Agofollin Depot

Kód 0056188 ( )
Registrační číslo 56/ 452/69-S/C
Název AGOFOLLIN DEPOT
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace BIOTIKA a.s., Slovenská Ľupča, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0000365 INJ SUS 1X2ML/10MG I Injekční suspenze, Injekce
0180290 INJ SUS 1X2ML/10MG II Injekční suspenze, Injekce
0056188 INJ SUS 5X2ML/10MG I Injekční suspenze, Injekce
0180291 INJ SUS 5X2ML/10MG II Injekční suspenze, Injekce

nahoru

Příbalový létak AGOFOLLIN DEPOT

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls54809/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

AGOFOLLIN DEPOT

Injekční suspenze

(Estradioli benzoas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je AGOFOLLIN DEPOT a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AGOFOLLIN DEPOT používat

3.

Jak se AGOFOLLIN DEPOT používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek AGOFOLLIN DEPOT uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE AGOFOLLIN DEPOT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

AGOFOLLIN DEPOT je hormonální přípravek, který obsahuje léčivou látku estradiol. Estradiol je synteticky připravený ester, který je totožný s přirozeným lidským estrogenem.

AGOFOLLIN DEPOT se používá při nedostatku estrogenů ve vaječnících, což je dokázánonegativním progesteronovým testem, zmenšením děložní sliznice a hypoestrogenním obrazem při poševní cytologii. Při předčasném selhání funkce vaječníků (předčasná menopauza) před 40. rokem života, k zastavení dysfunkčního děložního krvácení, když se nedostaví první menstruace do 18 let, při celkových i lokálních poruchách vývoje (růst s nedostatečnou činnosti pohlavních orgánů, vývojová zaostalost pohlavních orgánů), při zhoubném nádoru prostaty, na estrogenový test.

AGOFOLLIN DEPOT nahrazuje estrogen, který již není v ženském těle vytvářen.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AGOFOLLIN DEPOTPOUŽÍVAT

Nepoužívejte AGOFOLLIN DEPOT, pokud máte nebo jste měla jakýkoliv z následujících stavů:

- přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku AGOFOLLIN DEPOT

- rakovina prsu

- jiné nádorové onemocnění spojené s hormony, např. rakovina děložní sliznice

- neobvyklé vaginální krvácení, které nebylo vyšetřeno lékařem

- neléčený nárůst děložní sliznice

- dřívější nebo současná žilní trombóza na noze nebo jiném místě (např. hluboká žilní trombóza nebo

plicní embolie)

- aktivní nebo v nedávné minulosti prodělaná arteriální trombóza (např. angina pectoris, infarkt)

- akutní onemocnění jater (nebo máte onemocnění jater v anamnéze, a výsledky Vašich jaterních

testů se dosud nevrátily k normálním hodnotám)

- porfyrie (enzymatická porucha jater)

Máte-li jakékoliv pochybnosti, obraťte se laskavě na svého lékaře nebo lékárníka, než začnete užívat přípravek AGOFOLLIN DEPOT.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AGOGOLLIN DEPOT je zapotřebí:

Zdravotní prohlídka/sledováníŽeny, které dlouhodobě užívají hormonální substituční terapii (HST), by měli pravidelně absolvovat u svého lékaře gynekologické vyšetření včetně vyšetření prsů.

Stavy, vyžadující kontrolu v průběhu HSTVáš lékař bude vyžadovat častější vyšetření a testy, jestliže trpíte nebo jste v předešlé době prodělalaurčitá onemocnění nebo stavy. Některá z nich se mohou při užívaní HST zhoršit nebo vrátit.Informujte svého lékaře, jestliže v současnosti trpíte kterýmkoliv z následujících stavů:

děložní fibroid (vláknitý nezhoubný nádor)

endometrióza (výskyt děložní sliznice mimo dělohu)

anamnéza nebo rizikové faktory krevních sraženin (např. dřívější trombóza, nadváha)

rakovina prsu nebo rizikové faktory estrogen dependentních tumorů (např. blízké příbuzné

měly rakovinu prsu)

vysoký krevní tlak

nemoci jater (např. jaterní nezhoubný nádor)

onemocnění ledvin nebo srdce

cukrovka

žlučníkové kameny

migréna nebo silné bolesti hlavy

systémový lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění pojiva, které může postihnout

mnohé orgánové systémy)

anamnéza abnormálního nárůstu děložní sliznice

epilepsie

astma

otoskleróza (ztráta sluchu z důvodu nadměrného růstu kosti vnitřního ucha)

Důvody pro okamžité přerušení léčby

Jestliže se u Vás v průběhu léčby s přípravkem AGOFOLLIN DEPOT projeví jakýkoliv z následujících stavů, konzultujte se svým lékařem přerušení léčby: 

žloutenka nebo zhoršení jaterních funkcí

závažné zvýšení krevního tlaku

nový nápor silných bolestí hlavy podobných migréně

těhotenství

Abnormální nárůst a rakovina děložní slizniceRiziko abnormálního nárůstu děložní sliznice a rakoviny děložní sliznice se zvyšuje, pokud je samotný estrogen podáván dlouhodobě. Z tohoto důvodu by léčba měla být kombinovaná s lékařem stanovenou dávkou progesteronu po dobu minimálně 12dní v každém 28 denním cyklu.

V prvních měsících léčby se může vyskytnout nepravidelné krvácení a špinění. Pokud ke krvácení dojde po dlouhotrvající léčbě, nebo pokud krvácení pokračuje po přerušení léčby, kontaktujte svého lékaře.

Rakovina prsuCelkové údaje ze studií ukazují na zvýšené riziko rakoviny prsu u žen užívajících kombinaciestrogen-progestagen, které se projeví po přibližně 3 letech léčby.

U žen, kterým byla odoperovaná děloha a užívali samotný estrogen bylo zjištěno významně nižší riziko rakoviny prsu, než riziko zjištěné u žen užívajících kombinace estrogen-progestagen. Zvýšené riziko je zjevné až po několika letech užívání, ale v průběhu pěti let po ukončení léčby prakticky zmizí.

Kontaktujte vašeho lékaře v případě, že zjistíte jakékoliv změny ve vašich prsou.

Trombóza (krevní sraženiny)HST je spojována s 1,3 – 3 násobným rizikem vzniku trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie.Riziko vzniku trombózy je pravděpodobnější v prvním roce léčby než později.

Obecně uznávané rizikové faktory vzniku trombózy zahrnují užívání estrogenů, vyšší věk, velké operace, delší nehybnost, nadváha, těhotenství/poporodní období, onkologická onemocnění. Pokud má po plánované operaci vzniknout delší nehybnost, doporučuje se dočasně vysadit HST 4 až 6 týdnů před touto operací.Jestliže se u Vás nebo ve vašem blízkém příbuzenstvu vyskytla trombóza nebo máte-li nadváhu, poraďte se před zahájením léčby s Vašim lékařem. Informujte vašeho lékaře i v případě, jestliže užíváte léky proti nadměrnému srážení krve. Máte-li příznaky, jež by mohly být příznaky trombózy, například bolestivé otoky dolních končetin, náhlá bolest na hrudi nebo zkrácený dech, okamžitěkontaktujte svého lékaře.

Choroba věnčitých tepenStudie neposkytly žádný důkaz ochrany proti infarktu u žen s chorobou věnčitých tepen, které užívalykombinovanou léčbu estrogenem a progestagenem nebo samotný estrogen.U žen , kterým byla odoperovaná děloha a užívali samotný estrogen, nebylo zjištěno žádné zvýšenírizika choroby věnčitých tepen, riziko je mírně zvýšené po dobu užívaní kombinované estrogenprogestagenní terapie.

MrtviceLéčba kombinací estrogen-progestagen a samotným estrogenem je spojována až s 1,5násobnýmzvýšením rizika vzniku mrtvice. Relativní riziko se nemění s věkem ani s dobou uplynuvší od přechodu. Ale vzhledem k tomu, že základní riziko mrtvice je značně závislé na věku,celkové riziko vzniku mrtvice u žen užívajících HST se bude s věkem zvyšovat.

Rakovina vaječníkůUžívání pouze estrogenových HST produktů po dobu 10-15 let může zvýšit riziko vzniku tohoto ojedinělého ale vážného nádorového onemocnění. Některé studie naznačují, že dlouhodobé užívání kombinované HST může mít podobné nebo o něco nižší riziko.

Jiné stavyEstrogeny mohou vyvolat zadržení tekutin, a proto je třeba bedlivě sledovat pacientky, které trpíporuchou funkce srdce nebo ledvin.

HST může mít vliv na výsledky některých laboratorních testů (jako jsou testy funkce štítné žlázy a

jaterní testy). Máte-li podstoupit nějaké laboratorní testy, informujte o tom vašeho lékaře.

Informujte vašeho lékaře, víte-li, že máte vysoké hodnoty triglyceridů. U žen užívajících estrogen bylyzaznamenány vzácné případy zvýšení hodnot triglyceridů, což vedlo k zánětu slinivky břišní.

Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika pravděpodobné demence u žen, které zahájily užívaníkombinované HST nebo samotný estrogen později než ve věku 65 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které v současné době užíváte nebo jste nedávno užívala a to i o těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek zvyšuje účinnost léčiv, jež jsou biologicky rozložitelné mikrozomálními (zejména jaterními)enzymy. Při současném podávání hepatotoxických léčiv se zvyšuje riziko poškození jater. Přípravek snižuje účinnost dikumarolových léku tlumicích krevní srážlivost a léku proti cukrovce a zvyšuje účinnost antagonistů kyseliny listové a petidinu.Vzájemné působení může nastat též při kombinaci s léky proti epilepsii, kortikoidy, bromocripinem, cyklosporinem, dantrolenem.

Těhotenství a kojeníAGOFOLLIN DEPOT by neměl být používán v průběhu těhotenství a kojení. Jestliže se domníváte,že jste těhotná, kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůAGOFOLLIN DEPOT neovlivňuje schopnost obsluhovat stroje ani schopnost řídit dopravní prostředek.

Důležité informace o některých složkách přípravku Agofollin Depot

Přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK AGOFOLLIN DEPOT POUŽÍVÁ

Tento přípravek může být podáván pouze lékařem nebo sestrou.

Nepravidelnosti menstruačního cyklu v prvních letech po prvej menštruácii: 4., 11. a 18. den cyklu 2 ml AGOFOLLIN DEPOT i.m., 18. den spolu s progesteronem.Náhradní léčba u Turnerova syndromu (vrozené onemocnění, při nemž má žena jen jeden chromozom X): 2 ml Agofollinu i.m. 1., 8. a 15. den cyklu, kombinovat s progesteronem 15. a 22. den. Po zahájení krvácení 2 ml AGOFOLLIN DEPOT i.m. 4., 11. a 18. den cyklu, progesteron přidat 18. a 25. den cyklu.Náhradní léčba dlouhotrvajícího vynechaní menstruace v plodném věku, při prokázaném nedostatku endogenních estrogenů a pozitivním estrogenovém testu: 2 ml AGOFOLLIN DEPOT i.m. 1., 8. a 15. den cyklu, přidat progesteron 15. a 22. den. Po dosažení účinku (děložní krvácení) se dávka v dalších cyklech snižuje. Většinou stačí podat 8. den cyklu 2 ml AGOFOLLIN DEPOT a 15. den znovu spolu s progesteronem. Po navození menstruačního cyklu stačí 18. den kombinované podání 1 - 2 ml AGOFOLLIN DEPOT spolu s progesteronem. Po 3 - 6 cyklech se aplikuje 18. den jen samotný progesteron. Nedojde-li ke krvácení, vykoná se progesteronový test k ověření endogenní produkce estrogenů.Náhradní léčba vymizení menstruace u již menstruující ženy a při negativním estrogenovém testu: 7 -10 týdnů 2 - 4 ml AGOFOLLIN DEPOT i.m. jednou týdně. Poslední týden přidat progesteron.

Při vymízení krvácení v plodném věku ženy se podávají estrogeny jen u dokázaného nedostatku endogenních estrogenů. U terapie popřechodových výpadkových projevů je aplikace estrogenů bez současného podávání androgenů (mužské pohlavní hormóny) anebo gestagenů neúčinná.Nejprve se aplikuje 7. den cyklu 2 ml AGOFOLLIN DEPOT, druhá dávka opět 2 ml AGOFOLLINDEPOT - 17. den s Agolutinem Depot. Po dosažení účinku (pseudomenstruace) stačí většinou aplikovat uvedenou kombinaci jen 17. den cyklu. Doporučuje se místa vpichu střídat.Při léčbě výpadkových popřechodových jevů, pokud žena nevhodně reaguje na androgenní složku Folivirinu je možné kombinovat 1 - 2 ml AGOFOLLIN DEPOT s 2 - 4 ml Agolutinu Depot (50 - 100 mg progesteronu).Estrogeny bez progesteronu možno dlouhodobě léčit jen ženy s odoperovanou dělohou. U žen s neporušenou dělohou je nutno estrogenovou terapii vždy kombinovat s aplikací progesteronu v zájmu ochrany slizniční vrstvy dělohy před nadměrnou stimulací.U žen s předčasnou menopauzou má náhradní terapie trvat minimálně až do věku přirozené menopauzy.

Způsob podáníInjekce AGOFOLLIN DEPOT se aplikují hluboko do svalu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AGOFOLLIN DEPOT, než jste měl(a)Nejsou informace o důsledcích akutního předávkování estradiolem u člověka. Léčba případného předávkování má být symptomatická.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i AGOFOLLIN DEPOT nežádoucí účinky.Vyskytují se až u 20 % pacientů.Anorexie (nechutenství), nevolnost, zvracení, průjem, poruchy vnímání, bolesti hlavy, sklon k depresím a předrážděnost, zvýšené riziko tromboembolie (vznik krevní sraženiny v určitém místě krevního oběhu, obzvlášť u kuřáků), vysoký krevní tlak, poruchy jaterních funkcí (žloutenka, nádory), žlutohnědé skvrny na kůži, kopřivka a jiné kožní vyrážky, zvětšení děložní sliznice s krvácením, zvýšení tělesné hmotnosti (zadržení vody) až vznik otoku, u žen zvětšení prsů a bolest v prsu, u mužů zvětšení prsních žláz, předčasné uzavření epifyzárních (mezimozkových) štěrbin, různé alergické reakce, možnost vzniku vrozených vývojových vad.Pro léčbu menopauzálních obtíží je nutné zvážit poměr rizika a přínosu hormonální substituční terapie. Měla by být užívána co nejnižší účinná dávka po co nejkratší dobu. Poměr rizik a prospěchu hormonální substituční terapie se při dlouhodobém užívání jeví jako negativní.Každé rozhodnutí o nasazení hormonální substituční terapie by mělo být učiněno individuálně, po plném informování pacientky.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznámte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK AGOFOLLIN DEPOT UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě 10 – 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Ampulky uchovávat ve stojící poloze.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co AGOFOLLIN DEPOT obsahuje

Léčivou látkou je Estradioli benzoas 5 mg v 1 ml mikrokrystalické vodní suspenze.Pomocnými látkami jsou sodná sůl karmelosy, sorbitol, polysorbát 80, fenol, voda na injekci.

Jak AGOFOLLIN DEPOT vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční suspenze.Mikrokrystalická vodní suspenze, po protřepání mléčné barvy.

Druh obalu a velikost balení2 ml odlamovací ampulky, plastikový přířez, krabička2 ml neodlamovací ampulky, plastikový přířez, pilník, krabička

Velikost balení: 1 ampulka po 2 ml, 5 ampulek po 2 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceBiotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:30.3. 2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls54809/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUAGOFOLLIN DEPOTinjekční suspenze

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍEstradioli benzoas 5 mg v 1 ml mikrokrystalické vodné suspenze.Přípravek obsahuje sorbitolÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMAInjekční suspenze.Mikrokrystalická vodní suspenze, po protřepání mléčné barvy.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceSubstituční hormonální terapie u nedostatku ovariálních estrogenů prokázaném negativním progesteronovým testem. Substituční terapie při předčasném selhání ovariálních funkcí (předčasná menopauza) před 40. rokem, např. po ovariektomii nebo radiokastraci z důvodu nenádorových onemocnění. Substituční terapie při celkových i lokálních poruchách vývoje způsobených hypoestrogenizmem (eunuchoidní růst, genitální infantilizmus, hypoplazie uteru). Zastavení dysfunkčního děložního krvácení. Karcinom prostaty. Estrogenový test.

4.2 Dávkování a způsob podáníNepravidelnosti menstruačního cyklu v prvních letech po menarche: 4., 11. a 18. den cyklu 2 ml AGOFOLLIN DEPOT (10 mg estradiol benzoátu) i.m., 18. den spolu s progesteronem.Substituční terapie u Turnerova syndromu: 2 ml Agofollinu (10 mg estradiol dipropionátu) i.m. 1., 8. a 15. den cyklu, kombinovat s progesteronem 15. a 22. den. Po zahájení krvácení 2 ml AGOFOLLIN DEPOT (10 mg estradiol benzoátu) i.m. 4., 11. a 18. den cyklu, progesteron přidat 18. a 25. den cyklu.Substituční terapie dlouhotrvající sekundární amenorey ve fertilním věku, při prokázaném nedostatku endogenních estrogenů a pozitivním estrogenovém testu: 2 ml AGOFOLLIN DEPOT (10 mg estradiol benzoátu) i.m. 1., 8. a 15. den cyklu, přidat progesteron 15. a 22. den. Po dosažení účinku (děložní krvácení) se dávka v dalších cyklech snižuje. Většinou stačí podat 8. den cyklu 2 ml AGOFOLLIN DEPOT a 15. den znovu spolu s progesteronem. Po navození menstruačního cyklu stačí 18. den kombinované podání 1 - 2 ml AGOFOLLIN DEPOT spolu s progesteronem. Po 3 - 6 cyklech se aplikuje 18. den jen samotný progesteron. Nedojde-li ke krvácení, vykoná se progesteronový test k ověření endogenní produkce estrogenů.Substituční terapie u sekundární amenorey a při negativním estrogenovém testu: 7 - 10 týdnů 2 - 4 ml AGOFOLLIN DEPOT (10 - 20 mg estradiol benzoátu) i.m. jednou týdně. Poslední týden přidat progesteron.U sekundární amenorey ve fertilním věku ženy se podávají estrogeny jen u dokázaného nedostatku endogenních estrogenů. U terapie postmenopauzálních výpadkových projevů je aplikace estrogenů bez současného podávání androgenů anebo gestagenů neúčinná.Nejprve se aplikuje 7. den cyklu 2 ml AGOFOLLIN DEPOT (10 mg estradiol benzoátu), druhá dávka opět 2 ml AGOFOLLIN DEPOT (10 mg estradiol benzoátu) - 17. den s Agolutinem Depot inj. Po dosažení účinku (pseudomenstruace) stačí většinou aplikovat uvedenou kombinaci jen 17. den cyklu. Doporučuje se místa vpichu střídat.Při léčbě výpadkových postmenopauzálních jevů, pokud žena nevhodně reaguje na androgenní složku Folivirinu inj. je možné kombinovat 1 - 2 ml AGOFOLLIN DEPOT inj. (5 - 10 mg estradiol benzoátu) s 2 - 4 ml Agolutinu Depot inj. (50 - 100 mg progesteronu).

Estrogeny bez progesteronu možno dlouhodobě léčit jen ženy po hysterektomii. U žen s intaktní dělohou je nutno estrogenovou terapii vždy kombinovat s aplikací progesteronu v zájmu ochrany endometria před nadměrnou stimulací.U žen s předčasnou menopauzou má substituční terapie trvat minimálně až do věku přirozené menopauzy.Injekce AGOFOLLIN DEPOT se aplikují hluboko intramuskulárně.Při podpůrné léčbě u karcinomu prostaty by měla být dávka vyšší než při substituční hormonální terapii(dávkování závisí od individuálního stavu pacienta).

4.3 Kontraindikace

Známý, uváděný v anamnéze nebo suspektní karcinom prsu

Známé nebo suspektní estrogenně podmíněné maligní tumory (např. karcinom endometria)

Nediagnostikované krvácení z genitálií

Neléčená hyperplazie endometria

Dřívější či současný žilní tromboembolismus (trombóza hlubokých žil, plicní embolie)

Známá trombofilní porucha (např. deficience proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu, viz bod 4.4)

Aktivní nebo nedávno prodělané arteriální tromboembolické onemocnění (např. angina pectoris,infarkt myokardu)

Akutní onemocnění jater nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater, pokud se jaterní testynevrátily do normálu

Známá přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoliv z pomocných látek

Porfyrie

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíLéčba hormonální substituční terapií by měla být zahájena pouze pokud postmenopauzální symptomy nepříznivě ovlivňují kvalitu života. V každém případě by mělo být minimálně jednou ročně provedeno pečlivé posouzení rizik a přínosů a podávání přípravků HRT by mělo pokračovat, jen pokud přínos převažuje nad riziky.

Údaje týkající se rizik souvisejících s HRT v léčbě předčasné menopauzy jsou omezené. Vzhledem k nízké úrovni absolutního rizika u mladších žen však může být poměr přínosů a rizik utěchto žen příznivější než u starších žen.

Lékařské vyšetření/kontrolní vyšetření

Před zahájením nebo obnovením HRT je třeba zjistit kompletní osobní a rodinnou anamnézu. Lékařské vyšetření (včetně vyšetření pánve a prsů) by se mělo řídit informacemi vycházejícími z anamnézy, kontraindikacemi a upozorněními pro použití HRT. Doporučují se pravidelné prohlídky během léčby, jejichž četnost a charakter je pro jednotlivé pacientky individuální. Ženy je nutno seznámit s tím, jaké změny v prsou by měly oznámit svému lékaři nebo zdravotní sestře (viz níže Karcinom prsu). Vyšetření, včetně mamografie, by měla být prováděna v souladu se současnou běžnou screeningovou praxí, a to na základě individuálních klinických potřeb pacientky.

Stavy vyžadující dohled

Je-li pacientka postižena dále uvedenými stavy nebo jestliže se u ní takové stavy vyskytly již dříve a/nebo se zhoršily během těhotenství nebo při předchozí hormonální léčbě, měla by být pod přísným dohledem. Je nutné vzít v úvahu, že tyto stavy se mohou během léčby přípravkem AGOFOLLIN DEPOT projevit znovu nebo se mohou zhoršit. Jedná se především o následující stavy:

-

Leiomyomy (děložní fibroidy) nebo endometrióza

-

Rizikové faktory tromboembolické poruchy (viz níže)

-

Rizikové faktory vzniku estrogenně podmíněných nádorů např. Dědičná zátěž ke karcinomu prsu z první linie

-

Hypertenze

-

Jaterní poruchy (např. adenom jater)

-

Diabetes mellitus s poškozením cév/bez poškození cév

-

Cholelitiáza

-

Migréna nebo (těžké) bolesti hlavy

-

Systémový lupus erythematosus

-

V anamnéze uváděná hyperplazie endometria (viz níže)

-

Epilepsie

-

Astma

-

Otoskleróza

Důvody okamžitého vysazení léčby

Léčbu je třeba vysadit, jsou-li zjištěny kontraindikace a v případě dále uvedených stavů:

-

Žloutenka nebo zhoršení funkce jater

-

Výrazné zvýšení krevního tlaku

-

Nový výskyt bolestí hlavy typu migrén

-

Těhotenství

Hyperplazie a karcinom endometriaU žen s intaktní dělohou je zvýšeno riziko hyperplazie a karcinomu endometria, pokud se estrogeny podávají samostatně po delší dobu. Hlášené zvýšení rizika vzniku karcinomu endometria u uživatelek samotných estrogenů se pohybuje od dvojnásobku do dvanáctinásobku oproti ženám, které samotné estrogeny neužívají, a to v závislosti na délce léčby a dávce estrogenu. Po ukončení léčby může rizikozůstat zvýšené po dobu minimálně 10 let.

Cyklický přídavek progestagenu na dobu minimálně 12 dní v každém měsíčním/28denním cyklunebo kontinuální kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem u žen, které neprodělalyhysterektomii, předchází zvýšenému riziku, které souvisí s HRT obsahující samotný estrogen.

V prvních měsících léčby může dojít ke krvácení z průniku a špinění. Pokud ke krvácení z průniku nebošpinění dojde po určité době, kdy pacientka užívá léčbu, nebo pokud krvácení pokračuje po přerušení léčby, je třeba vyšetřit jeho příčinu, což může zahrnovat i biopsii endometria k vyloučení endometriální malignity.

Estrogenní stimulace bez opozice progestagenem může vést ke vzniku prekanceróz nebo malignitv reziduálních ohniscích endometriózy. Proto je třeba u žen, které prodělaly hysterektomii z důvoduendometriózy, zvážit přidání progestagenů k estrogenové HRT, pokud je známo, že se u nich vyskytuje reziduální endometrióza.“

Karcinom prsuCelkové údaje ukazují na zvýšené riziko karcinomu prsu u žen užívajících kombinaci estrogen-progestagen a možná i HRT obsahující pouze samotný estrogen, a to v závislosti na délce užívání HRT.

Kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem

Randomizované, placebem kontrolované hodnocení (studie Women’s Health Initiative, WHI) a epidemiologické studie shodně uvádějí zvýšené riziko karcinomu prsu u žen užívajícíchkombinovanou estrogen-progestagenní HRT. Zvýšení rizika vzniku karcinomu prsu se projeví popřibližně 3 letech léčby.

Léčba samotným estrogenem

V hodnocení WHI nebylo zjištěno žádné zvýšení rizika rakoviny prsu u žen, které absolvovalyhysterektomii a užívaly HRT obsahující samotný estrogen. Z observačních studií bylo převážně zjištěnomalé zvýšení rizika diagnózy karcinomu prsu, které je významně nižší, než riziko zjištěné u pacientekužívajících kombinace estrogen-progestagen.

Zvýšení rizika se projeví po několika málo letech užívání, ale vrátí se zpět na vstupní úroveň do několika mála (maximálně pěti) let po ukončení léčby.

HRT, především kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem, zvyšuje denzitumamografických nálezů, což může negativně ovlivnit radiologickou detekci karcinomu prsu.

Karcinom ovariíKarcinom ovarií je mnohem vzácnější než karcinom prsu. Dlouhodobé (minimálně 10-15leté) užívánípřípravků HRT obsahujících samotný estrogen je spojováno s mírně zvýšeným rizikem vznikukarcinomu ovarií. Některé studie, včetně hodnocení WHI, naznačují, že dlouhodobé užíváníkombinované HRT s sebou může nést podobné nebo o něco nižší riziko.

Žilní tromboembolismusHRT je spojována s 1,3-3násobným rizikem vzniku žilního tromboembolismu (VTE), tj. trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je mnohem pravděpodobnější v prvním roceužívání HRT než později.

U pacientek se známými trombofilními stavy je zvýšené riziko vzniku VTE. Hormonální substitučníterapie může toto riziko dále zvyšovat. U těchto pacientek je proto HRT kontraindikována (viz bod 4.3).

Obecně uznávané rizikové faktory vzniku VTE zahrnují užívání estrogenů, vyšší věk, velké operace,delší

nehybnost, obezitu (BMI > 30 kg/m

2 ), těhotenství/poporodní období, systémový lupus erythematosus

(SLE) a onkologická onemocnění. V otázce, jakou roli mohou mít ve VTE křečové žíly, neexistuje shoda.

Jako u všech pacientů po operaci je třeba zvážit preventivní opatření, aby se zabránilo vzniku pooperační VTE. Pokud má po plánované operaci vzniknout delší nehybnost, doporučuje se dočasněHRT vysadit 4 až 6 týdnů před touto operací. Léčba by se neměla obnovit dříve, než bude žena opět plně pohyblivá.

U žen, které nemají VTE v osobní anamnéze, ale mají příbuzného první linie, který trpěl trombózouv mladém věku, lze nabídnout screening po pečlivém vysvětlení jeho omezení (screening zachytípouze část trombofilních poruch).Pokud je zjištěn trombofilní defekt, který je spojován s trombózou členů rodiny, nebo pokud se jedná o„závažný“ defekt (např. deficience antitrombinu, proteinu S nebo proteinu C nebo kombinace defektů), jeHRT kontraindikována.

U žen, které jsou již chronicky léčeny antikoagulačními přípravky, je nutno pečlivě zvážit poměr přínosů a rizik léčby HRT.

Pokud po zahájení léčby dojde ke vzniku VTE, je třeba přípravek vysadit. Pacientky je třeba upozornit, aby se na svého lékaře obrátily, jakmile si budou vědomy nástupu některého potencionálníhosymptomu tromboembolismu (např. bolestivé otoky dolních končetin, náhlá bolest na hrudi, dyspnoe).

Choroba věnčitých tepen (CAD)Randomizovaná, kontrolovaná hodnocení neposkytla žádný důkaz ochrany proti infarktu myokardu u žense stávající CAD nebo bez ní, které užívaly kombinovanou léčbu estrogenem a progestagenem nebo HRT obsahující samotný estrogen.

Kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem

Relativní riziko vzniku CAD je po dobu užívání kombinované estrogen-progestagenní HRT mírnězvýšené. Vzhledem k tomu, že základní absolutní riziko CAD do značné míry závisí na věku, je početmimořádných případů CAD vyvolaných užíváním kombinace estrogen-progestagen u zdravých ženpřed menopauzou velmi nízký, ale s pokročilým věkem se zvyšuje.

Samotný estrogen

Z randomizovaných, kontrolovaných hodnocení nebylo zjištěno žádné zvýšení rizika CAD u žen, které absolvovaly hysterektomii a které se léčí samotným estrogenem.

Ischemická mozková příhodaLéčba kombinací estrogen-progestagen a samotným estrogenem je spojována až s 1,5násobnýmzvýšením rizika vzniku ischemické mozkové příhody. Relativní riziko se nemění s věkem ani s dobouuplynuvší od menopauzy. Ale vzhledem k tomu, že základní riziko mozkové příhody je značně závislé navěku, celkové riziko vzniku mozkové příhody u žen užívajících HRT se bude s věkem zvyšovat.

Další stavyEstrogeny mohou vyvolávat retenci tekutin, a proto je třeba bedlivě sledovat pacientky trpící srdeční čirenální dysfunkcí.

Ženy s preexistující hypertriglyceridémií je třeba v průběhu estrogenové či hormonální substitučníléčby bedlivě sledovat, neboť při estrogenové léčbě pacientek s tímto stavem byly zaznamenányvzácné případy výrazného zvýšení triglyceridů v plazmě, což vedlo k pankreatitidě.

Estrogeny zvyšují hladinu tyroxin vážícího globulinu (TBG), což vede ke zvýšení celkové hladinyhormonu štítné žlázy v oběhu, měřené jódem vázaným na proteiny v séru (PBI), hladinami T4(stanovenými sloupcovou metodou či radioimunoesejí) nebo hladinami T3 (stanovenýmiradioimunoesejí). Vazebný poměr T3 se snižuje, což odráží zvýšenou hladinu TBG. Koncentrace volnéhoT4 a volného T3 zůstávají nezměněny. Může dojít také ke zvýšení hladin dalších vazebných proteinů vséru, např. kortikosteroidy vážícího globulinu (CBG) a globulinu vážícího pohlavní hormony (SHBG),což vede ke zvýšení hladin kortikosteroidů, resp. pohlavních steroidů v oběhu. Koncentrace volných čibiologicky aktivních hormonů se nemění. Může dojít i ke zvýšení hladin dalších proteinů v plazmě(angiotensinogen/reninový substrát, alfa-I-antitrypsin, ceruloplasmin).

Užíváním HRT nedochází ke zlepšení kognitivních funkcí. Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika pravděpodobné demence u žen, které začínají užívat kontinuální kombinovanou HRT nebo HRTobsahující samotný estrogen ve věku vyšším než 65 let.Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcePotenciálně nebezpečné interakce. Kouření zvyšuje riziko tromboembolických komplikací u žen, které podstupují estrogenovou terapii. Nesnižuje však účinnost terapie estradiolem. Estrogeny mohou zvýšit toxicitu chlorpromazinu (zesílení cholestatického účinku).Jiné signifikantní interakce. O interakcích samotného estradiolu je málo údajů. Dá se předpokládat interakce se všemi léky, které mají tytéž metabolické cesty. Léky jako rifampicin, barbituráty a fenytoin, které indukují syntézu hepatálních enzymů, zvyšují rychlost metabolizmu estrogenů. Naopak estrogeny mohou zvýšit aktivitu fenytoinu a jiných léčiv degradovaných mikrozomálními enzymy inhibicí jejich metabolizmu. Při současném podávání hapatotoxických léků se zvyšuje riziko poškození jater. Estradiol snižuje účinek dikumarolových antikoagulancí a antidiabetik, zvyšuje účinnost antagonistů kyseliny

listové a petidinu. Interakce mohou nastat při kombinaci s antiepileptiky. Interakce mohou nastat s kortikoidy, bromocripinem, cyklosporiny, dantrolenem.Dlouhodobé podávání antibiotik může snižovat účinnost estrogénových preparátů akcelerováním jejich metabolismu v důsledku indukce mikrozomálních enzymů. Likvidací střevní flóry mohou antibiotika znemožnit enterohepatální oběh estrogenů.Interference s laboratorními testy. Estradiol může ovlivnit funkční testy štítné žlázy, plazmatické hladiny kortizolu a stanovení 17-ketosteroidů v moči.AGOFOLLIN DEPOT vyvolává falešnou pozitivitu nebo vyšší hodnoty stanovení BSP, kortikosteroidů v plazmě, jódu vázaného na bílkoviny a vychytávání radiojódu štítnou žlázou. Naopak vyvolává falešnou negativitu nebo nižší hodnoty stanovení 17 -hydroxy- a keto- steroidů v moči.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

I když teratogenní účinek estradiolu u člověka není přímo prokázán, jiné estrogeny, především dietylstilbestrol, mají teratogenní účinek. U některých zvířecích druhů má i estradiol teratogenní účinky. Z těchto příčin by se estradiol neměl podávat v graviditě. Je málo indikací pro použití estradiolu u kojících matek. Estradiol se vylučuje do mateřského mléka, ale jeho množství je velmi malé, pravděpodobně méně než 0,02 % dávky, kterou dostane matka. AGOFOLLIN DEPOT není indikován během těhotenství a kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinkyVýskyt nežádoucích účinků závisí na věku pacientky a jde zejména o projevy zesílených fyziologických účinků estrogenů. Část nežádoucích účinků vzniká jako důsledek hepatálního metabolizmu estradiolu.Všechny estrogenové přípravky mohou zejména na začátku léčby způsobit lehké nežádoucí účinky jako napětí a hypertrofii prsů, mastalgii, slabé vaginální krvácení, retenci sodíku a tekutin, zvyšování tělesné hmotnosti, bolesti hlavy, parestézie a nauzeu. Tyto účinky závisí na dávce a často spontánně vymizí při dlouhodobé terapii.

Nežádoucí účinky byly rozděleny podle frekvence výskytu za použití následující konvence: velmi časté (≥ 1/10); časté ( 1/100 až  1/10); méně časté ( 1/1 000 až  1/100); vzácné ( 1/10 000 až  1/1 000); velmi vzácné ( 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Velmi časté(1/10)

Časté(1/100 až <1/10)

Méně časté (1/1000 až < 1/100)

Vzácné (1/10000 až < 1/1000)

Psychiatrické poruchy

Sklon k depresi, anorexii

Snížení libida

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, parestezie

Cévní poruchy

Venózní trombo-embolická nemoc

Hypertenze

Gastrointestinální poruchy

Nauzea

Zvracení, průjem

Poruchy jater a žlučových cest

Poruchy jaterních funkcí

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka, kopřivka, chloasma, různé erupce

Stevens-Johnsonův syn-drom, erythema multiformae a nodosum

Poruchy

Napětí a zvětšení

Abnormální děložní Slabé vaginální

reprodukčního systému a prsu

prsů, bolest prsů, endometriální hyperplazie

krvácení, karcinom endometria, karcinom prsu

krvácení

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Edém, retence sodíku a tekutin

Vyšetření

Zvýšení tělesné hmotnosti

Nežádoucí účinky potenciálně ohrožující život. Podávaní estradiolu bez současného podávání progesteronu je u žen s funkční dělohou spojeno se zvýšeným rizikem vzniku endometriální hyperplazie a endometriálního karcinomu jako důsledku excesivní růstové stimulace endometria. Velikost tohoto rizika závisí na dávce a trvání léčby. Je menší při kombinované terapii estrogen – progesteron. Estrogeny významným způsobem ovlivňují kardiovaskulární systém (hypertenze). Estrogenová terapie zvyšuje riziko venózních tromboembolických komplikací. Riziko vzniku arteriálních trombóz není jednoznačně prokázán. Poruchy jaterních funkcí (žloutenka, adenomy). Potenciální teratogenita.Těžké nebo ireverzibilní nežádoucí účinky. V průběhu terapie estradiolem se může vyskytnout závažné abnormální děložní krvácení. Je nutná endometriální biopsie k vyloučení přítomnosti karcinomu. Při aplikaci mužům (terapie karcinomu prostaty) je třeba počítat s feminizací (gynekomastie, inhibice spermatogenezy, ztráta libida, impotence).Symptomatické nežádoucí účinky. Všechny estrogenové preparáty mohou zejména na začátku léčby způsobit lehké nežádoucí účinky jako napětí a hypertrofii prsů, mastalgii, slabé vaginální krvácení, retenci sodíku a tekutin, zvyšování tělesné hmotnosti, bolesti hlavy, parestézie a nauzeu, sklon k depresi, anorexii, průjem, dávení, edémy a kožní změny, chloazmu, urtikarii, různé erupce a alergické reakce. Po přerušení podávání estrogenů často nastává děložní krvácení.U dětí je možnost předčasného uzavření epifyzárních štěrbin.

4.9 PředávkováníNejsou informace o důsledcích akutního předávkování estradiolem u člověka. Léčba případného předávkování má být symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: hormony – estrogenyATC kód: G03CA03Molekulární a celulární mechanizmus účinku. Estradiol působí prostřednictvím estrogenových receptorů lokalizovaných v cílových buňkách. Neobsazené estrogenové receptory jsou lokalizovány v cytoplazmě, našly se však i v buněčné membráně.Estradiol reguluje růst a činnost ženských pohlavních orgánů, sekundárních pohlavních znaků a prsních žláz, jako i jisté funkce dělohy a přídatných orgánů, zvlášť proliferaci endometria, vývoj decidui a cyklické změny epitelu cervixu a vagíny. Hyperplazii endometria v průběhu podávaní estrogenů možno omezit současným podáváním progesterónu. Kromě účinku na pohlavní orgány, sekundární pohlavní znaky, mléčnou žlázu, hypothalamus a hypofýzu působí estradiol zejména na játra a kostru a má mnohočetné metabolické účinky. Významně ovlivňuje metabolismus lipidů, snižuje hladiny lipoproteinů s nízkou hustotou a opačně zvyšuje hladiny lipoproteinů s vysokou hustotou a triglyceridů. Stimuluje syntézu transportních globulinů pro hormony. Podporuje absorpci vápníku ze střev a redukuje jeho vylučování močí. Estradiol inhibuje resorpci kostí. Závažnými důsledky dlouhotrvajícího nedostatku cirkulujících estrogenů mohou být osteoporóza a kardiovaskulární komplikace.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiFarmakokinetika po jednorázovém podání. Léčivo se z olejového vehikula vstřebává pomalu a ještě pomaleji z mikrokrystalické vodní suspenze, protože estradiol benzoát je téměř nerozpustný ve vodě.Parenterální aplikace estradiol benzoátu usnadňuje snížit jeho inaktivaci v střevní sliznici a v játrech.

Distribuce. Vzhledem k vysoké rozpustnosti v tucích se estradiol distribuuje v celém těle. Extenzivní vazba na plasmatické proteiny však způsobuje, že distribuční objem je jen 9 - 15 l. Cirkulující estradiol je téměř úplně vázán na plasmatické proteiny. Přibližně 60 % se váže na albumin, 38 % na globulin vážící pohlavní hormony a2 – 3 % zůstávají volné a představují biologicky účinnou frakci hormonu. Hypertyreoidismus, cirhóza, gravidita a terapie estrogeny zvyšují hladinu globulinu vážícího pohlavní hormony. Naopak hypotyreoidismus, hyperandrogenismus a obezita snižují jeho hladinu. Estradiol se vylučuje do mateřského mléka. Estradiol prochází placentou.Biotransformace. Estradiol se konvertuje 17-ß-hydroxysteroiddehydrogenázou na estron už ve střevní sliznici, poté v játrech. Všechny tři estrogeny (estradiol, estron, estriol) se vylučují močí jako glukuronidové a sulfátové konjugáty spolu s malým množstvím nezměněného estradiolu. 40 až 100 % (v průměru 80 %) podané dávky estradiolu se vylučuje močí v průběhu 96 - 120 hodin. 20 % se vyloučí stolicí. Asi 40 % estradiolových metabolitů se vylučuje žlučí a z těchto se 80 % reabsorbuje do enterohepatální cirkulace. Jen malá část (kolem 7 %) podané dávky estradiolu se vylučuje stolicí. Hepatální metabolismus estradiolu možno zvýšit indukcí mikrozomálních enzymů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravkuReprodukční toxicita. Podle testování na zvířatech má estradiol teratogenní účinek na urogenitální trakt, kostru, srdce a mléčné žlázy. U některých druhů experimentálních zvířat kontakt s estradiolem in utero snižuje u potomstva fertilitu, u samců způsobuje feminizaci.Onkogenní potenciál. U některých druhů experimentálních zvířat estradiol podporuje vývoj různých nádorů včetně nádorů mléčné žlázy, uteru a cervixu uteri. Testikulární, lymfoidní a osteogenní nádory byly popsány, ale jen u některých druhů myší. Estradiol je na seznamu známých karcinogenů. Klasifikuje se ”tumor promoter” a nikoli jako genotoxický karcinogen. Některé genotoxické testy na baktériích však naznačují, že estradiol a jeho katecholové metabolity jsou genotoxické karcinogeny s pravděpodobnouschopností indukovat vznik nádorů. Genotoxický účinek mají estradiol a dietylstilbestrol i na myších epiteliálních buňkách.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekSodná sůl karmelosy, sorbitol, polysorbát 80, fenol, voda na injekci

6.2 InkompatibilityOxidující látky, alkálie a světlo způsobují rozklad.

6.3 Doba použitelnosti3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávaníVnitřní obal uchovávat v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem, při teplotě 10 - 25 °C, chránit před mrazem. Ampulky uchovávat ve stojící poloze.

6.5 Druh obalu a velikost balení1) 2 ml neodlamovací ampulky, plastikový přířez, pilník, krabička.2) 2 ml odlamovací ampulky, plastikový přířez, krabička.

Velikost balení: 1 ampulka po 2 ml, 5 ampulek po 2 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku (a pro zacházení s ním)Aplikuje se hluboko intramuskulárně. Doporučuje se místa vpichu střídat. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIBIOTIKA a.s.976 13 Slovenská Ľupča 566Slovenská republikabiotika@biotika.sk

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO56/452/69-S/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE1969 / 30.3. 2011

10. DATUM REVIZE TEXTU30.3. 2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUPAPÍROVÁ KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AGOFOLLIN DEPOT

Injekční suspenze

Estradioli benzoas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Estradioli benzoas 5 mg v 1 ml

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sodná sůl karmelosy, sorbitol, polysorbát 80, fenol, voda na inj.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční suspenze

1 ampulka po 2 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intramuskulárnímu podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 10 – 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Ampulky uchovávejte ve stojící poloze.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

56/452/69-S/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

neuvedeno – odůvodnění přijato

EAN kód

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU - AMPULKA

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

AGOFOLLIN DEPOT

INJ SUS

Estradioli benzoas 5 mg v 1 ml

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

IM

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2 ml

6. JINÉ

logo Biotika

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.