Adonep 10 Mg Potahované Tablety

Kód 0154568 ( )
Registrační číslo 06/ 068/09-C
Název ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0154569 POR TBL FLM 112X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0154563 POR TBL FLM 14X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0154564 POR TBL FLM 28X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0154565 POR TBL FLM 42X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0154566 POR TBL FLM 56X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0154567 POR TBL FLM 84X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0154568 POR TBL FLM 98X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ADONEP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls1140-1/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Adonep 5 mg potahované tablety

Adonep 10 mg potahované tablety

(Donepezili Hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:1.

Co je Adonep k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adonep užívat

3.

Jak se přípravek Adonep užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Adonep uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Adonep a k čemu se používá

Přípravek Adonep (donepezil-hydrochlorid) patří do skupiny inhibitorů acetylcholinesterázy.Donepezil zvyšuje hladinu acetylcholinu (látky, která má vliv na paměť) v mozku tím, že zpomaluje jeho rozpad.

Přípravek Adonep je určen k léčbě příznaků demence u pacientů s diagnózou mírné až středně těžké formy Alzheimerovy choroby. Příznaky zahrnují zhoršující se výpadky paměti, zmatenost a změny chování. Kvůli těmto příznakům pacienti s Alzheimerovou chorobou mohou stále hůře vykonávat běžné každodenní činnosti.

Přípravek Adonep je určen pouze k léčbě dospělých pacientů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adonep užívat

NEUŽÍVEJTE přípravek AdonepJestliže jste alergický/á na donepezil-hydrochlorid nebo deriváty piperidinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Adonep se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud se léčíte, nebo jste se v minulosti léčil/a pro:

vředovou chorobu žaludku nebo dvanácterníku,

záchvaty (epileptické) nebo křeče,

poruchy srdečního rytmu (nepravidelný nebo velmi pomalý srdeční tep),

astma nebo jinou dlouhodobou chorobu plic,

závažné onemocnění jater nebo žloutenku,

potíže s močením nebo onemocnění ledvin.

Rovněž informujte svého lékaře, pokud otěhotníte, nebo si myslíte, že můžete být těhotná.

Další léčivé přípravky a přípravek AdonepInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvláště informujte svého lékaře pokud se jedná o následující léčivé přípravky:

jiné léky k léčbě Alzheimerovy choroby, např. galantaminléky proti bolesti nebo k léčbě artritidy, např. kyselina acetylsalicylová, nesteroidní

antirevmatika, jako např. ibuprofen nebo diklofenak

anticholinergika, např. tolterodinantibiotika, např. erythromycin, rifampicinantimykotika, např. ketokonazol, itrakonazol (léky ničící nebo zastavující růst plísní)antidepresiva (léky proti depresi), např. fluoxetinantikonvulziva (léky k prevenci výskytu několika druhů záchvatů křečí), např.

fenytoin, karbamazepin

léky na srdce, např. chinidin, betablokátory (propanolol a atenolol)léky na uvolnění svalů, např. diazepam, sukcinylcholincelková anestetika

Máte-li podstoupit operaci v celkové anestezii, informujte svého lékaře a anesteziologa, že užíváte přípravek Adonep. Může být potřeba upravit množství anestetika.

Přípravek Adonep mohou užívat pacienti s onemocněním ledvin a mírným až středním onemocněním jater. Trpíte-li onemocněním jater či ledvin, informujte svého lékaře. Pacienti se závažným onemocněním jater nesmí přípravek Adonep užívat.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi jméno osoby, která o Vás pečuje. Osoba, která o Vás pečuje Vám pomůže užívat tento přípravek tak, jak lékař doporučil.

Přípravek Adonep s jídlem, pitím a alkoholemPřípravek Adonep zapíjejte tekutinou (např. sklenicí vody).Užívání přípravku Adonep není příjmem potravy ovlivněno.Při užívání přípravku Adonep se nedoporučuje požívat alkohol, protože může měnit účinek léčby.

Těhotenství, kojení a fertilitaPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojení Přípravek Adonep se nesmí užívat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůAlzheimerova choroba může ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Tyto aktivity nevykonávejte, dokud Vám lékař nepotvrdí, že je to bezpečné. Přípravek může také vyvolat pocity únavy, svalové křeče nebo závratě. Zaznamenáte-li některý z těchto účinků, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Přípravek Adonep obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se dříve, nežzačnete užívat tento přípravek, s lékařem.

3.

Jak se přípravek Adonep užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku Adonep užívatObvykle se začíná s užíváním dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu každý večer. Po jednom měsíci Vám Váš lékař může říct, abyste dávku zvýšil(a) na 10 mg každý večer.

Tablety přípravku Adonep se užívají večer před usnutím a zapíjejí se vodou.

Síla tablety, kterou budete užívat, se může změnit podle toho, jak dlouho již přípravek užíváte, a dle doporučení lékaře. Maximální doporučená dávka je 10 mg každý večer.

Vždy se řiďte doporučeními Vašeho lékaře nebo lékárníka, jak a kdy užívat Váš lék. Neupravujte si sami dávku bez doporučení Vašeho lékaře.

Dávkování může být následovně upraveno u zvláštních skupin pacientů:

 Pacienti s poruchou funkce ledvin: Obdobné dávkování jako u jiných pacientů. Pacienti s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater: Navýšení dávky by

mělo být provedeno v závislosti na individuální snášenlivosti.

 Pacienti se závažnou poruchou funkce jater: Údaje nejsou k dispozici.

Jak dlouho se přípravek Adonep užívá:Váš lékař nebo lékárník Vám poradí, jak dlouho byste měl(a) pokračovat s užíváním Vašich tablet. Je potřebné, abyste čas od času navštívili svého lékaře, aby posoudil Vaši léčbu a zhodnotil Vaše příznaky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Adonep, než jste měl(a)Neužívejte více než jednu tabletu každá den. Pokud užijete více léku než byste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře. Jestliže nemůžete kontaktovat Vašeho lékaře, bez prodlení vyhledejte nejbližší oddělní lékařské pohotovosti. Vždy s sebou do nemocnice vezměte tablety a jejich obal, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Příznaky předávkování jsou: nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, pocení, pomalý srdeční tep, nízký krevní tlak (pocit na omdlení nebo závrať při změně polohy do stoje), problémy s dýcháním, ztráta vědomí a záchvaty nebo křeče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AdonepJestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, užijte další dávku příští den v obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.Pokud zapomete tento přípravek užívat po dobu delší než jeden týden, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek znovu užívat.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AdonepNepřestávejte užívat tablety, pokud Vám to Váš lékař neřekl.

Pokud přestanete přípravek Adonep užívat, příznivé účinky léčby budou postupně odeznívat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Adonep byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Závažné nežádoucí účinky:Informujte okamžitě svého lékaře, pokud zaznamenáte níže uvedené závažné nežádoucí účinky. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou péči.

porucha jater (např. zánět jater). Příznaky zánětu jater jsou nevolnost nebo zvracení,ztráta chuti k jídlu, pocit nemoci, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očí a tmavá moč (vzácné: mohou postihnout až 1z 1 000 pacientů).

tvorba žaludečních a dvanácterníkových vředů. Příznaky tvorby vředů jsou bolest a nepříjemný pocit v břiše, mezi pupkem a hrudní kostí (méně časté: mohou postihnout až 1ze 100 pacientů ).

krvácení do žaludku a střev. To může způsobit vylučování černé stolice nebo krvácení z konečníku (méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů).

záchvaty nebo křeče (méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů ).

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

průjem

nevolnost nebo zvracení

bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

svalové křeče

únava

nespavost (poruchy spánku)

 nachlazení ztráta chuti k jídlu halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné) neobvyklé sny zahrnující noční můry neklid agresivní chování mdloby závrať nepříjemný pocit v břiše vyrážka svědění únik moči bolest úrazy (větší sklon k pádu nebo náhodnému zranění)

 zvracení

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

 zpomalení srdečního rytmu

 malé zvýšení hladiny svalové kreatinkinázy v séru

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):

 ztuhlost, třes nebo nekontrolované pohyby (zvláště obličeje nebo jazyka, ale i

končetin).

 problémy se srdcem, např. nepravidelný srdeční tep

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.

Jak přípravek Adonep uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistrech a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Adonep obsahuje

Léčivou látkou je donepezili hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg, což odpovídá donepezilum 4,56 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg, což odpovídá donepezilum 9,12 mg.

Dalšími složkami jsou:Jádro tablety:Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, hyprolóza, mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát

Potah tablety:Hypromelóza 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), propylenglykol, mastek

Jak přípravek Adonep vypadá a co obsahuje toto balení5 mg tableta: bílé, kulaté potahované tablety o průměru asi 7,5 mm.10 mg tableta: bílé, kulaté potahované tablety o průměru asi 9,3 mm s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Velikosti balení:14, 28, 42, 56, 84, 98 a 112 tablet (v blistru po 14 tabletách)Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-18D-61118 Bad VilbelNěmecko

VýrobceSpecifar S.A.1, 28 Octovriou str. Ag. Barbara123 51 AthensŘecko

STADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-18D-61118 Bad VilbelNěmecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Maďarsko:Donepezil STADA 5 mg filmtablettaDonepezil STADA 10 mg filmtabletta

Polsko:Donepezil STADA

Rumunsko:Donepezil HF 5 mg comprimate filmateDonepezil HF 10 mg comprimate filmate

Slovenská republika:Adonep 5 mg filmom obalené tabletyAdonep 10 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.11.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls1140-1/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Adonep 5 mg potahované tabletyAdonep 10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Adonep 5 mg potahované tablety:Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg, což odpovídádonepezilum 4,56 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje přibližně 75,35 mg laktózy

Adonep 10 mg potahované tablety:Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg, což odpovídá donepezilum 9,12 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje přibližně 150,71 mg laktózy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

5 mg: Bílé, kulaté tablety o průměru asi 7,5 mm.10 mg: Bílé, kulaté tablety o průměru asi 9,3 mm s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Adonep potahované tablety jsou určeny k symptomatické léčbě mírně až středně těžké formyAlzheimerovy demence.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí/Starší osoby:Léčba se zahajuje dávkou 5 mg/den (dávkování 1x denně). Přípravek Adonep se užívá perorálně,večer, těsně před spaním. Dávku 5 mg/den je nutno zachovat minimálně po dobu jednoho měsíce, aby bylo možno zhodnotit časnou klinickou odpověď na léčbu, a aby koncentrace donepezil-hydrochloridu dosáhly ustáleného stavu. Po klinickém zhodnocení účinku léčby dávkou 5 mg/den za období prvního měsíce lze dávku přípravku Adonep zvýšit na 10 mg/den (dávkování 1x denně). Maximální doporučená denní dávka je 10 mg. Dávky vyšší než 10 mg/den nebyly v klinických studiích hodnoceny.

Léčba by měla být započata a kontrolována lékařem, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou Alzheimerovy demence. Diagnóza by měla být stanovena na podkladě přijatých doporučení (např. DSM IV, ICD 10). Léčba by měla být zahájena jen u těch nemocných, kteří mají možnost využít pečovatele (např. rodinného příslušníka), jenž může pravidelně

kontrolovat užití léku nemocným. Udržovací léčba by měla trvat tak dlouho, dokud je zřejmý terapeutický účinek. Proto by terapeutický účinek donepezilu měl být pravidelně hodnocen. V době, kdy již nelze pozorovat žádný pozitivní účinek léčby, je vhodné zvážit vysazení léku. Individuální odpověď nemocného na donepezil nelze předvídat.

Po přerušení léčby lze pozorovat postupné mizení příznivých účinků léčby přípravkemAdonep.

Poruchy funkce ledvin a jater:U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno měnit dávkovací režim, protože tyto poruchy nemají na clearance donepezil-hydrochloridu vliv.

Vzhledem k možné zvýšené expozici u pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater (viz bod 5.2), je vhodné postupně zvyšovat dávku v závislosti na individuální toleranci pacienta. O léčbě pacientů se závažným poškozením jater nejsou žádné údaje.

Pediatrická populace:Podávání přípravku Adonep dětem se nedoporučuje.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na donepezil-hydrochlorid, piperidinové deriváty nebo na kteroukolipomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Použití donepezilu u pacientů se závažnou Alzheimerovou demencí, s jinými typy demencínebo jinými typy zhoršení paměti (jako např. zhoršení kognitivních funkcí ve stáří) nebylo zkoumáno.

Anestézie: Je pravděpodobné, že donepezil-hydrochlorid, jako inhibitor cholinesterázy, prohloubí v průběhu anestézie succinylcholinový typ svalové relaxace.

Kardiovaskulární poruchy: Vzhledem ke svému farmakologickému účinku mohou mít inhibitory cholinesterázy vagotonický účinek na srdeční frekvenci (např. bradykardie). Možnost tohoto účinku je obzvláště důležitá u pacientů se „sick sinus syndromem“ nebo jinými formami poruch supraventrikulárního vedení, jako je sinoatriální nebo atrioventrikulární blok.

Byly hlášeny synkopy a křeče. Při vyšetřování takových pacientů je třeba vzít v úvahu možnost blokády převodu nebo dlouhých sinusových pauz.

Gastrointestinální potíže: Je nutno pozorně sledovat pacienty se zvýšeným rizikem tvorby vředů, např. osoby s vředovou chorobou v anamnéze nebo osoby, které se v současnosti léčí nesteroidními antirevmatiky, aby se včas zjistily případné příznaky. Ve srovnání s placebem však během klinických studií s donepezil-hydrochloridem nebylo prokázáno žádné zvýšení tvorby peptických vředů nebo případů gastrointestinálního krvácení.

Urogenitální: Cholinomimetika mohou způsobit obstrukci výtokové části močového měchýře, i když tento účinek nebyl při klinických studiích s donepezil-hydrochloridempozorován.

Neurologická onemocnění: Záchvaty: Soudí se, že cholinomimetika mohou do jisté míry vyvolávat generalizované křeče. Záchvaty však mohou rovněž být jedním z projevů Alzheimerovy choroby.

Cholinomimetika mohou způsobovat exacerbaci nebo vznik extrapyramidových příznaků.

Plicní onemocnění: Vzhledem ke svému cholinomimetickému účinku je nutno inhibitory cholinesterázy předepisovat opatrně pacientům s astmatem nebo s obstrukční plicní chorobou v anamnéze.

Přípravek Adonep by se neměl současně podávat s jinými inhibitory acetylcholinesterázy, popř. s agonisty nebo antagonisty cholinergního systému.

Závažné poškození jater: O léčbě pacientů se závažným poškozením jater nejsou žádné údaje.

Mortalita v klinických studiích vaskulární demenceProběhly 3 šestiměsíční klinické studie s pacienty splňujícími kritéria NINDS-AIREN propředpokládanou nebo možnou vaskulární demenci (VaD). NINDS-AIREN kritéria byla sestavena pro umožnění identifikace pacientů, jejichž demence se jeví jako výlučně vaskulárního původu, a pro vyloučení pacientů s Alzheimerovou chorobou. V první studii byla mortalita 2/198 (1%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 5 mg, 5/206 (2,4%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 10 mg a 7/199 (3,5%) na placebu. Ve druhé studii byla mortalita 4/208 (1,9%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 5 mg, 3/215 (1,4%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 10 mg a 1/193 (0,5%) na placebu. Ve třetí studii byla mortalita 11/648 (1,7%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 5 mg a 0/326 (0%) naplacebu. Míra úmrtnosti těchto 3 studií vaskulární demence byla v kombinované donepezil-hydrochlorid skupině numericky vyšší (1,7%) než ve skupině s placebem (1,1%), tento rozdíl ovšem není statisticky významný. Většina úmrtí u pacientů užívajících buď donepezil-hydrochlorid nebo placebo byla zřejmě v důsledku nejrůznějších vaskulárních příčin, které lze u této starší populace pacientů s vaskulárním onemocněním očekávat. Analýza všech závažných nefatálních i fatálních vaskulárních příhod neprokázala rozdíl ve výskytu ve skupině s donepezil-hydrochloridem nebo placebem.

V souhrnu studií Alzheimerovy choroby (n=4146) a v souhrnu studií Alzheimerovy choroby a dalších studií demence, včetně studií vaskulární demence (n=6888), překonala numericky míra úmrtnosti ve skupině s placebem míru úmrtnosti ve skupině s donepezil-hydrochloridem.

Přípravek Adonep obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozenou deficiencí laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Donepezil-hydrochlorid ani žádný z jeho metabolitů neinhibuje u lidí metabolismus warfarinu, teofylinu, cimetidinu nebo digoxinu. Stejně tak není metabolismus donepezilu ovlivněn současným podáním digoxinu nebo cimetidinu. Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že na metabolismu donepezilu se účastní izoenzymy cytochromu P 450 3A4 a do malé míry i 2D6. Lékové interakční studie in vitro ukázaly, že ketokonazol a chinidin, inhibitory CYP3A4 a 2D6, inhibují metabolismus donepezilu. Proto tito i jiné CYP3A4 inhibitory, jako např. itrakonazol nebo erythromycin, a také CYP2D6 inhibitory, jako je fluoxetin, mohou inhibovat metabolismus donepezilu. Ve studii se zdravými dobrovolníky zvýšil ketokonazol střední koncentraci donepezilu o 30%. Enzymoví induktoři, jako je rifampicin, fenytoin,karbamazepin nebo alkohol mohou snížit hladiny donepezilu. Protože rozsah inhibičního nebo indukčního účinku není znám, měly by být tyto lékové kombinace používány s opatrností. Donepezil-hydrochlorid má schopnost interferovat s léky s anticholinergní aktivitou. Existuje také možnost současného synergního účinku při současné léčbě s léky typu sukcinylcholinu, jinými látkami blokujícími neuromuskulární přenos, cholinergními agonisty nebo betablokátory, které mají vliv na kardiální vedení vzruchu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíAdekvátní údaje o podávání donezepilu těhotným ženám nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinky, ale byla prokázána perinatální a postnatální toxicita (viz bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Donezepil by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

KojeníDonezepil je vylučován v mléku potkanů. Není známo, jestli se donepezil-hydrochloridvylučuje do mateřského mléka a studie kojících žen nejsou k dispozici. Proto by ženy užívající přípravek Adonep neměly kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Donezepil má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Demence může zhoršovat schopnost řídit motorová vozidla nebo ovlivňovat schopnost obsluhy strojů. Donepezil může navíc způsobovat únavu, závratě či svalové křeče, především na začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Ošetřující lékař musí u pacientů užívajících donepezil pravidelně vyhodnocovat schopnost řídit a obsluhovat složitá zařízení.. 4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou průjem, svalové křeče, únava, nevolnost, zvracení a nespavost.

Nežádoucí účinky hlášené ve více případech jsou vyjmenovány v tabulce, jsou tříděné podle orgánových systémů a četnosti. Četnosti jsou definované jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), méně časté (≥ 1/1,000, < 1/100), vzácné (≥1/10,000, <1/1,000); velmi vzácné (< 1/10,000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a infestace

Nachlazení

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie

Psychiatrické poruchy

Halucinace**,Agitovanost**,Agresivníchování**Neobvyklé sny anoční můry**

Poruchy nervového systému

Synkopa*Závratě

Záchvaty*

Extrapyramidové symptomy

Nespavost

Srdeční poruchy

Bradykardie

Sinoatriální blokAtrioventrikulárníblok

Gastrointestinální poruchy

PrůjemNevolnost

Zvracení,Břišnídyskomfort

Gastrointestinálníkrvácení,Žaludeční aduodenální vředy

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní dysfunkce včetně hepatitidy***

Poruchy kůže a podkožní tkáně

VyrážkaPruritus

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče

Poruchy ledvin a močových cest

Močováinkontinence

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest hlavy

ÚnavaBolest

Vyšetření

Mírné zvýšeníkoncentracesvalové kreatinkinázy v séru

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Úraz

* Při vyšetřování pacientů pro synkopu nebo záchvaty by měla být vzata v úvahu možnost srdeční blokády nebo dlouhých sinusových pauz (viz bod 4.4).**Popsané případy halucinací, neobvyklých snů a nočních můr, agitovanosti a agresivního chování se upravily snížením dávky nebo přerušením léčby. *** V případě nevysvětlitelné jaterní dysfunkce je třeba zvážit vysazení donepezilu.

4.9

Předávkování

Odhadnutá střední letální dávka donepezil-hydrochloridu po jednorázovém perorálním podáníje u myší 45 mg/kg a u potkanů 32 mg/kg, čili přibližně 225 resp. 160krát více než je maximální doporučená dávka u člověka, která činí 10 mg denně. U zvířat byly pozorovány známky na dávce závislé cholinergní stimulace, které zahrnovaly snížení spontánní pohyblivosti, nehnuté natažení vleže na břiše, vrávorání, nadměrné slzení, klonické křeče, depresi dýchání, slinění, miózu, fascikulaci a sníženou teplotu povrchu těla.

Předávkování inhibitory cholinesterázy může vyústit v cholinergní krizi charakterizovanouzávažnou nevolností, zvracením, sliněním, pocením, bradykardií, nízkým krevním tlakem, depresí dýchání, kolapsem a křečemi. Může se vyvinout prohlubující se svalová slabost, která může mít letální zakončení, pokud je postiženo dýchací svalstvo.

Jako u všech případů předávkování by měly být použity celkové podpůrné prostředky. Terciální anticholinergika jako atropin mohou být použita jako antidota předávkování donezepilem. Doporučuje se intravenózní aplikace atropin-sulfátu titrovaná podle účinku: počáteční dávka od 1,0 do 2,0 mg s následnými dávkami podle klinické odpovědi. Při podávání jiných cholinomimetik současně s kvartérními anticholinergiky, např. s glykopyrolátem, byly popsány atypické reakce krevního tlaku a tepové frekvence. Není známo, zda donepezil-hydrochlorid a/nebo jeho metabolity mohou být odstraněny dialýzou(hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo hemofiltrací).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutické skupina: léčiva proti demenci; anticholinesteráza.

ATC kód: N06DA02

Donepezil-hydrochlorid je specifický a reverzibilní inhibitor acetylcholinesterázy, převažující cholinesterázy v mozku. Donepezil-hydrochlorid je in vitro více než 1000krát účinnější inhibitor tohoto enzymu než butyrylcholinesteráza, enzym, který je přítomný především mimo centrální nervový systém.

Alzheimerova demence

U pacientů s Alzheimerovou demencí, kteří se zúčastnili klinických studií, došlo po podání jednorázových denních dávek 5 mg nebo 10 mg donepezil-hydrochloridu k ustálení inhibice acetylcholinesterázové aktivity (měřeno na membránách erytrocytů) o 63,6% u dávky 5 mg a o 77,3% u dávky 10 mg (při měření po podání dávky). Inhibice acetylcholinesterázy (AChE) v erytrocytech prostřednictvím donepezil-hydrochloridu korelovala se změnami v ADAS-Cog, což je citlivé měřítko, které zkoumá vybrané koginitivní aspekty. Schopnost donepezil-hydrochloridu ovlivnit průběh základního neuropatologického děje nebyla studována. Proto se donepezil-hydrochlorid nedá považovat za látku, která by měla jakýkoliv vliv na progresi onemocnění.

Účinnost léčby Alzeheimerovy choroby donepezil-hydrochloridem byla zkoumána ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích, 2 studie trvaly 6 měsíců a 2 studie 1 rok.

Po ukončení 6-měsíční klinické studie byla zhodnocena analýza léčby donepezil-hydrochloridem za použití 3 kriterií účinnosti: ADAS-Cog (měřítko kognitivních funkcí), Měřítko globálních funkcí CIBIC+ (Clinician Interview-Based Impression of Change withCaregiver Input) a Vyhodnocení denních aktivit (the Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (ADL-CDRS) - měřítko posuzující společenské vztahy, domov, koníčky a péči o sebe sama).

Nemocní, kteří splnili níže uvedená kritéria, byli posuzováni jako respondéři.

Odpověď =

zlepšení ADAS-Cog nejméně o 4 body

 

žádné zhoršení v globálních funkcích “CIBIC+”

 

žádné zhoršení v denních aktivitách měřítka „ADL-CDRS“

% odpovědiSoubor „Intent to treat“ n = 365

Počet vyhodnotitelných pacientůn = 352

Placebová skupina

10 %

10 %

Donepezil-hydrochlorid, 5 mg

18 %

*

18 %

*

Donepezil-hydrochlorid, 10 mg

21 %

*

22 %

**

* p < 0,05

** p < 0,01

Donepezil v závislosti na dávce vyvolal statisticky významné zvýšení procenta pacientů, kteří byli vyhodnoceni jako respondéři na léčbu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: Maximálních plazmatických hladin je dosaženo přibližně za 3-4 hodiny po perorálnímpodání. Plazmatické koncentrace a plocha pod křivkou se zvyšují v závislosti na dávce. Biologický poločas je přibližně 70 hodin, takže podání několika denních dávek má za následek postupné dosažení ustáleného stavu. Přibližný ustálený stav plazmatické koncentrace je dosažen do 3 týdnů od zahájení terapie. Jakmile se dosáhne ustáleného stavu, vykazují plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu a s tím související farmako-dynamická aktivita v průběhu dne malou variabilitu.Jídlo nemělo na vstřebávání donepezil-hydrochloridu žádný vliv.

Distribuce v organismu: Přibližně 95% donepezil-hydrochloridu se u člověka váže na plazmatické bílkoviny. Vazbaaktivního metabolitu 6-O-desmethyldonepezilu na plazmatické bílkoviny není známa. Distribuce donepezil-hydrochloridu do různých tkání těla nebyla dosud podrobně studována. Přesto při bilanční studii, která byla provedena u zdravých dobrovolníků (mužů) nebylo 240 hodin po aplikaci jednorázové dávky 5 mg

14C značeného donepezil-hydrochloridu,

zachyceno přibližně 28% radiofarmaka. To znamená, že donepezil-hydrochlorid anebo jeho metabolity mohou zůstávat v organismu déle než 10 dní.

Biotransformace/Eliminace z organizmu: Donepezil-hydrochlorid je vylučován močí v nezměněném stavu a biotransformován systémem cytochromu P450 na různé metabolity, z nichž ne všechny byly dosud identifikovány. Po podání jedné dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu značeného

14C byla

plazmatická radioaktivita, vyjádřená jako procento podané dávky, přítomna hlavně ve formě nezměněného donepezil-hydrochloridu (30%), 6-O-desmethyl donepezilu (11% - jediný metabolit vykazující aktivitu podobnou účinku donepezil-hydrochloridu), donepezil-cis-N-oxidu (9%), 5-O-desmethyl-donepezilu (7%) a glukuronidového konjugátu 5-O-desmethyl donepezilu (3%). Přibližně 57% celkové podané radioaktivity bylo zjištěno v moči (17% jako nezměněný donepezil) a 14,5% ve stolici, což naznačuje, že hlavními cestami vylučování jsou biotransformace a vylučování močí. Nejsou k dispozici žádné údaje naznačující enterohepatální recirkulaci donepezil-hydrochloridu anebo kteréhokoli z jeho metabolitů.

Plazmatické koncentrace donepezilu klesají s poločasem přibližně 70 hodin.

Pohlaví, rasa a kuřáctví neměly na plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu žádný klinicky významný vliv. Farmakokinetika nebyla formálně studována u zdravých starších jedinců, nebo osob postižených Alzheimerovou nebo vaskulární demencí. Přesto jsou střední plazmatické hladiny u nemocných téměř shodné s plazmatickými hladinami mladých zdravých dobrovolníků.

U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater byly zjištěny vyšší ustálené plazmatické koncentrace donepezilu; průměrná AUC o 48% a průměrný Cmax o 39% (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Rozsáhlé testování na experimentálních zvířatech ukázalo, že tato látka že tato látka nemá prakticky žádné jiné účinky než předpokládané farmakologické účinky plynoucí ze skutečnosti, že se jedná o cholinergní stimulátor (viz bod 4.9). Donepezil nepůsobil mutagenně v roztocích bakteriálních nebo savčích buněk. Určité klastogenní účinky byly pozorovány in vitro při koncentracích evidentně toxických pro buňky a převyšujících více než 3 000násobek plazmatické koncentrace v ustáleném stavu. In vivo nebyly pozorovány žádné klastogenní nebo genotoxické účinky na mikronukleus myší. V dlouhodobých studiích karcinogenity u potkanů nebo myší nebylo prokázáno onkogenní působení.

Donepezil-hydrochlorid neměl žádný vliv na plodnost u potkanů a nebyl teratogenní u potkanů ani králíků, ale měl lehký vliv na počet mrtvě narozených plodů a přežití mláďat, pokud byl podáván březím potkanům v dávce 50krát vyšší, než je dávka u člověka(viz bod 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Monohydrát laktózyKukuřičný škrobHyprolózaMikrokrystalická celulózaMagnesium-stearát

Potah tablety: Potahová soustava Opadry bílá: Hypromelóza 2910 (E464), Oxid titaničitý (E171), Propylenglykol, Mastek

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Tablety jsou baleny do PVC/PE/PVDC/Al blistrůVelikosti balení: 14, 28, 42, 56, 84, 98 a 112 tablet (v blistru po 14 tabletách)

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-18D-61118 Bad VilbelNěmecko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

5 mg: 06/067/09-C10 mg: 06/068/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.01.2009 / 13.9.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

21.11.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA PAPÍROVÉ KRABIČCE A BLISTRU

PAPÍROVÁ KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adonep 5 mg potahované tabletyAdonep 10 mg potahované tablety

Donepezili hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg, což odpovídá donepezilum 4,56 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg, což odpovídá donepezilum 9,12 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy, aj. Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahovaná tableta

14 potahovaných tablet28 potahovaných tablet42 potahovaných tablet56 potahovaných tablet84 potahovaných tablet98 potahovaných tablet112 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-18D-61118 Bad VilbelNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

5mg: 06/067/09-C10 mg: 06/068/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Adonep 5 mgAdonep 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

PVC-PE-PVDC/Hliník blister stripy

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adonep 5 mg potahované tabletyAdonep 10 mg potahované tablety

Donepezili hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.