Abaktal 400 Mg/5 Ml

Kód 0094155 ( )
Registrační číslo 15/ 303/89-S/C
Název ABAKTAL 400 MG/5 ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0094155 INF SOL 10X5ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak ABAKTAL 400 MG/5 ML

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls105031/2009 a příloha k sp.zn.: sukls61468/2011, sukls44825/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ABAKTAL 400 mg/5 ml

infuzní roztok

pefloxacinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Abaktal a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Abaktal používat 3. Jak se Abaktal používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Abaktal uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Abaktal a k čemu se používá

Co je přípravek Abaktal

Přípravek Abaktal obsahuje léčivou látku pefloxacinum ve formě mesylátu, která patří mezi antibiotika fluorovaných chinolonů.

K čemu se používá přípravek Abaktal

Abaktal 400 mg/5 ml (dále také „přípravek“) je určen k léčbě následujících infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na pefloxacin:

- infekce močových cest (včetně zánětu prostaty) - infekce dýchacího systému (nové vzplanutí chronického zánětu průdušek, zápal plic vzniklý

nákazou z pobytu v nemocnici, infekční komplikace cystické fibrózy)

- chronický zánět vedlejších nosních dutin, maligní infekce zevního zvukovodu - nitrobřišní infekce a infekce jater a žlučových cest - závažné bakteriální infekce zažívacího ústrojí - nosičství salmonel - infekce kostí a kloubů (osteomyelitida způsobená gramnegativními mikroorganismy) - infekce kůže a měkkých tkání vyvolané stafylokoky odolnými vůči protistafylokokovým

penicilinům

- otrava (sepse) bakteriemi - zánět mozkových plen (pokud je vyvolávající původce citlivý pouze na pefloxacin) - kapavka.

Pefloxacin je účinný samostatně nebo i v kombinaci s jinými antibiotiky. Rovněž je účinný pro léčbu a k ochraně pacientů s poruchou obranyschopnosti (imunity).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Abaktal používat

Nepoužívejte přípravek Abaktal:

- Abaktal se nesmí podávat pacientům se známou přecitlivělostí (hypersenzitivitou, alergií) na

pefloxacin nebo jinou složku přípravku a také pacientům, u kterých se v minulosti vyskytla alergická reakce na jiné přípravky ze skupiny chinolonů.

- Přípravek nemají používat těhotné ženy, kojící matky, děti a mladiství do 15 let, neboť u dětí

může pefloxacin způsobit postižení růstových chrupavek.

- Přípravek Abaktal se nesmí podávat pacientům, u kterých se v minulosti vyskytlo poškození

šlach způsobené chinolony.

- Abaktal 400 mg/5 ml obsahuje benzylalkohol. Nesmí se proto podávat novorozencům a dětem

do 3 let.

Upozornění a opatření:

- Srdeční poruchy: U ostatních antibiotik patřících do skupiny fluorochinolonů byly pozorovány

poruchy srdečního rytmu (viditelné na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti), proto svého lékaře informujte, pokud jste v minulosti měl/a problémy s abnormálním srdečním rytmem.

- V průběhu léčby pefloxacinem se má nemocný vyvarovat vystavení se přímému slunečnímu

záření i umělému ultrafialovému záření (solária). Pokud se vyskytnou jakékoliv kožní reakce, má být léčba pefloxacinem přerušena.

- Vystavení se přímému slunečnímu záření nebo UV záření (solária) se nedoporučuje dříve než

za 4 dny po ukončení léčby. V opačném případě je třeba použít vhodný oděv nebo ochranný krém (s vysokým UV faktorem).

- Pacient se má po dobu léčby vyvarovat nadměrné fyzické zátěže.

- Léčba pefloxacinem má být přerušena při prvních příznacích zánětu šlach (tendinitidy),

postižená končetina by měla být znehybněna a je nutné ihned vyhledat lékaře.

- Pefloxacin má být podáván s opatrností pacientům s křečemi nebo pokud má pacient ke

vzniku křečí dispozice.

- Podávání pefloxacinu má být ukončeno, pokud má pacient příznaky neuropatie (onemocnění

nervů).

- Pefloxacin musí být podáván s opatrností u starších pacientů, v případě sníženého prokrvení

mozku, změnách ve struktuře mozku nebo mozkové příhody.

- V průběhu léčby pefloxacinem je vhodné zajistit dostatečný příjem tekutin v rámci

předcházení výskytu vzniku krystalů v moči.

- Pacienti s poruchou metabolismu porfyrinů a s myastenií gravis se mají před podáním tohoto

přípravku poradit s lékařem. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

- U nemocných s poruchou činnosti jater musí lékař upravit dávkování, zatímco u pacientů se

závažnou poruchou činnosti jater je třeba se použití fluorochinolonů vyvarovat.

- Během léčby přípravkem Abaktal se může vyskytnout průjem. Pokud je průjem závažnějšího

charakteru, je třeba vyhledat lékaře.

- Pokud se vyskytne alergická reakce, podávání pefloxacinu má být ukončeno a je třeba zahájit

odpovídající léčbu.

- U některých pacientů se doporučuje pečlivé sledování glukosy v krvi.

- U pacientů s deficitem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy má být použita jiná léčba, pokud je

dostupná. Pokud je léčba pefloxacinem nutná, musí být pacient sledován vzhledem k možnosti výskytu poruch krve.

- Podávání přípravku Abaktal se nedoporučuje u pacientů s dyslipidemií (porucha složení

krevních tuků) a s poškozením ledvin.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Abaktal Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.

Pozornost je doporučena při užívání následujících přípravků:

- při současném užívání antacid (léky snižující kyselost žaludeční šťávy) obsahujících hliník,

vápník, hořčík, dále kombinace se železem a zinkem.

- cimetidinu a ranitidinu - theofylinu a kofeinu - nesteroidních antirevmatik - antikoagualancií - isoniazidu - cyklosporinu - kortikosteroidů, zvláště u pacientů nad 60 let, při poškození funkcí ledvin a dyslipidemii - současné užívání pefloxacinu s rifampicinem, metronidazolem a vankomycinem může zvýšit

účinnost vůči stafylokokům, ale tento účinek vyžaduje laboratorní potvrzení

- pefloxacin se nepodává v kombinaci s tetracyklinem a chloramfenikolem.

Používání přípravku Abaktal s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo a pití nemá vliv na účinek přípravku Abaktal.

Nedoporučuje se pití alkoholu během léčby přípravkem Abaktal.

Těhotenství, kojení a fertilita

Abaktal 400 mg/5 ml je kontraindikován v těhotenství a období kojení vzhledem k možnému riziku poškození růstových chrupavek u dětí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U některých pacientů může přípravek ovlivnit mentální a psychickou způsobilost k řízení motorových vozidel a obsluze strojů, zejména v kombinaci s alkoholem. Při výskytu těchto nežádoucích účinků neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

Přípravek Abaktal obsahuje benzylalkohol

Tento přípravek obsahuje 45 mg benzylalkoholu v jedné 5ml ampulce. Nesmí být podáván předčasně narozeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické reakce a alergické reakce u dětí do tří let. Podávání tohoto přípravku je nicméně kontraindikováno u dětí v období růstu.

3. Jak se přípravek Abaktal používá Přípravek Abaktal 400 mg/5 ml má být aplikován formou pomalé intravenózní infuze v trvání 1 hodiny každých 12 hodin.

K rychlému dosažení účinných plazmatických koncentrací je možné na počátku léčby podat úvodní dávku 800 mg.

U jaterní nedostatečnosti se obvykle podává 8 mg/kg tělesné hmotnosti formou hodinové intravenózní infuze:

- při ikteru jedenkrát denně (interval 24 hodin)

- při ascitu v intervalu 36 hodin

- při ascitu spojeném s ikterem v intervalu 48 hodin.

Při prevenci před chirurgickými zákroky 400-800 mg pefloxacinu, doporučuje se podat 1 hodinu před zákrokem.U starších pacientů je doporučena snížená dávka pefloxacinu.

U pacientů s poruchou renálních funkcí není eliminace pefloxacinu prakticky ovlivněna, jelikož je vylučován převážně hepatobiliární cestou. Proto u pacientů s renální insuficiencí není nutná úprava dávkování.

Pefloxacin není odstraňován hemodialýzou, a proto není nutné na závěr hemodialýzy podávat doplňkovou dávku.

Maximální denní dávka je 1200 mg.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Abaktal, než mělo být

Je velmi nepravděpodobné, že by Vám byla aplikována vyšší dávka, než je potřebné.

Předávkování může způsobit nevolnost, zmatenost, psychotické reakce, neklid, zvracení, v závažných případech poruchy vědomí a křeče.

Doporučená léčba je adekvátní zavodňování a pacient má být pod pečlivým dohledem. Léčba je symptomatická.

Hemodialýza není vhodná k odstranění chinolonů z organizmu.

Jestliže Vám nebyl přípravek Abaktal podán

Pokud si nejste jistý/á, že jste dostal/a svůj přípravek, poraďte se s lékařem a ošetřujícím personálem. Je důležité, abyste opravdu dostal/a všechny předepsané dávky přípravku.

Účinky při ukončení léčby přípravkem Abaktal

Zdravotnický personál Vám bude tento léčivý přípravek podávat tak dlouho, jak je potřeba, a neukončí podávání dříve, než stanovil Váš lékař, a to i přesto, že se již cítíte lépe. K úplnému vymýcení mikroorganismů, které způsobují Vaše onemocnění, je třeba určitý čas. Pokud by Vaše léčba byla ukončena dříve, některé mikroorganismy by mohly přežít a onemocnění by se mohlo znovu objevit.

4. Možné nežádoucí účinky

Pefloxacin je obvykle dobře snášen, mohou se však vyskytnout nežádoucí účinky, které mají obecně stejný charakter a závažnost jako u jiných chinolonových přípravků. Mezi tyto nežádoucí účinky patří:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

- nespavost - bolest břicha, nevolnost, zvracení - kopřivka - bolest kloubů, bolest svalů.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

-

eosinofilie (zvýšení počtu určitých bílých krvinek)

- závratě - bolesti hlavy - průjem - citlivost na světlo.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

- trombocytopenie (nedostatek krevních destiček v krvi) - halucinace

- podrážděnost - pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého střeva) - zvýšení hladin transamináz, alkalických fosfatáz a bilirubinu v jaterních testech - erytém (červené zbarvení kůže způsobené rozšířením krevních cév a zvýšeným prokrvením) - svědění.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)

- selhání ledvin.

Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze určit)

- změny v krevním obraze - otok v oblasti obličeje, potíže s dýcháním, anafylaktický šok - zmatenost, křeče, dezorientace - zvýšený tlak uvnitř lebky (zejména u mladých pacientů po delším podávání pefloxacinu, ve

většině případů s příznivým výsledkem po přerušení léčby a nasazení odpovídající léčby)

- krátké svalové záškuby - noční můry - mravenčení - znecitlivění, brnění, pálení a/nebo slabost rukou nebo chodidel - poruchy srdečního rytmu (pozorovatelné na EKG) - zhoršení myastenie (onemocnění, které se projevuje slabostí svalů) - vaskulární purpura (tečkovité krvácení do kůže) - erythema multiforme (onemocnění kůže) - Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom (závažná onemocnění kůže) - zánět šlach - přetržení šlachy - efuze v kloubech ( naplnění kloubu tekutinou).

V případě, že se vyskytnou příznaky přecitlivělosti, psychotických reakcí nebo zánětu šlach, přerušte podávání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Abaktal uchovávat Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a krabičce za EXP/Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce

Obsah jedné ampulky (400 mg) se naředí ve 250 ml 5% glukosy. Abaktal nesmí být ředěn fyziologickým roztokem ani jinými infuzními roztoky s obsahem chloridových iontů. Naředěný roztok: Chemická a fyzikální stabilita po naředění před použitím byla prokázána na dobu 8 hodin při 25°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Abaktal 400 mg/5 ml obsahuje Léčivou látkou je pefloxacinum 400 mg ve formě pefloxacini mesilas dihydricus v 5 ml roztoku (jedné ampulce). Jeden mililitr roztoku obsahuje pefloxacinum 80 mg ve formě pefloxacini mesilas dihydricus. Pomocné látky jsou: kyselina askorbová, disiřičitan sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, benzylalkohol, hydrogenuhličitan sodný, voda na injekci. Velikost balení Krabičky obsahující 10 ampulek, 400 mg pefloxacinu v jedné 5ml ampulce. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko. Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.5.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls105031/2009 a příloha k sp.zn.: sukls61468/2011, sukls44825/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Abaktal 400 mg/5 ml

Infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Pefloxacini mesilas dihydricus 515,3

mg (odpovídá pefloxacinum 400 mg) v jedné 5ml ampulce.

Pomocné látky: benzylalkohol 45 mg v jedné 5ml ampulce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Léková forma: infuzní roztok.

Popis přípravku: nažloutlý až žlutý čirý roztok bez viditelných cizích částic, charakteristického

zápachu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Pefloxacin patří do skupiny chinolonových antibiotik. Má široké antibakteriální spektrum účinku, které zahrnuje zejména gramnegativní aerobní bakterie a stafylokoky.

Abaktal 400 mg/5 ml, injekční roztok je určen k léčbě následujících infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na pefloxacin:

- infekce močových cest (včetně prostatitidy)

- infekce dýchacího systému (akutní exacerbace chronické bronchitidy, nozokomiální pneumonie,

infekční komplikace cystické fibrózy)

- nitrobřišní infekce a infekce hepatobiliárního systému

- závažné bakteriální infekce gastrointestinálního ústrojí

- nosičství salmonel

- infekce kostí a kloubů (osteomyelitida způsobená gramnegativními mikroorganismy)

- infekce kůže a měkkých tkání vyvolané stafylokoky rezistentními na protistafylokokové peniciliny

- septikemie

- meningitida (pokud je vyvolávající agens citlivé pouze na pefloxacin)

- gonorrea.

Pefloxacin je účinný v kombinaci s jinými antibiotiky. Rovněž je účinný pro léčbu a profylaxi imunodeficientních pacientů.

4.2. Dávkování a způsob podání

Obvykle se podává 800 mg denně rozdělených do 2 dílčích dávek. Abaktal 400 mg/5 ml má být aplikován formou pomalé intravenózní infuze v trvání 1 hodiny každých 12 hodin.

Abaktal nesmí být ředěn fyziologickým roztokem, ani jinými infuzními roztoky s obsahem chloridových iontů.

K rychlému dosažení účinných plazmatických koncentrací je možné na počátku léčby podat úvodní dávku 800 mg.

- U pacientů s hepatální insuficiencí je eliminice pefloxacinu výrazně prodloužena, a proto je

doporučena redukce dávkování a monitorování plazmatických koncentrací pefloxacinu. Obvykle se podává 8 mg/kg tělesné hmotnosti formou hodinové intravenózní infuze:

-

při ikteru jedenkrát denně (interval 24 hodin)

-

při ascitu v intervalu 36 hodin

-

při ascitu spojeném s ikterem v intervalu 48 hodin

-

maximální denní dávka je 1200 mg

-

u starších pacientů je doporučena snížená dávka pefloxacinu.

- U pacientů s poruchou renálních funkcí není eliminace pefloxacinu prakticky ovlivněna, jelikož je

vylučován převážně hepatobiliární cestou. Proto u pacientů s renální insuficiencí není nutná úprava dávkování.

- Pefloxacin není odstraňován hemodialýzou, a proto není nutné na závěr hemodialýzy podávat

doplňkovou dávku.

4.3. Kontraindikace

Přípravek je kontraindikován:

- u pacientů se známou přecitlivělostí na pefloxacin nebo jakoukoliv jinou složku přípravku (viz

bod 6.1).

- u pacientů, u kterých se v minulosti vyskytly závažné alergické reakce na jakékoliv přípravky

ze skupiny chinolonů.

- u těhotných a kojících žen, dětí v období růstu (z důvodu rizika závažných artropatií, zejména

velkých kloubů) a osob mladších 15 let

- u pacientů, u kterých se v minulosti vyskytlo poškození šlach způsobené chinolony (viz body

4.4 a 4.8).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Fotosenzitivita: V průběhu léčby pefloxacinem se má pacient vyvarovat expozici přímému slunečnímu záření a umělému ultrafialovému záření (solária). Pokud se vyskytnou jakékoliv kožní reakce, má být léčba pefloxacinem přerušena. Vystavení přímému slunečnímu záření se nedoporučuje dříve než za 4 dny po ukončení léčby (viz bod 4.8). V opačném případě se doporučuje použití ochranného oděvu nebo ochranného krému (s vysokým UV faktorem).

Pacient se má po dobu léčby vyvarovat nadměrné fyzické zátěže.

Svalová a kosterní soustava: Může se objevit tendinitida, která může vést k ruptuře především Achillovy šlachy, a to zejména u starších pacientů. Tendinitida může být bilaterální a může se objevit během 48 hodin od zahájení terapie, přičemž byly hlášeny případy i několik měsíců po ukončení léčby. K predispozici ruptury šlachy může vést dlouhodobá léčba kortikoidy.

K omezení rizika vzniku tendinopatie se doporučuje:

- podávat pefloxacin starším pacientům po pečlivém zvážení poměru přínosu a rizika

- vyhnout se podávání pefloxacinu u pacientů s tendinitidou v anamnéze, léčených kortikoidy

nebo s nadměrnou fyzickou zátěží.

Riziko ruptury je vyšší při zahájení chůze u pacientů, kteří byli upoutáni na lůžko.

Jakmile je zahájena léčba pefloxacinem, doporučuje se zajímat se o bolesti nebo otoky v oblasti Achillovy šlachy, zejména u rizikových pacientů. Pokud se takové příznaky objeví, podávání pefloxacinu musí být přerušeno a postižená šlacha by měla být imobilizována, i když je zranění unilaterální. Doporučuje se poradit se s odborníkem v této oblasti. (Viz bod 4.3, 4.5 a 4.8).

Pacient má být informován o potřebě dostatečného příjmu tekutin k zajištění dostatečné hydratace jako prevenci krystalurie.

Zvýšené opatrnosti je nutné dbát u pacientů s porfyrií a myastenií gravis (viz bod 4.8).

Poškození jater: U pacientů s poškozením jater je nutné upravit dávkování (viz bod 4.2) a u pacientů se závažným stupněm hepatální insuficience se doporučuje vyvarovat se použití fluorochinolonů..

Nervový systém: Pefloxacin má být podáván s opatrností pacientům s křečemi nebo predispozičními faktory křečí v anamnéze (viz bod 4.8).

Senzorická nebo senzomotorická periferní neuropatie, která může nastoupit velmi rychle, byla hlášena u pacientů léčených fluorochinolony včetně pefloxacinu. Podávání pefloxacinu má být ukončeno, pokud má pacient příznaky neuropatie, aby se zabránilo dalšímu rozvoji nebo ireverzibilnímu stavu (viz bod 4.8).

Pefloxacin musí být podáván s opatrností u starších pacientů, v případě sníženého prokrvení mozku, změnách ve struktuře mozku nebo mozkové příhody.

Gastrointestinální systém: Během léčby přípravkem Abaktal se může vyskytnout průjem. Pokud je závažný, úporný a/nebo krvavý, může být příznakem nemoci spojené s infekcí Clostridium difficile (CDAD). CDAD může být mírná až život ohrožující, její nejzávažnější formou je pseudomembranózní kolitida (viz bod 4.8). Je proto důležité zvážit tuto diagnózu u pacientů, u kterých se během nebo po ukončení léčby přípravkem Abaktal vyvine průjem závažnějšího charakteru. Pokud je podezření na CDAD nebo byla tato nemoc diagnostikována, podávání přípravku Abaktal má být okamžitě ukončeno a ihned má být zahájena příslušná léčba. V tomto případě jsou antiperistaltika kontraindikována.

Srdeční poruchy: Některé jiné látky ze skupiny fluorochinolonů jsou spojovány s případy prodloužení QT intervalu.

Hypersenzitivita: Po podání pefloxacinu se může objevit hypersenzitivita a alergické reakce, včetně anafylaktických reakcí (viz bod 4.8), které mohou být život ohrožující. Pokud se taková reakce vyskytne, podávání pefloxacinu má být ukončeno a je třeba zahájit adekvátní léčbu.

Dysglykemie: Stejně jako u všech chinolonů se i při léčbě pefloxacinem může vyskytnout dysglykemie. Byla hlášena hypoglykemie, obvykle u pacientů s diabetem, při současném užívání perorálních hypoglykemik (např. glibenklamid) nebo inzulin. U těchto pacientů se doporučuje pečlivé sledování glukosy v krvi.

Deficit glukoso-6-fosfát dehydrogenázy: U pacientů s deficitem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy léčených fluorochinolony byly hlášeny hemolytické reakce. Přestože nebyl žádný případ hemolýzy hlášen v souvislosti s podáváním pefloxacinu, toto antibiotikum nemá být u těchto pacientů podáváno. Doporučuje se použití alternativní léčby, pokud je dostupná. Pokud je předepsání tohoto léčivého přípravku nutné, měl by být monitorován výskyt jakékoli hemolýzy.

Rezistence: Stejně jako je tomu u ostatních antibiotik, může podávání pefloxacinu, zejména pokud je dlouhodobé, vést k přerůstání necitlivých organismů. Proto je nezbytné opakované hodnocení pacientova stavu. Pokud se během léčby objeví sekundární infekce, mají být přijata odpovídající opatření.

Interakce s testy: U pacientů léčených pefloxacinem může stanovení opiátů v moči vést k falešně pozitivním výsledkům. Může být nutné potvrzení pozitivního výsledku jinými, specifičtějšími metodami.

Přípravek Abaktal obsahuje 45 mg benzylalkoholu v jedné 5ml ampulce. Nesmí se podávat předčasně narozeným dětem nebo novorozencům. Může způsobit toxické reakce a anafylaktoidní reakce u dětí do tří let. Podávání tohoto přípravku je nicméně kontraindikováno u dětí v období růstu.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

- Chinolony snižují plazmatickou clearance theofylinu a mírně tak zvyšují jeho sérové koncentrace.

To může vést ke vzniku nežádoucích účinků vyvolaných theofylinem, které mohou být ve vzácných případech život ohrožující až fatální. Během podávání této kombinace má být kontrolována sérová koncentrace theofylinu a jeho dávkování v závislosti na stanovených hodnotách má být sníženo.

- Současné podávání pefloxacinu a theofylinu nebo kofeinu může vést ke zvýšení plazmatických

hladin theofylinu a kofeinu díky snížení jaterního metabolismu těchto látek.

- Chinolony mohou potencovat účinek perorálních antikoagulancií. Současné podání pefloxacinu

s warfarinem může zvýšit jeho antikoagulační účinky. Bylo hlášeno mnoho případů zvýšení účinků perorálních antikoagulancií u pacientů, jimž byly podávány antibakteriální látky, včetně fluorochinolonů. Riziko může být různé v závislosti na léčené infekci, věku a celkovém stavu pacienta, proto je obtížné odhadnout míru, kterou fluorochinolony přispívají ke zvýšení INR (international normalised ratio). Doporučuje se časté sledování INR během a krátce po ukončení souběžného podávání pefloxacinu s perorálními antikoagulancii.

- Pefloxacin působí synergicky s -laktamovými antibiotiky. Může být používán v kombinaci

s metronidazolem a vankomycinem.

- Pefloxacin vykazuje antagonismus s chloramfenikolem a tetracyklinovými antibiotiky.

- Kombinace pefloxacinu s rifampicinem může působit synergicky proti stafylokokům, ale tento

účinek vyžaduje laboratorní potvrzení.

- Rifampicin významně zvyšuje plazmatickou clearance pefloxacinu, a proto mají být při současné

léčbě těmito přípravky monitorovány plazmatické koncentrace pefloxacinu.

- Antacida (s obsahem aluminia, kalcia a magnesia) a přípravky obsahující železo, zinek a sukralfát

snižují absorbci chinolonů. Nedoporučuje se současné podávání antacid obsahujících zinek, vápník nebo hořčík. Nedoporučuje se současné podávání přípravků, které obsahují železo nebo zinek.

- Cimetidin a ranitidin prodlužují eliminaci poločasu pefloxacinu a vzrůstá tak jeho toxicita.

- Opatrnost musí být při současném podání cyklosporinu a isoniazidu.

- Použití pefloxacinu s kortikosteroidy není doporučeno (zvláště u pacientů nad 60 let, u pacientů

s dyslipidemií a s poškozenými renálními funkcemi), může se zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků (tendinitida až ruptura Achillovy šlachy).

-

Interakce s laboratorními testy: Při vyšetření glykosurie za použití síranu měďnatého

(Fehlingova reakce) může být při léčbě pefloxacinem výsledek falešně pozitivní, a proto mají být k vyšetření glykosurie v tomto případě použity enzymatické testy.

- Nedoporučuje se podávat pefloxacin u pacientů s dyslipidemií a s poškozením ledvin.

4.6. Ferilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Jsou k dispozici pouze omezená data o použití pefloxacinu u těhotných žen. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé účinky ve vztahu k reprodukční toxicitě (viz bod 5.3).

U dětí léčených chinolony bylo pozorováno poškození kloubů, ale nebyl hlášen žádný případ onemocnění kloubů související s expozicí in utero.

Jako preventivní opatření se upřednostňuje vyhnout se podávání pefloxacinu během těhotenství.

Kojení

Pefloxacin se ve vysoké míře vylučuje do mateřského mléka (75 % sérové koncentrace).

Vzhledem k potenciálnímu riziku artikulárního poškození má být kojení během podávání pefloxacinu přerušeno.

Fertilita

Při supraterapeutických dávkách způsobuje perorálně podávaný pefloxacin poškození spermatogeneze u potkanů a psů. U potkanů však nebyly zaznamenány účinky na reprodukční chování (družení a fertilita). Ohledně lidské fertility nejsou k dispozici žádné údaje.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

U některých pacientů může přípravek ovlivnit mentální a psychickou způsobilost k řízení motorových vozidel a obsluze strojů, zejména v kombinaci s alkoholem. Pacienti mají být o možnosti výskytu těchto účinků informováni a poučeni, že při výskytu těchto nežádoucích účinků nemají řídit a obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Četnost výskytu nežádoucích účinků pochází z klinických studií (a literatury). Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky byly insomnie, gastralgie, nauzea, zvracení, urtikarie, artralgie a myalgie. Nejzávažnější nežádoucí účinky jsou pancytopenie, anafylaktický šok, křeče, Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, zhoršení myastenie gravis, ruptura šlachy a akutní renální selhání.

Třídy orgánových systému

Časté (≥1/100 až <1/10 )

Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy krve a lymfatického systému

Eosinofilie

Trombocytopenie

Anémie, leukopenie, pancytopenie

Poruchy imunitního systému

Angioedém, anafylaktický šok (viz bod 4.4)

Poruchy nervového systému

Insomnie

Závratě, bolesti hlavy

Halucinace, podrážděnost

Zmatenost, křeče (viz bod 4.4), dezorientace, intrakraniální hypertenze (zejména u mladých pacientů po prolongovaném podávání pefloxacinu, ve většině případů s příznivým výsledkem po přerušení léčby a nasazení adekvátní léčby), myoklonie, noční můry, parestezie, sensorická nebo senzomotorická periferní neuropatie (viz bod 4.4), agravace myastenie (viz bod 4.4)

Srdeční poruchy

Prodloužení QT intervalu

Gastrointestinální poruchy

Gastralgie, nauzea, zvracení

Průjem

Pseudomem-branózní kolitida (viz bod 4.4)

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení hladin transamináz, alkalických fosfatáz, bilirubinemie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Urtikarie

Fotosenziti-vita (viz bod 4.4)

Erytém, pruritus

Vaskulární purpura, erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Artralgie, myalgie

Tendinitida, ruptura šlachy (viz body 4.3 a 4.4), kloubní efuze

Poruchy ledvin a močových cest

Akutní renální selhání

V případě výskytu příznaků přecitlivělosti, psychotických reakcí nebo tendinitidy má být léčba okamžitě přerušena.

V místě i. v. aplikace přípravku se může vyskytnout flebitida.

4.9. Předávkování

Předávkování může způsobit nauzeu, zmatenost, psychotické reakce, agitovanost, zvracení, v závažných případech poruchy vědomí a křeče.

Žádoucí je udržení odpovídající hydratace pacienta a jeho pečlivé sledování. Léčba je symptomatická. Hemodialýza neumožňuje eliminaci chinolonů z organismu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: chinolonová antibakteriální léčiva.

ATC kód: J01MA03 Pefloxacin je látka s antimikrobiálními účinky ze skupiny syntetických

fluorochinolonů.

Mezi mikroorganismy citlivé na pefloxacin (MIC 1 g/ml) patří:

Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus mirabilis, indol pozitivní Proteus, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Haemophillus, Staphylococcus, Neisseria gonorrhoeae.

Mezi mikroorganismy se střední citlivostí (1 g/ml MIC 4 g/ml) patří:

streptokoky, pneumokoky, Pseudomonas, Acinetobacter, Clostridium perfringens, Mycoplasma, Chlamydia trachomatis.

Mezi rezistentní mikroorganismy (MIC 4 g/ml) patří:

gramnegativní anaeroby, spirochety, Mycobacterium tuberculosis.

Mechanismus účinku je založen na inhibici replikace bakteriální DNA. Pefloxacin inhibuje replikaci bakteriální DNA prostřednictvím inhibice topoisomerázy II (DNA gyrázy), která je zodpovědná za degradaci DNA. Gyráza je důležitý bakteriální enzym, který je složen za dvou podjednotek A a dvou podjednotek B. DNA gyráza katalyzuje proces navíjení do negativní superhelikální struktury kovalentně vázané cirkulární chromozomální a plazmidové molekuly DNA, která je uložena v bakteriální buňce. Předpokládá se, že pefloxacin, podobně jako jiné chinolony, může být specificky vázán na DNA a komplex DNA gyrázy a nejen na samotnou DNA gyrázu.

Chinolony rovněž inhibují topoisomerázu IV, která je strukturálně podobná DNA gyráze. Nicméně zatím není prokázáno, zda se tato inhibice rovněž podílí na antimikrobiálním účinku chinolonů.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické parametry intravenózně aplikovaného pefloxacinu jsou stejné jako při perorální aplikaci. Po opakované aplikaci 400 mg pefloxacinu zdravým dobrovolníkům jedenkrát nebo dvakrát denně dosahovaly vrcholové sérové koncentrace hodnot 5,8 g/ml ihned po intravenózní aplikaci a minimální sérové koncentrace 12 hodin po aplikaci dosahovaly hodnot 1,49 g/ml.

Po desáté dávce byly zjištěné hodnoty průměrných vrcholových koncentrací 9,55 g/ml a hodnoty průměrných minimálních koncentrací 4,22 g/ml.

Eliminační poločas je 11 hodin, po opakované aplikaci se prodlužuje na 15 hodin.

Jak při perorální, tak při intravenózní aplikaci byla pozorována určitá kumulace pefloxacinu.

Pefloxacin je spolu s jeho metabolity ze 31-59 % vylučován ledvinami a je částečně reabsorbován v renálních tubulech. Renální clearance je celkově nízká a závislá na dávce. Pohybuje se od 1,25 do 3,65 ml za vteřinu.

Pefloxacin a jeho metabolity jsou vylučovány během 48 hodin po aplikaci.

Přibližně 20-30 % pefloxacinu a jeho metabolitů je vylučováno žlučí. Po intravenózní aplikaci 800 mg pefloxacinu dosahují žlučové koncentrace hodnot 2-3krát vyšších než jsou odpovídající plazmatické koncentrace. Vrcholových koncentrací ve žluči dosahuje pefloxacin během 4 hodin po aplikaci.

Pefloxacin dosahuje během 12 hodin po aplikaci perorální dávky 400 mg ve žluči koncentrací 83 g/ml.

Vazba na plazmatické bílkoviny se pohybuje od 20 do 30 %. Distribuční objem je 1,7 l/kg.

Plocha pod časově-koncentrační křivkou je 29,5 g/ml/hod.

Pefloxacin velmi dobře proniká do tkání a tělesných tekutin.

Pefloxacin je metabolizován v játrech nejméně na 5 metabolitů, ze kterých mohou být 4 prokázány v moči. Dva nejvýznamnější metabolity pefloxacinu jsou N-oxid pefloxacinu, který má minimální vlastní antimikrobiální aktivitu a N-demethylpefloxacin, který má vlastní antimikrobiální aktivitu.

U pacientů s normálními renálními a hepatálními funkcemi je přibližně polovina aplikované dávky vyloučena močí v nezměněné formě a ve formě dvou hlavních metabolitů. Do žluči je pefloxacin vylučován jednak v nezměněné formě, jednak ve formě glukuronidu a N-oxidu. Nezměněný pefloxacin a jeho dva hlavní metabolity jsou prokazatelné v moči za 48 hodin po podání a mírná antimikrobiální aktivita je prokazatelná do pátého dne po podání.

Porucha renálních funkcí neovlivňuje plazmatické koncentrace pefloxacinu a biologický poločas není rovněž změněn.

U pacientů s poruchou jaterních funkcí je plazmatická clearance pefloxacinu výrazně snížena a biologický poločas je prodloužen. Močí je vylučováno větší množství pefloxacinu v nezměněné formě.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Studie u myší, potkanů a králíků prokazují minimální akutní toxicitu.

LD50 pro pefloxacin jsou u myší 1000 mg/kg po perorálním podání a 255 mg/kg po intravenózním

podání. U potkanů 2 400 mg/kg po perorálním podání a 300 mg/kg po intravenózním podání.

Chronická toxicita

V dlouhodobých studiích u psů se neprokázaly žádné abnormality při dávkách 25 mg a 50 mg/kg. Při vyšších dávkách (100 mg/kg) se objevovalo zakalení čoček, testikulární poškození a erozivní poškození kloubních chrupavek u mladých zvířat.

Mutagenita, kancerogenita, poruchy fertility

V mnoha studiích in vitro a in vivo nebyla prokázána mutagenita a genotoxicita pefloxacinu.

Dvouletá studie zaměřená na kancerogenitu ukázala zvýšení počtu benigních tumorů, ale žádné zvýšení výskytu maligních tumorů.

Fertilita a reprodukce: ve studiích se ukazuje, že denní dávka do 400 mg/kg nemá teratogenní efekt. Dávky do 100 mg/kg neměly vliv na fertilitu u samic potkanů.

Přestože pefloxacin prochází placentou, není signifikantní výskyt fetálních malformací ve spojení s podáváním pefloxacinu u králíků a potkanů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Kyselina askorbová, disiřičitan sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, benzylalkohol, hydrogenuhličitan sodný, voda na injekci. 6.2. Inkompatibility Obsah jedné ampulky (400mg) je ředěný 250 ml 5% glukosy. Abaktal nesmí být dále ředěn roztokem chloridu sodného, ani roztoky obsahujícími chloridové ionty, a to z důvodu precipitace. 6.3. Doba použitelnosti 3 roky. Přípravek nesmí být použit po uplynutí data expirace, které je uvedeno na obalu.

Chemická a fyzikální stabilita po naředění před použitím byla prokázána na dobu 8 hodin při 25°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C. 6.5. Druh obalu a velikost balení Ampulky z bezbarvého skla označené červeným identifikačním proužkem.

Velikost balení: 10 ampulek, jedna ampulka obsahuje 400 mg/5ml pefloxacinu ve formě mesylátu.

6.6. Návod k použití přípravku a zacházení s ním Intravenózní podání.

Obsah jedné ampulky (400 mg) se naředí ve 250 ml 5% glukosy. Chemická a fyzikální stabilita po naředění před použitím byla prokázána na dobu 8 hodin při 25°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko. 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 15/303/89-S/C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 11.12.1989 / 23.5. 2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 23.5. 2012


nahoru

Informace na obalu

VNĚJŠÍ OBAL - KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Abaktal 400 mg/5 ml infuzní roztok pefloxacinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Pefloxacini mesilas dihydricus 515,3 mg (odpovídá pefloxacinum 400 mg) v jedné 5ml ampulce. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Infuzní roztok obsahuje kyselinu askorbovou, disiřičitan sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, benzylalkohol, hydrogenuhličitan sodný a vodu na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Infuzní roztok 10 ampulek 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci! 8.

POUŽITELNOST

EXP: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny! 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 15/303/89-S/C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Obsah jedné ampulky (400 mg) se naředí ve 250 ml 5% glukosy. 16. INFORMACE V BRAILLOVU PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

VNITŘNÍ OBAL: AMPULKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Abaktal 400 mg/5 ml infuzní roztok pefloxacinum 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání. 3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

pefloxacinum 400 mg v 5 ml roztoku 6.

JINÉ

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.