Abapterin 2 Mg Tablety

Kód 0161946 ( )
Registrační číslo 58/ 710/11-C
Název ABAPTERIN 2 MG TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace POL-NIL S.A., Varšava, Polsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0161946 POR TBL NOB 30X2MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ABAPTERIN 2 MG TABLETY

1

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls26593-4/2010, sukls26596/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Abapterin 2 mg tabletyAbapterin 4 mg tabletyAbapterin 8 mg tablety

tablety

Perindoprilum erbuminum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Abapterin a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Abapterin užívat

3.

Jak se přípravek Abapterin užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Abapterin uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE ABAPTERIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je přípravek Abapterin ?Léčivá látka přípravku Abapterin – perindopril- je inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE). Inhibitory ACE rozšiřují krevní cévy, což usnadňuje Vašemu srdci pumpovat krev do celého těla.

K čemu se přípravek Abapterin používá?

k léčbě arteriální hypertenze,

k léčbě srdečního selhání (jen Abapterin 2 mg, Abapterin 4 mg),

ke snížení rizika srdečních příhod, jako je srdeční infarkt či angina pectoris, u pacientů se stabilníischemickou chorobou srdeční a u pacientů, kteří již prodělali srdeční infarkt a/nebo operaci provedenou ke zlepšení přítoku krve do srdce.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ABAPTERINUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Abapterin

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na perindopril, na jiný inhibitor ACE nebo na kteroukoli další složku přípravku Abapterin,

jestliže jste žena těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe neužívat přípravek Abapterin ani na počátku těhotenství – viz bod týkající se těhotenství),

jestliže se u Vás při předchozí léčbě inhibitorem angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE) nebo při jiné příležitosti vyskytly příznaky jako např. sípání, otok obličeje, jazyka či krku, silné svědění nebo zarudnutí kůže (stav nazývaný angioedém).

2

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Abapterin je zapotřebíInformujte, prosím, svého lékaře dříve, než začnete užívat přípravek Abapterin, jestliže se Vás týká některá z následujících situací:

jestliže máte stenózu aorty (zúžení hlavní tepny, která vede ze srdce) nebo hypertrofickoukardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální artérie (zúžení tepny, která zásobuje ledvinu krví),

jestliže máte jiné potíže se srdcem,

jestliže máte potíže s játry,

jestliže máte potíže s ledvinami nebo jestliže podstupujete hemodialýzu,

jestliže trpíte kolagenózou, jako je např. systémový lupus erythematosus nebo sklerodermie,

jestliže máte cukrovku,

jestliže máte dietu s omezeným příjmem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík,

jestliže máte podstoupit anestézii a/nebo velkou operaci,

jestliže máte podstoupit LDL aferézu (odstranění cholesterolu z krve pomocí speciálního přístroje),

jestliže máte podstoupit desenzibilizační léčbu ke snížení projevů alergie na včelí nebo vosí bodnutí,

jestliže jste v nedávné době měl/a průjem nebo zvracel/a, nebo jste byl/a dehydratován/a,

jestliže trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům.

Pokud se domníváte, že jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět, informujte o tom svého lékaře. Užívání přípravku Abapterin není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Abapterin nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu, pokud by se užíval v této fázi.

Přípravek Abapterin není doporučen k použití u dětí a dospívajících.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Léčbu přípravkem Abapterin mohou ovlivnit jiné léčivé přípravky, mezi které patří:

jiné léky proti vysokému krevnímu tlaku včetně diuretik (léků, které zvyšují tvorbu moči v ledvinách),

diuretika šetřící draslík (např. spironolakton, triamteren), doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující draslík,

lithiové soli užívané k léčbě mánie nebo deprese,

nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové,

léky používané k léčbě cukrovky (např. inzulín),

léky používané k léčbě duševních poruch jako např. deprese, úzkosti, schizofrenie atd. (např. tricyklická antidepresiva, antipsychotika),

imunosupresiva (léky tlumící imunitní odpověď organizmu) používané k léčbě autoimunitníchonemocnění nebo podávané po transplantacích (např. cyklosporin),

alopurinol k léčbě dny,

prokainamid k léčbě nepravidelné srdeční činnosti,

vazodilatancia včetně nitrátů (léky rozšiřující cévy),

heparin (ke snížení krevní srážlivosti),

léky užívané v léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, astmatu (např. adrenalin, noradrenalin, epinefrin).

sympatomimetika (léky s účinkem na nervový systém).

Užívání přípravku Abapterin s jídlem a pitím

Přípravek Abapterin užívejte před jídlem.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství

3

Pokud se domníváte, že jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět, informujte o tom svého lékaře. Lékař vám doporučí vysazení přípravku Abapterin ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Abapterin není vhodné na počátku těhotenství a od třetího měsíce těhotenství se přípravek Abapterin nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství může způsobit závažné poškození plodu.

KojeníInformujte svého lékaře, pokud kojíte nebo pokud chcete začít kojit. Podávání přípravku Abapterin senedoporučuje kojícím matkám; pokud chcete dále kojit, může Váš lékař zvolit jinou léčbu, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Abapterin neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se může vyskytnout závrať nebo slabost vyvolaná nízkým krevním tlakem. V případě výskytu takovýchto projevů může být Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje narušena.

Důležité informace o některých složkách přípravku AbapterinPřípravek Abapterin obsahuje malé množství laktózy. Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se se svýmlékařem, dříve než začnete Abapterin užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ABAPTERIN UŽÍVÁ

Přípravek Abapterin užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist/a, poraďte se opětovně se svým lékařem nebo lékárníkem. Tabletu spolkněte a zapijte sklenicí vody, nejlépe ve stejnou denní dobu ráno před jídlem. Dávku, která je pro Vás vhodná, Vám určí lékař.

Obvyklá dávka přípravku Abapterin je:Vysoký krevní tlak: obvyklá počáteční a udržovací dávka je 4 mg jednou denně. Za měsíc může být tato dávka v případě potřeby lékařem zvýšena na 8 mg jednou denně. 8 mg denně je maximální doporučená dávka k léčbě vysokého krevního tlaku. U pacientů starších než 65 let je obvyklá počáteční dávka 2 mg jednou denně. Za měsíc může být tato dávka lékařem zvýšena na 4 mg jednou denně, a poté, je-li to nutné, až na 8 mg jednou denně.Srdeční selhání (jen Abapterin 2 mg, Abapterin 4 mg): obvyklá počáteční dávka je 2 mg jednou denně. Po dvou týdnech léčby může lékař dávkování zvýšit na 4 mg denně, což je maximální doporučená dávka při léčbě srdečního selhání.Pacienti se stabilní ischemickou chorobou srdeční: obvyklá počáteční dávka je 4 mg jednou denně. Po dvou týdnech může být tato dávka lékařem zvýšena na 8 mg jednou denně, což je maximální doporučená dávka v této indikaci. Jestliže je Vám 65 nebo více let, obvyklá počáteční dávka je 2 mg jednou denně. Za týden může být tato dávka lékařem zvýšena na 4 mg jednou denně, a za další týden na 8 mg jednou denně.

Jestliže jste užil/a více přípravku Abapterin, než jste měl/aJestliže jste užil/a větší množství tablet, než bylo doporučeno lékařem, kontaktujte nejbližší pohotovost nebo lékaře. Nejčastějším příznakem předávkování je pokles krevního tlaku, což může vést k závratím nebo ztrátě vědomí. Pokud k tomu dojde, měl by si pacient lehnout se zvednutými dolními končetinami.

Jestliže jste zapomněl/a přípravek Abapterin užít Je velmi důležité užívat tento lék každý den pravidelně, protože pravidelná léčba je nejúčinnější. Pokud však svou dávku přípravku Abapterin zapomenete užít, užijte další dávku v obvyklý čas. Nezdvojujte dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek AbapterinJelikož je léčba přípravkem Abapterin obvykle dlouhodobá, měl/a byste se poradit se svým lékařem, zda a jak přípravek vysadit.

4

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Abapterin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u vás projeví jakékoli z následujících příznaků, okamžitě přestaňte užívat tento lék a neprodleně informujte svého lékaře: 

otok obličeje, úst, rtů, jazyka nebo krku, dýchací obtíže,

závratě nebo mdloby,

neobvykle zrychlená nebo nepravidelná srdeční činnost.

Nežádoucí účinky je možné podle snižující se četnosti jejich výskytu rozdělit:Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů, ale u více než 1 ze 100 pacientů): bolesti hlavy, závratě, pocit mravenčení, poruchy vidění, hučení v uších, točení hlavy následkem nízkého krevního tlaku, kašel, dušnost, trávicí obtíže (nevolnost, zvracení, bolest břicha, poruchy chuti, zažívací obtíže či poruchy trávení, průjem, zácpa), alergické reakce (např. vyrážka, svědění), svalové křeče, pocit slabosti,

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů, ale u více než 1 z 1000 pacientů):

náhlé změny nálady, poruchy spánku, bronchospasmus (tlak na hrudi, sípání a dušnost), sucho v ústech, angioedém (příznaky jako např. sípání, otok obličeje, jazyka či krku, silné svědění, akutníkožní vyrážka), ledvinové obtíže, impotence, pocení,

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů):stav zmatenosti, cévní poruchy (nepravidelná srdeční činnost, angina pectoris, srdeční záchvat, cévní mozková příhoda), eozinofilní pneumonie (vzácný druh zápalu plic), rýma (ucpaný nos nebo vodnatý výtok z nosu), erythema multiforme, poruchy krve, slinivky břišní nebo jater, akutní selhání ledvin.

 U diabetiků může dojít k hypoglykemii (velmi nízká hladina glukózy v krvi).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5

5.

JAK PŘÍPRAVEK ABAPTERIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Abapterin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Abapterin obsahuje

Léčivou látkou je perindoprilum erbuminum. Jedna tableta obsahuje 2 mg, 4 mg nebo 8 mg perindoprilumerbuminum , což odpovídá 1,669, 3,338 a 6,676 mg perindoprilum.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, uhličitan hořečnatý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek Abapterin vypadá a co obsahuje toto balení

Abapterin jsou bílé nebo téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 6 mm u tablet Abapterin 2 mg, 7 mm u tablet Abapterin 4 mg, 9 mm u tablet Abapterin 8 mm. Tablety jsou baleny v PVC/PVDC/Al blistrech po 10 tabletách. Krabička obsahuje 3 blistry po 10 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci POL-NIL S.A.Annopol 6a03-236 Varšava, Polsko Tel. +48 22 814 20 00Fax +48 22 814 16 00E-mail: office@pol-nil.com.pl

Výrobce

POL-NIL S.Aul. Faradaya 203-236 VaršavaPolsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: AbapterinPolsko: Abapter

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.1.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls26593/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Abapterin 2 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 2 mg perindoprilum erbuminum, odpovídající 1,669 mg perindoprilum.

Pomocné látky:Jedna 2mg tableta obsahuje 49.880 mg monohydátu laktosy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta 2 mgBílá nebo téměř bílá, kulatá, bikonvexní tableta o průměru 6 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba arteriální hypertenze.

Léčba symptomatického srdečního selhání.

Stabilní ischemická choroba srdeční, ke snížení rizika kardiálních příhod u pacientů s anamnézou infarktu myokardu a/nebo revaskularizace koronárních tepen.

4.2 Dávkování a způsob podání

Doporučuje se užívat přípravek Abapterin jednou denně ráno před jídlem.Dávka by měla být určena individuálně dle stavu pacienta (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“) a míry poklesu krevního tlaku.

Arteriální hypertenze Přípravek Abapterin může být používán v monoterapii nebo v kombinaci s jinými léky používanými v léčbě hypertenze.Doporučená úvodní dávka je 4 mg jednou denně ráno před jídlem. U pacientů se silně aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron, zvláště v případě: renovaskulární hypertenze, vodního a elektrolytového deficitu, srdeční dekompenzace nebo závažné arteriální hypertenze může dojít po podání úvodní dávky k nadměrnému poklesu krevního tlaku. U takových pacientů se doporučuje zahájit léčbu dávkou 2 mg jednou denně za pečlivého lékařského dohledu. Po jednom měsíci léčby může být dávka zvýšena na 8 mg jednou denně.

2

Po zahájení léčby přípravkem Abapterin se může vyskytnout symptomatická hypotenze; s větší pravděpodobností se může vyskytnout u pacientů současně léčených diuretiky. Proto se u těchto pacientů doporučuje opatrnost vzhledem k riziku vodního a elektrolytového deficitu.Je-li to možné, diuretikum by mělo být vysazeno 2 až 3 dny před zahájením léčby přípravkem Abapterin (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).U pacientů s arteriální hypertenzí, u nichž vysazení diuretika není možné, by měla být léčba přípravkem Abapterin zahájena v dávce 2 mg. Měla by být pravidelně monitorována renální funkce a hladina draslíku v séru. Následné dávkování přípravku Abapterin by mělo být přizpůsobeno hodnotám krevního tlaku. Pokud je to nutné, může být znovu zahájena diuretická léčba. U starších pacientů by měla být léčba zahájena dávkou 2 mg. Po prvním měsíci se dávka může zvýšit na 4 mg, a poté v případě nutnosti až na 8 mg, v závislosti na funkci ledvin (viz tabulka I: „Úprava dávkování u pacientů se sníženou funkcí ledvin“).

Symptomatické srdeční selháníDoporučuje se, aby byla léčba přípravkem perindopril, obvykle v kombinaci s jinými než kalium-šetřícími diuretiky a/nebo digoxinem a/nebo betablokátorem, zahájena pod pečlivým lékařským dohledem v doporučené úvodní dávce 2 mg ráno. Tato dávka může být zvýšena přidáním 2 mg v nejméně 2týdenních intervalech na 4 mg jednou denně, pokud je tato dávka tolerována. Úprava dávkování by měla být založena na klinické odpovědi individuálního pacienta. U závažného srdečního selhání a u dalších pacientů považovaných za vysocerizikové (pacienti s poruchou funkce ledvin a tendencí k elektrolytové nerovnováze, pacienti souběžně užívající diuretika a/nebo vazodilatancia) by léčba měla být zahájena pod pečlivým lékařským dohledem (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).Pacienti s vysokým rizikem symptomatické hypotenze, např. pacienti s deplecí solí s nebo bez hyponatrémie, pacienti s hypovolémií nebo pacienti, kterým byla podávána intenzivní diuretická léčba, by měli být stabilizováni pokud možno před zahájením léčby přípravkem perindopril. Měl by být pečlivě sledován krevní tlak, renální funkce a sérová hladina draslíku, a to před a během léčby přípravkem perindopril (viz 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).

Stabilní ischemická choroba srdečníLéčba přípravkem Abapterin by měla být zahájena v dávce 4 mg jednou denně po dobu dvou týdnů, poté by měla být dávka zvýšena na 8 mg jednou denně v závislosti na funkci ledvin, za předpokladu, že je dávka 4 mg dobře tolerována.Starší pacienti by měli užívat úvodní dávku 2 mg přípravku Abapterin jednou denně po dobu jednoho týdne, poté 4 mg jednou denně v dalším týdnu. Pak se dávka zvyšuje na 8 mg jednou denně v závislosti na funkci ledvin (viz tabulka 1: „Úprava dávkování u pacientů se sníženou funkcí ledvin“). Dávka by měla být zvýšena,pouze pokud je nižší dávka dobře tolerována.

Úprava dávkování u pacientů se sníženou funkcí ledvinU pacientů s poškozením funkce ledvin by měla být dávka upravena podle clearance kreatininu, jak ukazuje následující tabulka 1:

Tabulka 1: Úprava dávkování u pacientů s poškozením funkce ledvinClearance kreatininu (ClCR, ml/min)

Doporučená dávka

ClCR ≥ 60

4 mg denně

30<ClCR<60

2 mg denně

15<ClCR<30

2 mg obden

Hemodialyzovaní pacienti*ClCR<15

2 mg v den dialýzy

*

Clearance perindoprilátu je 70 ml/min. U hemodialyzovaných pacientů by měla být dávka podávána po

dialýze.

Úprava dávkování u pacientů s poškozením jaterU pacientů s poškozením jater není nutná úprava dávkování (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“ a bod 5.2 „Farmakokinetické vlastnosti“).

3

Pediatrická populace:Přípravek Abapterin se nedoporučuje u dětí a dospívajících (mladších než 18 let), protože neexistují relevantní studie hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku u této věkové skupiny.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na perindopril, kteroukoli pomocnou látku nebo na jiný inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE).

Anamnéza angioneurotického edému souvisejícího s předchozí terapií inhibitory ACE.

Vrozený nebo idiopatický angioedém.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stabilní ischemická choroba srdečníPokud dojde k epizodě nestabilní anginy pectoris (závažné nebo nezávažné) během prvního měsíce léčby perindoprilem, mělo by být před pokračováním v léčbě provedeno pečlivé zhodnocení poměru přínosu a rizika.

Arteriální hypotenzeInhibitory ACE mohou způsobit nadměrný pokles krevního tlaku. Symptomatická hypotenze je vzácná u pacientů s nekomplikovanou arteriální hypertenzí. Pravděpodobnost výskytu arteriální hypotenze je vyšší u pacientů s vodní a elektrolytovou nerovnováhou v důsledku léčby diuretiky, diety s omezením příjmu solí, dialýzy, průjmu nebo zvracení, anebo u pacientů se závažnou renin-dependentní hypertenzí (viz bod 4.5 „Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce“ a 4.8 „Nežádoucí účinky“). Symptomatická hypotenze byla pozorována u pacientů se symptomatickým srdečním selháním s nebo bez renálního selhání. Riziko vývoje arteriální hypotenze je vyšší u pacientů se závažnějším stupněm srdečního selhání léčených vysokými dávkami kličkových diuretik, a u pacientů s hyponatrémií nebo poškozením ledvin. Tito pacienti by měli být pečlivě sledováni na počátku léčby a v obdobích po zvýšení dávky (viz bod 4.2 „Dávkování a způsob podání“ a bod 4.8 „Nežádoucí účinky“). Výše uvedené poznámky se vztahují i na pacienty s ischemickou chorobou srdeční nebo poruchou mozkového oběhu, u nichž by výrazná hypotenze mohla vést k infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhodě.Pokud se rozvine hypotenze, pacient musí být umístěn do polohy vleže a v případě potřeby mu musí být podána intravenózní infúze fyziologického roztoku. Přechodná hypotenze není kontraindikací pro podávání dalších dávek, které je možno podat obvykle bez problémů, jakmile krevní tlak se po doplnění objemu zvýší. U některých pacientů s městnavým srdečním selháním, kteří mají normální nebo nízký krevní tlak, existuje po podávání přípravku Abapterin riziko dalšího snížení krevního tlaku. Jedná se o očekávaný účinek, který obvykle není důvodem pro ukončení léčby přípravkem Abapterin. Pokud začne být hypotenze symptomatická, může být nutné zvážit snížení dávky nebo vysazení přípravku Abapterin.

Aortální a mitrální stenóza/hypertrofická kardiomyopatieStejně jako i jiné inhibitory ACE by měl být přípravek Abapterin podáván se zvláštní opatrností pacientům se stenózou mitrální chlopně a s obstrukcí výtokového traktu levé komory, jako např. u aortální stenózy nebo hypertrofické kardiomyopatie.

Renální insuficienceV případě onemocnění ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min) by mělo být počáteční dávkování perindoprilu upraveno podle clearance kreatininu daného pacienta (viz bod 4.2 „Dávkování a způsob podání“) a podle odpovědi pacienta na léčbu. U těchto pacientů by se mělo provádět pravidelné vyšetřování hodnotdraslíku a kreatininu (viz bod 4.8 „Nežádoucí účinky“). U pacientů se symptomatickým srdečním selháním může arteriální hypotenze po úvodní dávce inhibitoru ACE vést k dalšímu poškození renální funkce. V takových případech se obvykle pozoruje reverzibilní akutní renální selhání.U některých pacientů s bilaterální stenózou renální artérie nebo stenózou renální artérie jediné funkční ledviny léčených inhibitory ACE bylo pozorováno zvýšení urey a kreatininu v séru, které bylo obvykle reverzibilní po ukončení léčby. To je zvláště pravděpodobné u pacientů s renální insuficiencí. Pokud je přítomna i renovaskulární hypertenze, je zvýšené riziko závažné arteriální hypotenze a renálního selhání. U těchto

4

pacientů by měla být léčba zahájena pod pečlivým lékařským dohledem, malými dávkami s opatrným zvyšováním dávek. Jelikož k výše uvedeným projevům může přispět léčba diuretiky, diuretika by měla být vysazena a během prvních týdnů léčby přípravkem Abapterin by měla být monitorována funkce ledvin. U některých pacientů, u kterých před léčbou nebylo zjištěno cévní onemocnění ledvin, byly pozorovány zvýšené hladiny urey a kreatininu, zvláště pokud byl přípravek Abapterin podáván současně s diuretikem. S větší pravděpodobností k tomu dochází u pacientů, u nichž došlo již dříve k poruchám renální funkce. Může být nutné snížení dávky a/nebo vysazení diuretika a/nebo přípravku Abapterin.

Hemodialyzovaní pacientiU pacientů dialyzovaných pomocí vysoce propustných membrán a současně léčených inhibitorem ACE byly zaznamenány anafylaktoidní reakce. U těchto pacientů by mělo být zváženo použití jiných dialyzačních membrán nebo jiných skupin antihypertenziv.

Transplantace ledvinNejsou žádné zkušenosti s podáváním perindoprilu pacientům po nedávné transplantaci ledvin.

Hypersenzitivita/angioneurotický edémU pacientů léčených inhibitory ACE včetně perindoprilu byl vzácně pozorován angioedém obličeje, končetin, rtů, sliznic jazyka, hlasivek a/nebo hrtanu (viz bod 4.8 „Nežádoucí účinky“). Výše uvedené příznaky se mohouvyskytnout kdykoli během léčby. Pokud se vyskytnou, musí být přípravek Abapterin okamžitě vysazen a pacient musí být sledován až do úplného vymizení symptomů. Pokud je otok omezen na obličej a rty, obvykle ustupuje bez léčby, ačkoli antihistaminika obvykle vedou ke zmírnění symptomů.Angioedém související s otokem hlasivek může být smrtelný. Otok jazyka, hlasivek nebo hrtanu může vést k obstrukci dýchacích cest, a vyžaduje okamžité zahájení akutní léčby. Ta obvykle zahrnuje podání adrenalinu audržování průchodnosti dýchacích cest. Pacient by měl zůstat v nemocnici do úplného a trvalého vymizení symptomů.Incidence angioedému při léčbě inhibitory ACE je vyšší u černošské populace pacientů ve srovnání s jinými rasami.

Jedinci, u kterých došlo již dříve k rozvoji angioedému nesouvisejícího s léčbou inhibitorem ACE, mohou mít vyšší riziko angioedému při užívání inhibitorů angiotenzin konvertujícícho enzymu (viz bod 4.3„Kontraindikace“).Vzácně byl u pacientů léčených inhibitory ACE hlášen střevní angioedém. Tito pacienti měli bolesti břicha (s nauseou či zvracením nebo bez nich); v některých případech nepředcházel angioedém obličeje a hladiny C-1 esterázy byly normální. Angioedém byl diagnostikován mimo jiné CT vyšetřením břicha, ultrazvukem nebo při chirurgickém výkonu a příznaky odezněly po vysazení inhibitoru ACE. Střevní angioedém by měl být zvažován v diferenciální diagnostice u pacientů s bolestmi břicha léčených inhibitory ACE.

Anafylaktoidní reakce během aferézy nízkodenzitních lipoproteinů (LDL)U pacientů užívajících inhibitory ACE se během aferézy nízkodenzitních lipoproteinů (LDL) s dextran-sulfátem někdy vyskytly život ohrožující anafylaktoidní reakce. Těmto reakcím lze předejít dočasným vysazením léčby inhibitory ACE před každou aferézou.

Anafylaktoidní reakce během desenzibilizaceU pacientů užívajících inhibitory ACE během desenzibilizační léčby (např. toxiny blanokřídlých) se vyskytly anafylaktoidní reakce. U těchto pacientů lze těmto reakcím zamezit dočasným vysazením inhibitorů ACE, ale po neuváženém opětovném zahájení léčby se znovu objeví.

Jaterní selháníPodání inhibitorů ACE mělo někdy souvislost se syndromem počínajícím cholestatickou žloutenkou a vedoucím k rozvoji fulminantní jaterní nekrózy a někdy dokonce k úmrtí. Mechanismus tohoto syndromu není znám. Pacienti užívající inhibitory ACE, u nichž se rozvine žloutenka nebo zvýšení jaterních enzymů, by měli ukončit léčbu inhibitorem ACE a měla by být provedena příslušná lékařská opatření (viz bod 4.8 „Nežádoucí účinky“).

5

Neutropenie / Agranulocytóza / Trombocytopenie / AnémieU pacientů užívajících inhibitory ACE byla hlášen neutropenie/agranulocytóza, trombocytopenie a anémie.. U pacientů s normální funkcí ledvin a bez dalších rizikových faktorů se neutropenie vyskytuje vzácně. Perindopril by měl být používán se zvláštní opatrností u pacientů s onemocněními pojivové tkáně léčenýchimunosupresivy, allopurinolem nebo prokainamidem, nebo při koincidenci těchto faktorů, zejména pokud již dříve došlo k poškození funkce ledvin. V některých případech se u těchto pacientů rozvinuly závažné infekce neodpovídající na intenzivní antibiotickou léčbu. Pokud je u těchto pacientů použit perindopril, doporučuje se periodické monitorování počtu leukocytů, a pacienti by měli být poučeni, aby hlásili jakékoli příznaky infekce.

RasaInhibitory ACE způsobují angioedém častěji u černošských pacientů ve srovnání s jinými rasami. Stejně jako jiné inhibitory ACE i perindopril může být méně účinný ve snížení krevního tlaku u černošských pacientů ve srovnání s jinými rasami, pravděpodobně z důvodu vyšší incidence nízké plazmatické reninové aktivity v populaci černošských pacientů s arteriální hypertenzí.

KašelPři používání inhibitorů ACE byl hlášen kašel. Tento kašel je obvykle neproduktivní, trvalý a ustupuje po ukončení léčby. Kašel vyvolaný inhibitorem ACE by měl být vzat do úvahy v diferenciální diagnostice kašle.

Operační výkony / anestézieU pacientů podstupujících chirurgický výkon nebo během anestézie látkami vyvolávajícími arteriální hypotenzi může perindopril blokovat tvorbu angiotenzinu II v důsledku kompenzačního uvolnění reninu. Léčba přípravkem Abapterin by měla být vysazena jeden den před plánovaným chirurgickým výkonem. Pokud se v důsledku tohoto mechanismu vyskytne arteriální hypotenze, je možná korekce zvýšením objemu tekutin.

HyperkalémieZvýšení hladiny draslíku v séru bylo pozorováno u některých pacientů léčených inhibitory ACE včetně perindoprilu. Mezi pacienty s rizikem rozvoje hyperkalémie patří pacienti s renální insuficiencí, zhoršením renální funkce, pacienti ve věku > 70 let, pacienti s onemocněním diabetes mellitus, s interkurentními příhodami, zejména dehydratací, akutní srdeční dekompenzací, metabolickou acidózou, a pacienti užívající současně kalium-šetřící diuretika (např. spironolakton, eplerenon, triamteren nebo amilorid), doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující draslík; nebo pacienti užívající jiné léky související se zvýšením draslíku v séru (např. heparin). Užívání doplňků draslíku, kalium šetřících diuretik nebo doplňků solí obsahující draslík může zejména u pacientů s poškozenou renální funkcí vést k významnému zvýšení draslíku v séru. Hyperkalémie může způsobit závažné, někdy smrtelné arytmie. Pokud je současné použití výše uvedených látek považováno za nutné, je nutno je používat opatrně a často monitorovat hladinu draslíku v séru (viz bod 4.5).

DiabeticiU diabetiků léčených perorálními antidiabetiky nebo inzulínem musí být během prvního měsíce léčby inhibitory ACE pečlivě monitorována glykémie (viz bod 4.5 „Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce“).

LithiumKombinace solí lithia a perindoprilu se nedoporučuje (viz bod 4.5 „Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce“).

Kalium-šetřící diuretika, doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující draslíkSoučasné podávání perindoprilu a kalium-šetřících diuretik, doplňků draslíku nebo doplňků solí obsahujících draslík se nedoporučuje (viz bod 4.5 „Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce“).

TěhotenstvíLéčba ACE inhibitory by neměla být zahajována během těhotenství. Pokud je nezbytné pokračování léčby ACE inhibitory a pacientka plánuje těhotenství, měla by být léčba změněna a inhibitory ACE by měly být nahrazeny jinými hypotenzivy, jejichž bezpečnost v těhotenství byla prokázána. Jakmile je diagnostikováno těhotenství, léčba ACE inhibitory musí být okamžitě zastavena a podle potřeby musí být zahájena léčba jinými léky (viz bod 4.3 „Kontraindikace“ a 4.6 „Těhotenství a kojení“).

6

LaktózaPřípravek Abapterin obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by neměli tento léčivý přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

DiuretikaU pacientů užívajících diuretika, zvláště trpí-li vodní a elektrolytovou nerovnováhou, může dojít po zahájení léčby inhibitorem ACE k nadměrnému poklesu krevního tlaku. Riziko hypotenze může být před zahájením léčby malými a postupně zvyšovanými dávkami perindoprilu sníženo vysazením diuretika a úpravou vodní a elektrolytovou nerovnováhy,

Kalium-šetřící diuretika, doplňky draslíku nebo doplňky obsahující soli draslíkuU pacientů léčených perindoprilem sérové hladiny draslíku obvykle zůstávají v normálním rozmezí, u některých pacientů se může vyskytnout hyperkalémie. Kalium-šetřící diuretika (např. spironolakton, triamteren nebo amilorid), doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující draslík mohou vést k signifikantnímu zvýšení hladiny draslíku v séru. Proto se kombinace perindoprilu s výše uvedenými přípravky nedoporučuje (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“). Pokud je současné použití indikováno z důvodu prokázané hypokalémie, měly by být tyto přípravky užívány se zvláštní opatrností s častým monitorováním hladin draslíku v séru.

Lithium (soli lithia)Při současném podávání lithia s inhibitory ACE bylo zaznamenáno reverzibilní zvýšení sérových koncentrací lithia a jeho toxicity. Současné použití thiazidových diuretik s inhibitory ACE může dále zvýšit již zvýšené riziko toxických účinků lithiových solí. Použití perindoprilu se solemi lithia se nedoporučuje, ale pokud je taková kombinace nezbytná, je nutné pečlivé monitorování hladin lithia v séru (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).

Nesteroidní antiflogistika (NSAID) včetně kyseliny acetylsalicylové ≥ 3 g/denSoučasné podávání inhibitorů ACE s nesteroidními antiflogistiky (t.j. s kyselinou acetylsalicylovou v protizánětlivých dávkách, inhibitorů COX-2 a neselektivních NSAID) může snížit antihypertenzní účinek inhibitorů ACE. Současné použití inhibitorů ACE a NSAID může vést ke zvýšenému riziku zhoršení renálních funkcí včetně případného akutního selhání ledvin a zvýšení hladiny draslíku v séru zejména u pacientů s preexistující poruchou renální funkce. Tuto kombinaci je nutno podávat opatrně, zvláště u starších osob. Pacienti musí být patřičně hydratováni a po zahájení konkomitantní léčby a poté je nutno zvážit monitorování renálních funkcí v pravidelných intervalech.

Antihypertenziva a vazodilatanciaSoučasné použití s jinými hypotenzivy může zvýšit hypotenzní účinek perindoprilu. Současné použití s nitroglycerinem, dalšími nitráty nebo vazodilatancii může vést k dalšímu poklesu arteriálního krevního tlaku.

AntidiabetikaEpidemiologické studie ukazují, že současné podávání inhibitorů ACE a antidiabetik (inzulín, perorální antidiabetika) může vyvolat zvýšení účinku na snížení krevní glukózy s rizikem hypoglykémie. Tento účinek se zdá být pravděpodobnější během prvních týdnů kombinované léčby a u pacientů s renálním poškozením.

Kyselina acetylsalicylová, trombolytika, betablokátory, nitrátyPerindopril může být užíván současně s kyselinou acetylsalicylovou (je-li použita jako antiagregans), trombolytiky, betablokátory a/nebo nitráty.

Tricyklická antidepresiva/antipsychotika/anestetikaSoučasné použití určitých anestetik, tricyklických antidepresiv a antipsychotik s inhibitory ACE může vést k dalšímu snížení krevního tlaku (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).

Sympatomimetika

7

Sympatomimetika mohou snížit antihypertenzní účinek inhibitorů ACE.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíPodávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství se nedoporučuje (viz bod 4.4 ).Podávání ACE inhibitorů v druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3 a 4.4).

Epidemiologické údaje o riziku teratogenity po podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství nejsou konkluzivní, avšak mírně zvýšené riziko nelze vyloučit. Pokud není další léčba ACE inhibitory pro pacientku nezbytná, měly by být pacientky plánující těhotenství převedeny na jinou antihypertenzivní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro použití v těhotenství. Je-li zjištěno těhotenství, je nutno ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě potřeby je nahradit jinou léčbou.Je známo, že expozice ACE inhibitorům během druhého a třetího trimestru těhotenství působí u lidí fetotoxicitu (snížení renálních funkcí, oligohydramnion, opoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renálníselhání, hypotenzi, hyperkalémii) (viz bod 5.3). Pokud došlo k expozici ACE inhibitorům od druhého trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové vyšetření ledvin a lebky plodu. Děti matek, které užívaly ACE inhibitory, by měly být důkladně sledovány pro možnou hypotenzi (viz bod 4.3 a 4.4).

KojeníPodávání přípravku Abapterin během kojení se nedoporučuje, protože nejsou dostupné žádné údaje ohledně užívání přípravku Abapterin během kojení. Je vhodnější používat jinou léčbu, která má lépe doložený bezpečnostní profil během kojení, obzvláště u matek kojících novorozence nebo předčasně narozené děti.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při řízení vozidel či obsluze strojů je třeba mít na paměti, že se příležitostně mohou vyskytnout závratě nebo malátnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Během léčby přípravkem Abapterin byly pozorovány následující nežádoucí účinky, řazeny podle následující četnosti:Velmi časté ( 1/10), časté ( 1/100; < 1/10), méně časté (1/1000; < 1/100), vzácné (1/10 000; <1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému:Velmi vzácně byly pozorovány následující: snížení hemoglobinu a hematokritu, trombocytopenie, leukopenie/neutropenie, případy agranulocytózy nebo pancytopenie. Velmi vzácné případy hemolytické anémie byly zaznamenány u pacientů s vrozeným deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).

Poruchy metabolismu a výživy:Není známo: hypoglykémie (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“ a 4.5 „Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce“).

Psychiatrické poruchy:Méně časté: poruchy nálady nebo spánku.

Poruchy nervového systému:Časté: bolest hlavy, závratě, parestézie.Velmi vzácné: zmatenost.

Poruchy oka:Časté: poruchy vidění.

8

Poruchy ucha a labyrintu:Časté: hučení v uších.

Srdeční poruchy:Velmi vzácné: arytmie, angina pectoris a infarkt myokardu, pravděpodobně sekundárně v důsledku nadměrné hypotenze u vysoce rizikových pacientů (viz bod 4.4).

Cévní poruchy:Časté: hypotenze a účinky související s hypotenzí.Velmi vzácné: cévní mozková příhoda, pravděpodobně sekundárně v důsledku nadměrné hypotenze u vysoce rizikových pacientů (viz bod 4.4).Není známo: vaskulitida.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:Časté: kašel, dyspnoe.Méně časté: bronchospasmus.Velmi vzácné: eosinofilní pneumonie, rhinitis.

Gastrointestinální poruchy:Časté: nauzea, zvracení, bolesti břicha, poruchy chuti, dyspepsie, průjem, zácpa.Méně časté: suchost ústní sliznice.Velmi vzácné: pankreatitida.

Poruchy jater a žlučových cest:Velmi vzácné: cytolytická nebo cholestatická hepatitida (viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Časté: vyrážka, svědění.Méně časté: angioedém tváře, končetin, rtů, sliznic, jazyka, hlasivek a/nebo hrtanu, kopřivka (viz bod 4.4„Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).Velmi vzácné: erythema multiforme.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Časté: svalové křeče.

Poruchy ledvin a močových cest:Méně časté: renální insuficience.Velmi vzácné: akutní renální selhání.

Poruchy reprodukčního systému a prsu:Méně časté: impotence.

Celkové poruchy:Časté: asténie.Méně časté: hyperhidróza. Vyšetření:Mohou se vyskytnout zvýšené hladiny urey a kreatininu v séru a hyperkalémie, které jsou reverzibilní povysazení léčby, a to zvláště u pacientů s renální insuficiencí, závažným srdečním selháním a renovaskulární hypertenzí. Někdy byla zaznamenána zvýšená aktivita jaterních enzymů a zvýšené hladiny sérového bilirubinu.

Klinická hodnocení:

9

Během randomizační fáze studie EUROPA byly shromažďovány pouze závažné nežádoucí příhody. Závažné nežádoucí příhody mělo málo pacientů: 16 (0,3 %) pacientů ze 6 122 pacientů léčených perindoprilem a 12 (0,2 %) pacientů ze 6 107 pacientů léčených placebem. U pacientů léčených perindoprilem byla hypotenze pozorována u 6 pacientů, angioedém u 3 pacientů a srdeční zástava u 1 pacienta. Ze studie bylo vyřazeno z důvodu kašle, hypotenze nebo jiné nesnášenlivosti více pacientů léčených perindoprilem ve srovnání s pacienty léčenými placebem: 6,0 % (n = 366) u perindoprilu versus 2,1 % (n = 129) u placeba.

4.9

Předávkování

K dispozici jsou jen omezené údaje o předávkování u lidí. Mezi symptomy vyskytující se v důsledku předávkování inhibitory ACE mohou patřit: závažná arteriální hypotenze, šok, bradykardie, poruchy elektrolytů, renální selhání, palpitace, kašel, závratě, hyperventilace a úzkost. Doporučenou léčbou předávkování je intravenózní infúze fyziologického roztoku. Při výskytu arteriální hypotenze by měl být pacient umístěn do protišokové polohy. Je nutno zvážit léčbu intravenózní infúzí angiotenzinu II a/nebo katecholaminů. Perindopril může být ze systémového oběhu odstraněn hemodialýzou(viz bod 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“). Kardiostimulační léčba je indikována u bradykardie neodpovídající na léčbu. Nepřetržitě by měly být monitorovány vitální funkce, sérové elektrolyty a koncentrace kreatininu v séru.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém; inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu.

ATC kód: C09AA04.

Perindopril je inhibitor enzymu, který konvertuje angiotenzin I na angiotenzin II. Konvertující enzym (kináza)je exopeptidáza, která umožňuje konverzi angiotenzinu I na vazokonstrikční angiotenzin II a zároveň způsobuje rozklad bradykininu - vazodilatační látky - na neúčinné heptapeptidy. Inhibice aktivity ACE vede ke snížení angiotenzinu II v plazmě, což vede ke zvýšení aktivity reninu v plazmě (inhibicí negativní zpětné vazby uvolnění reninu) a snížení sekrece aldosteronu. Inaktivace enzymu degradujícího bradykinin inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu přispívá také ke zvýšení aktivitycirkulujícího a lokálního systému kalikrein-kinin (a tím k aktivaci prostaglandinového systému). Je možné, že tento mechanismus je zodpovědný za snížení arteriálního krevního tlaku a že je částečně zodpovědný za některé nežádoucí účinky (např. kašel). Perindopril působí prostřednictvím svého účinného metabolitu - perindoprilátu. Další metabolity nevykazují in vitro žádnou ACE-inhibiční aktivitu.

HypertenzePerindopril je účinný u všech stupňů arteriální hypertenze: mírné, středně těžké, těžké. Způsobuje snížení systolického a diastolického krevního tlaku jak vleže, tak vestoje. Perindopril snižuje periferní cévní odpor, což vede ke snížení hodnot krevního tlaku. Následkem toho se zvyšuje periferní průtok krve bez účinku na srdeční frekvenci.Obvykle se zvyšuje průtok krve ledvinami, zatímco míra glomerulární filtrace (GRF) obvykle zůstává nezměněna.Maximálního antihypertenzního účinku je dosaženo mezi čtvrtou a šestou hodinou po podání jedné dávky a přetrvává nejméně 24 hodin. Míra poklesu krevního tlaku v době minimální účinnosti přípravku představuje přibližně 87 až 100 % poklesu krevního tlaku v době maximální účinnosti. Ke snížení krevního tlaku dochází rychle. U pacientů reagujících na léčbu je normalizace krevního tlaku dosaženo během měsíce a přetrvává bez výskytu tachyfylaxe.Ukončení léčby nevede k rebound fenoménu. Perindopril redukuje hypertrofii levé srdeční komory.U člověka byl prokázán vazodilatační účinek perindoprilu. Zlepšuje elasticitu velkých artérií a snižuje poměr tloušťky médie k luminu [průměru] malých artérií.

10

Kombinovaná léčba s thiazidovými diuretiky vede k synergii aditivního typu. Současná léčba inhibitorem ACE a thiazidem snižuje riziko hypokalémie vyvolané diuretickou léčbou.

Srdeční selháníPerindopril snižuje srdeční práci snížením preloadu a afterloadu. Studie u pacientů se srdečním selháním prokázaly:-

snížení plnícího tlaku levé a pravé komory,

-

snížení celkového periferního cévního odporu,

-

zvýšení srdečního výdeje a zlepšení srdečního indexu.

Ve srovnávacích studiích nevedlo podání první dávky 2 mg perindoprilu u pacientů s mírným až středně závažným srdečním selháním k žádnému významnému snížení krevního tlaku v porovnání s placebem.

Pacienti se stabilní ischemickou chorobou srdečníStudie EUROPA: mezinárodní, multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná klinická studie v délce trvání 4 roky. 12 218 pacientů ve věku 18 let a starších bylo náhodně zařazeno do dvou skupin: 6110 pacientů užívalo perindopril v dávce 8 mg , 6108 pacientů užívalo placebo.Pacienti účastnící se studie měli prokázanou ischemickou chorobu srdeční bez klinických příznaků srdečního selhání. Celkově 90 % pacientů mělo v anamnéze infarkt myokardu a/nebo koronární revaskularizaci. Většinapacientů užívala hodnocený přípravek navíc ke standardní terapii včetně antiagregancií, hypolipidemik a betablokátorů.Hlavním kritériem účinnosti byl kombinovaný konečný ukazatel zahrnující kardiovaskulární mortalitu, nefatální infarkt myokardu a/nebo srdeční zástavu s úspěšnou resuscitací. Léčba perindoprilem v dávce 8 mg jednou denně vedla k signifikantnímu absolutnímu snížení absolutního rizika výskytu primárního ukazatele o 1,9 % (snížení relativního rizika o 20 %, 95%CI [9,4; 28,6] - p<0,001).U pacientů s anamnézou infarktu myokardu a/nebo revaskularizace bylo pozorováno absolutní snížení rizika o 2,2 %, což odpovídá snížení relativního rizika o 22,4 % (CI 95 % [12,0; 31,6] - p<0,001) vzhledem k

primárnímu ukazateli ve srovnání s placebem.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání je absorpce perindoprilu rychlá a maximálních koncentrací je dosaženo během 1 hodiny. Biologická dostupnost je 65 až 70 %.Zhruba 20 % celkového množství absorbovaného perindoprilu je konvertováno na účinný metabolit, perindoprilát. Kromě účinného perindoprilátu, který má farmakodynamický účinek, je perindopril metabolizován na pět dalších metabolitů, které nejsou účinné. Plazmatický poločas perindoprilátu je 1 hodina. Maximálních plazmatických koncentrací perindoprilátu je dosaženo za 3 až 4 hodiny.Požití potravy snižuje přeměnu [přípravku] na perindoprilát a tudíž biologickou dostupnost. Proto by měl být přípravek Abapterin užíván perorálně v jedné denní dávce ráno před jídlem.Distribuční objem volného perindoprilátu je přibližně 0,2 l/kg. Vazba na bílkoviny krevní plazmy je nízká (podíl perindoprilátu navázaného na angiotenzin-konvertující enzym je nižší než 30 %), a podíl vazby na proteiny závisí na koncentraci látky v plazmě.Perindoprilát je eliminován močí a poločas volné frakce je přibližně 17 hodin. Rovnovážného stavu je dosaženo během 4 dnů.Po opakovaném podání nebyla pozorována kumulace perindoprilu.Eliminace perindoprilátu se snižuje u starších lidí a také u pacientů se srdečním nebo renálním selháním. Úprava dávkování u pacientů s renální insuficiencí je žádoucí v závislosti na stupni poškození (podle clearance kreatininu).Clearance perindoprilátu při dialýze je 70 ml/min.U pacientů s jaterní cirhózou dochází ke změně farmakodynamických vlastností perindoprilu: hepatální clearance původní molekuly je o polovinu snížena. Množství vytvořeného perindoprilátu však není sníženo, proto není nutná úprava dávkování (viz také body 4.2 „Dávkování a způsob podání“ a 4.4 „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

11

Ve studiích hodnotících toxicitu (prováděných na potkanech a opicích) byly při dlouhodobém perorálním podávání postiženým orgánem ledviny.Ve studiích in vitro a in vivo nebyly pozorovány mutagennní účinky.Studie hodnotící reprodukční toxicitu (na potkanech, myších, králících a opicích) neprokázaly žádné embryotoxické ani teratogenní účinky. U inhibitorů angiotenzin-konvertujícího enzymu jako lékové skupiny se však ukázalo, že vyvolávají nežádoucí účinky na pozdní vývoj plodu, což vede k úmrtí plodu a vrozeným vývojovým vadám u hlodavců a králíků: byly pozorovány renální změny a zvýšení pre- a postnatální mortality.V dlouhodobých studiích na potkanech a myších nebyly pozorovány kancerogenní účinky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosyMikrokrystalická celulózaUhličitan hořečnatýKoloidní bezvodý oxid křemičitýMagnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Blistry z PVC/PVdC/Al v papírové krabičce.Velikost balení: 30 tablet (3 blistry po 10 tabletách).

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

POL-NIL S.A.Annopol 6a03-236 Varšava, PolskoTel. +48 22 814 20 00Fax +48 22 814 16 00E-mail: office@pol-nil.com.pl

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

58/710/11-C

12

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.11.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

16.11.2011


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Abapterin 2 mg tabletyPerindoprilum erbuminum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY /LÉČIVÝCH LÁTAK

Jedna tableta obsahuje 2 mg perindoprilum erbuminum (což odpovídá 1,669 mg perindoprilum).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tablety obsahují laktózu.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotĕ do 25 ºC.Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

2

POL-NIL S.A.Annopol 6a03-236 Varšava, PolskoTel +48 22 814 20 00Fax +48 22 814 16 00e-mail: office@pol-nil.com.pl

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

58/710/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Abapterin 2 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

BLISTR PRO TABLETY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Abapterin 2 mg tabletyPerindoprilum erbuminum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

POL-NIL S.A.

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO ŠARŽE

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.