Adolor 12 Mcg/h

Kód 0163018 ( )
Registrační číslo 65/ 775/09-C
Název ADOLOR 12 MCG/H
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0153110 DRM EMP TDR 1X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0163012 DRM EMP TDR 1X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0153115 DRM EMP TDR 10X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0163017 DRM EMP TDR 10X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0153116 DRM EMP TDR 16X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0163018 DRM EMP TDR 16X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0153117 DRM EMP TDR 20X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0163019 DRM EMP TDR 20X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0153111 DRM EMP TDR 3X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0163013 DRM EMP TDR 3X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0153112 DRM EMP TDR 4X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0163014 DRM EMP TDR 4X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0153113 DRM EMP TDR 5X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0163015 DRM EMP TDR 5X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0153114 DRM EMP TDR 8X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání
0163016 DRM EMP TDR 8X2.063MG Transdermální náplast, Kožní podání

nahoru

Příbalový létak ADOLOR 12 MCG/H

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls110706/2010; sukls110701/2010; sukls110696/2010; sukls110689/2010; sukls77573/2011a přílohy sp. zn. sukls34147/2010; sukls241575-79/2009

Příbalová informace-Informace pro uživatele

Adolor 12 µg/hAdolor 25 µg/hAdolor 50 µg/hAdolor 75 µg/h

Adolor 100 µg/h

transdermální náplast

fentanylum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Adolor a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adolor užívat

3.

Jak se Adolor používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Adolor uchovávat

6.

Další informace

1. Co je Adolor a k čemu se používá

Fentanyl patří do skupiny látek, které silně tlumí bolest a nazývají se opiáty. Fentanyl přechází pomalu z náplasti kůží do těla.

Dospělí:Adolor se užívá k léčbě silné dlouhotrvající (chronické) bolesti, která může být zvládnuta pouze silnými léky proti bolesti.

Děti:Adolor se užívá k dlouhodobé léčbě silné chronické bolesti u dětí od 2 let, která byla již léčena jiným silným lékem proti bolesti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adolor užívat

Neužívejte Adolor- pokud jste přecitlivělí (alergičtí) na fentanyl nebo na kteroukoli složku přípravku,- jestliže trpíte bolestí, která trvá jen krátce, například po chirurgickém zákroku,- jestliže máte závažné dýchací problémy (respirační deprese)- jestliže je Váš centrální nervový systém (mozek a mícha) závažně poškozen, např. jste utrpěli úraz mozku.

2

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Adolor je zapotřebí:

UPOZORNĚNÍ:- Adolor je léčivý přípravek, který může ohrozit život dětí. To platí i pro použité transdermální náplasti. - Je třeba si uvědomit, že vzhled tohoto léčivého přípravku může být pro dítě lákavý.- Adolor může mít život ohrožující nežádoucí účinky u osob, které neužívají předepsaná opioidní analgetika pravidelně.

Váš lékař použije léčbu přípravkem Adolor jako součást komplexní léčby bolesti a bude pravidelně kontrolovat Vaši individuální odpověď na přípravek Adolor.

Dříve, než začnete užívat přípravek Adolor, měl(a) byste informovat svého lékaře, pokud trpíte některou z následujících poruch, protože riziko nežádoucích účinků může být vyšší a Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku fentanylu:-

astma, útlum dýchání nebo jakékoliv onemocnění plic

-

nízký krevní tlak

-

malý objem krve (hypovolémie)

-

porucha funkce jater

-

porucha funkce ledvin

-

utrpěný úraz hlavy, nádor mozku, příznaky zvýšeného nitrolebního tlaku (např. bolest hlavy,

poruchy zraku), změny stavu vědomí, bezvědomí nebo kóma

-

pomalá nepravidelná činnost srdeční (bradyarytmie)

-

onemocnění způsobující únavu a slabost svalů (myastenia gravis)

Stejně jako některé jiné silné léky proti bolesti, může i Adolor způsobit neobvyklou ospalost a zpomalit a zeslabit dýchání. Pokud Vy, Váš partner nebo ošetřovatel zaznamenáte, že Vy nebo Vaše dítě dýcháte mnohem pomaleji a slaběji:-

odstraňte náplast

-

zavolejte lékaře nebo okamžitě navštivte nejbližší pohotovost

-

pokud je to možné, neustále se pohybujte a mluvte.

Informujte svého lékaře, pokud se během léčby objeví horečka, protože zvýšení tělesné teploty může způsobit zvýšený průchod léčivé látky kůží. Ze stejného důvodu byste se měli vyvarovat vystavení náplasti na kůži působení přímého tepla, jako jsou vyhřívací podložky, elektrické deky, vyhřívané vodní postele, ohřívací nebo opalovací lampy, intenzivní slunění, ohřívací láhve, dlouhé koupele v horké vodě, saunování a horké vířivé koupele. Je možné pohybovat se venku na slunci, ale v tomto případě musíte během horkých letních dnů chránit náplast oděvem.

Pokud užíváte přípravek Adolor dlouhodobě, může se rozvinout tolerance, fyzická nebo psychická závislost. Během léčby nádorové bolesti se to však pozoruje jen zřídka.

Jste-li starší pacient nebo máte špatnou fyzickou kondici (kachexie), lékař Vás bude sledovat pečlivěji, protože může být potřeba předepsat nižší dávku.

Náplast se nesmí stříhat na menší části, protože kvalita, účinnost a bezpečnost takto rozdělených náplastí nebyla prokázána.

Děti a dospívajícíObecně se nesmí přípravek Adolor používat u dětí mladších dvou let a u dětí a dospívajících, kteří ještě nebyli léčeni jinými opioidy (např. morfin). Adolor nesmí být použit u kojenců a batolat do 2 let.Aby se zabránilo polknutí dítětem, musí se věnovat pozornost výběru vhodného místa pro aplikaci náplasti Adolor (viz bod 3. Jak se Adolor používá) a přilnutí náplasti je nutné pečlivě kontrolovat.Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

3

Prosím, informujte svého lékaře, pokud užíváte barbituráty (podávají se při spánkových poruchách) nebo buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin (jiné silné léky proti bolesti). Užívání těchto léčivých přípravků spolu s přípravkem Adolor se nedoporučuje.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud užíváte inhibitory MAO (např. moklobemid proti depresi nebo selegilin na Parkinsonovu chorobu) nebo pokud jste je užívali předchozích 14 dnů. Pokud jsou tyto léky užívány současně, může být jejich toxicita zvýšena.

Jestliže současně užíváte přípravky, které mají vliv na funkci mozku, je pravděpodobnější, že se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, zejména potíže s dýcháním.To se vztahuje například na:-

přípravky k léčbě úzkosti (trankvilizéry)

-

přípravky k léčbě psychických poruch (neuroleptika)

-

anestetika; jestliže předpokládáte, že máte mít anestézii, oznamte svému lékaři nebo zubaři, že

užíváte přípravek Adolor-

léky na spaní (hypnotika, sedativa)

-

přípravky k léčbě alergií nebo proti potížím při cestování (antihistaminika/antiemetika)

-

jiné silné léky proti bolesti (opioidy)

-

některé léky na bolesti v zádech nebo jiné bolestivé svalové problémy (svalová relaxancia)

-

alkohol.

Pokud nejste pod pečlivým lékařským dozorem, neměli byste současně s přípravkem Adolor užívat následující léky. Tyto léky mohou zvýšit účinek a nežádoucí účinky přípravku Adolor. Jsou to například:-

ritonavir (užívaný při léčbě AIDS)

-

ketokonazol, itrakonazol (léky proti plísňovým onemocněním)

-

diltiazem (k léčbě srdečních onemocnění)

-

makrolidová antibiotika (k léčbě infekcí).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užití přípravku Adolor s jídlem a pitímSoučasné užívání přípravku Adolor a alkoholických nápojů zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků a může způsobit potíže s dýcháním, pokles krevního tlaku, hluboký útlum až koma.Proto alkoholické nápoje při léčbě přípravkem Adolor nepožívejte.

Těhotenství a kojení:Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Nedoporučuje se používat přípravek Adolor během porodních bolestí ani při porodu (včetně porodu císařským řezem), protože fentanyl může u novorozence vyvolat útlum dýchání.

V případě, že v průběhu podávání přípravku Adolor otěhotníte, poraďte se se svým lékařem. Adolor se nemá v průběhu těhotenství nebo při kojení používat, pokud to není nezbytně nutné. Bezpečnost používání v průběhu těhotenství nebyla stanovena.

Fentanyl prochází do mateřského mléka a může u kojence vyvolat útlum či potlačit dýchání dítěte. Všechno mateřské mléko vytvořené v průběhu léčby nebo během 72 hodin po odstranění poslední náplasti je nutné znehodnotit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:Přípravek Adolor může způsobit ospalost. Pokud se u Vás ospalost objeví, neřiďte ani neovládejte stroje.

4

3. Jak se Adolor používá

Vždy používejte přípravek Adolor přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

O tom, která síla přípravku Adolor je pro Vás nejvhodnější, rozhodne Váš lékař. Toto rozhodnutí je založeno na zhodnocení intenzity bolesti a celkového stavu a typu dosavadní léčby bolesti.Podle potřeby se bude upravovat síla a počet náplastí.

Plný účinek se projeví do 24 hodin od aplikace první náplasti a postupně se snižuje po jejím odstranění. Nepřerušujte léčbu bez předchozí konzultace s lékařem.

Vaše první náplast začne působit pomalu, někdy až za jeden den, takže Vám lékař může přidat navíc léky proti bolesti do doby, než je fentanylová transdermální náplast plně účinná. Dále bude přípravek Adolor působit na bolest trvale a léky navíc budete moci vysadit. Někdy je však ještě možná budete opět potřebovat.

Použití u dětí a dospívajícíchAdolor se se smí použít pouze u dětí a dospívajících od 2 let, které byly již léčeny jiným opioidem (např. morfin). Adolor se nesmí používat u dětí a batolat do 2 let.

Jak přípravek Adolor aplikovat:-

Vyberte rovnou oblast kůže horní části těla (trup) nebo na horní části paže, kde není ochlupení,

kde se nevyskytují drobná poranění, skvrny nebo jiné kožní projevy. Tato oblast těla nesmí být ozářená v souvislosti s radiační léčbou.-

Pokud je kůže ochlupená, ostříhejte chlupy nůžkami. Neholte ji, protože holení dráždí kůži.

Pokud je to potřebné, kůži omyjte vodou. Nepoužívejte mýdlo, olej, pleťové mléko, alkohol nebo jiné čistící prostředky, které by mohly kůži podráždit. Před aplikací náplasti musí být kůže úplně suchá.-

Náplast musí být nejprve zkontrolována. Náplasti rozříznuté, rozdělené nebo jakkoli poničené

nesmějí být použity.-

Náplasti se musí nalepit ihned po otevření balení. Po odstranění krycí vrstvy se náplast aplikuje

na kůži pevným přitlačením dlaní po dobu asi 30 sekund, aby se zajistilo, že náplast dobře přilnula ke kůži. Dbejte, abyste náležitě přilepili i okraje náplasti. Potom si umyjte ruce čistou vodou.-

Fentanylová transdermální náplast se obyčejně používá 72 hodin (3 dny). Na vnější obal si

můžete napsat datum a hodinu aplikace náplasti. To Vám umožní si zapamatovat, kdy je potřeba náplast vyměnit.-

Místo aplikace náplasti nevystavujte vnějším zdrojům tepla (viz bod 2. Zvláštní opatrnosti při

použití přípravku Adolor je zapotřebí).-

Náplast je chráněna vodotěsnou ochrannou fólií, takže se s ní můžete sprchovat.

U dětí se náplast přednostně umísťuje na horní část zad, aby se zmenšila možnost dítěte náplast odstranit.

Jak vyměnit transdermální náplast-

Sejměte náplast po čase, který Vám předepsal lékař. Ve většině případů po 72 hodinách (3 dny),

u některých pacientů po 48 hodinách (2 dny). Většinou se náplast neodlepí sama. Jestliže po sejmutí náplasti zůstanou její zbytky na kůži, lze je umýt mýdlem a dostatečným množstvím vody.-

Použitou náplast přeložte na polovinu tak, aby lepivé okraje přiléhaly k sobě. Použité náplasti

vložte zpět do vnějšího obalu a pečlivě znehodnoťte. Vždy, když je to možné, měli byste použitou náplast odevzdat v lékárně.-

Novou náplast aplikujte výše uvedeným způsobem, ale na jiné místo na kůži. Na stejné místo na

kůži je možné přilepit náplast nejdříve po 7 dnech.

5

Jestliže jste použil(a) více náplastí přípravku Adolor než jste měl(a)Pokud jste si nalepili více náplastí, než bylo předepsáno, odstraňte náplasti a vyhledejte svého lékaře nebo nemocnici.

Nejčastějším příznakem předávkování je snížená schopnost dýchání. Projevuje se tak, že osoba dýchá neobvykle pomalu nebo slabě. Pokud se to stane – odstraňte náplasti a ihned vyhledejte lékaře. V průběhu čekání na lékaře postiženou osobu udržujte při vědomí mluvením nebo občas s ním/ní zatřeste.Jiné známky a projevy předávkování jsou ospalost, nízká tělesná teplota, pomalý srdeční rytmus, snížený svalový tonus, výrazný útlum, ztráta svalové koordinace, zúžení zornic a křeče.

Jestliže jste zapomněl(a) použít pravidelnou náplast přípravku AdolorZa žádných okolností nezdvojnásobujte dávku.Náplasti musíte měnit ve stejnou denní dobu vždy po 3 dnech (každých 72 hodin), pokud Vám Váš lékař nepředepsal jiné užívání. Pokud náplast zapomenete vyměnit, udělejte to okamžitě, jakmile si vzpomenete.

Pokud si vzpomenete příliš pozdě, kontaktujte svého lékaře. Je možné, že budete potřebovat ještě další léky na utišení bolesti.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek AdolorChcete-li léčbu zastavit či přerušit, musíte důvody v každém případě konzultovat s ošetřujícím lékařem a poradit se, jak v léčbě bolesti postupovat dál. Jestliže se přípravek Adolor používá po delší období, může se vyvinout fyzická závislost. Pokud přestanete používat náplasti, můžete se cítit špatně (abstinenční příznaky). Riziko abstinenčních příznaků (nevolnost, zvracení, průjem, úzkost a třes) je vyšší při náhlém ukončení léčby, nikdy byste neměli ukončit léčbu přípravkem Adolor bez dohody s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Adolor nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány na základě následujících četností:

Velmi časté

U více než 1 pacienta z 10

Časté

u 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté

u 1 až 10 pacientů z 1 000

Vzácné

u 1 až 10 pacientů z 10 000

Velmi vzácné

U méně než 1 pacienta 1 z 10 000

Není známo

z dostupných údajů nelze určit

Jestliže zaznamenáte některý z těchto těžkých, nežádoucích účinků, měli byste okamžitě přerušit léčbu a neprodleně vyhledat svého lékaře nebo nemocnici: - těžký útlum dýchání (těžká dušnost, chrčivé dýchání) nebo - úplný uzávěr trávicí trubice způsobující bolest (křečovitá bolest), zvracení nebo plynatost.

Další nežádoucí účinky

6

Velmi časté:-

ospalost

-

bolest hlavy

-

závrať

-

nevolnost nebo zvracení

-

zácpa

-

horečka

Časté:-

alergické reakce

-

pocit neobvyklého srdečního tepu (bušení srdce), rychlý srdeční rytmus

-

vysoký krevní tlak

-

pocit neobvyklé ospalosti nebo únavy

-

nechutenství

-

nervozita, špatná nálada nebo deprese, nespavost

-

zmatenost, halucinace (vidění, cítění nebo slyšení neskutečných věcí)

-

mravenčení, brnění, třes, točení hlavy

-

svalové křeče

-

pocit chladu, pocení

-

zčervenání očí

-

potíže při dýchání

-

otok a podráždění sliznice nosu

-

zívání

-

průjem

-

sucho v ústech,

-

bolest žaludku, poruchy trávení, potíže při močení

-

svědění kůže, vyrážka nebo zčervenání kůže

-

celkový pocit nemoci a slabosti

-

otok rukou, kotníků nebo nohou

Méně časté:-

ztráta paměti

-

neklid, dezorientace, vzrušení nebo neobvyklá bezstarostnost

-

pocit sníženého vnímání, zvláště na kůži

-

křeče (včetně klonických a grand mal)

-

poruchy řeči

-

ztráta paměti

-

pokles krevního tlaku a srdečního rytmu,

-

namodralé zabarvení kůže

-

úplné ucpání střev

-

ekzém a/nebo jiné kožní poruchy včetně dermatitidy v místě aplikace náplasti

-

dýchací potíže, včetně dušnosti

-

svalové záškuby

-

poruchy sexuální funkce

-

příznaky podobné chřipce

-

změny tělesné teploty

-

příznaky z vysazení (např. zvracení, nevolnost, průjem, úzkost nebo třes)

Vzácné:-

zúžené zornice

-

špatné nebo neostré vidění

-

nepravidelný srdeční rytmus

-

zástava dechu (respirační zástava nebo apnoe)

-

potíže při dýchání (narušené dýchání, dechová deprese)

-

neúplné ucpání tenkého nebo tlustého střeva

7

-

rozšíření cév

-

škytavka

-

kožní reakce v místě aplikace náplasti

Velmi vzácné:-

bolestivé nadýmání

-

bolest močového měchýře

-

menší objem moče než obyčejně (snížené vylučování moče)

Není známo:-

závažné a rychlé alergické reakce způsobující pokles krevního tlaku a/nebo potíže při dýchání

-

abnormálně pomalé dýchání

Může se vyvinout i fyzická závislost a jestliže náhle přestanete užívat náplasti, můžete pocítit abstinenční příznaky, kterými mohou být nevolnost, zvracení, vodnatý průjem, úzkost a třes.

DětiNežádoucích účinky u dětí a dospívajících léčených transdermálními fentanylovými náplastmi jsou podobné nežádoucím účinkům u dospělých.U dětí a dospívajících nebylo zjištěno žádné zvláštní riziko, pokud je přípravek používán správně. Velmi častými nežádoucími účinky u dětí uváděnými v klinických studiích byly horečka, zvracení a nevolnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Adolor uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí, a to i použité náplasti. I v použité náplasti může zůstat velké množství léčivé látky.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Z důvodů ochrany životního prostředí a bezpečnosti musí být použité a nepoužité náplasti, i nepoužité náplasti po datu použitelnosti zlikvidovány podle platných předpisů nebo vráceny do lékárny.Použité náplasti přeložte na polovinu přilnavými plochami náplasti k sobě a uchovávejte v zevním obalu, než je pečlivě zlikvidujete. Vždy, když je to možné, odneste je do lékárny.

6. Další informace

Co přípravek Adolor obsahujeÚčinná látka je fentanylum.

Adolor 12 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 3,75 cm

2 obsahuje

fentanylum 2,063 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 12,5 mikrogramů za hodinu.

Adolor 25 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 7,5 cm

2 obsahuje

fentanylum 4,125 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 25 mikrogramů za hodinu.

8

Adolor 50 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 15 cm

2 obsahuje

fentanylum 8,25 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 50 mikrogramů za hodinu.

Adolor 75 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 22,5 cm

2 obsahuje

fentanylum 12,375 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 75 mikrogramů za hodinu.

Adolor 100 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 30 cm

2 obsahuje

fentanylum 16,5 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 100 mikrogramů za hodinu.

Pomocné látky:Adhezívní vrstva: adhezívní polyakrylátová fólieKrycí vrstva: polypropylénová fólie, modrý inkoustVrstva uvolňující léčivou látku: silikonizovaná pegoterátová fólie 100 µm

Jak přípravek Adolor vypadá a co obsahuje toto baleníAdolor náplasti jsou průhledné bezbarvé transdermální náplasti s adhezívní vrstvou pro nalepení na pokožku.Na náplastech je modrým tiskem označena síla přípravku.

Velikost balení: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 16 a 20 transdermálních náplastí.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel Německo

Výrobce:STADA ARZNEIMITTEL AG, Stadastrasse 2-18, BAD VILBEL, NěmeckoSTADA ARZNEIMITTEL GMBH, Muthgasse 36, VÍDEŇ, Rakousko

Tento přípravek je registrován ve státech EHP pod následujícími názvy:AT

Fentanyl STADA

BE

Fentanyl Matrix EG

BG

FENTASTAD

CZ

Adolor 12, (25, 50, 100) mc/h transdermální náplast

DE

Fentanyl 12,(25,50,75,100) Mikrogramm/h Matrixpflaster

ES

FENTANILO MATRIX STADA

FI

Fentanyl STADA

FR

Fentanyl EG

IT

Fenvel

LU

Fentanyl Matrix EG

NL

Fentanyl CF

PT

Fentanilo Ciclum

SK

Adolor 12, (25, 50, 100) mikrogramov/h transdermálna náplast’

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.6.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls110706/2010; sukls110701/2010; sukls110696/2010; sukls110689/2010; sukls77573/2011a přílohy sp. zn. sukls241575-79/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Adolor 12 µg/hAdolor 25 µg/hAdolor 50 µg/hAdolor 75 µg/h

Adolor 100 µg/h

transdermální náplast

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Adolor 12 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 3,75 cm

2 obsahuje

fentanylum 2,063 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 12,5 mikrogramů za hodinu.

Adolor 25 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 7,5 cm

2 obsahuje

fentanylum 4,125 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 25 mikrogramů za hodinu.

Adolor 50 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 15 cm

2 obsahuje

fentanylum 8,25 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 50 mikrogramů za hodinu.

Adolor 75 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 22,5 cm

2 obsahuje

fentanylum 12,375 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 75 mikrogramů za hodinu.

Adolor 100 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 30 cm

2 obsahuje

fentanylum 16,5 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 100 mikrogramů za hodinu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Transdermální náplast.

Adolor 12 µg /h: průhledná bezbarvá náplast s modrým potiskem „Fentanyl 12 µg /h“.

Adolor 25 µg /h: průhledná bezbarvá náplast s potiskem „Fentanyl 25 µg /h“.

Adolor 50 µg /h: průhledná bezbarvá náplast s potiskem „Fentanyl 50 µg /h“.

Adolor 75 µg /h: průhledná bezbarvá náplast s potiskem „Fentanyl 75 µg /h“.

Adolor 100 µg /h: průhledná bezbarvá náplast s potiskem „Fentanyl 100 µg /h“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

2

4.1 Terapeutické indikace

Dospělí:Přípravek je indikován k tlumení silné chronické bolesti, kterou lze adekvátně zvládnout pouze opioidními analgetiky.

Děti:Dlouhodobé tlumení silné chronické bolesti u dětí od 2 let užívajících opioidní léčbu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí:Dávkování je individuální, při stanovení dávky je třeba vzít v úvahu předchozí podávání opioidních analgetik a:

možný rozvoj tolerance,

současný celkový stav pacienta, podávané léky, a

stupeň závažnosti onemocnění.

Dávky fentanylu je zapotřebí určovat individuálně a pravidelně po každé aplikaci vyhodnocovat účinek.

Pacienti poprvé léčení opioidy (pacienti opioid-naivní)Klinické zkušenosti s přípravkem Adolor jsou u pacientů opioid-naivních omezené. Pokud je léčba přípravkem Adolor u těchto pacientů považována za vhodnou, je doporučena nejdříve titrace nízkými dávkami krátce působících opioidů. Pro úvodní podávání jsou k dispozici a měly by být použity náplasti s uvolňováním 12,5 mikrogramů/hodinu. Pacienti mohou být převedeni na náplasti s uvolňováním 25 mikrogramů/hodinu. Dávka může být následně podle potřeby zvyšována nebo snižována, v závislosti na léčebné odpovědi a potřebě doplňkové analgesie, o 12 nebo 25 mikrogramů/hodinu, aby bylo dosaženo co nejnižší účinné dávky přípravku Adolor (viz také bod 4.4).

U opioid-naivních starých nebo oslabených pacientů se nedoporučuje zahájit opioidní léčbu fentanylem, s ohledem na jejich známou citlivost na léčbu opioidy. V takových případech je vhodnější zahájit léčbu nízkými dávkami morfinu s okamžitým uvolňováním a předepsat fentanyl až po stanovení optimálního dávkování.

Pacienti opioidy tolerujícíÚvodní dávka přípravku Adolor musí vycházet z potřeby opioidních analgetik v předešlých 24 hodinách.

Přechod z jiných opioidůPři převádění z perorálních nebo parenterálních opioidů na transdermální léčbu fentanylem se má úvodní dávka stanovit následovně:1. Určí se množství analgetik potřebných v posledních 24 hodinách.2. Výsledné množství se pomocí tabulky č.1 přepočítá na odpovídající dávku perorálního morfinu.3. Odpovídající dávka fentanylu se určí následovně:a) pomocí tabulky č.2 u pacientů, kteří vyžadují změnu opioidu (konverzní poměr perorálního morfinu

k transdermálnímu fentanylu se rovná 150:1)

b) pomocí tabulky č.3 pro pacienty na stabilní dobře tolerované opioidní léčbě (konverzní poměr

perorálního morfinu k transdermálnímu fentanylu se rovná 100:1)

Tabulka č. 1: Ekvianalgetická konverze účinnosti Všechny dávky uvedené v tabulce jsou analgetickým účinkem ekvivalentní dávce 10 mg morfinu podané parenterálně.

3

Léčivá látka

Ekvianalgetické dávky (mg)

Parenterálně / i.m.

Perorálně

Morfin

10

30-40

Hydromorfon

1,5

7,5

Oxykodon

10-15

20-30

Methadon

10

20

Levorfanol

2

4

Oxymorfin

1

10 (rektálně)

Diamorfin

5

60

Pethidin

75

-

Kodein

-

200

Buprenorfin

0,4

0,8 (sublingválně)

Ketobemidon

10

20-30

Tabulka č. 2: Doporučená dávka transdermálně podaného fentanylu stanovená podle perorální denní dávky morfinu

1

Perorální dávka morfinu (mg/24 h)

Transdermálně uvolňovaný fentanyl (mikrogramy/h)

< 90

25

90 - 134

37

135-224

50

225-314

75

315-404

100

405-494

125

495-584

150

585-674

175

675-764

200

765-854

225

855-944

250

945-1034

275

1035-1124

300

Pro pediatrické pacienty

2

30 - 44

12

45 - 134

25

1 V klinických studiích byla tato rozmezí denních dávek morfinu použita jako základ pro přechod na transdermální náplasti fentanylu.

2 Přechod na dávky ve formě transdermální náplasti fentanylu vyšší než 25 mikrogramů/hodinu je stejný pro dospělé i pediatrické pacienty.

Tabulka č. 3: Doporučená úvodní dávka transdermálního fentanylu stanovená podle perorální denní dávky morfinu (pro pacienty na stabilní a dobře tolerované opioidní léčbě)

4

Perorální dávka morfinu (mg/24 h)

Transdermálně uvolňovaný fentanyl (mikrogramy/h)

< 60

12,5

60-89

25

90-149

50

150-209

75

210-269

100

270-329

125

330-389

150

390-449

175

450-509

200

510-569

225

570-629

250

630-689

275

690-749

300

Kombinací několika transdermálních náplastí lze docílit i dávky fentanylu převyšující 100 mikrogramů/h.

Předchozí analgetická léčba musí být ukončována postupně od doby první aplikace náplasti až do dosažení analgetické účinnosti přípravkem Adolor. U pacientů opioid-naivních i u pacientů opioidy tolerujících, musí být počáteční zhodnocení analgetického účinku přípravku Adolor provedeno až po 24 hodinovém působení náplasti, jelikož do té doby postupně stoupají sérové koncentrace fentanylu.

Titrace dávky a udržovací terapieNáplast se má měnit každých 72 hodin. Dávka by měla být titrována individuálně až k dosažení analgetické účinnosti.V případě, že dojde k výraznému poklesu analgetického účinku dříve než po 48-72 hodinách po aplikaci, může být potřebné vyměnit náplast po 48 hodinách.

Jestliže ke konci úvodního aplikačního období není analgezie dostatečná, může se dávka po třech dnech zvýšit, až do dosažení žádoucího účinku u konkrétního pacienta. Pokud je nutná úprava dávky, z dávky 25 μg/hod až do dávky 75 μg/hod je nutné postupovat v následujících titračních krocích: 25 μg/hod, 37 μg/hod, 50 μg/hod, 62 μg/hod a 75 μg/hod. K dalším úpravám dochází obyčejně po přírůstcích 25 µg/h, i když je třeba uvážit doplňkovou potřebu analgezie (perorální morfin 90 mg/kg Adolor 25 μg/hod,) a stav bolesti u pacienta. K dosažení požadované dávky je možné použít více náplastí Adolor.

Pacienti mohou vyžadovat pravidelné přídatné dávky krátkodobě působících analgetik při náhlém zhoršení bolesti. Pokud je dávka fentanylu vyšší než 300 µg/h, je třeba zvážit doplňkové nebo alternativní metody analgezie.

Abstinenční příznaky (viz bod 4.8) byly hlášeny po převedení dlouhodobé léčby morfinem na fentanyl podávaný transdermálně i při přiměřené analgetické účinnosti. Projevy abstinenčních příznaků se doporučují léčit krátkodobě působícím morfinem v nízkých dávkách.Abstinenční příznaky se mohou vyskytnout také u některých pacientů po přechodu z transdermálního fentanylu na jiné opioidy nebo při úpravě dávek.

Ukončení léčbyPokud je potřeba léčbu náplastí Adolor přerušit, jakékoliv nahrazování jinými opioidy má být postupné, začínající nízkou dávkou, která se pomalu zvyšuje. Důvodem je postupný pokles hladiny fentanylu po odstranění náplasti s konečným poločasem v rozsahu 13 až 25 hodin. Obecně platí zásada, že přerušení opioidní analgezie má být postupné, aby nedošlo k rozvoji abstinenčních příznaků.

5

Použití u starších pacientůÚdaje ze studií s intravenózně podaným fentanylem naznačují, že u starších pacientů může být snížená clearance, prodloužený poločas a starší pacienti mohou být k léku citlivější než pacienti mladší. Studie přípravku Adolor u starších pacientů prokázaly, že se farmakokinetika fentanylu u starších významně neliší od farmakokintiky u mladších pacientů, ačkoli sérové koncentrace mají tendenci být vyšší. Starší, kachektičtí nebo oslabení pacienti musejí být pečlivě kontrolováni z hlediska příznaků toxicity fentanylu a nutnosti snížit dávkování.U velmi starých nebo slabých pacientů, z důvodu jejich neznámé citlivosti na léčbu opioidy, se nedoporučuje zahajovat léčbu přípravkem Adolor. V těchto případech se doporučuje zahájit léčbu nízkými dávkami morfinu s okamžitým uvolňováním a přípravek Adolor předepsat až po stanoveníoptimální dávkování.

Pediatrická populaceDěti od 16 let:Dávkování jako u dospělých pacientů.

Děti ve věku 2 až 16 let:Transdermální náplast Adolor by se měla používat pouze u pediatrických pacientů tolerujících opioidy (ve věku 2 až 16 let), kteří již dostávali dávky ekvivalentní alespoň 30 mg perorálního morfinu denně.

K převedení pediatrických pacientů z perorálních opioidů na transdermální náplast Adolor slouží Tabulka 2. Doporučená dávka transdermálně podaného fentanylu stanovená podle perorální denní dávky morfinu.

Pro děti, které dostávají více než 90 mg perorálního morfinu denně, jsou v současné době k dispozicipouze omezené informace z klinických studií. V pediatrických studiích byly požadované dávky transdermální náplasti s fentanylem počítány konzervativně: 30 mg až 44 mg perorálního morfinu denně nebo jeho ekvivalentní dávka opioidu byly nahrazeny jednou transdermální náplastí fentanylu 12 g/h. Je třeba poznamenat, že tento převodový rozpis pro děti platí pouze pro přechod z perorálního morfinu (nebo jeho ekvivalentu) na transdermální fentanyl. Tento převodový vztah by se nemohl použít pro převod z transdermálních náplastí s fentanylem na jiné opioidy, jelikož by mohlo dojít k předávkování.

Analgetický účinek první náplasti Adolor nebude během prvních 24 h optimální. Proto by měl pacient během prvních 12 hodin po přechodu na transdermální fentanylovou náplast dostávat dřívější pravidelnou dávku analgetik. V příštích 12 hodinách by tato analgetika měla být podána podle klinické potřeby.

Jelikož se vrcholových hladin fentanylu dosahuje po 12 až 24 hodinách léčby, je třeba sledovat pediatrické pacienty ohledně nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat hypoventilaci, po dobu alespoň 48 hodin po zahájení léčby transdermální náplastí Adolor nebo po vzestupné titraci dávky (viz též bod 4.4).

Titrace dávky a udržovací léčbaPokud je analgetický účinek transdermální náplasti Adolor nedostatečný, je třeba podávat k doplnění morfin nebo jiný krátkodobě působící opioid. V závislosti na potřebě tohoto přídavného analgetika a stavu bolesti dítěte lze rozhodnout o zvýšení dávkování. Úpravy dávek by se měly provádět po krocích 12,5 g/h.

Způsob podáváníTransdermální podání.

Náplast Adolor musí být aplikována na nepodrážděnou a neozářenou kůži, na hladký povrch trupu nebo rameno.

6

Použití u dětíU malých dětí se pro aplikaci náplasti preferuje horní část zad, aby se omezily možné snahy dítěte odstranit náplast.Nejsou k dispozici údaje o bezpečnosti a farmakokinetice při aplikaci na jinou část těla.

U všech pacientůJe třeba vybrat neochlupenou část pokožky. Pokud to není možné, ochlupení musí být před aplikací ostříháno (ne oholeno). Pokud je nutné místo aplikace náplasti Adolor nejdříve umýt, musí být použita voda. Mýdla, oleje, mléka a jiné čistící prostředky by mohly kůži podráždit nebo změnit její vlastnosti a proto nesmějí být použity. Pokožka musí být před aplikací náplasti úplně suchá. Náplasti je nutné před použitím zkontrolovat. Náplasti, které jsou rozříznuté, rozdělené nebo jakkoli poškozené nesmějí být použity.

Náplast Adolor musí být použita okamžitě po vyjmutí ze sáčku. Je třeba vyvarovat se doteku s lepivou části náplasti. Po odstranění obou částí ochranné fólie je třeba pevně přitlačit dlaní náplast na pokožku po dobu přibližně 30 vteřin a přesvědčit se, zda je kontakt úplný, zvláště u okrajů. Potom je nutné umýt ruce čistou vodou.

Vzhledem k tomu, že je náplast chráněna vnější vodotěsnou vrstvou, je možné se s ní i sprchovat.Někdy může být zapotřebí i dodatečné přilepení náplasti.

Náplast Adolor je nutné nosit nepřetržitě po dobu 72 hodin. Novou náplast je třeba po odstranění předchozí náplasti aplikovat na jiné místo kůže.Na stejné místo lze aplikovat náplast po uplynutí několika dnů. Potřebu kontinuální léčby je nutné v pravidelných intervalech přehodnocovat.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Akutní nebo pooperační bolest, protože při krátkodobém použití není možná titrace dávky.

Závažná dechová deprese

Těžké poškození centrálního nervového systému.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Vzhledem k možné závažné až život ohrožující hypoventilaci nesmí být přípravek Adolor použit při léčbě akutní nebo pooperační bolesti, protože při krátkodobém použití není možná titrace dávky.

Pacienti, u nichž se vyskytly závažné nežádoucí účinky, musejí být monitorováni ještě 24 hodin po odstranění náplasti Adolor, protože sérové koncentrace fentanylu klesají postupně a k jejich snížení na polovinu dochází po 17 (rozsah 13 – 22) hodinách (viz bod 5.2).

Přípravek Adolor musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí, a to před použitím i po jeho použití.

Přípravek se smí použít pouze jako součást integrované léčby bolesti v případech, kdy je pacient přiměřeně vyšetřen a vyhodnocen po stránce medicínské, sociální a psychologické.

Léčbu fentanylem může zahájit pouze zkušený lékař seznámený s farmakokinetikou fentanylových transdermálních náplastí a rizikem těžké hypoventilace.U opioid-naivních pacientů se nedoporučuje zahajovat léčbu dávkami nad 12 μg/hod. Užití vyšších počátečních dávek bylo u takových pacientů velmi vzácně spojeno s významnou respirační depresí a/nebo úmrtím.

7

Při chronické nenádorové bolesti může být výhodnější zahájit léčbu silným opioidem s krátkodobým působením (například morfin) a předepsat fentanylovou transdermální náplast až po stanovení účinnosti a optimálního dávkování silného opioidu.

Transdermální náplast by se neměla stříhat, protože nejsou údaje o kvalitě, účinnosti a bezpečnosti takto rozdělených náplastí. Pokud jsou potřeba dávky vyšší než 500 mg morfinového ekvivalentu,doporučuje se přehodnocení opioidní léčby.

Prudký vzestup bolestiStudie prokázaly, že téměř všichni pacienti i přes léčbu fentanylovými náplastmi vyžadují doplňující léčbu silnými, rychle se uvolňujícími přípravky ke zvládnutí náhlého zesílení bolesti.

Dechový útlumTak jako u všech silných opioidů mohou pocítit někteří pacienti léčení fentanylem dechový útlum a z důvodu tohoto účinku musí být sledováni. Respirační útlum může pokračovat i po sejmutí náplasti. Výskyt útlumu stoupá s dávkou fentanylu (viz bod 4.9). Látky působící na CNS mohou dechový útlum zhoršovat (viz bod 4.5).

Chronické onemocnění plicU pacientů s chronickou obstrukční nebo jinou chorobou plic může mít fentanyl ještě závažnější nežádoucí účinky. U těchto pacientů mohou opioidy zpomalit rytmus dýchání a zvýšit odpor dýchacích cest.

Léková závislost a potenciál pro zneužitíPo opakovaném podávání opioidů se může vyvinout tolerance a psychická i fyzická závislost. Iatrogenní závislost po použití opioidů je vzácná.

U pacientůs anamnézou lékového

zneužívání/alkoholové závislosti je vyšší riziko vývoje závislosti a zneužití opioidní léčby. Pacienti se zvýšeným rizikem zneužití opioidů mohou být přiměřeně léčeni formami s modifikovaným uvolňováním opioidů, přesto je třeba tyto pacienty kontrolovat z hlediska známek nesprávného používání, zneužívání a závislosti. Zneužívání nebo záměrně špatné používání přípravku Adolor může vést k předávkování a/nebo smrti.

Zvýšený nitrolební tlakFentanyl by se měl užívat opatrně u pacientů, kteří mohou být zvláště citliví na intrakraniální účinky CO2, ,například pacienti se zvýšeným intrakraniálním tlakem, sníženým vědomím nebo v bezvědomí.Přípravek Adolor musí být používán s opatrností u pacientů s mozkovými tumory.

Srdeční onemocněníFentanyl může vyvolat bradykardii a musí být proto používán se zvýšenou opatrností u pacientůs bradyarytmií.

Opioidy mohou způsobit hypotenzi, zejména u pacientů s akutní hypovolémií. Výchozí symptomatická hypotenze a/nebo hypovolémie musejí být zkorigovány před zahájením léčby fentanylovými náplastmi.

Porucha funkce jater Fentanyl se v játrech metabolizuje na inaktivní metabolity, takže pacienti s onemocněním jater mohou mít jeho vylučování prodloužené. Pokud je přípravek Adolor podáván pacientům s poruchou funkce jater, je třeba je pečlivě kontrolovat z hlediska příznaků fentanylové toxicity a dávky Adoloru v případě potřeby snížit (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvinLedvinami se v nezměněné formě vylučuje méně než 10 % fentanylu a na rozdíl od morfinu nejsou známy aktivní metabolity vylučované ledvinami. Pokud jsou pacienti s poškozením ledvin léčeni

8

náplastmi s fentanylem, je zapotřebí pečlivě sledovat projevy toxicity fentanylu a v případě potřeby snížit dávkování (viz bod 5.2).

Pacienti s horečkou/ aplikace vnějšího teplaFarmakokinetický model naznačuje, že sérové koncentrace fentanylu se zvyšují přibližně o jednu třetinu, pokud teplota kůže vzroste na 40°C. Pacienty s horečkou je proto třeba sledovat ve vztahu k možným opioidním nežádoucím účinkům a v případě potřeby je nutné přizpůsobit dávkování. Existuje možnost na teplotě závislého zvýšeného uvolnění fentanylu způsobujícího předávkování a smrt. Klinické farmakologické studie provedené na zdravých dobrovolnících prokázaly, že aplikace tepla přes fentanylovou transdermální náplast zvyšuje střední AUC hodnoty fentanylu o 120% a střední Cmax o 61%.

Všichni pacienti musejí být poučeni, aby místo s náplastí chránili před přímými vnějšími tepelnými zdroji jako jsou nahřívací podložky, elektrické deky, vyhřívané vodní postele, ohřívací nebo opalovací lampy, intenzivní slunění, ohřívací láhve, dlouhé koupele v horké vodě, saunování a horké vířivékoupele.

Interakce s jinými léčivými přípravkySoučasné podávání inhibitorů cytochromu CYP 3A4 (například ritonaviru, ketokonazolu, itrakonazolu, troleandomycinu, klaritromycinu, nelfinaviru, nefazodonu, verapamilu, diltiazemu a amiodaronu) s přípravkem Adolor může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací fentanylu. To může zesílit nebo prodloužit terapeutický účinek, ale i nežádoucí účinky, což může zapříčinit těžký dechový útlum. V takových případech je potřebná zvýšená péče a pečlivé pozorování pacienta. Proto se nedoporučuje současné podávání transdermálního fentanylu a inhibitorů cytochromu CYP 3A4 , pokud pacient není pečlivě sledován. Pacienti, zejména ti, užívající přípravek Adolor a inhibitory CYP3A4, musejí být sledování kvůli příznakům respirační deprese a dávkování musí být v případě potřeby upraveno.

Starší pacientiÚdaje ze studií s intravenózně aplikovaným fentanylem naznačují, že u starších pacientů může býtsnížená clearance a prodloužený eliminační poločas. Navíc mohou být citlivější k účinné látce než mladší pacienti. Starší pacienti by měli být pečlivě sledováni kvůli příznakům fentanylové toxicity a v případě potřeby by se měla snížit dávka (viz bod 5.2).

Použití u dětíPřípravek Adolor by se neměl užívat u pediatrických pacientů, kteří dosud nepřišli do styku s opioidy (viz bod 4.2). Je zde možnost závažné nebo život ohrožující hypoventilace bez ohledu na podanou dávku transdermálního fentanylu.

Transdermální fentanyl nebyl studován u dětí mladších dvou let. Přípravek Adolor by se měl užívat pouze u dětí od 2 let a starších, které tolerují opioidy (viz bod 4.2). Přípravek Adolor by se neměl užívat u dětí mladších dvou let.

Pro ochranu proti náhodnému požití dětmi je nutná opatrnost při volbě místa aplikace transdermální fentanylové náplasti (viz bod 6.6) a je třeba pečlivě sledovat přilnutí náplasti.

KojeníS ohledem na skutečnost, že se fentanyl vylučuje do mateřského mléka, je potřeba v průběhu léčby fentanylem kojení přerušit (viz také bod 4.6).

Pacienti s myasthenia gravisMohou se vyskytnout neepileptické (myo)klonické reakce. Při léčbě pacientů s myasthenia gravis je potřeba zvýšená opatrnost.

9

Současné užívání smíšených agonistů/antagonistůSoučasné podávání buprenorfinu, nalbufinu nebo pentazocinu se nedoporučuje (viz také bod 4.5).

Odstranění náplastiPo použití zůstává v transdermální náplasti ještě značné reziduum léčivé látky. Po odstranění proto musejí být použité náplasti pevně přeloženy na polovinu, lepicí vrstvou dovnitř, lepicí vrstva musí být celá překryta. Potom musejí být náplasti bezpečně zlikvidovány mimo dosah dětí, podle pokynů v příbalové informaci přípravku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání jiných přípravků s tlumivým vlivem na CNS, včetně opioidů, sedativ, hypnotik, celkových anestetik, fenothiazinů, trankvilizérů, myorelaxancií, sedativních antihistaminik a alkoholických nápojů, může vyvolat další tlumivé účinky: hypoventilaci, hypotenzi i hlubokou sedaci,kóma až smrt. Proto užití jakéhokoliv z těchto přípravků současně s přípravkem Adolor vyžaduje zvláštní pozornost a sledování pacienta.

Fentanyl, léčivá látka s vysokou clearance, se rychle a extenzivně metabolizuje, zejména prostřednictvím CYP3A4.

Současné podávání inhibitorů cytochromu CYP 3A4 (například ritonaviru, ketokonazolu, itrakonazolu, flukonazolu, vorikonazolu, troleandomycinu, klaritromycinu, nelfinaviru, nefazodonu, verapamilu, diltiazemu a amiodaronu) s přípravkem Adolor může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací fentanylu. To může zesílit nebo prodloužit terapeutický účinek, ale i nežádoucí účinky, což může zapříčinit těžký dechový útlum. V takových případech je potřebná zvýšená péče a pečlivé pozorování pacienta. Proto se nedoporučuje současné podávání transdermálního fentanylu a inhibitorů cytochromu CYP 3A4, pokud pacient není pečlivě sledován (viz také bod 4.4).

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO(Přípravek Adolor není doporučen u pacientů vyžadujících současnou léčbu inhibitory monoaminooxidázy. Byly hlášeny závažné a nepředvídatelné interakce s IMAO, zahrnující zesílení opiátového účinku nebo zesílení serotoninergních účinků. Proto by se přípravek Adolor neměl podávat dříve než za 14 dní po ukončení léčby inhibitory MAO.

Současné užívání smíšených agonistů/antagonistůSoučasné podávání buprenorfinu, nalbufinu nebo pentazocinu se nedoporučuje. Mají vysokou afinitu k opioidním receptorům s relativně nízkou vnitřní aktivitou, a tak částečně antagonizují analgetický účinek fentanylu a mohou navodit abstinenční příznaky u pacientů užívajících opioidy (viz také bod 4.4).

4.6 Těhotenství a kojení

Bezpečnost podávání fentanylu v průběhu těhotenství nebyla stanovena. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Z tohoto důvodu by tento přípravek neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Dlouhodobá léčba tímto přípravkem během těhotenství může vést k výskytu abstinenčních příznaků u novorozence.

Fentanyl není doporučeno používat během porodu a ani těsně po něm (včetně porodu císařským řezem), prochází placentou a může způsobit respirační depresi u novorozence.

Fentanyl je vylučován do mateřského mléka a může způsobit sedaci a respirační depresi u kojence. Pacientky by proto neměly kojit v průběhu podávání a nejméně 72 hodin po vysazení přípravku Adolor (viz také bod 4.4).

10

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Fentanyl má silný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Toto působení lze očekávat zejména na počátku léčby, po jakékoliv změně dávkování, stejně jako ve spojení s alkoholem anebo anxiolytiky. Pacienti stabilizovaní na určité dávce se nemusí nevyhnutně omezovat. Pacienti by se měli poradit s lékařem, zda smí řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Bezpečnost fentanylových náplastí byla hodnocena u 1 854 subjektů zařazených do 11 klinických studií (dvojitě zaslepené s fentanylovými náplastmi [placebo nebo aktivní kontrola] a/nebo otevřené s fentanylovými náplastmi [bez kontroly nebo aktivní kontrola] zaměřených na utlumení chronické maligní nebo nemaligní bolesti. Tyto subjekty užily alespoň 1 dávku ve formě náplasti s fentanylem pro získání bezpečnostních dat. Na základě souhrnných bezpečnostních dat z těchto klinických studií byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky nevolnost (35,7%), zvracení (23,2%), zácpa (23,1%), ospalost (15,0%), závratě (13,1%) a bolest hlavy (11,8%).

Níže jsou shrnuty nežádoucí účinky fentanylových náplastí z těchto studií spolu s nežádoucími účinky hlášenými po uvedení na trh.

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány následovně: Velmi časté: > 1/10; časté: > 1/100 až <1/10; méně časté: > 1/1 000 až <1/100; vzácné: > 1/10 000 až <1/1 000; velmi vzácné: < 1/10 000, není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy imunitního systému

Hypersensitivita

Anafylaktický šok,anafylaktická reakce,anafylaktoidní reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie

Psychiatrické poruchy

Insomnie,deprese,úzkost,stavy zmatenosti,halucinace

Neklid,desorientace,euforická nálada

Poruchy nervového systému

Somnolen-ce, závratě,bolest hlavy

Třes, parestézie

Hypoestézie, křeče(včetně klonickýchkřečí agrand mal křečí), amnézie,poruchy řeči

Poruchy oka

Konjukti-vitida

Mióza, amblyopie

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

11

Srdeční poruchy

Palpitace, tachykardie

Bradykardie,cyanóza

Arytmie

Cévní poruchy

Hypertenze

Hypotenze

Vazodilatace

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Dyspnoe,zívání,rýma

Respirační deprese, respirační tíseň

Apnoe, Hypoventi-lace

Bradypnoe

Gastrointestinální poruchy

Nevolnost, zvracení, zácpa

Průjem,sucho v ústech,bolest břicha, bolest horní části břicha dyspepsie

Ileus

Subileus, škytání

Bolestivé nadýmání

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Hyperhydró-za, svědění, vyrážka, erytém

Ekzém, alergickádermatitida,kožní poruchy, dermatitida, kontaktní dermatitida

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče

Svalové záškuby

Poruchy ledvin a močových cest

Urinárníretence

Oligurie,cystalgie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Erektilnídysfunkce, sexuální dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava, periferní otoky, asténie,malátnost, pocit chladu

Reakce v místě aplikace,chřipce podobné příznaky,pocity změny tělesné teploty,přecitlivělost v místě aplikace,syndrom příznaků z vysazení

Dermati-tida v místě aplikace,ekzém v místě aplikace

Tak jako u jiných opioidních analgetik se při opakovaném užívání může vyvinout tolerance, fyzická a psychická závislost (viz bod 4.4).

12

Abstinenční příznaky (jako je nevolnost, zvracení, průjem, úzkost a třes) se mohou vyskytovat u některých pacientů při přestupu z předchozího opioidního analgetika na přípravek Adolor nebo při náhlém ukončení léčby (viz bod 4.2). Velmi vzácně byl u novorozenců hlášen neonatální abstinenční syndrom, pokud byla matka chronicky léčena fentanylovými náplastmi během těhotenství (viz bod 4.6).

Pediatričtí pacientiProfil nežádoucích účinků u dětí a dospívajících léčených transdermálními fentanylovými náplastmi je podobný profilu u dospělých.

V pediatrické populaci nebylo zjištěno žádné riziko kromě toho, které lze očekávat při užívání opioidů pro ulehčení bolesti v souvislosti se závažnou chorobou. U dětí ve věku od 2 let nebylo pozorovánožádné specifické riziko v souvislosti s používáním transdermálního fentanylu, pokud byl použit podle instrukcí. Velmi častými nežádoucími účinky uváděnými v pediatrických klinických studiích byly horečka, zvracení a nevolnost.

4.9 Předávkování

Příznaky Předávkování fentanylem se projevuje vystupňováním jeho farmakologických účinků, například letargií, kómatem, útlumem dýchání včetně Cheynova-Stokesova dýchání a/nebo cyanózou. Další příznaky mohou být hypotermie, snížený svalový tonus, bradykardie, hypotenze. Příznaky toxicity jsou výrazná sedace, ataxie, mióza, křeče a útlum dýchání, které je hlavním příznakem.

Léčba Zvládnutí dechového útlumu vyžaduje okamžitá opatření, včetně odstranění náplasti Adolor a fyzickou nebo verbální stimulaci pacienta. Poté lze podat specifického antagonistu, například naloxon.Respirační deprese v důsledku předávkování může přetrvat dobu působení opioidního antagonisty. Intervaly mezi i.v. dávkami antagonisty musejí být pečlivě voleny vzhledem k možnosti renarkotizace po odstranění náplasti. Může být nutné opakované podávání nebo kontinuální infuze naloxonu. Zvrat narkotického účinku může způsobit akutní nástup bolesti a uvolnění katecholaminů.

Pro dospělé se doporučuje úvodní dávka 0,4 – 2 mg naloxon hydrochloridu i.v. Pokud je to potřeba, stejná dávka se může podat každé 2 nebo 3 minuty, nebo jako kontinuální infúze 2 mg v 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného 0,9% nebo roztoku glukózy 5%. Rychlost infúze by měla být nastavena podle předchozích bolusových injekcí a individuální odpovědi pacienta. Pokud není možné intravenózní podání, naloxon hydrochlorid se může podat intramuskulárně nebo subkutánně. Po intramuskulárním nebo subkutánním podaní bude nástup účinku v porovnání s intravenózním podáním pomalejší. Intramuskulární podání bude mít v porovnání s intravenózním podáním prodloužený účinek. Útlum dýchaní jako důsledek předávkovaní může přetrvávat déle než účinek opioidního antagonisty. Odvrácení narkotického účinku může způsobit akutní bolest a uvolnění katecholaminů. Pokud to klinický stav pacienta vyžaduje, je vhodná léčba na oddělení intenzívní péče. V případě závažné nebo přetrvávající hypotenze je třeba uvážit, zda není vyvolaná hypovolémií, a stav pacienta upravit parenterálním podáním dostatečného objemu tekutin.

Pokud to klinický stav vyžaduje, musí se zajistit a udržovat průchodnost dýchacích cest, oropharyngeálně nebo endotracheální intubací, kyslíková terapie a asistované nebo kontrolované dýchání, pokud je nutné. Musí být udržována adekvátní tělesná teplota a příjem tekutin.

Pokud se objeví závažná nebo přetrvávající hypotenze, musí být uvážena hypovolémie, a stav musí být napraven vhodným parenterálním podáním tekutin.

13

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analgetika, opioidy, deriváty fenylpiperidinuATC kód: N02AB03

Fentanyl je opioidní analgetikum, které má afinitu hlavně k µ-receptorům. Jeho hlavními terapeutickými účinky jsou analgezie a sedace. Minimálně účinná koncentrace fentanylu v séru u pacientů, kteří dosud opioidy neužívali, kolísá v rozmezí 0,3 a 1,5 ng/ml; zvýšený výskyt nežádoucích účinků je pozorován, přesáhnou-li sérové hladiny 2 ng/ml.

Nejnižší účinná koncentrace fentanylu i koncentrace způsobující nežádoucí účinky roste s rozvojem tolerance.

Sklon k rozvoji tolerance je vysoce individuální.

Pediatričtí pacientiBezpečnost transdermálního fentanylu v náplasti se hodnotila ve třech otevřených studiích u 293 pediatrických pacientů s chronickou bolestí ve věku 2 roky až 18 let, z čehož 66 dětí bylo ve věkové skupině 2 až 6 let. V těchto studiích byla dávka 30 mg až 45 mg perorálního morfinu nahrazena jednou transdermální náplastí fentanylu 12 g/h. Zahajovací dávka 25 g/h a vyšší dávky byly použity u 181 pacientů, kteří byli předtím na denní dávce opioidů odpovídající alespoň 45 mg perorálního morfinu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po aplikaci je fentanyl kontinuálně vstřebáván přes kůži, a to po dobu 72 hodin. V důsledku polymerové matrix a difuze fentanylu vrstvami kůže zůstává rychlost uvolňování relativně konstantní.

AbsorpcePo první aplikaci fentanylové náplasti sérové koncentrace postupně narůstají, většinou se stabilizují po 12 až 24 hodinách od aplikace, a poté zůstanou relativně konstantní po zbytek 72hodinového aplikačního intervalu.

Dosažené sérové koncentrace fentanylu jsou úměrné velikosti náplasti. Z praktických důvodů se v průběhu druhé 72 hodinové aplikace rovnovážný stav docílí a udržuje pomocí následných aplikací náplasti o stejné velikosti.

DistribuceVazba fentanylu na plazmatické bílkoviny je 84%.

BiotransformaceFentanyl je primárně metabolizován v játrech prostřednictvím CYP3A4. Hlavní metabolit, norfentanyl, není aktivní.

EliminacePo ukončení léčby fentanylovou náplastí se sérové koncentrace pomalu snižují, klesají přibližně o 50% v průběhu 13-22 hodin u dospělých nebo 22-25 hodin u dětí.

Pokračující absorpce fentanylu z kůže vede k pomalejší eliminaci z těla než po intravenózní infúzi.

Přibližně 75% fentanylu se vylučuje močí převážně ve formě metabolitů, méně než 10% se vylučuje v nezměněné formě. Přibližně 9 % dávky je vylučováno ve stolici, vesměs jako metabolity.

14

Farmakokinetika u speciálních skupinClearance vztažená k jednotce tělesné hmotnosti (l/h/kg) je u pediatrických pacientů o 82 % větší ve skupině dětí od 2 do 5 let a o 25 % větší ve skupině dětí od 6 do 10 let ve srovnání s dětmi od 11 do 16 let, které mají pravděpodobně stejnou clearance jako dospělí. Tyto nálezy byly brány v úvahu při stanovení dávkových doporučení pro pediatrické pacienty.

U starších a oslabených pacientů může být clearance snížena a terminální poločas prodloužen. U pacientů s postižením ledvin nebo jater může být clearance fentanylu ovlivněna z důvodu změn plazmatických bílkovin a metabolické clearance, což může vést ke zvýšené sérové koncentraci (viz body 4.2 a 4.4).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

In vitro fentanyl vykazuje, jako ostatní opioidní analgetika, mutagenní účinky v kultuře savčích buněk pouze v cytotoxických koncentracích a po metabolické aktivaci. Fentanyl nevykazuje mutagenitu při testech in vivo na hlodavcích a bakteriálních vzorcích. Nebyly provedeny dlouhodobé studie na zvířatech studující tumorogenní potenciál fentanylu.

Některé testy na samicích potkanů prokázaly sníženou fertilitu a embryonální mortalitu. Tyto nálezy souvisely s maternální toxicitou, ne s přímým účinkem léku na vývoj embrya. Teratogenní účinky nebyly prokázány.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Adhezívní vrstva: adhezívní polyakrylátová fólie

Krycí vrstva: polypropylénová fólie, modrý inkoust

Vrstva uvolňující léčivou látku: silikonizovaná pegoterátová fólie 100 µm

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Každá náplast je uložená v samostatném sáčku.

Složení sáčků: složená fólie z následujících vrstev (od vnější k vnitřní): potahovaný Kraft papír, LDPEfólie, hliníková fólie, termoplastický etylen-metakrylátový kopolymer

neboSáčky chráněné proti otevření dětmi ze složené fólie obsahující následující vrstvy (od vnější k vnitřní): PET fólie, lepidlo, hliníková fólie, lepidlo, ionomérová fólie

Velikost balení: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 16 a 20 transdermálních náplastí.

15

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

V bodu 4.2 je popsán způsob použití náplasti. Nejsou k dispozici žádné bezpečnostní a farmakokinetické údaje pro jiná místa aplikace.

Po použití zůstává v transdermální náplasti ještě značné množství fentanylu. Použité transdermální náplasti, z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí, je třeba složit lepicí vrstvou dovnitř a bezpečně zlikvidovat nebo dle možnosti vrátit do lékárny.

Veškeré nepoužitelné léčivé přípravky je třeba bezpečně zlikvidovat nebo vrátit do lékárny.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bed Vilbel Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/(A)

Adolor 12 µg/h: 65/775/09-CAdolor 25 µg/h: 65/776/09-CAdolor 50 µg/h: 65/777/09-CAdolor 75 µg/h: 65/778/09-CAdolor 100 µg/h: 65/779/09-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.11.2009/17.2.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU 22.6.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adolor 12 µg/hAdolor 25 µg/hAdolor 50 µg/hAdolor 75 µg/h

Adolor 100 µg/h

transdermální náplast

fentanylum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Adolor 12 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 3,75 cm

2 obsahuje

fentanylum 2,063 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 12,5 mikrogramů za hodinu.

Adolor 25 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 7,5 cm

2 obsahuje

fentanylum 4,125 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 25 mikrogramů za hodinu.

Adolor 50 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 15 cm

2 obsahuje

fentanylum 8,25 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 50 mikrogramů za hodinu.

Adolor 75 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 22,5 cm

2 obsahuje

fentanylum 12,375 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 75 mikrogramů za hodinu.

Adolor 100 µg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 30 cm

2 obsahuje

fentanylum 16,5 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 100 mikrogramů za hodinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Adhezívní vrstva: adhezívní polyakrylátová fólieKrycí vrstva: polypropylénová fólie, modrý inkoustVrstva uvolňující léčivou látku: silikonizovaná pegoterátová fólie 100 µm

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Transdermální náplast1, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 20 náplastí

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Transdermální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Sáčky chráněné proti otevření dětmi.Jak sáček otevřít:1) Ustřihněte ve vyznačeném místě / ve směru šipky.Pozor: nepřestřihněte náplast.2) Odtrhněte sáček v obou zářezech podél zalepených švů.3) Otevřete sáček a vyjměte náplast.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použ. do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Z důvodů ochrany životního prostředí a bezpečnosti musí být použité a nepoužité náplasti, i nepoužité náplasti po datu použitelnosti zlikvidovány podle platných předpisů nebo vráceny do lékárny.Použité náplasti přeložte na polovinu přilnavými plochami náplasti k sobě a uchovávejte v zevním obalu, než je pečlivě zlikvidujete. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-18611 18 Bad VilbelNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: Adolor 12 µg/h: 65/775/09-CAdolor 25 µg/h: 65/776/09-CAdolor 50 µg/h: 65/777/09-CAdolor 75 µg/h: 65/778/09-CAdolor 100 µg/h: 65/779/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Adolor 12 µg/hAdolor 25 µg/hAdolor 50 µg/hAdolor 75 µg/hAdolor 100 µg/h

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

SÁČEK

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adolor 12 µg/hAdolor 25 µg/hAdolor 50 µg/hAdolor 75 µg/h

Adolor 100 µg/h

transdermální náplast

fentanylum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Transdermální podání.

3.

POUŽITELNOST

Použ. do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

transdermální náplast

6.

JINÉ

STADA Arzneimittel AG

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.