Agen 10

Kód 0002954 ( )
Registrační číslo 83/ 377/01-C
Název AGEN 10
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0002953 POR TBL NOB 10X10MG Tableta, Perorální podání
0002954 POR TBL NOB 30X10MG Tableta, Perorální podání
0015379 POR TBL NOB 90X10MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak AGEN 10

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls243368/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

AGEN 5

AGEN 10

Tablety

(Amlodipinum)

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobně. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.

Co je AGEN a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AGEN užívat

3.

Jak se AGEN užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak AGEN uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK AGEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

AGEN obsahuje aktivní látku amlodipinum, která patří do skupiny látek nazývaných blokátory vápníkových kanálů.

AGEN je indikován k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého typu bolesti na hrudi, nazývané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris, nebo také variantní angina.

U pacientů s vysokým krevním tlakem, přípravek působí tak, že uvolňuje krevní cévy, takže v nich může krev proudit mnohem snadněji. U pacientů s anginou pectoris přípravek Agen působí tak, že zlepšuje krevní zásobení srdečního svalu, který je tak více zásoben kyslíkem a tím je zabráněno bolesti na hrudi. Váš přípravek neposkytuje u anginy okamžitou úlevu od bolesti na hrudi.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AGEN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek AGEN:

- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku amlodipin, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo jiné blokátory kalciových kanálů. Může dojít ke svědění, zčervenání kůže a potížím s dýcháním.- jestliže máte závažně nízký tlak (hypotenzi).- jestliže máte zúžení aortální chlopně (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav při kterém je vaše srdce neschopno zásobovat tělo dostatečným množstvím krve).- jestliže trpíte srdečním selháním po akutním infarktu myokardu.

Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Agen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Měl(a) byste informovat svého lékaře, pokud trpíte, nebo pokud se u Vás v minulosti vyskytly následující stavy:

nedávný infarkt myokardu;

srdeční selhání;

závažné zvýšení krevního tlaku (Hypertenzní krize);

onemocnění jater;

jste starší pacient a vaše dávka potřebuje být zvýšena;

Děti a dospívajícíUžívání přípravku Agen u dětí mladších 6 let, nebylo dosud studováno. Agen by měl být užíván k léčbě hypertenze u dětí a dospívajících od 6 do 17 let věku (viz bod 3). Na další informace se zeptejte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Agen

Informujte svého lékaře, nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Agen může být ovlivňovat, nebo může být ovlivněn jinými léčivými přípravky, jako je:

Ketokonazol, itrakonazol (přípravky k léčbě plísňových infekcí)

Ritonavir, indinavir, nelfinavir (přípravky nazývané inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV)

Rifampicin, erythromycin, claritromycin (antibiotika)

Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)

Verapamil, diltiazem (přípravky k léčbě srdečních onemocnění)

Dartrolene (infuze k léčbě závažné abnormality tělesné teploty)

Simvastatin (přípravek k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)

Přípravek Agen může snížit Váš krevní tlak, a to ještě více v případě že současně užíváte jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku.

Přípravek Agen s jídlem a pitím a alkoholemGrapefruitová šťava a grapefruitové ovoce byste neměli současně konzumovat s užívání přídavku Agen. A to z toho důvodu, že grapefruitová šťáva a ovoce může zvýšit krevní hladinu aktivní látky amlodipinu, což může způsobit nepředvídatelné zesílení účinku přípravku Agen na snížení krevního tlaku.

Těhotenství, kojení a fertilitaPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla dosud stanovena. Pokud se domníváte, že byste mohla být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem, než začnete přípravek Agen užívat.

KojeníNení známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo uvažujete, že začnete kojit, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Agen užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Agen může ovlivňovat schopnost řídit, nebo obsluhovat stroje. Pokud máte po užití tablet pocity nevolnosti, máte závratě, zvýšenou únavu či bolesti hlavy, neřiďte a neobsluhujte stroje a ihned vyhledejte lékaře.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK AGEN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Agen je 5mg jednou denně. Dávka může být zvýšena na 10 mg jednou denně. Přípravek můžete užít před jídlem, nebo po jídle a pití. Přípravek byste měli užívat každý den vždy ve stejnou dobu a zapít vodou. Nezapíjejte Agen grapefruitovou šťávou.

Užívání u dětíPro děti a dospívající (od 6 do 17 let) je doporučena obvyklá počáteční dávka 2,5mg denně. Maximální doporučená denní dávka je 5mg. Dávka 2,5mg může být zajištěna tabletami Agen 5mg, které lze rozdělit na stejné dávky. Je důležité tablety užívat. Nečekejte, až doužíváte všechny tablety, než navštívíte svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AGEN, než jste měl(a)

Užití více tablet může ovlivnit Váš krevní tlak, a to jeho snížením nebo dokonce nebezpečným snížením. Můžete pociťovat závratě, slabosti a můžete se cítit slabě. Pokud je pokles krevního tlaku natolik závažný, může dojít až k šoku. Vaše kůže může být chladná a vlhká a můžete ztratit vědomí. Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Agen, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek AGEN

Nebojte se. Pokud jste zapomněl(a) užít tabletu, opomenutou dávku vynechejte. Následující dávku užijte ve správný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AGEN

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho máte přípravek užívat. Váš zdravotní stav se může vrátit do původního stavu, pokud jste přestal(a) svůj lék užívat, dříve než Vám bylo doporučeno.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Seznam nežádoucích účinků, je uveden níže.

Pokud se u Vás při užívání tohoto přípravku vyskytnou následující velmi vzácné nežádoucí účinky, ihned navštivte svého lékaře.

-

náhlá dýchavičnost, bolest na hrudi, dušnost nebo problémy s dýcháním;

-

otok očních víček, tváře nebo rtů;

-

otok jazyka nebo hrtanu, který může způsobit velké problémy s dýcháním;

-

závažné kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivky, zčervenání kůže po celém těle, urputné svědění, puchýře, olupování a otok kůže, zánět mukózních membrán (Steve Johnsons Syndrom), nebo jiné alergické reakce;

-

infarkt myokardu, abnormální srdeční rytmus;

-

zánět pankreatu (žlučníku), který může způsobit závažnou bolest břicha a bolest zad spojenou s pocitem kdy se necítíte dobře.

Byly zjištěny následující časté nežádoucí účinky. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků vyskytne, nebo pokud přetrvávají déle než jeden týden, měli byste navštívit svého lékaře.

Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 pacientů)- bolest hlavy, závratě, ospalost (zejména na počátku léčby);- palpitace (povědomí o vašem srdečním tepu), návaly horka;- bolest břicha, pocin nevolnosti (na zvracení);- otok kloubů (edém), ospalost.

Další pozorované nežádoucí účinky jsou zahrnuty v následujícím seznamu.Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 ze 100 pacientů)

-

změny nálad, úzkost, deprese, nespavost;

-

chvění, změny ve vnímání chuti, mdloby (synkopa), slabost;

-

znecitlivění nebo mravenčení v končetinách, ztráta citlivosti na bolest;

-

problémy se zrakem, dvojité vidění, zvonění v uších (tinitus);

-

snížení krevního tlaku;

-

kýchání/ rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida);

-

pozměněné vyprazdňování, průjem, zácpa, zažívací potíže, sucho v ústech, zvracení(pocit nevolnosti);

-

ztráta vlasů; zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna zabarvení kůže;

-

poruchy při močení, zvýšená potřeba nočního močení, častější močení;

-

neschopnost dosáhnou erekce, diskomfort nebo zvětšení prsou u mužů;

-

slabost, bolest, celkový pocit nepohody;

-

bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče, bolesti v zádech;

-

zvýšení či snížení tělesné váhy.

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1000 pacientů)-zmatenost.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 10 000 pacientů)- nízký počet bílých krvinek, nízký počet krevních destiček což může jednoduše způsobovat vznik modřin nebo krvácení (poškození červených krvinek);- zvýšení krevních cukrů (hyperglykémie);- porucha nervů, která může způsobit slabost, brnění nebo necitlivost;- kašel, otok dásní;- nadýmání (gastritida);- abnormální funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů v krvi, které může ovlivnit jiné výsledky lékařských testů;- zvýšení svalového tonu;- zánět krevních žil, často s výskytem kožní vyrážky;- citlivost na světlo;

- poruchy kombinující ztuhlost, třes a/nebo poruchy hybnosti.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK AGEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/ blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek AGEN obsahujeLéčivou látkou je amlodipini besilas 6,935 mg nebo 13,870 mg, což odpovídá 5 nebo 10 mg amlodipinum v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typA), dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, magnesium-stearát.

Jak přípravek AGEN vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek AGEN se dodává ve formě bílých až téměř bílých oválných tablet na jedné straně s půlící rýhou a vyraženými symboly „A“ a „5“ umístěných nalevo a napravo od půlící rýhy, nebo „A“ a „10“umístěných nalevo a napravo od půlící rýhy. Tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Balení obsahuje 10, 30 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tento přípravek je ve členských státech EU registrován pod následujícími názvy:

Česká RepublikaAgen 5Agen 10

LotyšskoAgen 5Agen 10

Maďarsko

Amlodipin-Zentiva 5mg tablettaAmlidipine-Zentiva 10mg tabletta

RumunskoAMLODIPINĂ ZENTIVA 5 mg comprimateAMLODIPINĂ ZENTIVA 10 mg comprimate

BulharskoAgen 5Agen 10

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.12.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls102162/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

AGEN 5AGEN 10tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje amlodipini besilas 6,935 mg nebo 13,870 mg, což odpovídá 5 nebo 10 mg amlodipinum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

TabletyTablety 5 mg: bílé až téměř bílé oválné tablety na jedné straně s půlící rýhou a vyraženými symboly„A“ a „5“ umístěných nalevo a napravo od půlící rýhy.Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.Tablety 10 mg: bílé až téměř bílé oválné tablety na jedné straně s půlící rýhou a vyraženými symboly„A“ a „10“ umístěných nalevo a napravo od půlící rýhy.Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

-

Hypertenze

-

Chronická stabilní angina pectoris

-

Vazospastická Prinzmetalová angina

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

DospělíV léčbě jak hypertenze, tak anginy pectoris, je obvyklá počáteční dávka 5 mg amlodipinu jedenkrát denně, kterou je možno zvýšit až na maximální dávku 10 mg, v závislosti na individuální reakci pacienta.

U hypertenzních pacientů, se Agen užívá v kombinaci s thiazidovými diuretiky, alfa blokátory, beta blokátory, nebo inhibitory ACE. U pacientů s aginou pectoris je Agen užíván v monoterapii, nebo v kombinaci s jinými přípravky k léčbě anginy, a to u pacinetů s refrakterní anginou na nitráty a/nebo na adekvátní dávku betablokátorů. V případě současného podávání s thiazidovými diuretiky, beta-blokátory a inhibitory ACE není nutné dávkování amlodipinu jakkoliv upravovat.

Speciální populace

Použití u starších nemocnýchUžívání amlodipinu ve stejných dávkách tolerují jak mladší, tak i starší pacienti stejně dobře. U starších nemocných je doporučeno normální dávkování, ale zvyšování dávkování by mělo být prováděno opatrně (viz bod 4.4 a 5.2).

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jaterU pacinetů s mírným zhoršením funkce jater nebylo doporučené dávkování stanoveno; proto by měla být dávka stanovena s opatrností a měla by začínat na nižším konci dávkovacího rozmezí (viz bod 4.4 a 5.2). U pacientů se závažným zhoršením funkce jater nebyla farmakokinetika amlodipinu studována. U pacientů se závažným zhoršením funkce jater by měla počáteční dávka amlodipinu začínat na nejnižší dávce a měla by být pomalu tritrována.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí ledvinZměny v plazmatických koncentracích amlodipinu nekorelují se stupněm zhoršení funkce ledvin, proto je doporučeno normální dávkování. Amlodipin není dialyzovatelný.

Pediatrická populace

Použití u dětí do 6 letData nejsou dostupná.

Použití u dětí a dospívajících s hypertenzí od 6 do 17 let věkuDoporučená dávka antihypertenziv u pediatrických pacientů ve věku 6 - 17 let, je počáteční dávka2,5mg jednou denně, pokud není během 4 týdnů touto dávkou dosaženo snížení krevního tlaku, je možné dávku zvýšit na 5mg jednou denně. Dávky přesahující 5mg denně, nebyly u pediatrických pacientů sledovány (viz. bod 5.1 a 5.2).

Způsob podáníTablety pro perorální podání.

4.3. Kontraindikace

Amlodipin je kontraindikován u pacientů s:

přecitlivělostí na deriváty dihydropyridinu, amlodipinu nebo na některou z pomocných látekvyjmenovaných v bodě 6.1

těžkou hypotenzí

šokem (včetně pacientů s kardiogenním šokem)

obstrukcí levé části srdeční komory (např. u pacientů s pokročilou aortální stenózou)

hemodynamicky nestabilním srdečním selháním, po akutním infarktu myokardu

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Bezpečnost a účinnost amlodipinu v hypertenzní krizi dosud nebyla stanovena.

Použití u pacientů se srdečním selháním:Pacienti se srdečním selháním by měli být léčeni s opatrností. V dlouhodobé, placebem kontrolované studii na pacientech s vážným srdečním selháním (NYHA skupina III a IV) byla pozorována vyšší incidence plicního edému u skupiny léčené amlodipinem, než u skupiny léčené placebem, avšak tento jev nebyl spojen se zhoršením srdečního selhání (viz. bod 5.1). Blokátory vápníkového kanálu, včetně amlodipinu, by měly být užívány s opatrností u pacientů s kongestivním srdečním selháním, protože mohou zvýšit riziko budoucích kardiovaskulárních příhod a úmrtnost.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jater:

Poločas vylučování amlodipinu z plazmy a hladina AUC je u pacientů se zhoršenou funkcí jater delší;doporučené dávkování u těchto pacientů nebylo stanoveno. Amlodipin by se proto měl u těchto pacientů podávat s opatrností, a to na jak na počátku léčby tak při zvyšování dávky, dávkování by mělo být zahájeno na nižší hranici dávkovacího rozmezí. U pacientů se zhoršenou funkcí jater je doporučeno pečlivé sledování a pomalá titrace dávky.

Použití u starších pacientů:U starších pacientů, by se dávkování mělo zvyšovat s opatrností (viz. bod 4.2 a 5.2).

Použití u pacientů se selháním ledvin:Amlodipin by měl být u těchto pacientů užíván v normálním dávkování. Změny plazmatických koncentrací amlodipinu nekorelují se stupněm poškození ledvin. Amlodipin není dialyzovatelný.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv jiných léčivých přípravků na amlodipin

Inhibitory CYP3A4: Při současném užívání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory proteázy, azolovými antimykotiky, makrolidy jako je erytromycin nebo claritromycin, verapamil nebo diltiazem) může významně zvyšovat expozici amlodipinu. Klinický význam těchto PK variant může být výraznější u straších pacientů. A tak je doporučeno klinické monitorování a úprava dávkování.

Induktory CYP3A4: Nejsou žádná dostupná data ohledně vlivu CYP3A4 induktorů na amlodipine. Při současném užívání induktorů CYP3A4 s (např. rifampicin, hypericum perforatum) může snižovat plazmatické koncentrace amlodipinu. Amlodipin by měl být spolu s induktory CYP3A4 užíván s velkou opatrností.

Užívání amlodipinu s grapefruitem nebo s grapefruitovou štávou není doporučeno, protože u některých pacientů může být zvýšena bioavailabilita, což může vést k zesílení efektu přípravku nasnižování krevního tlaku.

Dantrolene (infuze): U zvířat, byly ve spojitosti spolu s užíváním s verapamilem a intravenózně podávaným dantrolenem, byla pozorována letální ventrikulární fibrilace a kardiovaskulární kolaps spolu s hyperkalémií. V důsledku rizika hyperkalémie, je doporučeno se vyvarovat podávání blokátorů kalciových kanálů u pacientů citlivých k vzniku maligní hypertermie, nebo léčených na maligní hypertermii.

Vliv amlodipinu na jiné léčivé přípravky:Účinek amlodipinu na snižování krevního tlaku se sčítá s účinkem jiných antihypertenziv.

Klinické interakční studie s amlodipinem, prokázaly, že neovlivňují farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu, warfarinu nebo cyklosporinu.

Simvastatin: Současné podávání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu spolu s 80 mg simvastatinu, ukázalo na 77% vzestup expozice simvastatinem, ve srovnání s užíváním simvastatinu samotného. Limitující dávka simvastatinu u pacientů na amlodipinu je 20 mg denně.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíBezpečnost podávání amlodipinu během těhotenství nebyla dosud u člověka stanovena.

Ve studiích na zvířatech, byla reprodukční toxicita pozorována u vysokých dávek (viz bod 5.3).

Užívání v těhotenství je doporučeno pouze tehdy, pokud není jiná bezpečnější alternativa a pokud samotné onemocnění je větším rizikem pro matku a plod.

KojeníNení známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Rozhodnutí o tom, zda pokračovat/nepokračovat v kojení, nebo pokračovat/nepokračovat v léčbě amlodipinem, by mělo brát v úvahu přínos kojení pro dítě a přínos léčby amlodipinem pro matku.

FertilitaU některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly pozorovány reversibilní biochemické změny v hlavičce spermatozoidů. Klinická data jsou nedostatečná vzhledem k potenciálnímu vlivu amlodipinu na fertilitu. V jedné studii na potkanech, byl pozorován nežádoucí účinek na fertilitu samců (viz bod 5.3).

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Amlodipin může nepatrně nebo mírně ovlivňovat schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Pokud pacienti užívající amlodipin trpí závratí, bolestí hlavy, únavou nebo nevolností, může být jejich schopnost reagovat narušena. Opatrnost je doporučena zejména na začátku léčby.

4.8. Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profiluNejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky v průběhu léčby jsou somnolence, závrať, bolesti hlavy, palpitace, návaly horka, bolesti břicha, nevolnost, otoky kloubů, edém a únava.

Tabulka s nežádoucími účinkyNásledující nežádoucí účinky byly pozorovány a zjištěny v průběhu léčby amlodipinem a to s následujícími frekvencemi.Velmi časté:

( ≥ 1/10)

Časté:

(≥ 1/100 až < 1/10)

Méně časté:

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné:

(≥ 1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné:

(1/10 000 )

Neznámé (z dostupných údajů nelze určit)

V rámci skupin frekvence výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny v sestupném pořadí podle závažnosti.

Třídy orgánových systémů

Frekvence výskytu

Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

Leukocytopénie, trombocytopénie

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

Kožní alergické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Hyperglykémie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nespavost, změny nálad (včetně úzkosti), deprese

Vzácné

Zmatenost

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy (zejména na začátku léčby), závratě, somnolence

Méně časté

Třes, porucha vnímáni chuti, synkopa, hypestézie, parestézie

Velmi vzácné

hypertonie, periferální neuropatie

Oční poruchy

Méně časté

Poruchy vidění (včetně diplopie)

Ušní poruchy a poruchy labyrintu

Méně časté

tinitus

Srdeční poruchy

Časté

Palpitace

Velmi vzácné

infarkt myokardu (včetně bradykardie, ventrikulární tachykardie a atriální fibrilace)

Cévní poruchy

Časté

návaly

Méně časté

hypotenze

Velmi vzácné

Vaskulitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

Dyspnoe, rhinitida

Velmi vzácné

kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nevolnost, bolesti břicha

Méně časté

Zvracení, dyspepsie, poruchy gastrointestinální hybnosti (včetně průjmu a zácpy), sucho v ústech

Velmi vzácné

Pankreatitida, gastritida, hyperplazie dásní

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Hepatitida, žloutenka, zvýšené jaterní enzymy*

Poruchy kůže a podkoží

Méně časté

Alopecie, purpura, poruchy pigmentace kůže, hyperhidróza, svědění, vyrážka, exantém

Velmi vzácné

Angioedém, erytém multiforme, kopřivka, exfoliativní dermatitida, Steven-Johnsnův syndrom, Quinckoho edém, fotosenzitivita

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Časté

otok kloubů

Méně časté

Arthalgie, myalgie, svalové křeče, bolesti zad

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Zvýšená frekvence močení, poruchy močení, noční pomočování

Poruchy reprodukčního systému

Méně časté

Impotence, gynekomastie

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Časté

Edém, únava

Méně časté

Bolest na hrudi, astenie, bolest, nevolnost

Poruchy zjištěné vyšetřeními

Méně časté

Zvýšení nebo snížení váhy

*většinou ve spojitosti s cholestázou.

Ve výjimečných případech byl pozorován extrapyramidální syndrom.

4.9. PředávkováníZkušenosti se záměrným předávkováním u člověka jsou omezené.

Symptomy:Podle dostupných informací by mohlo předávkování vést k mohutné periferní vazodilataci a snad k reflexní tachykardii. Následně s výraznou a pravděpodobně dokonce dlouhodobější systémovou hypotenzí, stejně tak byly hlášeny případy šoku s fatálním koncem.

Léčba:Klinicky význačná hypotenze díky předávkování amlodipinem si vyžaduje aktivní podporu kardiovaskulárních funkcí, a to včetně monitorování srdečních a respiračních funkcí; dolní končetiny je třeba zvednout a velkou pozornost je nutno věnovat objemu oběhových tekutin a objemu vylučované moči.

Pro úpravu cévního tonu a krevního tlaku je užitečné podat vazokonstrikční látky, pokud ovšem jejich podání není kontraindikováno. Intravenózní podání glukonátu kalcia je užitečné k potlačení účinku blokády kalciového kanálu.

V některých případech může být užitečný výplach žaludku. U zdravých dobrovolníků, se ukázalo, že podávání živočišného uhlí do 2 hodin od užití 10mg amlodipinu, snížilo jeho absorpci.

Vzhledem k tomu, že amlodipin má výraznou schopnost vázat plazmatické proteiny, dialýza nemá připředávkování větší význam.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: blokátory kalciového kanálu, selektivní blokátory kalciového kanálu s hlavním vlivem na cévy.Kód ATC: C08CA01

Amlodipin je inhibitor přenosu kalciových iontů ze skupiny dihydropyridinu (blokátor pomalých kalciových kanálů nebo antagonista kalciových iontů) a inhibuje tak membránový transportu kalciových iontů do srdce a hladkého svalstva cévních stěn.

Mechanizmus antihypertenzivního účinku amlodipinu vyplývá z jeho přímého relaxačního účinku na hladké svalstvo cévní stěny. Přesný mechanizmus, kterým amlodipin vyvolává ústup anginózních bolestí, nebyl dosud zcela popsán; je však známo, že amlodipin omezuje celkovou ischemickou zátěžsrdečního svalu dvěma mechanizmy:

1.) Amlodipin rozšiřuje periferní arterioly, a tak snižuje celkový periferní odpor („afterload“), proti němuž musí srdce krev pumpovat. Srdeční frekvence zůstává stabilní, toto snížení vede k tomu, že se srdce méně namáhá a snižuje se spotřeba energie a požadavek srdečního svalu na množství kyslíku.

2.) Mechanizmus účinku amlodipinu zahrnuje pravděpodobně i rozšíření hlavních koronárních artérií a koronárních arteriol, a to jak v normální oblasti, tak v oblasti ischemické. Toto rozšíření u pacientů s koronárními spazmy (Prinzmetalova nebo variantní angina pectoris) zvyšuje přívod kyslíku do srdečního svalu.

U pacientů s hypertenzí, při podávání amlodipinu jedenkrát denně došlo ke klinicky signifikantnímu snížení krevního tlaku v průběhu 24 hodin, a to jak v leže tak ve stoje. Díky pomalému nástupu účinku, nedochází při podávání amlodipinu k akutní hypotenzi.

U pacientů s aginou pectoris, se při podávání amlodipinu jedenkrát denně prodlužuje období tolerance tělesné zátěže a zpomaluje nástup anginózní bolesti a čas na 1 mm depresi segmentu ST na EKG, snižuje jak frekvenci výskytu záchvatů anginy, tak spotřebu nitroglycerinu.

Po podání amlodipinu nebyly zjištěny žádné nežádoucí metabolické účinky nebo změny plazmatických koncentrací lipidů a použití amlodipinu je tak možné u pacientů s astmatem, diabetem a dnou.

Použití u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS)

Účinnost amlodipinu v preventivních klinických studiích u pacientů s koronárním arteriálním onemocněním, byla zhodnocena v multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii (CAMELOT) na 1997 pacientech. Kromě standardního podávání statinů, beta-blokátorů, diuretik a aspirinu, bylo těchto 663 pacientů léčeno 5 – 10 mg amlodipinu, 673 pacientů bylo léčeno 10 - 20 mg enalaprilu, a 655 pacientů bylo léčeno placebem, po dobu dvou let. Klíčové výsledky účinnosti jsou popsány v tabulce 1. Výsledky ukazují, že léčba amlodipinem je spojena s méně častou hospitalizací pacientů z důvodu anginy a koronární revaskularizace u pacientů s ischemickou chorobou srdeční.

Tabulka1. Incidence signifikantních klinických výsledků studie CAMELOT

Výskyt kardiovaskulárních příhod v (%), Amlodipine / Placebo

Výsledky

Amlodipine

Placebo

Enalapril

míra

rizika

(95% IS)

P-hodnota

Primární

cíl

kardiovaskulární příhody

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54-

0,88)

0,003

Jednotlivé komponenty

koronární

revaskularizace

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54-

0,98)

0,03

hospitalizace

z důvodů anginy

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41-

0,82)

0,002

nefatální infarkt myokardu

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37-

1,46)

0,37

mrtvice

nebo

tranzitorní ischemická ataka

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19-

1,32)

0,15

kardiovaskulární úmrtí

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-

12,7)

0,27

hospitalizace z důvodu MSS

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14-

2,47)

0,46

resuscitována srdeční zástava

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

nové onemocnění periferních cév

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50-

13,4)

0,24

Zkratky: MSS-městnavé srdeční selhání, IS-interval spolehlivosti, TIA-trazitorní ischemická ataka.

Užití u pacientů se srdečním selháním

Hemodynamické studie založené na kontrolovaných klinických studiích, v nichž byli pacienti se srdečním selháním NYHA tříd II až IV podrobeni zátěžové zkoušce, ukázaly, že amlodipin nevede ke zhoršení klinického stavu posuzovaného pomocí tolerance tělesné zátěže, zhoršení ejekční frakce levé komory a klinických symptomů.

Ze studie kontrolované placebem (PRAISE) vyplývá, že podání amlodipinu při chronickém selhávání

srdce NYHA tříd III až IV léčených digoxinem, diuretiky a ACE inhibitory nezvyšuje riziko úmrtí ani riziko kombinace morbidity a mortality.

V následující, dlouhodobé, placebem kontrolované studii (PRAISE-2) s amlodipinem přípravekm Agen u nemocných se srdečním selháním NYHA tříd III a IV bez klinických příznaků, nebo bez objektivního nálezu svědčícího pro probíhající ischemickou chorobu, kteří užívali stabilní dávky ACE inhibitorů, digitalisu nebo diuretik, neměl amlodipin žádný vliv na celkovou nebo kardiovaskulární mortalitu. Ve stejné skupině nemocných bylo užívání amlodipinu spojeno s vyšším výskytem plicního edému, přestože nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl ve výskytu zhoršení srdečního selhání ve srovnání s placebem.

Užívání jako prevence infarktu myokardu

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie morbidity a mortality (ALLHAT), byla navržena pro srovnání novějších lékových terapií: amlodipinu v dávce 2,5 – 10mg/d (blokátor kalciového kanálu) nebo lisinoprilen v dávce 10 – 40 mg/d (ACE inhibitor) jako lékem první volby, s léčbou thiazidovýmdiuretikem chlortalidonem 12,5 – 25 mg/d u pacientů s mírnou až středně těžkou hypertenzí.

Celkem 33 357 hypertenzních pacientů ve věku 55 let nebo starších, bylo randomizováno a sledováno po průměrnou dobu 4,9 let. Pacienti měli nejméně jeden přidružený rizikový faktor ischemické choroby srdeční a to včetně: předchozího infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice (> 6 měsíců před zařazením do studie) nebo zjištěné jiné aterosklerotické onemocnění (celkově 51,5 %), diabetes typu 2(36,1 %), hladina cholesterolu HDL-C < 35 mg/dL (11,6 %), elektrokardiogramem nebo echokardiografem diagnostikována hypertrofie levé komory srdeční (20,9 %), kouření v době studie (21.9%).

Primárním cílem byla směsice fatální ICHS nebo nefatálního infarktu myokardu. V primárním cílovém parametru nebyl žádný signifikantní rozdíl mezi terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlortalidonu: RR 0,98, 95% CI (0,90 – 1,07) p=0,65. Mezi sekundárními ukazately,incidence srdečního selhání (součást kombinovaného kardiovaskulárního cílového parametru) bylasignifikantně vyšší ve skupině amlodipinu než ve skupině chlortalidonu (10,2 % vs. 7,7 %, RR 1,38, 95 % CI [1,25 – 1,52] p<0,001). Avšak v mortalitě z jakékoliv příčiny, nebyl žádnádný signifikantní rozdíl mezi terapií založenou na amlodipinu a terapií založenou na chlortalidonu. RR 0,96, 95 % CI [0,89 – 1,02] p=0,20.

Užívání u dětí (ve věku od 6 let)Studie, která zahrnovala 268 dětí ve věku 6-17 let většinou se sekundární hypertenzí, byla porovnávána dávka 2,5 mg a 5 mg amlodipinu s placebem, prokázala, že obě dávky významně snižují systolický tlak krve v porovnání s placebem. Rozdíl mezi oběma dávkami nebyl statisticky významný.Dlouhodobé účinky amlodipinu na růst, pubertu a celkový vývoj, nebyly studovány. Dlouhodobá účinnost terapie amlodipinem k redukci kardiovaskulárních chorob v dětství a mortality v dospívání, také nebyly dosud stanoveny.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce, distribuce, vazba na plazmatické proteiny:

Po perorálním podání v terapeutických dávkách, je amlodipin dobře vstřebán a maximální plazmatické koncentrace je dosaženo mezi 6 - 12 hodinami po podání. Absolutní biologická dostupnost seodhaduje mezi 64 a 80 %. Distribuční objem je přibližně 21 l/kg.

In vitro studie ukázaly, že přibližně 97,5 % cirkulujícího amlodipinu se váže na plazmatické proteiny.

Biologická dostupnost amlodipinu není ovlivněna příjmem potravy.

Biotransformace/eliminace:

Konečný plazmatický poločas vylučování je 35 - 50 hodin a odpovídá podání jedné denní dávky. Amlodipin je metabolizován játry na neaktivní metabolity, 10 % substance a 60 % metabolitů je vyloučeno močí.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jater

Jsou dostupná jen velmi omezená klinická data ohledně užívání amlodipinu u pacientů se zhoršenou funkcí jater. Pacienti s jaterní nedostatečností mají sníženou clearance amlodipinu, současně je delší poločas vylučování a zvýšena AUC přibližně o 40 – 60 %.

Použití u starších pacientůDoba nezbytná pro dosažení maximálních plazmatických koncentrací amlodipinu u starších i mladších pacientů je stejná. U starších pacientů clearance amlodipinu klesá a současně AUC a poločas vylučování se zvyšuje. Podle očekávání se u této věkové skupiny pacientů s městnavým srdečním selháním AUC a poločas vylučování zvýšil a to u.

Použití u dětíPopulační studie PK byla provedena u 74 dětí s hypertenzí ve věku od 1 do 17 let (s 34 pacienty ve věku od 6 do 12 let a 28 pacienty ve věku od 13 do 17 let) užívajících amlodipin mezi 1,25 a 20 mg podáván buď jednou nebo dvakrát denně. U dětí od 6 do 12 let a dospívajících ve věku 13 - 17 let byla typická perorální clearance (CL/F) 22,5 a 27,4 l/hod respektive u mužů, a 16,4 a 21,3 l/hod respektive u žen. Byla pozorována velká variabilita v expozici mezi jednotlivci. Údaje vykazované u dětí do 6 let jsou omezené.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Reprodukční toxikologie

Reprodukční studie na krysách a myších ukázaly, že při dávkách přibližně 50krát větších než je maximální doporučené dávkování pro člověka v mg/kg dochází ke zpoždění a prodloužení porodu a sníženému přežití mláďat.

Poruchy fertility

U krys neměla léčba amlodipinem žádný vliv na jejich plodnost (u samců 64 dní a u samic 14 dní před početím) a to v dávkách 10 mg/kg/denně (což je 8* násobně vyšší dávka, než je maximální doporučená dávka pro člověka 10 mg/m

2). V jiné studii na krysách, byl samcům podáván amlodipin

besilate po dobu 30 dní v dávce srovnatelné s lidským dávkováním na mg/kg, bylo pozorováno snížení plazmatických hladin testosteronu a folikulo-stimulačního hormonu a stejně tak i snížení hustoty spermií a počtu zralých spermatid a Sertoliho buněk.

Karcinogeneze, metageneze

U krys a myší, kterým byl v průběhu dvou let ve stravě podáván amlodipin v množství pro dosažení hladin denního dávkování 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/denně, nebyla prokázána žádná karcinogenita. Nejvyšší dávky (pro myši podobná, pro krysydvakrát* vyšší než je doporučené klinické dávkování na 10 mg/m

2) byly blízko maximální tolerované dávky pro myši, ale ne pro krysy.

Studie mutagenity neprokázaly závislost na dávkování jak na úrovni genů tak ani na úrovni chromosomů.

* na základě váhy pacienta 50 kg.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látekMikrokrystalická celulosadihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatéhosodná sůl karboxymethylškrobu (typA)magnesium-stearát.

6.2. InkompatibilityInformace jsou irelevantní.

6.3. Doba použitelnosti3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5. Druh obalu a velikost baleníPVC/PVDC/Al blistr (bílý), krabička.Obsah jednoho balení: 10, 30 a 90 tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuŽádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIZentiva, k. s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLOAGEN 5: 83/376/01-CAGEN 10: 83/377/01-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE7.11.2001/ 20.4.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU13.6.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU(krabička)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKUAGEN 5AGEN 10TabletyAmlodipinum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 6,935 mg amlodipini besilas, což odpovídá 5 mg amlodipinum.Jedna tableta obsahuje 13,87 mg amlodipini besilas, což odpovídá 10 mg amlodipinum.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 tablet30 tablet 90 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE SE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE NUTNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ K LIKVIDACI NESPOTŘEBOVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADŮ Z TĚCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE NUTNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

AGEN 5 : 83/376/01-CAGEN 10 : 83/377/01-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14. OBECNÁ KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

AGEN 5AGEN 10

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH(blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKUAGEN 5AGEN 10TabletyAmlodipinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo Zentiva

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽEČ.šarže:

5. DALŠÍ INFORMACE

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.