Accupro 20

Kód 0094964 ( )
Registrační číslo 58/ 312/91-C/C
Název ACCUPRO 20
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0094968 POR TBL FLM 100X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0094960 POR TBL FLM 30X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0094964 POR TBL FLM 50X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ACCUPRO 20

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls88104/2011, sukls88105/2011, sukls88106/2011 a příloha k sp.zn.: sukls211712/2011, sukls211731/2011, sukls211644/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ACCUPRO 5

ACCUPRO 10 ACCUPRO 20

potahované tablety

quinaprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek ACCUPRO a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACCUPRO užívat

3.

Jak se přípravek ACCUPRO užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek ACCUPRO uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ACCUPRO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Léčivá látka přípravku ACCUPRO -

chinapril patří do skupiny tzv. ACE inhibitorů. Chinapril

potlačuje v těle tvorbu látek, které se podílejí na zvyšování krevního tlaku. Usnadňuje srdeční činnost, brání zesílení srdeční stěny, a tím zlepšuje zásobování srdečního svalu kyslíkem. Přípravek ACCUPRO se užívá při léčbě zvýšeného krevního tlaku a srdeční slabosti. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ACCUPRO UŽÍVAT Neužívejte přípravek ACCUPRO

Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku

Jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe vyvarovat se užívání chinaprilu v časném

období těhotenství - viz část těhotenství.).

Jestliže trpíte stavem zvaným angioedém v souvislosti s dřívější léčbou jinými ACE inhibitory

Jestliže trpíte stavem, kdy je zhoršen výtok krve z Vašeho srdce do těla

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ACCUPRO je zapotřebí

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař

vám doporučí vysazení přípravku ACCUPRO ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku ACCUPRO není vhodné na

počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek ACCUPRO nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod těhotenství.

Jestliže trpíte alergií nebo průduškovým astmatem

Jestliže trpíte nízkým krevním tlakem.

Jestliže trpíte zhoršenou funkcí jater.

Jestliže docházíte na hemodialýzu, odlišná hemodialyzační membrána může být potřebná.

Jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.

Jestliže se u vás vyskytl otok podkožní tkáně či střevní sliznice.

Jestliže máte desenzibilizační léčbu k prevenci alergie na vosy, mravence a včely.

Jestliže máte cévní onemocnění kolagenu - např. systémový lupus erytematodes.

Jestliže máte neslanou dietu.

Jestliže trpíte přetrvávajícím kašlem.

Informujte svého lékaře u plánovaných operací či anestézie, že užíváte přípravek ACCUPRO.

Neužívejte potravinové doplňky s obsahem draslíku nebo náhrady soli obsahující draslík.

Informujte svého lékaře o lécích, které také užíváte:

tetracyklin (antibiotikum), protože chinapril může snižovat jeho účinnost;

diuretika (močopudné tablety), které mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku;

přípravky obsahující draslík (včetně náhražek soli, které často nahrazují draslík), protože

draslík může zvýšit výše uvedenou očekávanou hladinu;

lithium (pomáhá léčit výkyvy nálad a těžké deprese), protože může být zvýšena hladina lithia;

nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs), např. kyselina acetylsalicylová, diklofenak,

ibuprofen, piroxikam, protože mohou snižovat účinnost chinaprilu;

injekční zlato, protože může způsobit snížený krevní tlak, či zvracení

alopurinol (užívaný k léčbě dny), který zvyšuje riziko výskytu poruchy krve - leukopenie

(snížení počtu bílých krvinek);

prokainamid (užívaný k léčbě nepravidelného srdečního tepu) a cytostatika, např.

merkaptopurin, protože zvyšují riziko leukopenie;

imunosupresivní léky, např. azathioprin, cyklosporin a kortikoidy, např. prednizolon,

hydrokortizon, protože zvyšují riziko leukopenie;

alkohol a barbituráty (léky na spaní), např.fenobarbital, tricyklická antidepresiva např.

amitryptylin nebo neuroleptika např. haloperidol, které mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku;

narkotika (používaná k léčbě středně silné nebo silné bolesti), např. diamorfin, morfin,

pethidin, protože mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku;

antacida (užívaná k léčbě špatného trávení a pálení žáhy) např. hydroxid hlinitý, dimetikon,

protože mohou snižovat účinnost chinaprilu;

Užívání přípravku ACCUPRO s jídlem a pitím Během léčby není vhodné požívat alkoholické nápoje. Těhotenství a kojení Těhotenství Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám doporučí vysazení přípravku ACCUPRO ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku ACCUPRO není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek ACCUPRO nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu Kojení Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem ACCUPRO vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek ACCUPRO může zejména na počátku léčby při zvýšené únavě a závrati nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Důležité informace o některých složkách přípravku ACCUPRO Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK PŘÍPRAVEK ACCUPRO UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře a podle informací uvedených na obalu přípravku. Pokud nerozumíte pokynům nebo pokud si nejste něčím jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety se polykají a zapíjí se vodou. Obvyklé dávkovací schéma je uvedeno níže: Vysoký krevní tlak - doporučená zahajovací dávka je 10 nebo 20 mg jedenkrát denně. V případě potřeby může lékař tuto dávku zvýšit na 20 - 40 mg, obvykle podávané jako jedna dávka nebo rozděleně ve dvou dávkách. U pacientů léčených diuretiky (močopudné tablety) je doporučená počáteční dávka 5 mg jedenkrát denně. Poté může být dávka přípravku postupně zvýšena. Městnavé srdeční selhání - obvyklá zahajovací dávka je 5 mg jedenkrát nebo dvakrát denně. Poté Vám lékař zvýší dávku na (maximálně) 40 mg denně, podávanou jako jednu nebo dvě dávky. Příležitostně někteří pacienti potřebují vyšší dávkování než je uvedeno výše. Použití u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg nebo 5 mg podle závažnosti poškození ledvin. O změně dávky rozhodne lékař. Použití u dětí Dětem se podávání chinaprilu nedoporučuje. Jestliže jste užil(a) více přípravku ACCUPRO, než jste měl(a) Jestliže jste užil/a (nebo kdokoli jiný) více tablet přípravku ACCUPRO, než Vám lékař doporučil, vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou. Jestliže jste zapomněl(a) užít Přípravek ACCUPRO Jestliže jste zapomněl/a užít tabletu, vezměte si ji okamžitě, jakmile si to uvědomíte, pokud nenastal čas pro další dávku. Nikdy neužívejte dvojitou dávku. Pokračujte v následující dávce ve stanovený čas. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek ACCUPRO Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i přípravek ACCUPRO vyvolat nežádoucí účinky, i když se nemusí projevit u každého. Jestliže zaznamenáte jakýkoliv z uvedených nežádoucích účinků, vysaďte přípravek a okamžitě to sdělte lékaři nebo vyhledejte příjmové oddělení nejbližší nemocnice.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou bolest hlavy, závratě, kašel, únava, rýma, nevolnost, zvracení a bolest svalů.

Hlášené nežádoucí účinky dle četnosti výskytu Časté nežádoucí účinky ( postihují 1-10 pacientů ze 100) zahrnují

zvýšená hladina draslíku

nespavost

závratě

bolest hlavy

pocit brnění

nízký krevní tlak

kašel

zánět nosohltanu

dušnost

rýma

průjem

zvracení

nevolnost

porucha trávení

bolesti břicha

bolesti zad

bolesti svalů

bolest na prsou

únava

laboratorní změny

Méně časté nežádoucí účinky ( postihují 1-10 pacientů z 1000) zahrnují

nervozita

deprese

zmatenost

nespavost

mozková příhoda

tupozrakost

závratě

hučení v uších

bušení srdce

angina pectoris

zvýšení tepové frekvence

infarkt myokardu

rozšíření cév

zánět nosních dutin

infekce horních cest dýchacích

zánět průdušek

sucho v ústech nebo krku

nadýmání

vyrážka

zvýšené pocení

otok podkoží

porucha funkce ledvin

infekce močových cest

impotence

horečka

otoky

Vzácné nežádoucí účinky ( postihují 1-10 pacientů z 10000) zahrnují

porucha rovnováhy

krátkodobá ztráta vědomí

zápal plic

změna chuti

zácpa

zánět jazyka

kopřivka

závažná kožní reakce

zánětlivé onemocnění kůže

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacient z 10 000) zahrnují

rozmazané vidění

neprůchodnost střev

otok střevní sliznice

vyrážka podobná lupénce

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

změny laboratorních výsledků

cévní mozková příhoda

pokles krevního tlaku při změně polohy

zůžení průdušek

zánět slinivky

porucha žlučových cest

závažné kožní reakce

citlivost na světlo

ztráta vlasů

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK ACCUPRO UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Přípravek ACCUPRO nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek ACCUPRO obsahuje Léčivou látkou je quinaprilum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 5, 10 nebo 20 mg quinaprilum ve formě quinaprili hydrochloridum. Pomocnými látkami jsou Těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, monohydrát laktosy, želatina, krospovidon, magnesium-stearát,

oxid titaničitý (E171), hyprolosa, hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 400, kandelilový vosk. Jak přípravek Přípravek ACCUPRO vypadá a co obsahuje balení Accupro 5 – bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách a vyraženým kódem „5“ na obou stranách v opačném směru. Accupro 10 – bílé, trojúhelníkovité, bikonvexní, potahované tablety s vyraženým kódem „10“ na jedné straně a půlicí rýhou na obou stranách. Accupro 20 – bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým kódem „20“ na druhé straně. Půlící rýha slouží k dělení tablety na dvě stejné dávky. Velikosti balení: 10 (pouze Accupro 10), 30, 50, 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Pfizer, spol s r.o., Praha, Česká republika Výrobce Pfizer manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena 5.9.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls88104/2011, sukls88105/2011, sukls88106/2011 a příloha k sp.zn.: sukls211712/2011, sukls211731/2011, sukls211644/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ACCUPRO 5 ACCUPRO 10 ACCUPRO 20 potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Accupro 5 obsahuje quinaprilum 5 mg v 1 potahované tabletě. Accupro 10 obsahuje quinaprilum 10 mg v 1 potahované tabletě. Accupro 20 obsahuje quinaprilum 20 mg v 1 potahované tabletě. Pomocné látky: monohydrát laktosy 38 mg (Accupro 5), 76 mg (Accupro 10) a 33.336 mg (Accupro 20) . Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta. Accupro 5 – bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách a vyraženým kódem „5“ na obou stranách v opačném směru. Accupro 10 – bílé, trojúhelníkovité, bikonvexní, potahované tablety s vyraženým kódem „10“ na jedné straně a půlicí rýhou na obou stranách. Accupro 20 – bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým kódem „20“ na druhé straně. Půlící rýha slouží k dělení tablety na dvě stejné dávky. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Hypertenze Chinapril je indikován k léčbě hypertenze. Chinapril je účinný v monoterapii nebo v kombinaci s thiazidovými diuretiky a beta-blokátory u pacientů s hypertenzí. Městnavé srdeční selhání Chinapril je účinný v léčbě městnavého srdečního selhání, jestliže je podáván současně s diuretikem a/nebo srdečním glykosidem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Hypertenze Monoterapie: Doporučená úvodní dávka chinaprilu u pacientů, kteří nejsou léčeni diuretiky, je 10 nebo 20 mg 1x denně. V závislosti na klinické odpovědi, může být dávka pro pacienta titrována (zdvojnásobením dávky) na udržovací dávku 20 nebo 40 mg denně, obvykle podávané jako jedna dávka nebo rozděleně do dvou dávek. Obecně se má úprava dávky provádět ve čtyřtýdenních intervalech. U většiny pacientů s dávkovacím režimem 1x denně je udržena dlouhodobá kontrola krevního tlaku. Pacienti byli léčeni chinaprilem v dávkách až 80 mg denně. Současné používání diuretik: U pacientů, kteří musí pokračovat v léčbě diuretikem je úvodní doporučená dávka chinaprilu 5 mg, která je následně titrována (výše popsaným způsobem) až do dosažení odpovídající terapeutické odpovědi. (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Městnavé srdeční selhání Chinapril je indikován jako přídatná léčba s diuretiky a/nebo srdečními glykosidy. Doporučená úvodní dávka u pacientů s městnavým srdečním selháním je 5 mg 1x nebo 2x denně, po které má být pacient pečlivě sledován z hlediska výskytu symptomatické hypotenze. Pokud je úvodní dávka chinaprilu dobře snášena, může být titrována až na účinnou dávku, obvykle 10-40 mg denně rozděleně do dvou stejných dávek se souběžně podávanými léky. Použití u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin Viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití. Kinetická data ukazují, že vylučování chinaprilu je závislé na úrovni funkce ledvin. Doporučená úvodní dávka chinaprilu je 5 mg u pacientů s clearancí kreatininu nad 30 ml/min a 2,5 mg u pacientů s clearancí kreatininu pod 30 ml/min. Pokud je úvodní dávka dobře snášena, chinapril se může následující den podat v režimu 2x denně. Pokud nedojde k nadměrné hypotenzi nebo významnému zhoršení činnosti ledvin, může být dávka zvyšována v týdenních intervalech podle klinické a hemodynamické odpovědi. Doporučené zahajovací dávky podle klinických a farmakokinetických údajů od pacientů se zhoršenou činností ledvin jsou:

Clearance kreatininu

(ml/min.)

Maximální doporučená úvodní dávka

(mg)

>60

10

30-60

5

10-30

2,5

<10

*

*V současné době nejsou dostatečné zkušenosti, které by umožnily určit u těchto pacientů specifické dávkovací doporučení. Použití u starších osob Samotný věk zřejmě neovlivňuje účinnost nebo bezpečnostní profil chinaprilu. Proto je doporučená úvodní dávka chinaprilu u starších pacientů 10 mg 1x denně, po které následuje titrace dávky až do dosažení optimální terapeutické odpovědi. Pediatrická populace V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze doporučit dávkování u dětí. 4.3

Kontraindikace

U pacientů s přecitlivělostí na kteroukoliv složku přípravku.

U pacientů s anamnézou angioedému v souvislosti s dřívější léčbou inhibitorem angiotensin

konvertujícího enzymu (ACE).

U pacientů s vrozeným nebo idiopatickým angioneurotickým edémem. Ve druhém a třetím trimestru těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6)

Chinapril by neměl být podáván pacientům s levokomorovou obstrukcí výtoku.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Chinapril by neměl být podáván pacientům s aortální stenózou . Reakce při přecitlivělosti: U pacientů s prodělanou alergií či bronchiálním astmatem se mohou objevit reakce jako je purpura, fotosensitivita, urtikarie, nekrotizující angiitida, respirační úzkost včetně zánětu plic nebo plicního edému a anafylaktické reakce. Symptomatická hypotenze: U pacientů s hypertenzí bez dalších komplikací léčených chinaprilem byla vzácně pozorována symptomatická hypotenze. Hypotenze se může spíše objevit u hypertenzních pacientů užívajících chinapril, kteří mají objemovou depleci, např. po léčbě diuretiky, dietě s omezením soli, po dialýze, průjmech nebo zvracení, či se závažnou renin-dependentní hypertenzí (viz bod 4.5 a 4.8). Pokud dojde k symptomatické hypotenzi, pacient se musí položit a v případě nutnosti se mu podá intravenózní infuze fyziologického roztoku. Přechodná hypotenzní odpověď není kontraindikací podání dalších dávek. Pokud k takové příhodě dojde, je zapotřebí zvážit podávání nižších dávek chinaprilu nebo souběžné diuretické léčby U pacientů s městnavým srdečním selháním s rizikem výrazné hypotenze musí být terapie chinaprilem zahájena doporučenou dávkou za pečlivé lékařské kontroly. Tito pacienti musí být pečlivě sledováni první dva týdny léčby a vždy při zvýšení dávky chinaprilu. Stejné podmínky platí i pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční a cerebrovaskulárním onemocněním, u nichž by extrémní pokles krevního tlaku mohl vyústit v infarkt myokardu či cévní mozkovou příhodu. Zhoršená funkce ledvin U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin se musí během léčby monitorování funkce ledvin věnovat patřičná pozornost, ačkoli ve většině případů se funkce ledvin nemění nebo se může zlepšit. Při poklesu clearance kreatininu je prodloužen poločas chinaprilátu. U pacientů s clearancí kreatininu <60 ml/min je nutná nižší úvodní dávka chinaprilu (viz bod 4.2 ). Dávka léku se zvyšuje podle odpovědi na léčbu a musí se pečlivě monitorovat funkce ledvin, i když úvodní studie neukazují na to, že by chinapril vedl k dalšímu zhoršení funkce ledvin. Jako důsledek inhibice systému renin-angiotensin-aldosteron lze očekávat u citlivých osob změny funkce ledvin. U pacientů s těžkým srdečním selháním, u kterých může funkce ledvin záviset na aktivitě systému renin-angiotensin-aldosteron, může léčba chinaprilem vést k oligurii a/nebo progredující azotemii a vzácně k akutnímu selhání ledvin a/nebo smrti. V klinických studiích u pacientů s hypertenzí a s jednostrannou nebo oboustrannou stenózou a. renalis došlo po léčbě inhibitorem ACE u některých pacientů k vzestupu močoviny v krvi a kreatininu v séru. Tento vzestup byl po vysazení inhibitoru ACE a/nebo diuretika téměř vždy reverzibilní. U těchto pacientů musí být v prvních několika týdnech léčby monitorována funkce ledvin. U některých pacientů s hypertenzí nebo srdečním selháním bez zjevného onemocnění ledvin došlo k vzestupu močoviny v krvi a kreatininu v séru (>1,25 krát horní hranice normy). Tento vzestup byl

obvykle méně významný a přechodný, zejména při současném podávání chinaprilu s diuretikem. V případě monoterapie chinaprilem u pacientů s hypertenzí bylo pozorováno zvýšení močoviny v krvi a kreatininu v séru ve 2 %, u kombinace chinapril/hydrochlorothiazid bylo pozorováno zvýšení močoviny v krvi ve 4 % a kreatininu v séru ve 3 % případů. Tyto nálezy se s větší pravděpodobností objevují u pacientů s již existujícím postižením ledvin. Může být zapotřebí snížení dávky a/nebo vysazení diuretika a/nebo chinaprilu.

Není dostatek zkušeností u pacientů se závažným zhoršením funkce ledvin (

clearance kreatininu

<10 ml/min). Léčba se proto nedoporučuje. Angioedém Angioedém byl popsán u pacientů léčených inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu. Pokud vznikne laryngeální stridor nebo angioedém obličeje, jazyka nebo hlasivek, léčba musí být ihned přerušena a pacient musí být náležitě léčen v souladu s přijatými zásadami léčebné péče a pečlivě sledován do vymizení otoků. Pokud se objeví otoky, musí být pacient pečlivě pozorován. V případech, kdy je otok omezen na obličej a rty, stav obvykle odezní bez léčby a k úlevě od symptomů mohou pomoci antihistaminika. Angioedém s postižením laryngu může být fatální. V případě postižení jazyka, hlasivek nebo laryngu může dojít k obstrukci dýchacích cest, a proto musí být neprodleně zahájená akutní léčba včetně subkutánního podání roztoku adrenalinu 1:1000 (0,3-0,5 ml). Pacienti s anamnézou angioedému, který nemá vztah k léčbě inhibitorem ACE, mohou mít při léčbě inhibitorem ACE vyšší riziko angioedému. Střevní angioedém U pacientů léčených inhibitory ACE byl popsán střevní angioedém. Projevoval se jako bolesti břicha (s nauseou nebo bez ní či se zvracením). U některých pacientů nebyla předchozí anamnéza angioedému obličeje a hladiny C-1 esterázy byly normální. Angioedém byl diagnostikován při CT vyšetření břicha nebo ultrazvukem, případně při operaci a po vysazení inhibitoru ACE symptomy odezněly. U pacientů léčených inhibitory ACE, kteří udávají bolesti břicha, je zapotřebí v rámci diferenciální diagnózy uvažovat i o střevním angioedému. Etnické rozdíly U černochů léčených inhibitory ACE byl popsán vyšší výskyt angioedému v porovnání s pacienty jiné barvy pleti. Je potřebné rovněž zmínit, že v kontrolovaných klinických studiích měly inhibitory ACE u černochů menší efekt na krevní tlak než tomu bylo u pacientů jiné barvy pleti. Neutropenie/agranulocytóza V souvislosti s léčbou inhibitory ACE se u pacientů s nekomplikovanou hypertenzí vzácně vyskytla agranulocytóza a deprese kostní dřeně, častěji však u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin, zejména, pokud trpěli současně systémovou kolagenózou. Během léčby chinaprilem byla vzácně hlášena agranulocytóza. Tak jako u ostatních inhibitorů ACE, má se u pacientů se systémovou kolagenózou a/nebo onemocněním ledvin zvážit monitorování bílého krevního obrazu. Desenzibilizace U pacientů užívajících inhibitory ACE během desenzibilizační terapie jedem blanokřídlých se vyskytly prolongované život ohrožující anafylaktoidní reakce. U stejných pacientů se zabránilo vzniku těchto reakcí, pokud byly inhibitory ACE přechodně vysazeny, avšak opět se objevily po jejich neúmyslném nasazení. Hemodialýza a LDL aferéza Klinické důkazy ukazují na to, že pacienti na hemodialýze s použitím membrán s vysokým průtokem (jako jsou polyakrylonitritové membrány) mají při současné léčbě inhibitorem ACE s větší pravděpodobností anafylaktoidní reakce. Této kombinace je nutné se vyvarovat, a to buď používáním jiných antihypertenziv nebo jiné hemodialyzační membrány. Obdobné reakce byly pozorovány u

pacientů, kteří se podrobili aferéze lipoproteinů o nízké hustotě pomocí absorpce dextransulfátem. Tato metoda by proto neměla být použita u pacientů léčených inhibitorem ACE.

Zhoršená funkce jater U pacientů s poruchou funkce jater nebo progredujícím jaterním onemocněním se má chinapril v kombinaci s diuretikem užívat s opatrností, protože již méně výrazné alterace rovnováhy tekutin a minerálů mohou vyvolat jaterní kóma. Metabolismus chinaprilu na chinaprilát je za normálních okolností závislý na jaterní esteráze. Koncentrace chinaprilátu jsou u pacientů s alkoholickou cirhózou sníženy vzhledem ke zhoršené deesterifikaci chinaprilu. Vzácně byly ACE inhibitory spojené se syndromem, projevujícím se v počátku jako cholestatická žloutenka, postupujícím do náhlé hepatální nekrózy (v některých případech fatální). Pacienti, u kterých se během léčby objevila žloutenka či zvýšené hodnoty jaterních enzymů, musí ukončit užívání chinaprilu a podstoupit další lékařskou péči. Kašel Kašel byl hlášen při užívání inhibitorů ACE. Typický je neproduktivní, přetrvávající kašel, který ustoupí po vysazení léčby. Kašel vyvolaný inhibitorem ACE se má považovat za součást diferenciální diagnostiky kašle. Operace/anestézie U pacientů, kteří se podrobí většímu chirurgickému výkonu nebo anestézii je zapotřebí opatrnost, protože bylo prokázáno, že chinapril blokuje tvorbu angiotensinu II sekundárně ke kompenzačnímu uvolňování reninu. To může vést k hypotenzi, kterou lze upravit objemovou expanzí (viz bod 4.5) Hyperkalemie a kalium šetřící diuretika U pacientů léčených chinaprilem v monoterapii mohou být zvýšené hladiny kalia v séru. Při souběžném podání může chinapril upravit hypokalemii vyvolanou thiazidovými diuretiky. Vzhledem k riziku další potenciace zvýšení kalia v séru se doporučuje, aby kombinační léčba kalium šetřícími diuretiky byla zahájena s opatrností a za pečlivého monitorování hladin kalia v séru (viz Hypotenze výše a bod 4.5 ). Diabetičtí pacienti U pacientů s diabetem na inzulínu nebo perorálních antidiabeticích mohou inhibitory ACE zvýšit citlivost na inzulin a vést k hypoglykémii. U diabetiků proto může být potřebné pečlivější sledování během prvního měsíce léčby (viz bod 4.5). Těhotenství Podávání ACE inhibitorů by nemělo být zahájeno během těhotenství. S výjimkou pacientek, pro které je dlohodobá léčba ACE inhibitory nezbytná, by všechny ostatní pacientky měly být v případě plánovaného těhotenství převedeny na jinou antihypertenzní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství a plod. Pokud došlo k otěhotnění, je třeba ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě nutnosti další léčby zahájit jinou léčbu (viz bod 4.3 a 4.6).

Laktosa

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat. 4.5

Interakce s jinými léčivy a jiné formy interakce

Tetracyklin a jiné léky s interakcí s magnéziem Podání tetracyklinu s chinaprilem snížilo absorpci tetracyklinu přibližně o 28 – 37 %. Snížená absorpce je způsobena přítomností hydrátu zásaditého uhličitanu hořečnatého, což je pomocná látka ve formulaci chinaprilu. K této interakci je nutné přihlížet při preskripci chinaprilu a tetracyklinu.

Současná terapie diuretiky Tak jako i u ostatních inhibitorů ACE se u pacientů léčených diuretiky, zejména u těch, u kterých byla diuretická léčba nastavena v nedávné době, může příležitostně vyskytnout po zahájení léčby chinaprilem výrazné snížení krevního tlaku. Hypotenzivní účinky po první dávce chinaprilu je možné minimalizovat vysazením diuretika několik dní před zahájením léčby. Pokud není možné diuretikum vysadit, zahajovací dávka chinaprilu se sníží. U pacientů, u kterých se pokračuje v léčbě diuretikem, se zajistí lékařský dohled po dobu až dvou hodin po úvodní dávce chinaprilu (viz bod 4.4 a bod 4.2). Látky zvyšující hladinu kalia v séru Chinapril je inhibitor angiotensin konvertujícího enzymu, který je schopen snižovat hladiny aldosteronu, což může vést opačně k mírnému zvýšení kalia v séru. Proto současná léčba chinaprilem a kalium šetřícími diuretiky, potravinovými doplňky s obsahem kalia nebo solemi s obsahem kalia se má používat s opatrností a při patřičném monitorování hladin kalia v séru. (viz bod 4.4) Operace/anestézie Ačkoli nejsou k dispozici údaje o interakcích mezi chinaprilem a anestetiky, je u pacientů, kteří se podrobí většímu chirurgickému výkonu nebo anestézii, zapotřebí opatrnost. Bylo prokázáno, že inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu blokují tvorbu angiotensinu II sekundárně ke kompenzačnímu uvolňování reninu. To může vést k hypotenzi, kterou lze upravit objemovou expanzí (viz bod 4.4.). Lithium U pacientů užívajících současně lithium a inhibitor ACE byly hlášeny případy zvýšené hladiny lithia v séru a projevy lithiové toxicity, které jsou dány ztrátou sodíku způsobenou těmito léky. Chinapril a lithium se musí podávat společně s opatrností a doporučuje se časté monitorování hladin lithia v séru. Pokud se používá rovněž diuretikum, může se zvyšovat riziko lithiové toxicity. Nesteroidní antirevmatika včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (COX-2 inhibitory) U starších pacientů, dále u pacientů s objemovou deplecí (včetně pacientů užívajících diuretika) nebo u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin může současné podání NSA, vč. COX-2 inhibitorů, a ACE inhibitorů, vč. chinaprilu, vést ke snížení funkce ledvin, vč. možného akutního selhání ledvin. Tyto účinky jsou obvykle reverzibilní. U pacientů užívajících chinapril a NSA musí být pravidelně monitorovány funkce ledvin. Antihypertenzní účinek ACE inhibitorů, vč. chinaprilu, může být oslaben při současném podání NSA. Zlato Nitritoidní reakce (symptomy zahrnující zčervenání lící, nauzeu, zvracení a hypotenzi) byly hlášeny vzácně u pacientů léčených souběžně injekčním zlatem (např. natrium-aurothiomalát) a ACE inhibitorem. Allopurinol, cytostatika a imunosupresiva, systémové kortikosteroidy nebo prokainamidy Souběžné užívání s ACE inhibitory může vést ke zvýšení rizika vzniku leukopenie (viz bod 4.4) Alkohol, barbituráty, narkotika Může dojít k potenciaci ortostatické hypotenze. Jiná antihypertenziva Aditivní účinek nebo potenciace. Jiné látky Společné podávání opakovaných dávek atorvastatinu 10 mg s chinaprilem 80 mg nevedlo k významné změně farmakokinetických parametrů atorvastatinu v ustáleném stavu. ¨

Antacida Antacida mohou snížit biologickou dostupnost chinaprilu (viz bod 4.4.). Antidiabetika (perorální hypogykemika a insulin) U pacientů s diabetem na inzulínu nebo na perorálních antidiabeticích mohou inhibitory ACE zvýšit citlivost na insulin a vést k hypoglykémii. U diabetiků proto může být potřebné pečlivější sledování. 4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství Podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství není doporučeno (viz bod 4.4). Podávání ACE inhibitorů v druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3, 4.4). Epidemiologické údaje o riziku teratogenity po podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství nejsou konzistetntní, avšak mírně zvýšené riziko nelze vyloučit. Pokud není další léčba ACE inhibitory pro pacientku nezbytná, měly by být všechny ženy, které plánují těhotenství, převedeny na jinou antihypertenzivní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství. Je-li zjištěno těhotenství, je nutno ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě potřeby je nahradit jinou léčbou. Jsou-li ACE inhibitory podávány během druhého a třetího trimestru těhotenství, působí fetotoxicitu (snížení renálních funkcí, oligohydramnion, opoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenzi, hyperkalémii). (Viz bod 5.3) Pokud došlo k expozici ACE inhibitorům po druhém trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové vyšetření ledvin a lebky. Děti matek, které užívaly v těhotenství ACE inhibitory, musí být sledovány pro možnou hypotenzi. Kojení: Podle omezených farmakokinetických údajů jsou koncentrace v mateřském mléce velmi nízké (viz bod 5.2). I když jsou tyto koncentrace pravděpodobně bez klinického významu, podávání přípravku ACCUPRO během kojení se nedoporučuje matkám nedonošených dětí a během několika prvních týdnů po porodu pro nedostatek klinických zkušeností a pro hypotetické riziko kardiovaskulárních a renálních nežádoucích účinků. U matek kojících starší dítě lze podávání přípravku ACCUPRO zvažovat, je-li léčba nezbytná a dítě bude pečlivě sledováno. 4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Schopnost, zabývat se činnostmi jako je obsluha strojů nebo řízení motorových vozidel, může být porušena, zejména při zahájení léčby chinaprilem. 4.8

Nežádoucí účinky

Velmi časté (≥ 1/10) Časté (≥ 1/100 až 1/10) Méně časté (≥ 1/1 000 až 1/100) Vzácné (≥ 1/10 000 až 1/1 000) Velmi vzácné (≤ 1/10 000) Není známo (z dostupných údajů nelze určit) Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky z klinických studií jsou bolest hlavy (7,2%), závratě (5,5%), kašel (3,9%), únava (3,5%), rhinitis (3,2%), nauzea a/nebo zvracení (2,8%) a myalgie (2,2%).

Třídy orgánových systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy krve a lymfatického systému

neutropenie, agranulocytóza, hemolytická anémie, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

anafylaktoidní reakce

Poruchy metabolismu a výživy

hyperkalémie

Psychiatrické poruchy

insomnie

nervozita, deprese, zmatenost

Poruchy nervového systému

závratě, bolest hlavy, parestezie

somnolence, tranzitorní ischemická ataka

porucha rovnováhy, synkopa

cerebrovaskulární příhoda

Poruchy oka

amblyopie

rozmazané vidění

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus, vertigo

Poruchy srdeční

palpitace, angina pectoris, tachykardie, infarkt myokardu

Cévní poruchy

hypotenze,

vazodilatace

synkopa

Ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

kašel, dušnost,

sucho v krku

eosinofilní pneumonie

bronchospasmus 1

Gastrointestinální poruchy

průjem, zvracení, nauzea, dyspepsie, abdominální bolest

sucho v ústech nebo krku, flatulence

změna chuti, zácpa, glositida

ileus, intestinální angioedém

pankreatitida 2

Poruchy jater a žlučových cest

cholestatický ikterus, hepatitida,

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka, pruritus, zvýšené pocení, angioedém

urtikarie, erythema multiforme, pemfigus

Psoriatická dermatitida

Stevens-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida, alopecie, epidermální nekrolýza, fotosensitivita 3

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolest zad, myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

renální dysfunkce, proteinurie

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsu

Erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

bolest na prsou, únava, asténie

horečka, generalizovaný edém, periferální edém

Infekční a infestační

faryngitis, rhinitis

sinusitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, infekce močových cest

Vyšetření

zvýšené hladiny kreatininu v séru, zvýšené hodnoty dusíku močoviny v krvi

4

snížení hodnot hemoglobinu a hematokritu.

Snížení

hematokritu, WCXC a zvýšení jaterních enzymů a bilirubinu v séru. 5

1 V jednotlivých případech angioneurotický edém způsobil fatální obstrukci dýchacích cest

2 Pankreatitida byla hlášena u pacientů léčených ACE inhibitory, v některých případech byla fatální

3Kožní změny mohou být spojeny s horečkou, bolestí svalů či kloubů (myalgickou, artralgickou, artritickou), vaskulitidou, serózním zánětem tkání a změnami laboratorních hodnot (eosinofilie, lekocytoza a/nebo zvýšené ANA titry, zvýšené ESR)

4 Takové zvýšení se objevuje více u pacientů se souběžnou diuretickou léčbou než u pacientů na monoterapii chinaprilem. Toto zvýšení se často při pokračující léčbě upraví.

5 U pacientů s kongenitální G-6-PDH deficiencí byly hlášeny jednotlivé případy hemolytické anémie. Vaskulitida a gynekomastie byly hlášeny u léčby jinými ACE inhibitory, a nemohou být proto v rámci celé terapeutické skupiny vyloučeny. 4.9

Předávkování

Orální LD50 chinaprilu u myší a potkanů se pohybuje mezi 1440-4280 mg/kg.

Žádné konkrétní informace o léčbě předávkování chinaprilem nejsou k dispozici. Nejpravděpodobnější klinické manifestace by byly symptomy, které lze přičíst těžké hypotenzi, která se normálně léčí intravenózním zvětšení objemu. Léčba je symptomatická a podpůrná v souladu se zavedenými standardy léčebné péče. Hemodialýza a peritoneální dialýza mají jen malý účinek na eliminaci chinaprilu a chinaprilátu. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Indikační skupina: ACE inhibitor, antihypertenzivum

Chinapril-hydrochlorid je sůl chinaprilu, etylesteru nonsulfhydrylového inhibitoru angiotensin konvertujícího enzymu (ACE), chinaprilátu. ATC kód : C09A A06 Podání 10-40 mg chinaprilu pacientům s mírnou až středně těžkou hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vsedě i vestoje při minimálním účinku na srdeční frekvenci. Antihypertenzní účinek začíná během 1 hodiny a nejvyššího účinku je obvykle dosaženo za 2-4 hodiny po podání. K dosažení maximálních účinků na snížení krevního tlaku může být u některých pacientů potřebná dvoutýdenní léčba. V doporučených dávkách se u většiny pacientů udržují antihypertenzní účinky po celý 24hodinový dávkovací interval a přetrvává i při dlouhodobé léčbě. Hemodynamické vyšetření u pacientů s hypertenzí ukázalo, že snížení krevního tlaku vyvolané chinaprilem je provázeno snížením celkové periferní rezistence a renální vaskulární rezistence při malých nebo žádných změnách srdeční frekvence, srdečního indexu, průtoku krve ledvinami, glomerulární filtrace nebo filtrační frakce. Souběžná léčba thiazidovými diuretiky a/nebo přidání beta-blokátoru zvyšuje antihypertenzní účinek chinaprilu, přičemž účinek na snížení krevního tlaku je větší než bývá pozorován při léčbě každou látkou v monoterapii. Terapeutické účinky jsou zřejmě stejné u starších (≥65 let) a mladších dospělých pacientů, kterým jsou podávány stejné denní dávky a u starších pacientů nedochází k vzestupu výskytu nežádoucích účinků. Podání chinaprilu pacientům s městnavým srdečním selháním snižuje periferní vaskulární rezistenci, průměrný arteriální tlak, systolický a diastolický krevní tlak, tlak v plicních kapilárách v zaklínění a zvyšuje srdeční minutový objem krve. U 149 pacientů, kteří se podrobili elektivnímu koronárnímu bypassu, snížila během ročního sledování léčba chinaprilem 40 mg výskyt pooperačních ischemických příhod v porovnání s placebem. U pacientů s prokázanou ischemickou chorobou srdeční, avšak bez manifestní hypertenze nebo srdečního selhání, zlepšuje chinapril patologickou endoteliální funkci měřenou na koronárních a brachiálních tepnách. Chinapril zvyšuje endoteliální funkci mechanismy, které vedou ke zvýšené dostupnosti oxidu dusnatého. Endoteliální dysfunkce se považuje za významný základní patologický mechanismus ischemické choroby srdeční (ICHS). Klinický význam zlepšení endoteliální funkce nebyl prokázán. V randomizované klinické studii s užitím dávek 2,5 mg, 5, 10 a 20 mg chinaprilu u 112 dětí a dospívajících s hypertenzí či s vysokým normálním krevním tlakem po dobu 8 týdnů, nebylo dosaženo primárního cíle - snížení diastolického krevního tlaku do 2 týdnů. Pro systolický krevní tlak (sekundární cíl účinnosti) ve 2. týdnu bylo dosaženo pouze statisticky významné lineární odpovědi na dávku mezi jednotlivými léčbami u pacientů na dávce chinaprilu 20 mg dvakrát denně a placebem. Dlouhodobé účinky chinaprilu na růst, dospívání a celkový vývoj nebyly studovány. Mechanismus účinku Chinapril se rychle deesterifikuje na chinaprilat (dvojkyselina chinaprilu, hlavní metabolit), který je ve studiích u lidí i zvířat silný inhibitor angiotensin konvertujícího enzymu (ACE). ACE je peptidyl dipeptidáza, která katalyzuje přeměnu angiotensinu I na vasokonstrikční angiotensin II, který se pomocí mnohých různých mechanismů zúčastní vaskulární kontroly a funkce včetně stimulace sekrece aldosteronu kůrou nadledvin. Mechanismus účinku chinaprilu u lidí i zvířat spočívá v inhibici cirkulující a tkáňové aktivity ACE, a tím snížení vasopresorické aktivity a sekrece aldosteronu. Odstranění negativní zpětné vazby angiotensinu II na sekreci reninu vede ke zvýšené plazmatické reninové aktivitě (PRA).

I když za hlavní mechanismus antihypertenzního účinku se považuje ovlivnění systému renin-angiotensin-aldosteron, chinapril vykazuje antihypertenzní účinky i u pacientů s hypertenzí s nízkou hladinou reninu. Monoterapie chinaprilem měla antihypertenzní účinky u pacientů všech studovaných ras, i když byla poněkud méně účinná u černochů (obvykle převážně skupina s nízkou hladinou reninu) než u pacientů s jinou barvou pleti. ACE je totožný s kininázou II, což je enzym degradující bradykinin, který má silné vasodilatační účinky. Zda zvýšené hladiny bradykininu hrají úlohu v terapeutickém účinku chinaprilu, musí být teprve objasněno. Ve studiích na zvířatech antihypertenzní účinek chinaprilu trvá déle než jeho inhibiční efekt na cirkulující ACE, zatímco tkáňová inhibice ACE koreluje těsněji s trváním antihypertenzních účinků. Inhibitory ACE, včetně chinaprilu, mohou zvyšovat citlivost na inzulin. 5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání jsou vrcholové koncentrace chinaprilu v plazmě pozorovány během 1 hodiny. Na základě izolace chinaprilu a jeho metabolitů v moči se rozsah jeho absorpce odhaduje na 60 %. 38 % perorálně podaného chinaprilu je systémově dostupných jako chinaprilát. Zjevný plazmatický poločas chinaprilu je přibližně 1 hodina. Vrcholové plazmatické koncentrace chinaprilátu se pozorují přibližně za 2 hodiny po perorální dávce chinaprilu. Chinaprilát se vylučuje hlavně ledvinami a jeho efektivní akumulační poločas jsou přibližně 3 hodiny. Přibližně 97 % chinaprilu nebo chinaprilátu cirkulujícího v plazmě je vázáno na bílkoviny. U pacientů s insuficiencí ledvin se zjevný eliminační poločas chinaprilátu zvyšuje s poklesem clearance kreatininu. Farmakokinetické studie u pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin, kteří jsou v chronickém dialyzačním programu nebo na trvalé ambulantní peritoneální dialýze ukazují, že dialýza má jen malý účinek na eliminaci chinaprilu a chinaprilátu. Mezi clearancí plazmatického chinaprilátu a clearancí kreatininu je lineární korelace. Eliminace chinaprilátu je rovněž snížená u starších pacientů (≥65 let) a dobře koreluje s jejich úrovní funkce ledvin (viz bod 4.2). Studie u potkanů ukazují, že chinapril a jeho metabolity nepřekračují hematoencefalickou bariéru. Kojení: U šesti kojících žen byl po jednorázové dávce 20 mg chinaprilu zjištěn poměr M/P (mléko/plazma) 0,12. Za 4 hodiny po užití dávky nebyl chinapril v mléce detekovatelný. Hladiny chinaprilátu v mléce nebyly detekovatelné (<5 µg/l) po celou dobu. Plně kojené dítě by v mléce přijímalo přibližně 1,6% dávky chinaprilu užité matkou v přepočtu na hmotnost dítěte. Farmakokinetika chinaprilu byla sledována ve studii s jednou dávkou (0,2 mg/kg) u 24 dětí ve věkovém rozmezí 2,5 měsíců - 6, 8 roků a ve studii s vícenásobnou dávkou (0,016-0,468 mg/kg) u 38 dětí ve věku 5-16 roků, vážících 66-98 kg v průměru. Stejně jako u dospělých, chinapril byl rychle přeměněn na chinaprilát. Koncentrace chinaprilátu dosáhla vrcholu za 1 až 2 hodiny po podání dávky, a klesala s průměrným poločasem 2,3 hodiny. U kojenců a malých dětí expozice po podání jedné dávky 0,2 mg/kg je srovnatelná s expozicí pozorovanou u dospělých po podání jedné dávky 10 mg. Ve studii s vícenásobnou dávkou u dětí školního věku a dospívajících, byly pozorovány hodnoty AUC a Cmax chinaprilátu vyšší, a to lineárně se zvyšující se dávkou chinaprilu v mg/kg tělesné hmotnosti.

Famakokinetika u starších osob Starší pacienti mají zvýšenou AUC a vrcholové hladiny chinaprilátu v porovnání s hodnotami u mladších pacientů. To zřejmě souvisí spíše se sníženou funkcí ledvin než s věkem jako takovým. V kontrolovaných a nekontrolovaných studiích, kde bylo 21 % pacientů ve věku 65 let a starších, nebyly pozorovány celkové rozdíly v účinnosti nebo bezpečnosti mezi mladšími a staršími pacienty. Vyšší citlivost u některých starších osob však nelze vyloučit. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kancerogenita, mutagenita a zhoršení fertility Ve studiích na myších a potkanech s chinapril hydrochloridem nebyly při denních dávkách do 75, nebo 100 mg/kg (50-60x vyšší dávky než je maximální denní dávka u lidí) podávaných po dobu 104 týdnů pozorovány žádné kancerogenní účinky. V Amesově testu s metabolickou aktivací nebo bez ní neprokázal chinapril ani chinaprilat žádné mutagenní vlastnosti. Chinapril byl rovněž negativní v těchto studiích genetické toxicity: bodová mutace savčích buněk in vitro, výměna sesterských chromatid v kulturách savčích buněk, mikronukleární test u myší, chromozomální aberace s kulturou buněk plic V79 in vitro a cytogenetická studie s kostní dření potkanů in vivo. U potkanů nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky na fertilitu nebo reprodukci při dávkách až 100 mg/kg/den (60x více než je maximální denní dávka u lidí). U potkanů, kterým byly podávány dávky chinaprilu až 300 mg/kg/den (180x více než je maximální denní dávka u lidí), nebyly pozorovány žádné fetotoxické nebo teratogenní účinky, přes toxicitu u matek při dávce 150 mg/kg/den. U potkanů léčených v pozdním období gestace a během laktace dávkami 25 mg/kg/den nebo vyššími bylo u potomků pozorováno snížení tělesné váhy. U králíků nebyl chinapril teratogenní. Tak jak tomu bylo i u jiných inhibitorů ACE, u některých králíků byla pozorována toxicita u matek již při dávkách 0,5 mg/kg/den a embryotoxicita při dávkách 1 mg/kg/den. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, monohydrát laktosy, želatina, krospovidon, magnesium-stearát, oxid titaničitý, hyprolosa, hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 400, kandelilový vosk. 6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se. 6.3

Doba použitelnosti

3 roky. 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 6.5

Druh obalu a velikost balení

Al/PA-Al-PVC blistr s černým potiskem u síly 5 mg, s modrým potiskem u síly 10 mg a červeným potiskem u síly 20 mg, krabička. Velikost balení: 30 x 5 mg, 50 x 5 mg, 100 x 5 mg 10 x 10 mg, 30 x 10 mg, 50 x 10 mg, 100 x 10 mg

30 x 20 mg, 50 x 20 mg, 100 x 20 mg

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

ACCUPRO 20: 58/312/91-C/C ACCUPRO 10: 58/312/91-B/C ACCUPRO 5: 58/312/91-A/C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.9.1991/5.9.2012 10.

DATUM REVIZE TEXTU

5.9.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ACCUPRO 5 mg ACCUPRO 10 mg ACCUPRO 20 mg Potahované tablety quinaprilum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje quinaprilum 5 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje quinaprilum 10 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje quinaprilum 20 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy, aj. Pro další informace si přečtete příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtete příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

ACCUPRO 5 mg: Reg. č.: 58/312/91-A/C ACCUPRO 10 mg: Reg. č.: 58/312/91-B/C ACCUPRO 20 mg: Reg. č.: 58/312/91-C/C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ACCUPRO 5 mg ACCUPRO 10 mg ACCUPRO 20 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH Blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ACCUPRO 5 mg ACCUPRO 10 mg ACCUPRO 20 mg Potahované tablety Quinaprilum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.