Abelcet

Kód 0014570 ( )
Registrační číslo 15/ 560/99-C
Název ABELCET
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace Cephalon Limited, Welwyn Garden City, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0014142 INF CNC SUS 10X10ML/50MG Koncentrát pro infuzní suspenzi, Infuze
0198416 INF CNC SUS 10X10ML/50MG Koncentrát pro infuzní suspenzi, Infuze
0014570 INF CNC SUS 10X20ML/100MG Koncentrát pro infuzní suspenzi, Infuze
0198417 INF CNC SUS 10X20ML/100MG Koncentrát pro infuzní suspenzi, Infuze

nahoru

Příbalový létak ABELCET


Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Název přípravku

Abelcet

Kvalitativní a kvantitativní složení

Léčivá látka:

Amphotericinum B - 5 mg v 1 ml suspenze

Léková forma

Koncentrát pro přípravku infuzního roztoku

popis přípravku: žlutá suspenze

Klinické údaje

Terapeutické indikace

Abelcet se používá k léčbě závažných invazivních kandidóz.

Dále je indikován jako lék druhé volby pro léčbu těžkých systémových plísňových nemocí u pacientů, kteří nereagovali na konvenční léčbu amfotericinem B nebo na jiný systémový protiplísňový lék, dále u těch, kteří mají renální komplikace nebo jiné kontraindikace pro konvenční použití amfotericinu B nebo u pacientů, u kterých amfotericin B vyvolal nefrotoxicitu. Abelcet je indikován jako lék druhé volby léčby invazivní aspergilózy a diseminované kryptokokózy u HIV pacientů, kokcidiomykózy a blastomykózy.

Dávkování a způsob podání

Abelcet je sterilní, nepyrogenní suspenze, po naředění je určena pouze pro intravenózní infuzi. Při léčení závažných systémových infekcí se obvykle doporučuje 5 mg/ kg po dobu nejméně 14 dní. Abelcet musí být aplikován intravenosně, jako infuze rychlostí 2,5 mg /kg/h. Počáteční dávka 1,0 mg má být infundována intravenosně po dobu více než 15 minut. Jako u všech přípravků obsahujících amfotericin má být k dispozici při aplikaci Abelcetu vybavení pro kardiopulmonální resuscitaci, vzhledem k možnosti výskytu anafylaktoidní reakce.

Při intravenosní aplikaci Abelcetu má být použit filtr. Velikost pórů tohoto filtru by neměla být menší než 5,0 mikronů.

 1. použití v pediatrii

Systémové plísňové infekce u dětí byly léčeny s úspěchem Abelcetem v dávkách srovnatelných s doporučenými dávkami pro dospělé v přepočtu na tělesnou hmotnost dítěte.

 1. starší pacienti

Systémové plísňové infekce u starších pacientů byly léčeny s úspěchem Abelcetem v dávkách srovnatelných s doporučenými dávkami pro dospělé v přepočtu na tělesnou hmotnost pacienta.

 1. pacienti s neutropenií

Abelcet byl úspěšně použit k léčbě systémových plísňových infekcí u pacientů, kteří měli těžkou neutropenii jako důsledek hematologické malignity nebo po použití cytotoxických či imunosupresivních látek.

Kontraindikace

Abelcet je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na kteroukoliv ze složek.

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

 1. Choroby ledvin

Zvláštní opatrnost je třeba u pacientů s poškozením ledvinných funkcí. Vzhledem k tomu, že Abelcet je potenciálně nefrotoxické léčivo, měly by být dříve, než se zahájí léčba u pacientů s dříve zjištěnou ledvinovou chorobou, monitorovány renální funkce a potom nejméně 1x týdně v průběhu léčby. Abelcet by měl být aplikován u dialyzovaných pacientů jedině až po ukončení dialýzy. Zároveň mají být rovněž pravidelně sledovány sérové hladiny kalia a magnesia.

 1. Nemoci jater

Pacienti byli úspěšně léčeni Abelcetem se současně probíhajícím jaterním onemocněním se zhoršením funkcí jako následkem infekce, u pacientů s reakcí štěp versus hostitel, u jiných onemocnění jater nebo po podání hepatotoxických léků.

V případě, kdy se zvýšil sérový bilirubin, alkalická fosfatáza nebo sérové transaminázy, uplatnily se jiné faktory než Abelcet a tyto faktory zahrnovaly infekci, hyperalimentaci, zároveň podané hepatotoxické léky, nebo štěp versus hostitel.

Abelcet nemá být používán pro léčbu běžných nebo povrchních, klinicky inaparentních plísňových infekcí, které jsou diagnostikovatelné pouze pozitivními kožními nebo serologickými testy.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné závažné interakce nebyly popsány, zvýšená opatrnost je nutná při riziku potenciace nefrotoxicity při současné léčbě nefrotoxickými léky: cyklosporin, aminoglykosidy, cisplatin a streptozocin.

Těhotenství a kojení

Bezpečnost pro podání Abelcetu gravidním nebo kojícím ženám nebyla stanovena. Proto by podání Abelcetu v graviditě a laktaci mělo být jen v případě vitální indikace, jestliže přínos pro matku a fetus převyšuje riziko podání.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Neuvádí se.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky po podání přípravku Abelcet byly všeobecně mírné nebo strředně těžké a převažovaly v průběhu prvních dvou dnů podání.

 1. Nejčastější klinické nežádoucí účinky byly pocit mrazení, horečka, nauzea a třesavka, bolesti hlavy, svalstva, kloubů, zvracení, které se mohou objevit během prvních dvou dnů léčby. Premedikace ( např. paracetamol) může být podána jako prevence nežádoucích příhod spojených s infuzí.

 2. Zhoršení renálních funkcí, projevující se zvýšeným sérovým kreatininem, azotemií a hypokalemií.

 3. Přípravek má nižší nefrotoxicitu ve srovnání s amphotericinem.

 4. Alergické reakce až anafylaktický šok.

 5. Vzácně tromboflebitida, neurotoxicita (křeče), vertigo, poruchy zraku, parestézie.

Nežádoucí účinky, které byly zaznamenány po aplikaci konvenčního amfotericinu B se mohou vyskytnout i po Abelcetu. Je tedy rřeba, aby lékař sledoval výskyt jakéhokoliv nežádoucího účinku spojeného s podáním konvenčního amfotericinu B.

Předávkování

Při podezření na předávkování je třeba monitorovat celkový klinický stav ( funkce oběhu, dýchání, ledvin, jater, krevní obraz, krevní elektrolyty) a zavést podpůrnou terapii podle potřeby. Před zahájením léčby by měl být pacient stabilizován i z hlediska elektrolytové rovnováhy organismu.

Farmakologické vlastnosti

Farmakologická skupina: Antibiotika

Farmakodynamické vlastnosti

Abelcet obsahuje léčivou látku amphotericin B vázanou na dva fosfolipidy. Amphotericin B je polyenové, širokospektré antibiotikum, produkované Streptomyces nodosus. Lipofilní prostředí amphotericinu B dovoluje molekulám léku, aby byly navázány do struktury komplexu s fosfolipidy.

 1. mechanismus účinku

Amfotericin B, aktivní protiplísňová složka přípravku Abelcet, může být fungistatická nebo fungicidní, což závisí na její koncentraci a citlivosti plísně. Lék pravděpodobně účinkuje vazbou na ergosterol buněčné membrány plísně a tím způsobuje následné poškození membrány. Výsledkem je, že buněčný obsah uniká z buňky plísně a nakonec buňka odumírá. Vazba léčiva na steroly membrán lidských buněk může vést k toxicitě,I když amfotericin B má větší afinitu k ergosterolu fungálních membrán než cholesterolu lidských buněk.

 1. mikrobilogická účinnost

Amfotericin B je účinný proti mnohým plísňovým patogenům in vitro - sp. Candida, Cryptococcus neoformans, Aspergillus sp., Mucor sp., Sporothrix schenckii, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immits, Histoplasma capsulatum. Většina kmenů je inhibována amfotericinem B v koncentraci od 0,03 - 1,0 μg/ml. Amfotericin B má malou nebo žádnou účinnost proti bakteriím nebo virům.

Farmakokinetické vlastnosti

V Abelcetu je amfotericin B v komplexu s fosfolipidy. Farmakokinetické vlastnosti Abelcetu a konvenčního amfotericinu B jsou odlišné. Farmakokinetické studie u zvířat ukázaly, že hladiny amfotericinu B po podání Abelcetu byly vyšší v játrech, slezině a plicích.

Amfotericin B v Abelcetu byl rychle distribuován do tkání. Poměr koncentrací léčiva ve tkáních ke koncentracím v krvi vzrostlr nepoměrně se zvýšením dávky za předpokladu, že eliminace léku z tkání byla opožděna. Vrchol hladiny amfotericinu B v krvi byl nižší po podání Abelcetu než po podání ekvivalentního množství léku. Podání konvenčního amfotericinu B vedlo k mnohem nižším hladinám ve tkáních než po podání Abelcetu. Nicméně u psů konvenční amfotericin B způsobil 20 x vyšší koncentraci v ledvinách než srovnatelné dávky Abelcetu.

Farmakokinetika Abelcetu v plné krvi byla stanovena u pacientů s mukokutánní leishmaniozou. Výsledky středních farmakokinetických parametrů při dávce 5,0 mg/kg/den byly následující:

dávka: mg/kg/den Abelcet 5,0

vrchol hladiny v krvi cmax (μg/ml) 1,7

křivka AUC0-24: (μg/h/kg) 9,5

clearance: ( ml/h/kg) 211,0

distribuční objem Vd 2286,0

biíologický poločas T1/2: (h) 173,4

Rychlá clearance a velký distribuční objem Abelcetu vedou k relativně nízké AUC a jsou v souladu s preklinickými daty, ukazujícími vysoké tkáňové koncentrace. Kinetika Abelcetu je lineární a AUC narůstá proporcionálně s dávkou.

Detaily o tkáňové distribuci a metabolismu Abelcetu u lidí a mechanismus zodpovědný za redukci toxicity nejsou příliš dobře objasněny. Následující data jsou k dispozici od pitvaných pacientů po transpalntaci srdce, kteří dostávali Abelcet v dávce 5,3 mg/kg 3 po sobě jdoucí dny těsně před úmrtím:

Orgány: koncentrace Abelcetu ve tkání vyjádřená jako

obsah amfotericinu B (mg/kg)

slezina 290,0

plíce 222,0

játra 196,0

ledviny 6,9

lymfatické uzliny 7,6

srdce 5,0

mozek 1,6

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní studie toxicity u hlodavců ukázaly, že Abelcet byl 10 až 20 x méně toxický než konvenční amfotericin B. Mnohodávkové studie toxicity u psů trvající 2 - 4 týdny ukázaly, že podání Abelcetu v přepočtu na mg/kg bylo 8 až 10 x méně nefrotoxické než konvenční amfotericin B. Tato snížená nefrotoxicita byla pravděpodobně důsledkem nižší koncentrace léku v ledvinách.

Kancerogenita, mutageneze a vliv na plodnost

O d doby, kdy konvenční amfotericin B byl k dispozici, nejsou žádné údaje o vztahu léčiva k jeho kancerogenitě, mutagenitě nebo nežádoucímu ovlivnění plodnosti. Abelcet byl vyhodnocen jako nemutagenní v pokusech in vivo na myším mikronukleu, v pokusech mutagenity in vitro s bakteriemi a lymfomy, a v pokuse cytogenetickém in vivo. Ukázalo se, že nemá u myší a u králíka teratogenní účinek.

Fosfolipidy jsou esenciální složky lidských buněčných membrán. Průměrná dieta poskytne organismu několik gramů fosfolipidů každý den. Nebylo prokázáno, že by fosfolipidy, včetně DMPC a DMPG,byly kancerogenní, mutagenní nebo teratogenní.

Farmaceutické údaje

Seznam pomocných látek

Pomocné látky:

Dimyristoyl-L-alfa-fosfatidylcholin

Dimyrilstoil-L-alfa-fosfatidylglycerol

Chlorid sodný

Voda na injekci

Inkompatibility

Abelcet nemá být podáván ve směsi s jinými léky nebo elektrolyty.

Doba použitelnosti

2 roky

Zvláštní opatření pro uchovávání

Abelcet musí být uchováván v chladničce při teplotě +2 až 8°C, chráněn před světlem a před mrazem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Velikost balení a druh obalu

Druh obalu: zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový kryt, chránič z plastické hmoty, krabička.

Velikost balení: 10 x 50 mg / 10 ml, 10 filtračních jehel

10 x 100 mg / 20 ml, 10 filtračních jehel

Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

K intravenózní infuzi

Suspenze se z lednice přenese do pokojové teploty. Důkladně se protřepe až zmizí žlutý sediment ze dna lahvičky. Příslušná dávka Abelcetu z požadovaného množství lahviček se přetáhne do jedné nebo více sterilních jednorázových stříkaček o objemu 20 ml s použitím jehly č. 17 až 19. Vymění se jehla od každé stříkačky naplněné Abelcetem a nahradí jehlou s filtrem o velikosti pórů 5 mikronů dodávané s každou lahvičkou.

Filtrační jehla se zavede do i.v. vaku s obsahem 5,0 % dextrosy pro inj. A obsah stříkačky se vyprázdní do vaku pomocí buď normálního tlaku ruky, nebo s použitím infuzní pumpy. Konečná koncentrace infuze by měla být 1 mg / ml. Je- li evidentní přítomnost jakékoliv změny roztoku ( sraženiny) po naředění 5 % dextrosou pro inj., roztok nelze užít. Lahvičky jsou pouze pro jedno použití. Nepoužitelný materiál se musí zničit. Při zacházení s přípravkem Abelcet musí být dodržovány aseptické podmínky, protože neobsahuje žádné bakteriostatické látky nebo antiseptika.

Infuze se lépe aplikuje pomocí infuzní pumpy.

Neředit roztoky chloridu sodného nebo směsí jiných léků nebo elektrolytů.

Kompatibilita Abelcetu s těmito látkami nebyla stanovena. Intravenózní infuzní souprava před infuzí Abelcetu by měla být propláchnuta roztokem 5 % dextrosy pro inj. nebo má být použita nová infuzní souprava.

Po naředění je nutno suspenzi spotřebovat.

Výrobce

Elan Pharma Ltd.

Monksdland, Athlone, Co. Westmeash

Irsko

St. Mary´s Pharmaceutical Unit

Quadarant Centre, Lianishan, Cardiff, Wales

CF 14 5RA Velká Británie

Držitel rozhodnutí o registraci

Cephalon Ltd..

Magdalen Centre, Oxford Science Park

Oxford

Velká Británie

Registrační číslo:

15/560/99-C

Datum první registrace/prodloužení registrace:

25.8.1999

Datum revize textu:

15.11.2006


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


Souhrn údajů o přípravku

1. Název přípravku

Abelcet

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Léčivá látka:

Amphotericinum B- 5mg v 1 ml suspenze

Pomocné látky viz 6.1

3. Léková forma

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Popis přípravku: žlutá suspenze

4. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikace

Abelcet se používá k léčbě závažných invazivních kandióz.

Dále je indikován jako lék druhé volby pro léčbu těžkých systémových plísňových nemocí u pacientů, kteří nereagovali na konvenční léčbu amfotericinem B nebo na jiný systémový protiplísňový lék, dále u těch, kteří mají renální komplikace nebo jiné kontraindikace pro konvenční použití amfotericinu B nebo u pacientů u kterých amfotericin B vyvolal nefrotoxicitu. Abelcet je indikován jako druhá volby léčby invazivní aspergilózy a diseminované kryptokokózy u HIV pacientů, kokcidiomykozy a blastomykozy.

4.2.. Dávkování a způsob podání

Abelcet je sterilní, nepyrogenní suspenze, po naředění je určena pouze pro intravenozní infuzi. Při léčení závažných systémových infekcí se obvykle doporučuje 5mg/kg po dobu nejméně 14dní. Abelcet musí být aplikován intravenosně, jako infuze rychlostí 2,5 mg/kg/h. Počáteční dávka 1,0 mg má být infundována intravenozně po dobu více než 15 minut. Jako u všech přípravků obsahující amfotericin má být k dispozici při aplikaci Abelcetu vybavení pro kardiopulmonární resuscitaci, vzhledem k možnosti výskytu anafylaktoidní reakce.

Při intravenosní aplikaci Abelcetu má být použit filt. Velikost pórů tohoto filtru by neměla být menší než 5,0 mikronů.

a) použití v pediatrii

Systémové plísňové infekce u dětí byly léčeny s úspěchem Abelcetem v dávkách srovnatelných s doporučenými dávkami pro dospělé v přepočtu na tělesnou hmotnost dítěte.

b) starší pacienti

Systémové plísňové infekce u starších pacientů byly léčeny s úspěchem Abelcetem v dávkách srovnatelných s doporučenými dávkami pro dospělé v přepočtu na tělesnou hmotnost pacienta.

c) pacienti s neutropenií

Abelcet byl úspěšně použit k léčbě systémových plísňových infekcí u pacientů, kteří měli

těžkou neutropenii jako důsledek hematologické malignity nebo po použití cytotoxických či imunosupresivních látek.

4.3. Kontraindikace

Abelcet je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na kteroukoliv ze složek.

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pto použití

1. Choroby ledvin

Zvláštní opatrnost je třeba u pacientů s poškozením ledvinných funkcí. Vzhledem k tomu, že Abelcet je potenciálně nefrotoxické léčivo, měly by být dříve, než se zahájí léčba u pacientů s dříve zjištěnou ledvinovou chorobou, monitorovány renální funkce a potom nejméně 1x týdně v průběhu léčby. Zároveň mají být rovněž pravideně sledovány sérové hladiny kalia a magnesia.

2. Nemoci jater

Pacienti byli úspěšně léčeni Abelcetem se současně probíhajícím jaterním onemocněním se zhoršením funkcí jako následkem infekce, u pacientů s reakcí štěp versus hostitel, u jiných onemocnění jater nebo po podání hepatotoxických léků.

V případě, kdy se zvýšil sérový bilirubin, alkalická fosfatáza nebo sérové transaminázy,

uplatnili se jiné faktory než Abelcet a tyto faktory zahrnovaly infekci, hyperalimentaci,

zároveň podané hepatotoxické léky, nemoc štěp versus hostitel.

Abelcet nemá být používán pro léčbu běžných nebo povrchních, klinicky inaparentních

plísňových infekcí, které jsou diagnostikovatelné pouze pozitivními kožními nebo

serologickými testy.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné závažné interakce nebyly popsány, zvýšená opatrnost je nutná při riziku potenciace nefrotoxicity při současné léčbě nefrotoxickými léky : cyklosporin, aminoglykosidy, cisplatin a streptozocin.

4.6.Těhotenství a kojení

Bezpečnost pro podání Abelcetu gravidním nebo kojícím ženám nebyla stanovena. Proto by podání Abelcetu v graviditě a laktaci mělo být jen v případě vitální indikace, jestliže přínos pro matku a fetus převyšuje riziko podání.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Neuvádí se.

4.8. Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky po podání přípravku Abelcet byly všeobecně mírné nebo středně těžké a převažovaly v průběhu prvních dvou dnů podání.

 1. Nejčastější klinické nežádoucí účinky byly pocit mrazení, horečka, nauzea a třesavka,

bolesti hlavy, svlstva, kloubů, zvracení, které se mohou objevit během prvních dvou dnů

léčby. Premedikace (např.paracetamol) může být podána jako prevence nežádoucích příhod spojených s infuzí.

 1. Zhoršení renálních funkcí, projevující se zvýšeným serovým kreatininem, azotemií a hypokalemií

 2. Přípravek má nižší nefrotoxicitu ve srovnání s amphotericinem

 3. Alergické reakce až anafylaktický šok

 4. Vzácně tromboflebitida, neurotoxicita (křeče) , vertigo , poruchy zraku, paresterie

Nežádoucí účinky, které byly zaznamenány po aplikaci konvenčního amfotericinu B se mohou vyskytnout i po Abelcetu. Je tedy třeba, aby lékař sledoval výskyt jakéhokoliv nežádoucího účinku spojeného s podáním konvenčního amfotericinu B.

4.9. Předávkování

Při podezření na předávkování je třeba monitorovat celkový klinický stav (funkce oběhu,

dýchání, ledvin, jater, krevní obraz, krevní elektrolyty) a zavést podpůrnou terapii podle

potřeby. Před zahájením léčby by měl být pacient stabilizován i z hlediska elektrolytové rovnováhy organismu.

5.Farmakologické vlastnosti

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakologická skupina : Antibiotika

Abelcet obsahuje léčivou látku amphotericin B vázanou na dva fosfolipidy. Amphotericin B je polyenové, širokospektré antibiotikum, produkované Streptomyces nodosus. Lipofilní prostředí amphotericinu B dovoluje molekulám léku, aby byly navázány do struktury komplexu s fofolipidy.

 1. mechanismus účinku

Amfotericin B, aktivní protiplísňová složka přípravku Abelcet, může být fungistatická nebo fungicidní, což závisí na její koncentraci a na citlivosti plísně. Lék pravděpodobně účinkuje vazbou na ergosterol buněčné membrány plísně a tím způsobuje následné poškození membrány. Výsledkem je, že buněčný obsah uniká z buňky plísně a nakonec buňka odumírá.

Vazba léčiva na steroly membrán lidských buněk může vést k toxicitě, i když amfotericin B má větší afinitu k ergosterolu fungálních membrán než cholesterolu lidských buněk.

 1. mikrobiologická účinnost

Amfotericin B je účinný proti mnohým plísňovým patogenům in vitro- sp.Candida,

Cryptococcus neoformans, Aspergillus sp., Mucor sp., Sporothrix schenckii,

Blastomycesdermatitidis, Coccidioides immits, Histoplasma capsulatum. Většina kmenů je inhibována amfotericinem B v koncentraci od 0,03-1,0 mikrogramů / ml. Amfotericin B má malou nebo žádnou účinnost proti bakteriím nebo virům.

5.2.Farmakokinetické vlastnosti

V Abelcetu je amfotericin B v komplexu s fosfolipidy. Farmakokinetické vlastnosti

Abelcetu a konvenčního amfotericinu B jsou odlišné. Farmakokinetické studie u zvířat ukázaly, že hladiny amfotericinu B po podání Abelcetu byly vyšší v játrech, slezině a plicích.

Amfotericin B v Abelcetu byl rychle distribuován do tkání. Poměr koncentrací léčiva ve tkáních ke koncentracím v krvi vzrostl nepoměrně se zvýšením dávky za předpokladu, že

eliminace léku z tkání byla opožděná. Vrchol hladiny amfotericinu B v krvi byl nižší po podání Abelcetu než po podání ekvivalentního množství léku. Podání konvenčního amfotericinu B vedlo k mnohem nižším hladinám ve tkáních než po podání Abelcetu. Nicméně u psů konvenční amfotericin B způsobil 20x vyšší koncentraci v ledvinách než srovnatelné dávky Abelcetu.

Farmakokinetika Abelcetu v plné krvi byla stanovena u pacientů s mukokutánní leishmaniozou.Výsladky středních farmakokinetických parametrů při dávce 5,0 mg/kg/den byly následující:

dávka: mg/kg/den Abelcet 5,0

vrchol hladiny v krvi Cmax (μg /ml) 1,7

křivka AUC0 - 24 : (μg /h/kg) 9,5

clearance: (ml/h/kg) 211,0

distribuční objem Vd:(1) 2286,0

biologický poločas T1/2 : (h) 173,4

Rychlá slearance a velký distribuční objem Abelcetu vedou k relativně nízké AUC a jsou v souladu a preklinickými daty, ukazujícími vysoké tkáňové koncentrace. Kinetika Abelcetu je lineární a AUC narůstá proporcionálně s dávkou.

Detaily o tkáňové distribuci a metabolismu Abelcetu u lidí a mechanizmus zodpovědný ze redukci toxicity nejsou příliš dobře objasněny. Následující data jsou k dispozici od pitvaných pacientů po transplantaci srdce, kteří dostávali Abelcet v dávce 5,3 mg/kg 3 po sobě jdoucí dny těsně před úmrtím:

Orgány: koncentrace Abelcetu ve tkáni vyjádřená jako

obsah amfotericinu B (mg/kg)

slezina 290,0

plíce 222,0

játra 196,0

ledviny 6,9

lymfatické uzliny 7,6

srdce 5,0

mozek 1,6

  1. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní studie toxicity u hlodavců ukázaly, že Abelcet byl 10 až 20 x méně toxický než konvenční amfotericin B.Mnohodávkové studie toxicity u psů trvající 2-4 týdny ukázaly, že podání Abelcetu v přepočtu na mg/kg bylo 8 až 10x méně nefrotoxické než konvenční amfotericin B. Tato snížená nefrotoxicita byla pravděpodobně důsledkem nižší koncentrace léku v ledvinách.

Kancerogenita, mutageneze a vliv na plodnost

Od doby, kdy konvenční amfotericin B byl k dispozici, nejsou žádné údaje o vztahu léčiva k jeho kancerogenitě, mutagenitě nebo nežádoucímu ovlivnění plodnosti. Abelcet byl vyhodnocen jako nemutagenní v pokusech in vivo na myším mikronukleu, v pokusech mutagenity in vitro s bakteriemi a lymphomy, a v pokuse cytogenetickém in vivo. Ukázalo se, že nemá u myší a u králíka teratogenní účinek.

Fosfolipidy jsou esenciální složky lidských buněčných membrán. Průměrná dieta poskytne organismu několik gramů fosfolipidů každý den.Nebylo prokázáno, že by fosfolipidy včetně DMPC a DMPG byly kancerogenní, mutagenní nebo teratogenní.

6. Farmaceutické údaje

6.1. Seznam pomocných látek

Dimyristoyl-L-alfa fosfatidylcholin, dimyristoyl-L-alfa fosfatidylglycerol, chlorid sodný, voda na injekci.

6.2. Inkompatibility

Abelcet nemá být podáván ve směsi s jinými léky nebo elektrolyty.

6.3. Doba použitelnosti

2 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Abelcet musí být uchováván v chladničce při teplotě +2 až 8°C, chráněn před světlem a před mrazem.

Uchovávat mimo dosah a dohled dětí.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Druh obalu: zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový kryt, chránič z plastické hmoty, krabička.

Velikost balení: 10 x 50 mg/ 10 ml, 10 filtračních jehel

10 x 100 mg/ 20 ml, 10 filtračních jehel

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním

K intravenózní infuzi

Suspenze se z lednice přenese do pokojové teploty. Důkladně se protřepe až zmizí žlutý sediment ze dna lahvičky. Příslušná dávka Abelcetu z požadovaného množství lahviček se přetáhne do jedné nebo více sterilních jednorázových stříkaček o objemu 20 ml s použitím jehly č.17 až 19. Vymění se jehla od každé stříkačky naplněné Abelcetem a nahradí jehlou s filtrem o velikosti pórů 5 mikronů dodávané s každou lahvičkou.

Filtrační jehla se zavede do I.V. vaku s obsahem 5,0% dextrosy pro inj. a obsah se vyprázdní do vaku pomocí buď normálního tlaku ruky nebo s použitím infuzní pumpy.

Konečná koncentrace infuze by měla být 1mg/ml. Je-li evidentní přítomnost jakékoliv změny roztoku (sraženiny) po naředění 5% dextrosou pro inj., roztok nelze užít. Lahvičky jsou pouze pro jedno použití. Nepoužitelný materiál se musí zničit. Při zacházení s přípravkem Abelcet musí být dodržovány aseptické podmínky, protože neobsahuje žádné bakteriostatické látky nebo antiseptika.

Infuze se lépe aplikuje pomocí infuzní pumpy.

Neředit roztoky chloridu sodného nebo směsí jiných léků či elektrolytů.

Kompatibilita Abelcetu s těmito látkami nebyla stanovena.Intravenózní infuzní souprava před infuzí Abelcetu by měla být propláchnuta roztokem 5% dextrosy pro inj. nebo má být použita nová infuzní souprava.

Po naředění je nutno suspenzi spotřebovat.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

Cephalon Ltd.

Magdalen Centre, Oxford Science Park

Oxford

Velká Británie

 1. Registrační číslo:

15/560/99-C

 1. Datum první registrace / prodloužení registrace:

25.8.1999

 1. Datum revize textu:

15.11.2006


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.