Acc Sirup

Kód 0013203 ( )
Registrační číslo 52/ 002/06-C
Název ACC SIRUP
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Hexal AG, Holzkirchen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0013204 POR PLV SIR 150ML/3GM Prášek pro sirup, Perorální podání
0013203 POR PLV SIR 75ML/1.5GM Prášek pro sirup, Perorální podání

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls82334/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUACC SIRUP

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ10 ml (= 2 odměrné lžičky) připraveného roztoku obsahují 200 mg acetylcysteinum.

Pomocné látky viz 6.1

3. LÉKOVÁ FORMAPrášek pro přípravu sirupuHomogenní bílý až nažloutlý jemný prášek. Po rozpuštění - bezbarvý až slabě opalizující roztok s pomerančovou vůní.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek ACC SIRUP se používá k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací. Acetylcystein působí také antioxidačně, a tak podporuje obranné mechanismy organismu.

U pacientů s chronickou bronchitidou nebo mukoviscidózou může podávání acetylcysteinu i profylakticky zabraňovat vzniku bakteriálních infekcí a snižovat frekvenci i závažnost exacerbací.

4.2 Dávkování a způsob podáníPokud není předepsáno jinak, doporučuje se toto dávkování:Dospělí a mladiství od 14 let2 odměrné lžičky (= 10 ml) roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 400 - 600 mg acetylcysteinu denněDěti od 6 do 14 let1 odměrná lžička (= 5 ml) roztoku 3-4krát denně, což odpovídá 300-400 mg acetylcysteinu denněDěti od 2 do 6 let1 odměrná lžička roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 200- 300 mg acetylcysteinu denněDěti mladší než 2 roky½ odměrné lžičky (= 2,5 ml) roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 100-150 mg acetylcysteinu denně

MukoviscidózaU pacientů s mukoviscidózou (kongenitální metabolickou poruchou se zvýšenou vnímavostí vůči infekcím bronchiálního systému) a s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může být indikováno zvýšit denní dávku až na 800 mg.Děti starší než 6 let2 odměrné lžičky (= 10 ml) roztoku 3krát denně, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu denněDěti ve věku od 2 do 6 let1 odměrná lžička (= 5 ml) roztoku 4krát denně, což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denněDěti mladší než 2 roky½ odměrné lžičky (= 2,5 ml) roztoku 3krát denně, což odpovídá 150 mg acetylcysteinu denně.Léčení je třeba zahájit postupně.O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje.

Tento přípravek obsahuje 3,7 g sorbitolu (D-glucitolu) v 10 ml (= 2 odměrné lžičky) roztoku

připraveného k užití. Při užívání podle dávkovacího návodu se při každé aplikaci podá až 3,7 g sorbitolu.

Prášek pro přípravu sirupu se může užívat pouze po rozpuštění, roztok se užívá po jídlech.

Příprava roztoku•

otevřete dětský bezpečnostní uzávěr tak, že na něj zatlačíte a zároveň jej pootočíte doleva

naplňte lahvičku studenou vodou z vodovodu až ke značce (ryska ve skle)

lahvičku uzavřete a důkladně protřepejte

znovu naplňte skleničku vodou až ke značce (k rysce ve skle) a protřepejte

Tento postup opakujte, dokud hladina roztoku nedosáhla ke značce (k rysce ve skle).Balení obsahuje odměrnou lžičku na 5 ml s ryskami na 2,5 ml a 1,25 ml.

ACC SIRUP lze používat bez doporučení lékaře ne více než 4-5 dnů. Při chronické bronchitidě a mukoviscidóze je třeba léčit dlouhodobě, aby se dosáhlo profylaxe infekcí.

Upozornění:Přívod tekutiny podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu.

4.3 KontraindikaceACC SIRUP se nesmí používat při přecitlivělosti na acetylcystein, methylparaben, propylparabennebo na některou z pomocných látek.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití U dětí mladších než 2 roky se ACC SIRUP může použít jenom na doporučení lékaře.

U kojenců a batolat mladších než 1 rok se ACC SIRUP může použít jenom ve vitálních indikacích a za nejpřísnějšího lékařského dohledu.

Tento přípravek není vhodný pro osoby s hereditární intolerancí fruktózy.

V důsledku obsahu methylparabenu a propylparabenu se v průběhu podávání tohoto přípravku může objevit hypersenzitivita, dokonce jsou také možné pozdní reakce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceKombinované podávání acetylcysteinu s antitusiky může vyvolat nebezpečnou retenci sekretu, způsobenou sníženým kašlacím reflexem. Tento typ kombinační léčby proto musí být založen na obzvlášť spolehlivě určené terapeutické indikaci.

Tetracykliny (s výjimkou doxycyklinu) se musí podávat odděleně a s časovým odstupem nejméně 2 hodiny.Údaje o inaktivaci vyvolané acetylcysteinem nebo jinými mukolytiky se vždy odvolávají na pokusy, při nichž se sledované látky přímo mísily. Přesto se pro bezpečnost antibiotika mají podávat odděleně a s časovým odstupem nejméně 2 hodiny. Byly popsány inkompability zejména s aminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a s tetracykliny. Až dosud nebyly popsány inkompatibility s antibitotiky amoxicilinem, cefuroximem, doxycyklinem, erythromycinem nebo thiamfenikolem.Existují údaje o zvýšení vasodilatačního účinku nitroglycerinu i inhibice agregace destiček nitroglycerinem při současném podávání acetylcysteinu. Klinický význam těchto nálezů ještě bude třeba vyjasnit.

4.6 Těhotenství a kojeníProtože o podávání acetylcysteinu v období těhotenství a laktace není k dispozici dostatek zkušeností, nemá se přípravek ACC SIRUP v těchto obdobích užívat.Experimenty na zvířatech (králících, potkanech) nezjistily žádné náznaky teratogenního potenciálu látky.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePřípravek je z tohoto hlediska bezpečný.

4.8 Nežádoucí účinkyVe velmi ojedinělých případech se může objevit průjem, zvracení, pálení žáhy a nauzea. Mimoto byly popsány vzácné případy bolesti hlavy, stomatitidy a tinnitu.Podle ojedinělých zpráv byly pozorovány po aplikaci acetylcysteinu alergické reakce, např. hypotenze, bronchospazmus, exantém, pruritus, rash, tachykardie a urtikarie. Ojedinělé údaje o bronchospazmech se především týkaly pacientů s hyperreaktivním bronchiálním systémem a s přidruženým bronchiálním astmatem.Mimoto byly popsány v souvislosti s podáváním acetylcysteinu ojedinělé případy hemoragií, zčásti v rámci reakcí přecitlivělosti. Různé studie potvrdily sníženou agregaci krevních destiček za přítomnosti acetylcysteinu, klinický význam této skutečnosti však stále čeká na objasnění.Následkem obsahu alkyl-4-hydroxybenzoátů (parabenů) se u příslušně predisponovaných pacientů mohou objevit reakce přecitlivělosti.Následkem obsahu sorbitolu se mohou v průběhu podávání tohoto přípravku objevit žaludeční obtíže a průjem.

4.9 PředávkováníV souvislosti s perorálním podáváním přípravku acetylcysteinu až dosud nebyl pozorován žádný případ toxického předávkování. Dobrovolníci dostávali po 3 měsíce dávku 11,6 g acetylcysteinu denně, aniž se objevily jakékoli vážně nežádoucí účinky.Perorální dávky do 500 mg acetylcysteinu/kg tělesné hmotnosti se snášely bez jakýchkoli příznaků intoxikace.Předávkování může vyvolat gastrointestinální příznaky, např. nauzeu, zvracení a průjem. U batolat je riziko hypersekrece.Pokud je nutná terapie předávkování, provádí se symptomaticky.U lidí jsou k dispozici zkušenosti z intravenózního podávání acetylcysteinu při léčení intoxikace paracetamolem, a to až do denních dávek 30 g acetylcysteinu. Intravenózní podání extrémně vysokých koncentrací acetylcysteinu vyvolalo částečně ireverzibilní „anafylaktoidní“ reakce zejména v souvislosti s rychlou aplikací.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiAcetylcystein je expektorans, mukolytikum.Acetylcystein je derivát aminokyseliny cysteinu. Acetylcystein působí sekretolyticky a sekretomotoricky v oblasti respiračního systému. Uvádí se, že štěpí spojovací disulfidové vazby mezi řetězci mukopolysacharidů a že působí depolymerizaci řetězců DNA (v hlenohnisu). Na základě těchto mechanizmů se snižuje vazkost hlenu. Soudí se, že alternativní mechanismus účinku acetylcysteinu je založen na schopnosti jeho reaktivních SH- skupin vázat chemické radikály a tímto způsobem je detoxikovat.Acetylcystein mimoto podporuje syntézu glutathionu, který je důležitý pro detoxikaci škodlivin. To vysvětluje jeho účinek antidota při intoxikacích paracetamolem.U pacientů s chronickou bronchiální mukoviscidózou se popisuje protektivní účinek na frekvenci i

závažnost bakteriálních exacerbací, pokud se acetylcystein podává profylakticky.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiPo perorálním podání se acetylcystein rychle a téměř kompletně absorbuje a metabolizuje se v játrech na farmakologicky aktivní metabolit cystein, a mimoto na diacetylcystin, cystin a další směs disulfidů.Protože first-pass efekt je vysoký je biologická dostupnost perorálně podaného acetylcysteinu velmi nízká (asi 10 %).U člověka je maximální koncentrace v plazmě dosaženo za 1-3 hodiny s maximální plazmatickou koncentrací metabolitu cysteinu v rozsahu přibližně 2 mikromol/l.Bylo zjištěno, že acetylcystein se váže na bílkoviny zhruba z 50 %.Acetylcystein a jeho metabolity se v organismu vyskytují ve třech různých formách: částečně jako volné látky, částečně vázané na proteiny labilními disulfidovými vazbami a částečně jako inkorporované aminokyseliny.Acetylcystein se vylučuje téměř výhradně ve formě neúčinných metabolitů (anorganických síranů, diacetylcystinu) ledvinami.Plazmatický poločas acetylcysteinu je přibližně 1 hodina a je hlavně determinován rychlou biotransformací v játrech. Při porušených jaterních funkcích je proto plazmatický poločas acetylcysteinu prodloužen až na 8 hodin.Farmakokinetické studie s intravenózním podáním acetylcysteinu nalezly distribuční objem 0,47 litrů/kg (celkový) nebo 0,59 litrů/kg (redukovaný); plazmatická clearance je 0,11 l/h/kg (celková) resp. 0,84 l/h/kg (redukovaná).Eliminační poločas po i.v. podání je 30-40 minut, má však třífázovou kinetiku (alfa, beta, a terminální gama- fázi).Acetylcystein prostupuje placentou u potkanů a byl zjištěn v amniotické tekutině. Po perorálním podání acetylcysteinu v dávce 100 mg/kg tělesné hmotnosti je koncentrace metabolitu L- cysteinu v placentě a fétu vyšší než v plazmě matky za 0, 5-1, 2 a 8 hodin.O eventuálním prostupu acetylcysteinu hematoencefalickou bariérou u člověka není nic známo.

5.3 Předklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravkuViz bod 4.9 „Předávkování“Chronická toxicitaStudie u různých živočišných druhů (potkanů, psů) trvající až 1 rok nenalezly žádné patologické změny.Tumorigenní a mutagenní potenciálStudie o tumorigenním potenciálu acetylcysteinu nebyly provedeny.Mutagenní efekty acetylcysteinu se nedají očekávat. Test na bakteriích byl negativní.Studie embryotoxicity byly provedeny na březích králících a potkanech, kteří dostávali perorální dávky acetylcysteinu v období organogeneze.Dávka byla 250, 500 a 750 mg/kg tělesné hmotnosti u králíků a 500- 1000 a 2000 mg/kg tělesné hmotnosti u potkanů. V žádné z těchto studií nebyly zjištěny deformované plody.Fertilitní studie, perinatální a postnatální studie byly provedeny s perorálně podávaným acetylcysteinem u potkanů. Výsledky těchto studií ukázaly, že acetylcystein nenarušuje funkci gonád, fertilitu, průběh porodu, kojení anebo vývoj novorozených zvířat.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekMethylparaben, citronan sodný, propylparaben, sorbitol, pomerančové aroma.Upozornění pro diabetiky a pro pacienty trpící intolerancí fruktózy10 ml (2 plné odměrky) roztoku připraveného k použití obsahují 3,7 g sorbitolu, což odpovídá 0,31 sacharidové jednotky.

6.2 InkompatibilityNejsou známy

6.3 Doba použitelnostiV neporušeném obalu: 3 rokyRoztok je po přípravě stabilní a beze změny chuti po 12 dní.

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl chráněn před světlem.Roztok uchovávejte v chladničce (při teplotě 2-8 °C).

6.5 Druh obaluObal: Průhledná lahvička z hnědého skla s PP dětským bezpečnostním uzávěrem, 5 ml PP odměrná lžička s ryskami 2,5 ml a 1,25 ml; krabička.Balení:30 g prášku pro přípravu 75 ml sirupu60 g prášku pro přípravu 150 ml sirupu

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaciPrášek pro přípravu sirupu se může užívat pouze po rozpuštění.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIHEXAL AG, Industriestraβe 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO52/002/06-C

9. DATUM REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE18.1. 2006

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU19.5.2010


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.