Acesial 10 Mg

Kód 0125551 ( )
Registrační číslo 58/ 134/05-C
Název ACESIAL 10 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Adamed Sp. z o.o., Czosnów, Polsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0125544 POR TBL NOB 10X10 MG Tableta, Perorální podání
0125552 POR TBL NOB 100X10 MG Tableta, Perorální podání
0125545 POR TBL NOB 14X10 MG Tableta, Perorální podání
0125546 POR TBL NOB 20X10 MG Tableta, Perorální podání
0125547 POR TBL NOB 28X10 MG Tableta, Perorální podání
0125548 POR TBL NOB 30X10 MG Tableta, Perorální podání
0125549 POR TBL NOB 42X10 MG Tableta, Perorální podání
0125550 POR TBL NOB 50X10 MG Tableta, Perorální podání
0125551 POR TBL NOB 98X10 MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ACESIAL 10 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls132722/2012

a příloha k sp.zn. sukls143422/2011, sukls129284/2012, sukls133414/2009, sukls133415/2009, sukls133417/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Acesial 2,5 mg

Acesial 5 mg

Acesial 10 mg

tablety

Ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře, lékárníka, nebo

zdravotní sestry.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Acesial a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acesial užívat

3. Jak se přípravek Acesial užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Acesial uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE ACESIAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Acesial obsahuje léčivou látku ramipril. Ta patří do skupiny léků, které jsou označovány jako ACE inhibitory (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu).

Acesial působí:•

Snížením produkce látky ve Vašem těle, která by mohla zvýšit Váš krevní tlak.

Relaxace a rozšíření vašich krevních cév.

Usnadnění čerpání krve ve Vašem těle srdcem.

Acesial se může použít:•

Pro léčbu vysokého krevního tlaku (hypertenze).

Snížení rizika nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami (bez ohledu na to, zda trpíte diabetem nebo ne).

Léčba Vašeho srdce, pokud není schopné přečerpávat dostatek krve do zbytku Vašeho těla (srdeční selhání).

Jako léčba po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selháním.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ACESIAL

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Acesial:

Pokud trpíte alergií (přecitlivělostí) na ramipril, jakékoli jiné inhibitory ACE nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

Pokud se u vás někdy vyskytla závažná alergická reakce označovaná jako „angioedém“. Tyto příznaky zahrnují svědění, kopřivku, červené skvrny na rukou, nohou a v hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním a polykáním.

Pokud docházíte na dialýzu nebo nějaký jiný typ filtrace krve. V závislosti na přístroji, který se používá, nemusí být přípravek Acesial pro vás vhodný.

Pokud trpíte potížemi s ledvinami, kde je sníženo krevní zásobení vašich ledvin (stenóza renální tepny).

Pokud je Váš krevní tlak abnormálně nízký nebo nestabilní. Toto vyhodnocení musí provést Váš lékař.

Během posledních 6měsíců těhotenství (viz níže bod „Těhotenství a kojení“).

Neužívejte přípravek Acesial, pokud se na vás vztahuje výše uvedené. Pokud si nejste jistí, promluvte si před užitím přípravku Acesial se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Acesial je zapotřebíPřed užitím svého léku se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

Pokud máte poruchu funkce srdce, jater nebo ledvin.

Pokud u vás došlo k velké ztrátě soli nebo tekutin z těla (zvracením, průjmem, pocením, které je větší než obvykle, při dietě s nízkým obsahem soli, užíváním diuretik (močopudné léky) po dlouhou dobu nebo při dialýze).

Pokud plánujete podstoupit léčbu ke snížení vaší alergie na včelí nebo vosí píchnutí (desenzibilizace).

Pokud máte obdržet anestetikum. To může být podáno z důvodu operace nebo zubního ošetření. Možná budete muset přestat užívat svou léčbu přípravkem Acesial jeden den předem. Požádejte svého lékaře o radu.

Pokud máte vysokou hladinu draslíku v krvi (dle výsledků krevních testů).

Pokud trpíte kolagenovou cévní poruchou, jako je například sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes.

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo, že byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého lékaře. Acesial se nedoporučuje v průběhu prvních tří měsíců těhotenství a může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte v dalším průběhu od 3 měsíce těhotenství (viz níže bod „Těhotenství a kojení“).

Děti a mladistvíAcesial se nedoporučuje užívat dětem a mladistvým do 18 let věku, jelikož bezpečnost a účinnost ramiprilu nebyla u dětí doposud stanovena.

Pokud se na vás vztahuje cokoliv z výše uvedeného (nebo si nejste jistí), promluvte si se svým lékařem předtím, než užijete přípravek Acesial.

Užívání přípravku Acesial s jinými lékyInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a,nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (rostlinné přípravky). To proto, že přípravek Acesial může ovlivňovat účinky jiných léků. Také některé léky mohou ovlivňovat účinek přípravku Acesial.

Informujte prosím svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Mohou způsobit, že bude Acesial méně účinkovat:

Léky používané k úlevě od bolesti a zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako jsou ibuprofen nebo indometacin a aspirin).

Léky používané pro léčbu nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Váš lékař bude muset zkontrolovat Váš krevní tlak.

Informujte prosím svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Mohou zvyšovat riziko vzniku vedlejších účinků, pokud se užívají spolu s přípravkem Acesial:

Léky používané k úlevě od bolesti a zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jako jsou ibuprofen nebo indometacin a aspirin).

Léky pro léčbu rakoviny (chemoterapie).

Léky, které mají za účel zastavit rejekci orgánů po transplantaci, jako je cyklosporin.

Diuretika (močopudné tablety), jako je furosemid.

Léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku ve vaší krvi, jako jsou spironolakton, triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (lék na ředění krve).

Steroidní léky pro léčbu zánětu, jako je prednisolon.

Alopurinol (používaný pro snižování hladiny močové kyseliny ve vaší krvi).

Prokainamid (pro léčbu problémů se srdečním rytmem).

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Jejich účinek může být ovlivněn působením přípravku Acesial:

Léky na léčbu diabetu, jako jsou perorální antidiabetika a inzulín. Přípravek Acesial může snižovat množství krevního cukru v krvi. Důkladně kontrolujte množství cukru v krvi, pokud užíváte přípravek Acesial.

Lithium (pro psychické potíže). Přípravek Acesial může zvýšit množství lithia v krvi. Hladina lithia musí být důkladně kontrolována Vaším lékařem.

Pokud se na vás vztahuje cokoliv z výše uvedeného (nebo si nejste jistí), promluvte si se svým lékařem dříve, než užijete přípravek Acesial.

Užívání přípravku Acesial s jídlem a alkoholem

Pití alkoholu s přípravkem Acesial může způsobit pocit závrati nebo omámenosti. Pokud jste znepokojení ohledně toho, kolik můžete při užívání přípravku Acesial pít, prodiskutujte to se svým lékařem, protože léky používané pro snížení krevního tlaku a alkohol mohou mít aditivní účinky.

Přípravek Acesial je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Musíte svému lékaři sdělit, pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět).V průběhu prvních 12 týdnů těhotenství nesmíte užívat přípravek Acesial, a vůbec jej nesmíte užívat od 13. týdne těhotenství protože jeho užívání v průběhu těhotenství může být škodlivé pro dítě. Pokud otěhotníte v průběhu užívání přípravku Acesial, neprodleně informujte svého lékaře. Převedení na odpovídající alternativní léčbu musí být provedeno v předstihu před plánovaným těhotenstvím.Pokud kojíte, nesmíte přípravek Acesial užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři užívání přípravku můžete pociťovat závrať. Dochází k tomu spíše po zahájení užívání přípravku Acesial nebo zahájení vyšší dávkou. Pokud k tomu dojde, neřiďte, nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku AcesialObsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše tělo netoleruje některé cukry, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete užívat tento lék.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ACESIAL UŽÍVÁ

Přípravek Acesial užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léku

Užívejte tento lék ústy každý den ve stejnou denní dobu.

Tablety zapíjejte tekutinou.

Váš lékař může předepsat jiný přípravek s ramiprilem pokud dávky, kterou potřebujete nelze dosáhnout s Acesialem.

Kolik přípravku se užívá

Léčba vysokého krevního tlaku

Doporučená počáteční dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

Váš lékař upraví množství, které užíváte, dokud Váš krevní tlak nebude pod kontrolou.

Maximální dávka je 10 mg jednou denně.

Pokud již užíváte diuretika (močopudné tablety), Váš lékař může zastavit nebo snížit množství diuretika, které užíváte dříve, než zahájíte léčbu přípravkem Acesial.

Léčba snižující nebo oddalující zhoršení problémů s ledvinami

Může být zahájena podáváním dávky 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

Váš lékař upraví množství, které užíváte.

Doporučená dávka je 5 mg nebo 10 mg jednou denně.

Léčba srdečního selhání

Doporučená počáteční dávka je 1,25 mg jednou denně.

Váš lékař upraví množství, které užíváte.

Maximální dávka je 10 mg denně. Preferuje se podávání ve dvou rozdělených dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu

Doporučená počáteční dávka je od 1,25 mg jednou denně do 2,5 mg dvakrát denně.

Váš lékař upraví množství, které užíváte.

Doporučená dávka je 10 mg denně. Preferuje se podávání ve dvou rozdělených dávkách.

Starší pacientiVáš lékař sníží úvodní dávku a vaši léčbu upraví pomaleji.

Jestliže jste užil/a více přípravku Acesial, než byste měl/a

Řekněte svému lékaři nebo přímo navštivte nejbližší nemocniční pohotovost. Do nemocnice neřiďte, nechte se dovést někým jiným nebo si zavolejte ambulanci. Vezměte si s sebou balení léku. To proto, aby lékař věděl, co jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Acesial

Pokud zapomenete užít jednu dávku, užijte svou normální dávku až v době, kdy se má užívat.

Nezdvojujte následující dávku, abyste vynechanou tabletu nahradil(a).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Přestaňte užívat Acesial a neprodleně vyhledejte lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z dále uvedených závažných nežádoucích účinků – můžete naléhavě potřebovat lékařské ošetření:

otok tváře, rtů nebo hrdla, který zhoršuje polykání nebo dýchání a také svědění a vyrážka. To by mohlo být příznakem těžké alergické reakce na přípravek Acesial.

závažné kožní reakce včetně vyrážky, vředů v ústech, zhoršení předcházejícího onemocnění kůže, zarudnutí, tvorby puchýřů nebo odlučování kůže (jako jsou Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo erythema multiforme).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u vás vyskytne:

zrychlená srdeční akce, nerovnoměrný nebo zrychlený srdeční tep (palpitace), bolesti na hrudi, tlak na hrudi anebo závažnější problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.

dušnost nebo kašel; mohly by být známkami plicních potíží.

snadnější tvorba modřin, delší než obvyklé krvácení, každé známky krvácení (např. krvácení z dásní), fialové skvrny na kůži nebo snadnější rozvoj infekcí než obvykle, bolení v krku a horečka, pocit únavy, omdlévání, závrať nebo zblednutí kůže. Mohou to být příznaky problémů krve nebo kostní dřeně.

závažné bolesti žaludku, které mohou dosáhnout až do Vašich zad. Mohlo by to být příznakem zánětu slinivky břišní (pankreatitida).

Horečka, zimnice, únava, ztráta chuti k jídlu, bolesti žaludku, nevolnost, zažloutnutí vaší kůže nebo očí (žloutenka). Mohou to být příznaky jaterních problémů, jako jsou hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky zahrnují:Informujte prosím svého lékaře, pokud se kterýkoli z následujících příznaků zhorší nebo trvá déle, než několik dnů.

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)

Bolesti hlavy nebo únava.

Pocit závratě. To vzniká častěji při zahájení užívání přípravku Acesial nebo zahájení vyšší dávkou.

Omdlévání, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména po rychlém vzpřímení nebo posazení.

Suchý dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida), dušnost.

Bolesti žaludku nebo střev, průjem, porucha trávení, nevolnost nebo zvracení.

Kožní vyrážka s nebo bez zvednutí nad okolí.

Bolesti na hrudi.

Křeče nebo bolesti ve svalech.

Krevní testy odhalující vyšší hladinu krevního draslíku, než je obvyklé.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)

Potíže s rovnováhou (vertigo).

Svědění a neobvyklé kožní senzace, jako jsou znecitlivění, brnění, píchání, pálení nebo mravenčení vaší kůže (parestézie).

Ztráta nebo změna chuti.

Poruchy spánku.

Pocity deprese, úzkosti, vyšší než obvyklá nervozita nebo neklid.

Ucpaný nos, obtížné dýchání nebo zhoršení astmatu.

Otok ve střevech označovaný jako „intestinální angioedém" charakterizovaný příznaky jako jsou bolesti břicha, zvracení a průjem.

Pálení žáhy, zácpa nebo suchost v ústech.

Vyšší než obvyklé množství močení v průběhu dne.

Vyšší než obvyklé pocení.

Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie).

Zrychlená nebo nepravidelná srdeční akce. Otok horních a dolních končetin. Může to být příznakem zadržování většího množství vody v těle, než je obvyklé.

Návaly.

Neostré vidění.

Bolesti kloubů.

Horečka.

Sexuální dysfunkce u mužů, snížení sexuální touhy u mužů nebo žen.

Zvýšený počet některých bílých krvinek (eosinofílie) zjištěný při vyšetření krvi.

Krevní testy vykazující změny funkce jater, slinivky nebo ledvin.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů)

Pocit nejistoty nebo zmatenosti.

Zarudnutí a otok jazyka.

Závažné odlupování anebo odtrhávání kůže, svědivá boulovitá vyrážka.

Problémy nehtů (např. uvolňování nebo odlučování nehtu z jeho lůžka).

Kožní vyrážka nebo modřiny.

Skvrny na kůži a studené končetiny.

Zarudnutí, svědění, otok nebo slzení očí.

Porucha sluchu a pískání v uších.

Pocit slabosti.

Krevní testy vykazující pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo destiček anebo množství hemoglobinu.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů)

Vyšší než obvyklá citlivost na slunce.

Jiné hlášené nežádoucí účinky:Informujte prosím svého lékaře, pokud se kterýkoli z následujících příznaků zhorší anebo trvá déle, než několik dnů.

Potíže s koncentrací

Otok úst

Krevní testy vykazující příliš nízký počet krevních buněk v krvi.

Krevní testy vykazující v krvi nižší než obvyklou hladinu sodíku.

Změna barvy prstů na rukou a nohou v chladu a následně pocit brnění a bolesti po zahřátí (Raynaudův fenomén)

Zvětšení prsů u mužů.

Zpomalené nebo zhoršené reakce.

Pocit pálení.

Změna vůně/zápachu předmětů.

Ztráta vlasů

Pokud se u Vás vyskytne, kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK ACESIAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru nebo lékovce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Acesial obsahujeléčivou látkou je ramipril.Dalšími složkami jsou: hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřiční škrob, natrium-stearyl-fumarát, žlutý oxid železitý (E 172) (pouze 2,5 a 5 mg tablety), červený oxid železitý (E 172) (pouze 5mg tablety).

Jak Acesial vypadá a co obsahuje toto balení

Acesial 2,5 mg: žluté, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách. Označené R 2 na jedné straně.

Acesial 5 mg: růžové, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách. Označené R 3 na jedné straně.

Acesial 10 mg: bílé nebo téměř bílé, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách. Označené R 4 na jedné straně.

Velikost balení:

Blistry: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polsko

Výrobce:

Actavis hf., Reykjavikurvegi 78, IS-220 Hafnarfjördur, Island

Actavis Ltd., BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta.

Extractum Pharma Ltd., 1044 Budapest, Megyeri út 64, Maďarsko

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów, Polsko

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A, 5 Marszałka J. Piłsudskiego Str., 95-200 Pabianice, Polsko

Actavis (Balkanpharma) Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shose Str., Dupnitsa 2600, Bulharsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls132722/2012a příloha k sp.zn. sukls133414/2009, sukls133415/2009, sukls133417/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acesial 2,5 mg, tabletyAcesial 5 mg, tabletyAcesial 10 mg, tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Acesial 2,5 mg: jedna tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilumPomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy 158,8 mg

Acesial 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg ramiprilumPomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy 96,47 mg

Acesial 10 mg: jedna tableta obsahuje 10 mg ramiprilumPomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy 193,2 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Acesial 2,5 mg: žluté, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách. Označené R 2 na jedné straně.Acesial 5 mg: růžové, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách. Označené R 3 na jedné straně.Acesial 10 mg: bílé nebo téměř bílé, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety, s rýhou na jedné straně a na bočních stěnách. Označené R 4 na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

- Léčba hypertenze

- Léčba onemocnění ledvin

Incipientní glomerulární diabetická nefropatie definovaná přítomností mikroalbuminurie.

Manifestace glomerulární diabetické nefropatie definovaná přítomností makroproteinurie u

pacientů s minimálně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1).

Manifestní glomerulární nediabetická nefropatie definovaná přítomností makroproteinurie

≥ 3 g/den (viz bod 5.1).

- Léčba symptomatického srdečního selhání.

- Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu: snížení mortality při akutní fázi infarktu myokardu u pacientů s klinickými známkami srdečního selhání, které vzniklo > 48 hodin po akutním infarktu myokardu.

4.2.

Dávkování a způsob podání

Způsob podávání

Perorální podání.

Doporučuje se, aby přípravek Acesial byl každý den užíván ve stejnou denní dobu. Acesial je možno užívat před, během a po jídle, protože příjem potravy neovlivňuje jeho biologickou dostupnost (viz bod 5.2). Acesial je třeba zapít tekutinou.

Dávkování

Pro dávky nedosažitelné podáváním tablet Acetalu mohou být použity jiné léčivé přípravky s ramiprilem.

Dospělí

Pacienti léčení diuretiky: Po zahájení léčby přípravkem Acesial se může objevit hypotenze. Její výskyt je pravděpodobnější u pacientů, kteří jsou léčení současně jinými diuretiky. Je třeba opatrnosti, protože tito pacienti mohou být ochuzeny o cirkulující objem a/nebo minerály.Je-li to možné, je třeba podávání diuretika 2 až 3 dny před zahájením léčby přípravkem Acesialpřerušit (viz bod 4.4)U pacientů s hypertenzí, u nichž diuretická léčba není ukončena, má být terapie přípravkem Acesialzahájena dávkou 1,25 mg. Je třeba monitorovat renální funkce a sérové hladiny draslíku. Další dávka přípravku Acesial musí být upravena podle cílového krevního tlaku.

Hypertenze

Dávka musí být individualizovaná dle profilu pacienta (viz bod 4.4) a kontrol krevního tlaku.Acesial lze používat v monoterapii anebo v kombinaci s jinou třídou antihypertenziv.

Počáteční dávka: Podávání Acesialu je třeba zahájit pozvolna s úvodní doporučenou dávkou 2,5 mg denně.U pacientů s výraznou aktivací renin-angiotensin-aldosteronového systému může po úvodní dávce dojít k nadměrnému poklesu krevního tlaku. U těchto pacientů se doporučuje počáteční dávka 1,25 mg a zahájení léčby má probíhat pod lékařskou kontrolou (viz bod 4.4).Titrace a udržovací dávka: Dávku je možné v intervalu dvou až čtyř týdnů zdvojnásobit k postupnému dosažení cílového krevního tlaku; maximální povolená dávka Acesialu je 10 mg denně. Dávka je obvykle podávána jednou denně.

Léčba onemocnění ledvin

U pacientů s diabetem a mikroalbuminúriíPočáteční dávka: Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg Acesialu jednou denně.Titrace a udržovací dávka: V závislosti na pacientově toleranci léčivé látky je dávka následně zvýšena. Doporučuje se zdvojnásobení dávky po dvou týdnech na 2,5 mg jednou denně a pak po dalších dvou týdnech na 5 mg jednou denně.

U pacientů s diabetem a minimálně jedním kardiovaskulárním rizikemPočáteční dávka: Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg Acesialu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka: V závislosti na pacientově toleranci léčivé látky je dávka následně zvýšena. Doporučuje se po jednom nebo dvou týdnech zdvojnásobení dávky na 5 mg denně a pak po dalších dvou nebo třech týdnech na 10 mg denně. Cílová denní dávka je 10 mg.

U pacientů s nediabetickou nefropatií definovanou jako makroproteinúrie ≥ 3 g/den.Počáteční dávka: Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg Acesialu jednou denně.Titrace a udržovací dávka: V závislosti na pacientově toleranci léčivé látky je dávka následně zvýšena. Doporučuje se po dvou týdnech zdvojnásobení dávky na 2,5 mg jednou denně a pak po dalších dvou týdnech na 5 mg jednou denně.

Symptomatické srdeční selhání

Počáteční dávka: U pacientů stabilizovaných na léčbě diuretiky je doporučená úvodní dávka 1,25 mg denně.Titrace a udržovací dávka: Acesial je třeba titrovat zdvojnásobením dávky každý jeden až dva týdny do maximální denní dávky 10 mg. Preferují se dvě podání denně.

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu a při srdečním selhání

Počáteční dávka: 48 hodin po infarktu myokardu u klinicky a hemodynamicky stabilního pacienta je počáteční dávka po dobu tří dnů 2,5 mg dvakrát denně. Pokud není úvodní dávka 2,5 mg tolerována, je třeba podat po dobu dvou dnů dávku 1,25 mg dvakrát denně před zvýšením na 2,5 mg a 5 mg dvakrát denně. Pokud dávku není možné zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit.Viz také dávkování u pacientů léčených diuretiky, které je uvedené výše.Titrace a udržovací dávka: Denní dávka je následně v intervalech jeden až tři dny zvýšena zdvojnásobením dávky do cílové udržovací dávky 5 mg dvakrát denně.Udržovací dávka je, pokud je to možné, rozdělena na 2 podání denně.Pokud dávku není možné zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit. Dostatečné zkušenosti při léčbě pacientů se závažným srdečním selháním (NYHA IV) okamžitě po infarktu myokardu stále chybí. Pokud se rozhodnete tyto pacienty léčit, doporučuje se, aby léčba byla zahájena dávkou 1,25 mg jednou denně a zvláštní pozornost je potřebná při každém zvýšení dávky.

Zvláštní populace

Pacienti s onemocněním ledvinDenní dávka u pacientů s poruchou ledvin by měla vycházet na clearance kreatininu (viz bod 5.2).

- Pokud je clearance kreatininu ≥ 60 ml/min, není nutné úvodní dávku (2,5 mg/den) upravit;

maximální denní dávka je 10 mg.

- Pokud je clearance kreatininu mezi 30-60 ml/min, není nutné úvodní dávku (2,5 mg/den)

upravit; maximální denní dávka je 5 mg.

- Pokud je clearance kreatininu mezi 10-30 ml/min, je úvodní dávka 1,25 mg/den a maximální

denní dávka 5 mg.

- Hemodialyzovaní pacienti s hypertenzí: ramipril je mírně dialyzovatelný; úvodní dávka je 1,25

mg/den a maximální denní dávka je 5 mg. Léčivý přípravek je třeba podat několik hodin po provedení hemodialýzy.

Pacienti s poruchou jater (viz bod 5.2)U pacientů s poruchou jater musí být léčba Acesialem zahájena jen za důsledné lékařské kontroly a maximální denní dávka je 2,5 mg Acesialu.

Starší lidéÚvodní dávky mají být nižší a následná titrace dávky má být více pozvolná, protože existuje vyšší riziko vzniku nežádoucích účinků, zejména u velmi starých a chatrných pacientů. Je třeba zvážit snížení úvodní dávky ramiprilu na 1,25 mg.

Pediatrická populaceBezpečnost a účinnost ramiprilu u dětí nebyla dosud stanovena. Aktuálně dostupná data pro ramipril jsou uvedena v bodu 4.8; 5.1; 5.2 a 5.3 jenže žádné určité doporučení, týkající se dávkování, nelze poskytnout.

4.3. Kontraindikace

- Přecitlivělost na léčivou látku, pomocné látky uvedené v bodě 6.1 nebo jiný ACE (angiotensin

konvertující enzym) inhibitor.

- Anamnéza angioedému (hereditární, idiopatický nebo v důsledku dřívějšího vzniku angioedému

při podání ACE inhibitorů nebo AIIRA).

- Extrakorporální léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy (viz bod 4.5).- Významná bilaterální stenóza renální tepny nebo stenóza renální tepny u jedné funkční ledviny.- Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).- Ramipril se nesmí používat u pacientů s hypotenzí anebo při hemodynamicky nestabilních

stavech.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní populace

TěhotenstvíACE inhibitory, jako ramipril, nebo Antagonisté Angiotensinového Receptoru II (AIIRAs) nesmí být uváděny během těhotenství. Pokud je pokračování léčby ACE inhibitory/AIIRAs považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na alternativní antihypertenzivní léčbu, která má potvrzený bezpečnostní profil pro použití v těhotenství. Je-li těhotenství diagnostikováno, musí být léčba ACE inhibitory/AIIRAs ukončena okamžitě a pokud je vhodná, zahájena alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti se zvláštním rizikem hypotenze-

Pacienti s výrazně aktivovaným systémem renin-angiotensin-aldosteronPacienti s mohutně aktivovaným renin-angiotensin-aldosteronovým systémem jsou vystaveni riziku akutního výrazného poklesu krevního tlaku a deteriorace funkce ledvin v důsledku ACE inhibice, zejména pokud byly ACE inhibitor nebo současně podané diuretikum podány poprvé anebo při prvním zvýšení dávky.Očekává se významná aktivace renin-angiotensin-aldosteronového systému a lékařský dohled včetně monitorování krevního tlaku je nezbytný, například u:-

pacientů s těžkou hypertenzí,

-

pacientů s dekompenzovaným městnavým srdečním selháním,

-

pacientů s hemodynamicky významnou poruchou vtoku do levé komory nebo výtoku z levé komory (např. stenóza aortální nebo mitrální chlopně),

-

pacienti s unilaterální stenózou renální tepny s druhou funkční ledvinou,

-

pacienti, s existujícím nebo možným nedostatkem tekutin nebo minerálů (včetně pacientů na diureticích),

-

pacienti s cirhózou jater a/nebo ascitem,

-

pacienti, podstupující velké operační výkony nebo během anestézie při použití látek, které vyvolávají hypotenzi.

Obecně se před zahájením léčby doporučuje korigovat dehydrataci, hypovolémii nebo nedostatek minerálů (u pacientů se srdečním selháním však musí být taková korekce opatrně vyvážena s ohledem na riziko objemového přetížení).

-

Přechodné nebo trvalé srdeční selhání po IM

-

Pacienti s rizikem srdeční nebo mozkové ischémie v případě akutní hypotenze

Úvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

Starší pacientiViz bod 4.2.

OperaceDoporučuje se, aby den před operací byla dle možností léčba inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu jako je ramipril přerušena.

Monitorování renálních funkcíRenální funkce je třeba hodnotit před a během léčby a dávka má být upravena zejména v úvodních týdnech léčby. Obzvlášť důsledné monitorování je nezbytné zvláště u pacientů s postižením ledvin (viz bod 4.2). Riziko poruchy renálních funkcí existuje zejména u pacientů s městnavým srdečním selháním nebo po transplantaci ledviny.

AngioedémU pacientů léčených ACE inhibitory, jako je ramipril, byl hlášen výskyt angioedému (viz bod 4.8).V případě angioedému je třeba užívání Acesialu přerušit.Okamžitě má být zahájena naléhavá léčba. Pacienti musí být po dobu minimálně 12 až 24 hodin pod dohledem a propuštěni až po úplném ústupu příznaků.U pacientů léčených ACE inhibitory včetně Acesialu byl hlášen intestinální angioedém (viz bod 4.8). Tito pacienti se dostavili pro bolesti břicha (s nebo bez nevolnosti nebo zvracením).

Anafylaktické reakce během desenzibilizacePravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na hmyzí jed a jiné alergeny je při ACE inhibici zvýšena. Před desenzibilizací je třeba zvážit dočasné přerušení podávání Acesialu.

HyperkalémieU některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně Acesialu byla pozorována hyperkalémie. Pacienti s rizikem rozvoje hyperkalémie zahrnují pacienty s renální insuficiencí, věkem > 70 let, nekontrolovaným diabetem nebo pacienty, kteří užívají draselné soli, draslík šetřící diuretika nebo jiné účinné látky zvyšující hladiny draslíku v séru nebo stavy, jako jsou dehydratace, akutní srdeční dekompenzace a metabolická acidóza. Pokud je souběžné použití výše uvedených látek považováno zavhodné, doporučuje se pravidelné kontroly hladin sérového draslíku (viz bod 4.5).

Neutropénie a agranulocytózaVzácně byly pozorovány neutropénie/agranulocytóza a též trombocytopenie a anémie a byla rovněž hlášena snížená aktivita kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby byla detekce případné leukopenie možná. Častější monitorování se doporučuje v úvodní fázi léčby a u pacientů s poruchou renální funkce, těch se současnou kolagenózou (např. lupus erythematodes nebo sklerodermie) a u všech pacientů léčených jinými léčivými přípravky, které mohou vyvolat změny krevního obrazu (viz body 4.5 a 4.8).

Etnické rozdílyACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti než u jiných pacientů.Tak jako jiné ACE inhibitory může být ramipril u pacientů černé pleti méně účinný na snižování krevního tlaku než u jiných pacientů, možná kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu u černošské populace s hypertenzí.

KašelV souvislosti s léčbou ACE inhibitory byl hlášen výskyt kašle. V typickém případě není kašel produktivní, stálý a po přerušení léčby ustupuje. Kašel způsobený ACE inhibitory je třeba považovat za součást diferenciální diagnózy kašle.

Obsah laktózyPacienti se vzácnými hereditárními potížemi, jako jsou intolerance galaktózy, deficit laktázy nebo glukózo-galaktózová malabsorpce, nesmí lék užívat.

4.5.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace

Extrakorporální léčba vedoucí ke styku krve s negativně nabitými povrchy, jako jsou dialýza nebo hemofiltrace s některými vysokoprůtokovými membránami (např. polyakrylonitrilové membrány) a aferéza lipoproteinů o nízké hustotě s dextran sulfátem v důsledku zvýšeného rizika těžkých anafylaktických reakcí (viz bod 4.3). Je-li taková léčba nutná, je třeba zvážit použití jiného typu dialyzační membrány nebo jinou třídu antihypertenziv.

Opatření pro použití

Soli draslíku, heparin, draslík šetřící diuretika a jiné účinné látky zvyšující hladinu plazmatického draslíku (včetně antagonistů angiotensinu II, trimetoprimu, takrolimu a cyklosporinu): Může se objevit hyperkalémie. Z toho důvodu je potřebné důkladné monitorování sérového draslíku.

Antihypertenziva (např. diuretika) a jiné látky, které mohou snižovat krevní tlak (např. nitráty, tricyklická antidepresiva, anestetika, náhlé požití alkoholu, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin): Očekává se zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika).

Vazopresorová sympatomimetika a jiné látky (např. isoproterenol, dobutamin, dopamin, epinefrin), které mohou snižovat antihypertenzivní účinek Acesialu: Doporučuje se monitorování krevního tlaku.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a jiné látky, které mohou změnit počty krevních buněk: Zvýšená možnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Lithiové soli: Vylučování lithia může být ACE inhibitory sníženo, a proto může být zvýšena toxicita lithia. Je nutné monitorovat hladiny lithia.

Antidiabetické přípravky včetně inzulínu: Mohou se objevit hypoglykemické reakce. Doporučuje se monitorování hladin krevního cukru.

Nesteroidní antirevmatika a acetylsalicylová kyselina: Očekává se snížení antihypertenzivního účinkuAcesialu. Současná léčba ACE inhibitory a NSAID může dále vést ke zvýšení rizika zhoršení renálních funkcí a zvýšení kalémie.

4.6.

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíAcesial se nedoporučuje v průběhu prvního trimestru těhotenství (viz bod 4.4) a je kontraindikován v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství (viz bod 4.3).Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenicity po expozici ACE inhibitorům během prvního trimestru těhotenství nejsou přesvědčivé, malé zvýšení rizika není možné nicméně vyloučit. Pokud je pokračování v léčbě ACE inhibitory považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství by měly být převedeny na alternativní antihypertenzivní léčbu, která má nepopíratelný bezpečnostní profil pro použití v těhotenství. Je-li diagnostikováno těhotenství, léčba ACE inhibitory by měla být okamžitě ukončena a má se zahájit alternativní léčba.O terapii ACE inhibitory/Antagonisty Angiotensinového Receptoru II (AIIRA) v druhém a třetím trimestru je známo, že u člověka způsobují fetotoxicitu (snížení renálních funkcí, oligohydramnion, opožděnou osifikaci lebky) i neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenze, hyperkalémie). (Viz bod 5.3 „Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti“). Pokud dojde k expozici ACE inhibitorům od druhého trimestru těhotenství, doporučuje se kontrola funkce ledvin a lebky ultrazvukem.Novorozenci, jejichž matky užívaly ACE inhibitory, musí být pozorně pozorováni kvůli hypotenzi, oligurii nebo hyperkalémii. (viz body 4.3 a 4.4).

KojeníVzhledem k nedostatku informací týkajících se použití ramiprilu při kojení (viz bod 5.2) není ramiprilv tomto období doporučen a jsou preferovány alternativní léčebné postupy s lepšími bezpečnostními profily, zejména při kojení novorozenců a předčasně narozených dětí.

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky (např. známky snížení krevního tlaku, jako jsou závratě) mohou narušit schopnosti pacienta ke koncentraci a reakci a představují proto riziko v situacích, kdy jsou tyto schopnosti obzvlášť důležité (například při řízení vozidel nebo obsluze strojů).Může k tomu dojít zejména na začátku léčby nebo při přechodu z jiných přípravků. Po první dávce nebo po následném zvýšení dávky se po dobu několika hodin nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8.

Nežádoucí účinky

Bezpečnostní profil ramiprilu zahrnuje vytrvalý suchý kašel a reakce způsobené hypotenzí. Závažné nežádoucí reakce zahrnují angioedém, hyperkalémii, poškození ledvin nebo jater, pankreatitidu, závažné kožní reakce a neutropénii/agranulocytózu.

Četnost nežádoucí reakce je často definována pomocí následující konvence:velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000) a neznámé (z dostupných údajů nelze určit).V každé skupině je četnost nežádoucích účinků seřazena podle klesající závažnosti.

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Neznámé

Srdeční poruchy

Ischémie myokardu, včetně angíny pectoris nebo infarktu myokardu, tachykardie, arytmie, palpitace, periferní edém.

Poruchy krve a lymfatického systému

Eosinofílie

Pokles počtu bílých krvinek (včetně neutropénie nebo agranulocytózy), pokles počtu červených krvinek, pokles hladiny hemoglobinu, pokles počtu destiček.

Selhání kostní dřeně, pancytopénie, hemolytická anémie.

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy, závratě

Vertigo, parestézie, ageusie, dysgeusie

Tremor, poruchy rovnováhy

Mozková ischémie včetně ischemické mozkové příhody a transitorní ischemické ataky, narušení psychomotorických funkcí, pocity pálení, parosmie.

Oční poruchy

Zrakové poruchy včetně rozmazaného vidění

Konjunktivitida

Ušní a labyrintové poruchy

Porucha sluchu, tinnitus

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Neproduktivní dráždivý kašel, bronchitida, sinusitida, dušnost

Bronchospasmus včetně zhoršení astmatu, ucpaný nos

Poruchy trávicího systému

Gastrointestinální zánět, poruchy trávení, abdominální diskomfort, dyspepsie, průjem, nevolnost, zvracení

Pankreatitida(u ACE inhibitorů byly zcela výjimečně hlášeny fatální případy), zvýšení hladin pankreatických enzymů, angioedém tenkého střeva, bolesti horní části břicha včetně gastritidy, zácpa, suchost v ústech

Glositida

Aftózní stomatitida

Poruchy ledvin a močových cest

Poškození ledvin včetně akutního renálního selhání, zvýšený výdej moči, zhoršení preexistující proteinurie, zvýšení krevnímočoviny, zvýšení hladin kreatininu v krvi

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka, konkrétně makulopapulózní

Angioedém, zcela výjimečně může angioedém vyvolat fatální obstrukci dýchacích cest, pruritus, hyperhidróza

Exfoliativní dermatitida, kopřivka, onycholýza

Fotosenzitivní reakce

Toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, erythema multiforme, pemfigus, zhoršení psoriázy, psoriatiformní dermatitida, pemfigoid nebo lichenoidní exantém nebo enantém, alopecie

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Svalové křeče, myalgie

Artralgie

Poruchy metabolismu a výživy

Zvýšení hladin krevního draslíku

Anorexie, snížení chuti k jídlu

Snížení hladin krevního sodíku

Cévní poruchy

Hypotenze, ortostatický pokles krevního tlaku, synkopa

Návaly

Cévní stenóza, hypoperfúze, vaskulitida

Raynaudův fenomén

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolesti na hrudi, únava

Pyrexie

Astenie

Poruchy imunitního systému

Anafylaktická nebo anafylaktoidní reakce, zvýšení antinukleárních protilátek

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení hladin jaterních enzymů a/nebo konjugovaného bilirubinu

Cholestatická žloutenka, hepatocelulární poškození

Akutní jaterní selhání, cholestatická nebo cytolytická hepatitida (zcela výjimečně s fatálním průběhem)

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsou

Přechodná erektilní impotence, pokles libida

Gynekomastie

Psychiatrické poruchy

Depresivní nálada, úzkost, nervozita, neklid, poruchy spánku včetně somnolence

Stav zmatenosti

Porucha pozornosti

Pediatrická populace

Bezpečnost ramiprilu byla v klinickém hodnocení sledována u 325 dětí a mladistvých ve věku 2 – 16 let. Zatímco povaha a závažnost nežádoucích účinků je obdobná jako u dospělých, četnost následujících je u dětí vyšší:

-

Tachykardie, ucpaný nos a rinitida jsou ”časté” (≥1/100 až <1/10) v pediatrické a ”méně časté” (≥1/1 000 až <1/100) v dospělé populaci

-

Konjuktivitida ”časté” (≥1/100 až <1/10) v pediatrické zatímco ”vzácné” (≥1/10 000 až <1/1 000) v dospělé populaci

-

Tremor a kopřivka jsou ”méně časté” (≥1/1 000 až <1/100) v pediatrické populaci zatímco ”vzácné” (≥1/10 000 až <1/1 000) v dospělé populaci

Celkový bezpečnostní profil ramiprilu u pediatrických pacientů se významně neliší od bezpečnostního profilu u dospělých.

4.9.

Předávkování

Příznaky spojené s předávkováním ACE inhibitory mohou zahrnovat nadměrnou periferní vasodilataci(s výraznou hypotenzí, šokem), bradykardii, poruchy elektrolytů a renální selhání. Pacienta je třeba důkladně monitorovat a léčba má být symptomatická a podpůrná. Doporučená opatření zahrnují primární detoxifikaci (žaludeční laváž, podání adsorbentů) a opatření obnovující hemodynamickou rovnováhu, k nimž patří podání alfa-1-adrenergních agonistů nebo angiotensinu II (angiotensinamid). Ramiprilat, aktivní metabolit ramiprilu, je pomocí hemodialýzy špatně odstranitelný ze systémové cirkulace.

5

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory, samotnéATC kód: C 09 AA 05

Mechanismus účinku

Ramiprilat, aktivní metabolit výchozího ramiprilu, inhibuje enzym dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonyma: angiotensin-konvertující enzym; kinináza II). V plazmě a tkáni katalyzuje tento enzymkonverzi angiotensinu I na aktivní, vazokonstrikčně působící látku angiotensin II a také rozpad účinného vazodilatátoru bradykininu. Snížení tvorby angiotensinu II a inhibice rozpadu bradykininu vedou k vasodilataci.Vzhledem k tomu, že angiotensin II stimuluje také uvolňování aldosteronu, ramiprilat způsobuje snížení sekrece aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii ACE inhibitorem byla nižší u černošských (afrokaribských) hypertenzních pacientů (obvykle hypertenzní populace s nízkou hladinou reninu) než u jiných než černošských pacientů.

Farmakodynamické účinky

Antihypertenzivní vlastnostiPodávání ramiprilu způsobuje výrazné snížení periferní arteriální resistence. Obecně nedochází k velkým změnám průtoku plazmy ledvinou a rychlosti glomerulární filtrace. Podávání ramiprilu pacientům s hypertenzí vede k poklesu krevního tlaku vleže i v stoji bez kompenzatorního zvýšení srdeční frekvence.U většiny pacientů dochází k zjevnému antihypertenznímu účinku jediné dávky 1 až 2 hodiny po perorálním podání. Maximálního účinku jediné dávky je obvykle dosaženo 3 až 6 hodin po perorálním podání. Antihypertenzivní účinek jediné dávky trvá obvykle 24 hodin.Maximální antihypertenzivní účinek pokračující léčby ramiprilem je zjevný obvykle po 3 až 4 týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzivní účinek při dlouhodobé terapii přetrvává 2 roky.Náhlé přerušení podávání ramiprilu nezpůsobuje nové rychlé a přehnané zvýšení krevního tlaku.

Selhání srdceVedle konvenční terapie diuretiky a fakultativními srdečními glykosidy bylo prokázáno, že ramipril je účinný u pacientů funkčních tříd II – IV dle New York Heart Association. Lék měl příznivé účinky na srdeční hemodynamiku (pokles plnících tlaků levé a pravé komory, snížení celkové periferní cévní resistence, zvýšení srdečního výdeje a zlepšení srdečního indexu). Snížil rovněž neuroendokrinní aktivaci.

Klinická účinnost a bezpečnost

NefroprotekceStudie MICRO-HOPE zkoumala účinek přidání 10 mg ramiprilu k aktuálnímu léčebnému režimu oproti placebu u 3 577 pacientů ve věku nejméně ≥ 55 let (bez hořejšího limitu věku), většinou s diabetem 2typu (a nejméně dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem), normotenzních nebo hypertenzních.Primární analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) účastníků užívajících ramipril a u 149 (8.4 %) užívajících placebo došlo k rozvoji zjevné nefropatie, což odpovídá RRR 24 %; 95 % CI [3-40], p = 0,027.

Studie REIN, multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami měla za cíl zhodnocení účinku léčby ramiprilem na rozsah poklesu glomerulární filtrace u 352 normotenzních nebo hypertenzních pacientů (věk 18-70 let), kteří trpí mírnou (tzn. střední proteinurií > 1 a < 3 g/24 h) nebo těžkou proteinurií (≥ 3 g/24 h) v důsledku chronické nediabetické nefropatie. Obě subpopulace byly prospektivně stratifikovány.

Hlavní analýza pacientů s nejzávažnější proteinurií (skupina byla předčasně přerušena v důsledku přínosu ve skupině s ramiprilem) ukázala, že průměrný pokles GFR za měsíc byl u ramiprilu nižší než u placeba; -0,54 (0,66) vs. -0,88 (1,03) ml/min/měsíc, p = 0,038. Meziskupinový rozdíl byl proto 0,34 [0,03-0,65] za měsíc a asi 4 ml/min/rok; 23,1 % pacientů ve skupině na ramiprilu dosáhlo kombinovaného sekundárního koncového bodu zdvojnásobení výchozí sérové hladiny koncentrace

kreatininu anebo konečného stadia onemocnění ledvin (ESRD) (potřeba hemodialýzy nebo transplantace ledviny) vs. 45,5 % pacientů ve skupině na placebu (p = 0,02).

Sekundární prevence po akutním infarktu myokarduStudie AIRE zahrnovala více než 2 000 pacientů s přechodnými/trvalými klinickými příznaky srdečního selhání po dokumentovaném infarktu myokardu. Léčba ramiprilem byla zahájena 3 až 10 dnů po akutním infarktu myokardu. Studie ukázala, že po průměrné době sledování 15 měsíců byla mortalita u pacientů léčených ramiprilem 16,9 % a u pacientů léčených placebem 22,6 %. To znamená absolutní pokles mortality o 5,7 % a relativní pokles rizika o 27 % (95 % CI [11-40 %]).

Pediatrická populace

V randomizované, dvojitě zaslepené, klinické studii zahrnující 244 pediatrických pacientů s hypertenzí (73% primární hypertenze) ve věku 6-16 let, pacienti dostávali buď nízkou, střední nebo vysokou dávku ramipril k dosažení plasmatických koncentrací ramiprilátu odpovídající rozsahu dávek u dospělých 1,25 mg, 5 mg a 20 mg odvozeně od tělesné hmotnosti. Na konci 4 týdnů byl ramipril ve výsledku neúčinný při snížení systolického krevního tlaku avšak v nejvyšší dávce snižoval diastolický krevní tlak. Jak střední tak vysoká dávka ramipril prokázaly významné snížení systolického i diastolického krevního tlaku u dětí s potvrzenou hypertenzí.

Účinek nebyl pozorován při 4týdenním zvyšování dávky; v randomizované, dvojitě zaslepená studii vysazení se u 218 pediatrických pacientů ve věku 6-16 let (75% s primární hypertenzí) jak na diastolickém tak systolickém krevním tlaku demonstrovalo mírné zvýšení avšak nikoli statisticky významný návrat k výchozím hodnotám, ve všech třech zkoušených dávkách, nízká dávka (0,625 mg-2,5 mg), střední dávka (2,5 mg-10 mg) nebo vysoká dávka (5 mg-20 mg) ramiprilu, v závislosti na tělesné hmotnosti. Ramipril ve studované pediatrické populaci neměl lineární odezvu na podanou dávku.

5.2.

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika a metabolismus

AbsorpcePo perorálním podání je ramipril rychle absorbován z gastrointestinálního traktu. Vrcholové plazmatické koncentrace ramiprilu jsou dosaženy do jedné hodiny. Na základě vyšetření z moči je rozsah absorpce nejméně 56 % a není významně ovlivněn přítomností potravy v gastrointestinálním traktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním podání 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.Vrcholové plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo 2-4 hodiny po podání ramiprilu. Rovnovážné plazmatické koncentrace ramiprilátu po podání jediné dávky ramiprilu v obvyklé dávce je dosaženo asi čtvrtý den léčby.

DistribuceSérová vazba na protein je u ramiprilu asi 73% a u ramiprilátu asi 56%.

BiotransformaceRamipril je téměř úplně metabolizován na ramiprilat a diketopiperazinový ester, diketopiperazinovou kyselinu a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

EliminaceVylučování metabolitů je primárně ledvinami.Plazmatické koncentrace ramiprilátu klesají vícefázovým způsobem. Vzhledem k mocné a nasytitelnévazbě na ACE a pomalé disociaci z enzymu vykazuje ramiprilat při velmi nízkých plazmatických koncentracích prodlouženou terminální eliminační fázi.

Po více jednotlivých denních dávkách ramiprilu byl účinný poločas ramiprilátu pro dávky 5-10 mg 13-17 hodin a delší pro nižší dávky 1,25-2,5 mg. Tento rozdíl souvisí s nasytitelnou kapacitou enzymu pro vazbu ramiprilátu.

Pacienti s poruchou ledvin (viz bod 4.2)Renální vylučování ramiprilátu je sníženo u pacientů s poruchou funkce ledvin a renální clearance ramiprilátu proporcionálně souvisí s clearance kreatininu. Toto vede k zvýšení plazmatických koncentrací ramiprilátu, které se snižují pomaleji, než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti s poruchou jater (viz bod 4.2)U pacientů s poruchou funkce jater byl metabolismus ramiprilu na ramiprilat opožděn, v důsledku snížené aktivity jaterních esteráz a plazmatické hladiny ramiprilu byly u těchto pacientů zvýšeny. Vrcholové koncentrace ramiprilátu však nejsou u těchto pacientů rozdílné od těch, které zjišťujeme u pacientů s normální funkcí jater.

Kojení:Jediná perorální dávka ramiprilu vyvolala nedetekovatelnou hladinu ramipril a jeho metabolitů v mateřském mléce. Účinek mnohonásobných dávek však není známý.

Pediatrická PopulaceFarmakokinetický profil ramiprilu byl hodnocen u 30 pediatrických hypertenzních pacientů ve věku 2-16 let s tělesnou hmotností ≥10 kg. Po podání dávek 0,05 až 0,2 mg/kg byl ramipril rychle a značně metabolizován na ramiprilát. Vrcholových plasmatických koncentrací ramiprilátu bylo dosaženo během 2-3 hodin. Clearance ramiprilátu dobře korelovala se zaznamenanou tělesnou hmotností (p<0,01) stejně tak s dávkou (p<0,001). Clearance a distribuční objem se se zvyšujícím se věkem dětí pro každou skupinu dávek zvyšovaly.

Dávka 0,05 mg/kg docílila u dětí expozičních hodnot srovnatelných u dospělých léčených 5 mg ramiprilu. Dávka 0,2 mg/kg dosáhla u dětí expozičních hodnot vyšších než maximální doporučená denní dávka 10 mg u dospělých.

5.3.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Při perorálním podání ramiprilu bylo zjištěno, že postrádá akutní toxicitu u hlodavců a psů.U potkanů, psů a opic byly provedeny studie zahrnující chronické perorální podání. U 3 druhů byly nalezeny známky posunů plazmatických hladin elektrolytů a změny krevního obrazu.Jako výraz farmakodynamické aktivity ramiprilu bylo u psů a opic zaznamenáno výrazné zvětšení juxtaglomerulárního aparátu při denních dávkách 250 mg/kg/den. Potkani, psi a opice tolerovali denní dávky 2, 2,5 a 8 mg/kg/den bez škodlivých účinků.Reprodukční toxikologické studie u potkanů, králíků a opic neodhalily žádné teratogenní vlastnosti. U samců ani samic potkanů nebyla snížena fertilita.Podávání ramiprilu samicím potkanů během fetálního období a laktace způsobilo u potomků při denních dávkách 50 mg/kg tělesné hmotnosti nebo vyšších ireverzibilní poškození ledvin (dilatace renální pánvičky).

Ireverzibilní poškození ledvin bylo pozorováno u velmi mladých potkanů po podání jediné dávky ramiprilu.

Rozsáhlé testování mutagenicity pomocí různých testovacích systémů neprokázalo, že by ramipril měl mutagenní nebo genotoxické vlastnosti.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Hydrogenuhličitan sodnýMonohydrát laktosySodná sůl kroskarmelosyPředbobtnalý kukuřiční škrob, Natrium-stearyl-fumarátŽlutý oxid železitý (pouze 2,5 a 5 mg tablety) (E 172)Červený oxid železitý (pouze 5 mg tablety) (E 172)

6.2.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25C.

6.5.

Druh obalu a velikost balení

Blistrová balení (Al/Al).

Velikost balení: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet.

Ne všechny velikosti balení musí být na trhu dostupné.

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro -zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Adamed Sp. z o. o.Pieńków 149, 05-152 CzosnówPolsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

2,5 mg: 58/132/05-C5 mg: 58/133/05-C10 mg: 58/134/05-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

4.5.2005/1.7.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

22.8.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU>Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acesial 10 mg, tablety

Ramiprilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 10 mg ramiprilum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: monohydrát laktosy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablet10 tablet14 tablet20 tablet28 tablet30 tablet42 tablet50 tablet98 tablet100 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

(Použitelné do:)

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25ºC.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Adamed Sp. z o. o., Pieńków 149, 05 – 152 Czosnów, Polsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 58/134/05-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

(Č. šarže:)

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Acesial 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECHBlistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acesial 10 mg, tablety

Ramiprilum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ADAMED

3.

POUŽITELNOST

(Použitelné do:)

4.

ČÍSLO ŠARŽE

(Č. šarže:)

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.