylo zjištěno, že používání lithia společně s diuretiky a inhibitory ACE (užívané pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění) způsobuje výrazné zvýšení hladin lithia v krvi, což může vyvolat následující nežádoucí účinky: nechutenství, poškození zraku, únava, svalová slabost a svalové záškuby.

Cyklosporin nebo takrolimus (používané pro léčbu kožních onemocnění, jako je lupénka nebo

ekzém a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci). Tyto přípravky mohou zapříčinit potíže s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID – některé léky proti bolesti jako např. ibuprofen, které

ulevují od bolesti, ztuhlosti a zánětu). Tyto přípravky mohou vést k potížím s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Trimethoprim (užívaný pro léčbu bakteriálních infekcí) může zvětšit riziko zvýšení hladiny

draslíku v krvi.

Inhibitory ACE (např. enalapril) a antagonisté receptorů pro angiotensin 2 (např. kandesartan)

(používané pro léčbu vysokého krevního tlaku a některých onemocnění srdce a ledvin) mohou zvětšit riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Alfa-1 blokátory, jako je např. prazosin nebo alfuzosin (používané pro léčbu vysokého krevního

tlaku a některých onemocnění prostaty), mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.

Tricyklická antidepresiva, jako je např. amitriptylin nebo amoxapin (užívané pro léčbu depresí),

antipsychotické látky (nazývané též neuroleptika), jako je např. chlorpromazin nebo haloperidol (užívané pro léčbu duševních poruch), amifostin (používaný během chemoterapie při léčbě rakoviny) a baklofen (užívaný pro léčbu svalových spazmů). Tyto přípravky mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.

Glukokortikoidy, jako např. hydrokortison nebo prednison (užívané pro léčbu zánětu a určitých

kožních chorob) a tetrakosaktid (používaný převážně pro diagnózu a léčbu poruch kůry nadledvinek) mohou zmenšit účinek přípravku Albindrepna snížení krevního tlaku.

3

Digoxin (užívaný pro léčbu onemocnění srdce). Hladiny digoxinu v krvi se mohou snížit při

současném užívání s přípravkem Albindrep.

Warfarin (látka snižující srážlivost krve): Opatrnosti je zapotřebí při užívání warfarinu, protože

vysoké hladiny warfarinu v krvi mohou ovlivnit účinky přípravku Albindrep na organismus.

Erythromycin (užívaný pro léčbu bakteriálních infekcí), sachinavir (antivirový přípravek užívaný

pro léčbu HIV), flukonazol (užívaný pro léčbu plísňových infekcí), amiodaron, diltiazem a verapamil (užívané pro léčbu onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku) zpomalují štěpení přípravku Albindrep, a tím prodlužují jeho účinek v organismu.

Třezalka tečkovaná (bylinný léčivý přípravek), rifampicin (užívaný pro léčbu bakteriálních

infekcí), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (užívané, mj. pro léčbu epilepsie) mohou zrychlit štěpení přípravku Albindrep a snížit tak jeho účinek v organismu.

Užívání přípravku Albindreps jídlem a pitím Přípravek Albindreplze užívat s jídlem i bez jídla. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím jakéhokoliv léku. Účinek přípravku Albindrep nebyl u těhotných žen zkoumán. Není známo, zda se eplerenon vylučuje do mateřského mléka. Lékař rozhodne, zda ukončíte kojení, nebo přerušíte užívání léku. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Po užití přípravku Albindrepmůžete pociťovat závratě. Pokud se tak stane, neřiďte ani neobsluhujte stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Albindrep: Albindrep 25 mg potahované tablety obsahuje 35,08 mg, Albindrep 50 mg obsahuje 70,16 mg laktózy (jako monohydrát laktózy). Pokud Vám někdy lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před užitím tohoto přípravku na svého lékaře. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK Albindrep UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Albindrep přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety přípravku Albindrepse mohou užívat s jídlem nebo nalačno. Tablety spolkněte celé a zapijte sklenicí vody. Albindrep se obvykle podává spolu s dalšími léky na srdeční selhání, jako jsou např. beta-blokátory. Obvyklá dávka je jedna 25 mg tableta 1x denně, která se přibližně za 4 týdny zvyšuje na jednu 50 mg tabletu 1x denně (buď jedna 50 mg tableta, nebo dvě 25 mg tablety). Před zahájením léčby přípravkem Albindrep, v průběhu prvního týdne léčby, jeden měsíc po zahájení léčby nebo při každé změně dávky by měla být stanovena hladina draslíku v krvi. V závislosti na hladině draslíku v krvi může lékař dávka přípravku Albindrep upravit. U pacientů s mírným onemocněním ledvin a u pacientů s mírně až středně těžkým onemocněním jater není nutná úprava počáteční dávky. Trpíte-li onemocněním ledvin či jater, bude Vám častěji kontrolována hladina draslíku v krvi (viz také "Neužívejte přípravek Albindrep"). U starších pacientů: není nutná úprava počáteční dávky. U dětí a dospívajících: užívání přípravku Albindrepse nedoporučuje.

4

Jestliže jste užil/a více přípravku Albindrep, než jste měl/a: Užijete-li větší množství přípravku Albindrep, než Vám bylo předepsáno, informujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. Po užití většího množství přípravku Albindrep se nejčastěji mohou objevit příznaky, jako je nízký krevní tlak (projevující se pocitem závratí, rozmazaným viděním, slabostí, akutní ztrátou vědomí) nebo hyperkalémie - vysoká hladina draslíku v krvi (projevující se svalovými křečemi, průjmem, nevolností, závratí nebo bolestí hlavy). Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Albindrep: Pokud již nastal čas užít další tabletu, předchozí zapomenutou tabletu vynechejte a užijte rovnou další tabletu ve stanovený čas. Jinak užijte tabletu, jakmile si vzpomenete, zbývá-li doba delší než 12 hodin do užití další tablety. Potom pokračujte v užívání tablet jako dříve. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Albindrep Je důležité užívat přípravek Albindreppodle doporučení lékaře do doby, než lékař doporučí léčbu ukončit. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Albindrep nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků:

otok obličeje, jazyka nebo hrdla polykací potíže vyrážka nebo obtížné dýchání.

Jedná se o příznaky angioneurotického edému (závažné alergické reakce). Dalšími hlášenými nežádoucími účinky jsou: Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100):

zvýšená hladina draslíku v krvi (projevuje se jako svalové křeče, průjem, pocit na zvracení, závrať

nebo bolest hlavy)

závrať nízký krevní tlak průjem pocit na zvracení porucha funkce ledvin vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000):

eozinofilie (zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek) dehydratace (nadměrná ztráta tekutin v organismu) zvýšená hladina cholesterolu nebo triglyceridů (krevních tuků) v krvi nízká hladina sodíku v krvi nespavost (porucha spánku)

5

bolest hlavy onemocnění srdce, např. nepravidelný srdeční puls, srdeční infarkt a srdeční selhání pokles krevního tlaku, který může způsobit závrať při vstávání trombóza (krevní sraženina)v dolní končetině bolest v krku plynatost zvracení svědění zvýšené pocení bolest zad křeče dolních končetin pocit slabosti nebo celkové nepohody zvýšení hladiny močoviny a kreatininu v krvi, což může ukazovat na potíže s ledvinami zánět ledvin zvětšení prsů u mužů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ALBINDREP

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Albindrep potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Albindrep obsahuje

Léčivou látkou přípravku Albindrepje eplerenon. Jedna tableta obsahuje 25 mg nebo 50 mg

eplerenonum.

Pomocnými látkami jsou jsou:

Jádro tablety: Monohydrát laktosy Mikrokrystalická celulosa (typ 101) Sodná sůl kroskarmelosy Hypromelosa (typ 2910) Granulovaná mikrokrystalická celulosa (typ 102) Natrium-lauryl-sulfát Mastek Magnesium-stearát Potahová vrstva tablety: Monohydrát laktosy

6

Hypromelosa (typ 2910) Oxid titaničitý (E171) Makrogol 4000 Jak přípravek Albindrepvypadá a co obsahuje toto balení Albindrep 25 mg je bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „CG3“ na jedné straně, druhá strana bez označení. Albindrep 50 mg je bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „CG4“ na jedné straně, druhá strana bez označení. Tento přípravek je balen po 30 nebo 90 potahovaných tabletách v PVC/Al blistrech a papírové krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Držitel rozhodnutí o registraci Laboratorios Liconsa S.A., Azuqueca de Henares ( Guadalajara), Španělsko Výrobci Gedeon Richter Plc. H-1103 Budapest Gyömrői út 19-21. Maďarsko Laboratorios LICONSA S.A. Avenida Miralcampo 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara Španělsko Tento léčivý přípravek je registrován v následujících členských státech Evropského hospodářského prostoru pod názvy: Maďarsko Eplerenone Liconsa 25/50 mg Bulharsko, Řecko, Polsko, Slovensko Eplerium 25/50 mg Španělsko Eplerenona Mylan Pharmaceuticals 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG Eplerenona Mylan Pharmaceuticals 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG Portugalsko Eplerenona Liconsa 25/50 mg Česká republika Albindrep 25/50 mg Rumunsko Eplerenonă Liconsa 25/50 mg

7

Slovinsko Raasblock 25/50 mg Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.6.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117556/2012

Souhrn údajů o přípravku

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Albindrep25 mg potahované tablety Albindrep50 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje eplerenonum 25 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje eplerenonum 50 mg. Pomocná látka Albindrep 25 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje 35,08 mg laktosy (jako monohydrát laktosy) Albindrep 50 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje 70,16 mg laktosy (jako monohydrát laktosy) Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Albindrep 25 mg potahované tablety: bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „CG3“ na jedné straně, druhá strana bez označení Albindrep 50 mg potahované tablety: bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s vyraženým „CG4“ na jedné straně, druhá strana bez označení. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Eplerenon je indikován jako doplněk standardní terapie, včetně terapie beta blokátory, pro snížení rizika kardiovaskulární mortality a morbidity u stabilizovaných pacientů s dysfunkcí levé komory (LVEF 40%) a s klinickými známkami srdečního selhání po nedávno prodělaném infarktu myokardu. 4.2 Dávkování a způsob podání Pro individuální úpravu dávky jsou dostupné tablety o síle 25 mg a 50 mg eplerenonu. Doporučovaná udržovací dávka eplerenonu je 50 mg jednou denně. Léčba se má zahájit dávkou 25 mg jednou denně, která by měla být v průběhu nejlépe 4 následujících týdnů vytitrována do cílové denní dávky 50 mg, užívané jednou denně. Dávku je nutno titrovat s ohledem na plazmatickou hladinu kalia (viz tabulka 1). Léčba eplerenonem se má zahájit v rozmezí 3 - 14 dnů po prodělaném akutním infarktu myokardu. U pacientů s plazmatickou hladinou kalia > 5,0 mmol/l by neměla být léčba eplerenonem zahájena (viz bod 4.3). Plazmatická hladina kalia se má stanovit před zahájením léčby eplerenonem, v průběhu

2

prvního týdne léčby a za měsíc po zahájení léčby nebo po každé úpravě dávky. V průběhu další léčby by se měla plazmatická hladina kalia stanovovat pravidelně podle potřeby. Po zahájení léčby se má dávka upravit v závislosti na plazmatické hladině kalia tak, jak znázorňuje tabulka 1. Tab. 1: Úprava dávky po zahájení léčby.

Plazmatická hladina kalia (mmol/l)

Postup

Úprava dávky

< 5,0

Zvýšit

25 mg obden až 25 mg 1 denně 25 mg 1x denně až 50 mg 1 denně

5,0 – 5,4

Udržet

Bez úpravy dávky

5,5 – 5,9

Snížit

50 mg 1 denně až 25 mg 1 denně 25 mg 1 denně až 25 mg obden 25 mg obden až do vysazení

6,0

Vysadit

neuplatňuje se

Pokud bylo podávání eplerenonu zastaveno z důvodu plazmatické hladiny kalia dosahující 6,0 mmol/l, může být eplerenon znovu nasazen až tehdy, když plazmatické hodnoty kalia poklesnou pod 5,0 mmol/l, a to v dávce 25 mg podávané každý druhý den. Děti a dospívající Podávání eplerenonu dětem se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. Starší pacienti U starších pacientů není nutná počáteční úprava dávky. Vzhledem k věkem podmíněnému poklesu renálních funkcí je u starších pacientů vyšší riziko vzniku hyperkalémie. Toto riziko může být dále zvýšeno, je-li spolu se zvýšenou systémovou expozicí přítomna komorbidita, a to zejména mírná až středně těžká jaterní insuficience. Doporučuje se pravidelné sledování plazmatické hladiny kalia (viz bod 4.4). Poškození funkce ledvin U pacientů s mírným postižením funkce ledvin není nutná počáteční úprava dávky. Je doporučováno pravidelné sledování plazmatické hladiny kalia (viz bod 4.4). Eplerenon nelze odstranit dialýzou. Poškození funkce jater U pacientů s mírným až středně těžkým postižením funkce jater není nutná počáteční úprava dávky. Vzhledem ke zvýšené systémové expozici eplerenonu u pacientů s mírnou až střední jaterní insuficiencí, je u těchto pacientů, a to zejména u starších, doporučováno časté a pravidelné sledování plazmatické hladiny kalia (viz bod 4.4). Souběžná léčba V případě souběžné léčby mírnými až středně silnými inhibitory CYP3A4, např. amiodaronem, diltiazemem a verapamilem, může být léčba zahájena počáteční dávkou 25 mg 1x denně. Dávka by neměla překročit 25 mg 1x denně (viz bod 4.5). Eplerenon se může podávat s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). 4.3 Kontraindikace

Hypersensitivita na eplerenon nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 6.1). Pacienti s plazmatickou hladinou kalia > 5,0 mmol/l při zahájení léčby. Pacienti se středně těžkou až těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu < 50 ml/min). Pacienti s těžkou jaterní insuficiencí (třída C podle Child-Pugha)

3

Pacienti užívající kalium šetřící diuretika, doplňky stravy obsahující draslík nebo silné inhibitory

enzymu CYP3A4 (např. itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycin, telithromycin a nefazodon) (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Hyperkalémie: V souvislosti s mechanismem účinku eplerenonu může při jeho užívání dojít ke vzniku hyperkalémie. Plazmatické hladiny kalia se mají stanovit u všech pacientů před zahájením léčby a při úpravě dávky. Během léčby se doporučuje pravidelné sledování plazmatické hladiny kalia, zejména u pacientů s rizikem rozvoje hyperkalémie, jako jsou (starší) pacienti s renální insuficiencí (viz bod 4.2) a pacienti s diabetem. Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku hyperkalémie se po zahájení léčby eplerenonem nedoporučuje užívání doplňků stravy obsahujících draslík. Bylo zjištěno, že snížení dávky eplerenonu snižuje plazmatické hladiny kalia. V jedné studii bylo prokázáno, že přidání hydrochlorothiazidu k eplerenonu zamezuje zvýšení plazmatické hladiny kalia. Porucha funkce ledvin: Hladina kalia by měla být pravidelně sledována u pacientů s poruchou funkce ledvin včetně diabetické mikroalbuminurie. Riziko hyperkalémie se zvyšuje se snižující se funkcí ledvin. Ačkoli jsou údaje ze studie EPHESUS u pacientů s diabetem 2. typu a mikroalbuminurií omezeny počtem pacientů, byl u nich pozorován zvýšený výskyt hyperkalémie. Proto by měli být tito pacienti léčeni s opatrností. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou. Porucha funkce jater: U pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní insuficiencí nebylo pozorováno zvýšení plazmatické hladiny kalia nad 5,5 mmol/l (třída A a B podle Child Pugha). U pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní insuficiencí se mají monitorovat hladiny iontů. Použití eplerenonu u pacientů se závažnou jaterní insuficiencí nebylo hodnoceno, a proto je u těchto pacientů jeho použití kontraindikováno (viz bod 4.3). Induktory enzymu CYP3A4: Současné podávání eplerenonu se silnými induktory enzymu CYP3A4 se nedoporučuje (viz bod 4.5). Lithium, cyklosporin, takrolimus by se neměly v průběhu léčby eplerenonem užívat (viz bod 4.5). Laktóza: Tablety obsahují monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami intolerance galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpce glukózy-galaktózy nemají tento lék užívat. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Farmakodynamické interakce Kalium šetřící diuretika a doplňky stravy obsahující draslík: Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku hyperkalémie se nemá eplerenon podávat pacientům užívajícím kalium šetřící diuretika a doplňky stravy obsahující draslík (viz bod 4.3). Kalium šetřící diuretika mohou zesilovat účinek antihypertenziv a jiných diuretik. Lithium: Nebyly provedeny farmakologické studie lékových interakcí eplerenonu s lithiem. Nicméně u pacientů užívajících lithium současně s diuretiky a inhibitory ACE byla zjištěna toxicita lithia (viz bod 4.4). Eplerenon se proto nemá podávat současně s lithiem. Pokud je tato kombinace nezbytná, je třeba sledovat plazmatické hladiny lithia (viz bod 4.4). Cyklosporin, takrolimus: Cyklosporin a takrolimus mohou způsobit poruchu funkce ledvin a zvyšují riziko vzniku hyperkalémie. Eplerenon se proto nemá podávat současně s cyklosporinem nebo takrolimem. Pokud je tato kombinace nezbytná, je třeba pečlivě sledovat plazmatickou hladinu kalia a funkce ledvin (viz bod 4.4). Nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID): Použití NSAID může způsobit zejména u rizikových pacientů (starších a/nebo dehydratovaných) akutní selhání ledvin, a to účinkem přímo na glomerulární

4

filtraci. Pacienti užívající eplerenon a NSAID by měli být přiměřeně hydratováni a před zahájením léčby se jim má vyšetřit funkce ledvin. Trimetoprim: Souběžné podávání trimetoprimu s eplerenonem zvyšuje riziko vzniku hyperkalémie. Proto se má sledovat plazmatická hladina kalia a funkce ledvin, a to zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin a u starších pacientů. Inhibitory ACE, antagonisté receptoru pro angiotensin-II (AIIA): S opatrností je třeba podávat eplerenon současně s inhibitory ACE nebo antagonisty receptoru pro angiotensin-II. Kombinace eplerenonu s těmito látkami může zvýšit výskyt hyperkalémie u pacientů s rizikem porušené funkce ledvin, jako jsou např. starší pacienti. Doporučuje se pečlivé sledování plazmatických hladin kalia a renální funkce. Alfa-1-blokátory (např. prazosin, alfuzosin): Při kombinaci alfa-1-blokátorů s eplerenonem existuje riziko zvýšení hypotenzního účinku a/nebo posturální hypotenze. Při současném podávání alfa-1-blokátorů se doporučuje sledování vzniku možné posturální hypotenze. Tricyklická antidepresiva, neuroleptika, amifostin, baklofen: Současné podávání těchto léčivých látek s eplerenonem může potencovat antihypertenzní účinek a riziko posturální hypotenze. Glukokortikoidy, tetrakosaktid: Současné podávání těchto léčivých látek s eplerenonem může potenciálně snižovat antihypertenzní účinky eplerenonu (retence sodíku a tekutin). Farmakokinetické interakce Studie in vitro naznačují, že eplerenon neinhibuje izoenzymy CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6 nebo CYP3A4. Eplerenon není substrátem ani inhibitorem P-glykoproteinu. Digoxin: Je-li digoxin podáván současně s eplerenonem, zvyšuje se jeho AUC o 16 % (90% CI: 4 %-30 %). Opatrnost si vyžaduje podávání digoxinu v dávkách blížících se horní hranici terapeutického rozmezí. Warfarin: Při současném podávání warfarinu nebyly zaznamenány žádné klinicky významné farmakokinetické interakce. Opatrnost si vyžaduje podávání warfarinu v dávkách blížících se horní hranici terapeutického rozmezí. Substráty izoenzymu CYP3A4: Výsledky farmakokinetických studií s pokusnými substráty izoenzymu CYP3A4, tj. s midazolamem a cisapridem, neprokázaly při podávání těchto léčivých látek současně s eplerenonem žádné významné farmakokinetické interakce. Inhibitory izoenzymu CYP3A4: - Silné inhibitory izoenzymu CYP3A4: Je-li eplerenon podáván současně s látkami inhibujícími izoenzym CYP3A4, může dojít k významným farmakokinetickým interakcím. Při současném podání eplerenonu se silným inhibitorem izoenzymu CYP3A4 (ketokonazol 200 mg dvakrát denně) došlo ke 441% zvýšení AUC eplerenonu (viz bod 4.3). Současné užívání eplerenonu a silných inhibitorů izoenzymu CYP3A4, jako je např. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycin, telithromycin a nefazodon, je kontraindikováno (viz bod 4.3). - Mírné až střední inhibitory izoenzymu CYP3A4: Současné podávání erytromycinu, sachinaviru, amiodaronu, diltiazemu, verapamilu a flukonazolu vedlo k významným farmakokinetickým interakcím s řádovým zvýšením AUC pohybujícím se od 98 % do 187 %. Při současném podávání těchto inhibitorů izoenzymu CYP3A4 by neměla dávka eplerenonu překročit 25 mg (viz bod 4.2). Induktory izoenzymu CYP3A4: Současné podávání třezalky tečkované (silného induktoru izoenzymu CYP3A4) spolu s eplerenonem způsobilo 30% snížení AUC eplerenonu. Výraznější snížení AUC eplerenonu může nastat při použití silnějších induktorů izoenzymu CYP3A4 jako je rifampicin. Vzhledem k riziku snížené účinnosti eplerenonu při současném podávání silných induktorů izoenzymu

5

CYP3A4 (rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4). Antacida: Na základě výsledků farmakokinetické klinické studie nejsou očekávány zvláštní interakce při současném použití antacid a eplerenonu. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství: Potřebné údaje o použití eplerenonu u těhotných žen nejsou dostupné. Studie na zvířatech neprokázaly přímé nebo nepřímé nežádoucí účinky na průběh těhotenství, embryofetální vývoj, porod a postnatální vývoj dítěte (viz bod 5.3). Eplerenon se má těhotným ženám předepisovat se zvýšenou opatrností. Kojení: Není známo, zda-li dochází po perorálním podání eplerenonu k jeho vylučování do lidského mateřského mléka. Nicméně předklinické údaje ukázaly, že eplerenon a jeho metabolity jsou přítomny v mateřském mléce potkanů a že mláďata vystavená eplerenonu touto cestou se vyvíjela normálně. Vzhledem k neznámým potenciálním nežádoucím účinkům na kojence je nutno zvážit, zda-li přerušit kojení, nebo přerušit užívání léku matkou. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Eplerenon nezpůsobuje ospalost nebo poruchu kognitivních funkcí, ale při řízení a obsluze strojů by se mělo počítat s možným rizikem vzniku závratí, které se mohou v průběhu léčby vyskytnout. 4.8 Nežádoucí účinky Ve studii účinnosti a přežití (studie EPHESUS) byl pacientům se srdečním selháním po prodělaném akutním infarktu myokardu podáván eplerenon. Celkový výskyt nežádoucích účinků zaznamenaný ve skupině léčené eplerenonem (78,9 %) byl srovnatelný s výskytem nežádoucích účinků ve skupině s placebem (79,5 %). K přerušení léčby v důsledku vzniku nežádoucích účinků došlo u 4,4 % pacientů ve skupině užívající eplerenon a u 4,3 % pacientů ve skupině užívající placebo. Níže uvedené nežádoucí účinky vyplývají buď z výsledků studie EPHESUS - jedná se o ty, u nichž existuje pravděpodobná příčinná souvislost s léčbou, nebo jsou závažné a jejichž výskyt byl významně vyšší ve skupině léčené eplerenonem v porovnání se skupinou užívající placebo, nebo byly pozorovány po uvedení přípravku na trh. Nežádoucí účinky jsou uvedeny po orgánových systémech a s absolutní frekvencí. Frekvence výskytu je definována jako: častá (≥ 1/100 až < 1/10); méně častá (≥1/1000 až < 1/100). Infekce a infestace Méně časté: pyelonefritida Poruchy krve a lymfatického systému Méně časté: eozinofilie Poruchy metabolismu a výživy Časté: hyperkalemie Méně časté: dehydratace, hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie, hyponatremie Psychiatrické poruchy Méně časté: nespavost Poruchy nervového systému Časté: závratě Méně časté: bolesti hlavy

6

Srdeční poruchy Méně časté: fibrilace síní, infarkt myokardu, levostranné srdeční selhání Cévní poruchy Časté: hypotenze Méně časté: posturální hypotenze, arteriální trombóza dolních končetin Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté: faryngitida Gastrointestinální poruchy Časté: průjem, nevolnost Méně časté: zlatulence, zvracení Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté: kopřivka Méně časté: svědění, zvýšené pocení Neznámá frekvence: angioneurotický edém Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Méně časté: bolest zad, křeče dolních končetin Poruchy ledvin a močových cest Časté: abnormální funkce ledvin Poruchy reprodukčního systému a prsu Méně časté: gynekomastie Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté: astenie, únava Vyšetření Méně časté: zvýšení močoviny v krvi, zvýšení hladiny kreatininu Ve studii EPHESUS bylo zaznamenáno více případů mozkové mrtvice ve skupině starších pacientů (> 75 let věku). Nicméně ve výskytu cévní mozkové příhody u této věkové kategorie nebyl statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů léčených eplerenonem (30) a skupinou užívající placebo (22). 4.9 Předávkování Nebyl hlášen žádný případ předávkování. Jako nejpravděpodobnější klinická manifestace předávkování by se dala očekávat hypotenze nebo hyperkalémie. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou. Bylo prokázáno, že eplerenon se významně váže na aktivní uhlí. Hrozí-li symptomatická hypotenze, měla by být zahájena podpůrná léčba. V případě výskytu hyperkalémie se má zahájit standardní léčba. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antagonista aldosteronu ATC kód: C03DA04. Eplerenon je relativně selektivní pro rekombinantní lidské mineralokortikoidní receptory ve srovnání s vazbou na rekombinantní lidské glukokortikoidní receptory, receptory pro progesteron a androgeny.

7

Eplerenon brání vazbě aldosteronu na mineralokortikoidní receptory; aldosteron je klíčový hormon v systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), který se účastní regulace krevního tlaku a patofyziologie kardiovaskulárních chorob. Bylo prokázáno, že eplerenon způsobuje trvalý vzestup plazmatické hladiny reninu a aldosteronu v důsledku inhibice negativní zpětné vazby aldosteronu na sekreci reninu. Z toho vyplývající zvýšená plazmatická reninová aktivita a cirkulující hladiny aldosteronu nepřevyšují účinek eplerenonu. Ve studiích zabývajících se stanovením velikostí léčebné dávky u chronického srdečního selhání (NYHA klasifikace II-IV) mělo přidání eplerenonu ke standardní terapii za následek předpokládané, na dávce závislé zvýšení aldosteronu. Stejně tak v kardiorenální podstudii studie EPHESUS, vedla terapie eplerenonem k významnému vzestupu hladiny aldosteronu. Tyto výsledky potvrzují blokádu mineralokortikoidních receptorů u pacientů s chronickým srdečním selháním. Eplerenon byl hodnocen ve studii účinnosti a přežití při podávání eplerenonu u srdečního selhání po akutním infarktu myokardu (studie EPHESUS). EPHESUS byla dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie trvající 3 roky, do které bylo zařazeno 6632 pacientů s akutním infarktem myokardu (IM), dysfunkcí levé komory (která byla stanovena pomocí měření ejekční frakce levé komory [LVEF] 40%) a s klinickými známkami srdečního selhání. V průběhu 3 - 14 dnů (průměrně 7 dnů) po prodělání akutního IM dostávali pacienti eplerenon nebo placebo, jako doplněk standardní terapie, a to v počáteční dávce 25 mg jednou denně. Tato dávka byla titrována po dobu 4 týdnů do cílové dávky 50 mg jednou denně, pokud hladiny plazmatického kalia dosahovaly hodnot < 5,0 mmol/l. V průběhu léčby dostávali pacienti standardní léčbu včetně acetylsalicylové kyseliny (92 %), inhibitorů ACE (90 %), ß-blokátorů (83 %), nitrátů (72 %), kličkových diuretik (66 %) nebo inhibitorů HMG CoA reduktázy (60 %). Ve studii EPHESUS byly dva primární výsledné parametry: celková mortalita a kombinovaný výsledný parametr úmrtí na kardiovaskulární (KV) onemocnění nebo hospitalizace z kardiovaskulárních příčin; 14,4 % pacientů užívajících eplerenon a 16,7 % pacientů užívajících placebo zemřelo, zatímco 26,7 % pacientů užívajících eplerenon a 30,0 % pacientů užívajících placebo zemřelo nebo bylo hospitalizováno z KV příčin. Podle studie EPHESUS snižoval tedy eplerenon celkovou mortalitu o 15 % (RR 0,85; 95% CI, 0,75 - 0,96; p= 0,008) ve srovnání s placebem, a to hlavně snížením KV mortality. Riziko KV smrti nebo KV hospitalizace bylo při léčbě eplerenonem sníženo o 13% (RR 0,87; 95% CI, 0,79-0,95; p=0,002). Absolutní snížení rizika celkové mortality a KV smrti/hospitalizace činilo 2,3 % resp. 3,3 %. Klinická účinnost byla prokázána hlavně při zahájení léčby u lidí < 75 let věku. Přínos léčby u pacientů ve věku nad 75 let nebyl zjevný. Funkční klasifikace NYHA se zlepšila nebo zůstala stejná u statisticky významně většího počtu lidí užívajících eplerenon oproti pacientům užívajícím placebo. Výskyt hyperkalémie byl 3,4 % ve skupině s eplerenonem oproti 2,0 % ve skupině s placebem (p < 0,001). Výskyt hypokalémie byl 0,5 % ve skupině s eplerenonem oproti 1,5 % ve skupině s placebem (p < 0,001). Ve farmakokinetických studiích byly hodnoceny elektrokardiografické změny u 147 zdravých jedinců a byly zaznamenány nejednoznačné účinky eplerenonu na srdeční frekvenci, šířku QRS, interval PR nebo QT. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce a distribuce: Celková systémová biologická dostupnost eplerenonu není známa. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy přibližně za 2 hodiny. Jak vrcholová plazmatická koncentrace (Cmax), tak

plocha pod křivkou plazmatických hodnot (AUC), rostou úměrně v rozmezí dávek 10 až 100 mg, s méně významnou úměrou při dávkách nad 100 mg. Ustálený stav je dosažen v průběhu 2 dnů. Absorpce není ovlivněna jídlem. Vazba eplerenonu na plazmatické proteiny je okolo 50 % a eplerenon se primárně váže na alfa 1-kyselé glykoproteiny. Zdánlivý distribuční objem v ustáleném stavu je odhadován na 50 (±7) litrů. Eplerenon se neváže přednostně na červené krvinky.

8

Metabolismus a vylučování: Metabolismus eplerenonu je primárně zprostředkován CYP3A4. V lidské plazmě nebyly nalezeny aktivní metabolity eplerenonu. Méně než 5% dávky eplerenonu je vylučováno v nezměněné podobě močí a stolicí. Po jednorázovém perorálním podání značené dávky se vyloučilo přibližně 32 % dávky stolicí a přibližně 67 % močí. Eliminační poločas eplerenonu činí přibližně 3 až 5 hodin. Zdánlivá plazmatická clearance je přibližně 10 l/hod. Zvláštní skupiny pacientů Věk, pohlaví a rasa: Farmakokinetika eplerenonu v dávce 100 mg jednou denně byla zkoumána u starších lidí (≥ 65 let), mužů, žen a u černochů. Farmakokinetika eplerenonu se významně nelišila mezi muži a ženami. V ustáleném stavu měli starší pacienti ve srovnání s mladšími (18 až 45 let) zvýšenou Cmax (22 %) a AUC (45 %). U černochů byla v ustáleném stavu Cmax o 19 % a AUC o 26 %

nižší (viz bod 4.2.) Renální insuficience: Farmakokinetika eplerenonu byla zkoumána u pacientů s různým stupněm renální insuficience a u pacientů podstupujících hemodialýzu. Ve srovnání s kontrolními subjekty byla AUC a Cmax v ustáleném stavu o 38 %, resp. 24 % vyšší u pacientů se závažnou renální insuficiencí a

o 26% resp. 3% nižší u pacientů podstupujících hemodialýzu. Nebyl zaznamenán žádný vztah mezi plazmatickou clearance eplerenonu a clearance kreatininu. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou (viz bod 4.4.). Jaterní insuficience: Farmakokinetika eplerenonu 400 mg byla zkoumána a srovnávána u pacientů s mírnou jaterní insuficiencí (třída B podle Child-Pugha) a u subjektů s normálními jaterními funkcemi. Cmax a AUC v ustáleném stavu byla zvýšena o 3,6 %, resp. 42 % (viz bod 4.2). Protože

použití eplerenonu nebylo hodnoceno u pacientů se závažnou jaterní insuficiencí, je eplerenon u této skupiny pacientů kontraindikován (viz bod 4.3). Srdeční selhání: Farmakokinetika eplerenonu 50 mg byla zkoumána u pacientů se srdečním selháním (II. – IV. stupně podle NYHA klasifikace). Ve srovnání se zdravými subjekty odpovídajícího věku, hmotnosti a pohlaví byla AUC a Cmax ustáleného stavu u pacientů se srdečním selháním o 38 % resp.

30 % vyšší. Ve shodě s těmito výsledky prokázala populační farmakokinetická analýza eplerenonu v podskupině pacientů ze studie EPHESUS, že clearance eplerenonu byla u pacientů se srdečním selháním podobná clearance u zdravých starších osob. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Předklinické údaje získané na základě farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Ve farmakologických studiích toxicity byla po opakovaném podávání u potkanů a psů zaznamenána atrofie prostaty po expozicích mírně převyšujících klinické expoziční hladiny. Změny prostaty nebyly spojeny s nežádoucími funkčními následky. Klinický význam těchto nálezů není znám. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: Monohydrát laktosy Mikrokrystalická celulosa (typ 101) Sodná sůl kroskarmelosy Hypromelosa (typ 2910) Granulovaná mikrokrystalická celulosa (typ 102) Natrium-lauryl-sulfát

9

Mastek Magnesium-stearát Potahová vrstva tablety: Monohydrát laktosy Hypromelosa (typ 2910) Oxid titaničitý (E171) Makrogol 4000 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení Albindrep potahované tablety je balený v PVC/Al blistru. Blistry jsou balené v kartónové krabičce a do každé krabičky je vložena příbalová informace. Velikost balení: 30, 90 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Laboratorios LICONSA S.A. Avenida Miralcampo 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara Španělsko 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Albindrep 25 mg potahované tablety: 34/343/11-C Albindrep 50 mg potahované tablety: 34/344/11-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.5.2011 10. DATUM REVIZE TEXTU 29.6.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU>

Papírová skládačka

1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Albindrep 50 mg potahované tablety eplerenonum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje eplerenonum 50 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje rovněž laktózu. Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Laboratorios LICONSA S.A. Avenida Miralcampo 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara Španělsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

34/344/11-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Albindrep 50 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Albindrep 50 mg potahované tablety eplerenonum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Laboratorios LICONSA S.A. 3. POUŽITELNOST

[EXP] 4.

ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

[č.š.:] 5. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.